5 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

5 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir şey görülmedigi içün, sıhhatine itimat edilmez. ----oOo---- RUSYA BUHRANI § Sivastopol'da, hükumet birçok haneleri basub taharri etti ve birçok kimseleri de taht-ı tevkife aldı. § Çarteçin kazası karibinde Tundotof karyesi postahanesi müdürinin odasına iki şahs-ı mechul girer. Bürosunda yalnızca oturan postahane müdürini gırtlağından sıkub yere yatırırlar ve bir yatak çarşafıyla sımsıkı bağladıkdan sonra kasada bulunan dokuz bin rubleyi alub kaçarlar. § Pavlovgrad'a mülhak İvanovka civarında zürra' yine ihtilalde imiş. İhtilalciler altı zahire tüccarı Yahudinin anbarlarını yakub, mahv etmişler. § Odessa Mutasarrıfı bütün polis idaresine verdigi bir emirde, sokaklarda yekdiğerine karşı ufak bir tecavüzde veya ufak bir gürültüde bulunacak kimselerin, derhal tevkifiyle habise ilkasını şiddetle tenbih etmiş ve ahaliyi heyecanlandıracak makaleler yazdığından dolayı, Odessa'da böyle bir ihtilal-i azimin hudusunda en ziyade ecnebi konsoloshanelerinin muhafazasına çalışılmasını tenbih etmiştir. ÇAR'IN DEF'-İ BELA NİYETİNE VAADLERİ Rusya Çarı yakında sarayına dönecek imiş. Fakat Peterhof Sarayı'na muvasalatıyla beraber arazi-yi miriyenin taksimi içün bir irade ısdar idecegi gibi, mülksüz olanlar dahi hükumet memuriyetlerine tayin idilecekmiş. Çar hazretlerinin bundan maksadı, açlık saikasıyla ihtilale yeltenen köylüleri avutmak olduğu tabi'idir. Fakat kimin malını kime verecek? Milletden gasb idilen bir hak yine millete i'ade idilecek degil mi? Acaba bu bir atıfet midir? Zamanımızda müstebidler milletin gasb idilen hukukunu yine millete hak diye vermiyorlar, lütuf ve atıf diye! Bizde bir umumi maaş verilecegi zaman istanbul matbuatının millete "sadaka-yı şahane" veriliyor diye yazdıkları tebşirat gibi!.... PETERHOF SARAYI MUHAFIZLARI Yakında Peterhof Sarayı'na avdet idecek olan Çar hazretlerinin muvasalatından evvel Grandük Nikolayeviç, İmparator'un Hassa Alayı'nı teşkil efradın dağıdulub, yerine polis jandarmalarından bir muhafaza alayı teşkili emrini vermiştir. Grandük'ün bu tedbiri de te'yid idiyor ki, Peterhof Sarayı'nda büyük bir su-i kasdden korkuluyor. ----oOo---- AÇLIKDAN MUSAB OLANLAR Alınan malumat-ı mevsukeye nazaran, Rusya'da Minska (Minsk) vilayetinde açlıkdan musab olanların adedi bir milyon iki yüz dokuz bin köylüyü mütecaviz olduğu, Sinkermin(?) vilayetinde dahi bir milyonu mütecavizdir. ----oOo---- ÇİN VE JAPON Pekin'de bulunan Japon sefiri, Çin hükumetiyle çokdan beri birtakım müzakerat içinde idi. Bu müzakeratın mühim bendlerinden birinde, Japonya, Çin memalikinde birtakım şimendifer imtiyazları taleb idiyordu ki, ajans telgraflarının ihbaratına göre Çin hükumeti bunların cümlesine muvafakat etmiştir. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: