6 Ekim 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

6 Ekim 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vefatıyla İstanbul'da bir büyük saltanat gavgası; bir büyük iğtişaş çıkmasından korkuluyor. Bundan dolayı mütteheden bir tedbir almak üzere İngiliz sefaretinin davetiyle, süfera-yı mu'azzama İstanbul'da hafiyen ini'kad etmiştir? Süfera-yı mu'azzamanın kararı henüz mechuldür. * * * Şu telgrafın ehemmiyeti zikir ve beyana hacet yok. Tayms (Times) gazetesi demek, İngiltere Sefareti demekdir. Alelhusus Tayms muhbirlerinin mu'cize kabilinden olan istihbaratı adeta darb-ı mesel hükmüne geçmiştir. Bundan şu anlaşılıyor ki, İngiltere Sefereti Hünkar'ın bu hastalıkdan kurtulamayacağını yakinen ögrenmiş ve Yıldız haşeratının Burhaneddin Efendi'yi Padişah yapmak gibi hazırlıklarını da his etmiş ve öylece Londra Hariciye Nezareti'ne bir rapor yazmış ki, diğer sefirleri bu hususda müzakereye davet içün emir almıştır. Bu havadis çok mühimdir. Ve hem de bir cihetden memnuniyet bahşadır. Çünkü veliahd-ı saltanat kim olduğunu madem ki Düvel-i Muazzama tasdik itmeden İstanbul ilan idemeyecek; demek oluyor ki, şimdiki casus güruhu millet-i İslamiyenin başına geçirmek istedikleri son külahı da pek kolay kolay geçiremeyecekler. Süfera-yı mu'azzamının Burhaneddin Efendi'yi padişah tanımak içün ittihad idebilmesi az haric-i imkandır. Bu hususda Düvel-i Muazzama kabil degil ittihad idemez. O halde altı yüz senelik kanun-u saltanatın ikasında ittihad ve kararları tabi'i görünür. Herhalde ati böyle görünür. Allahu a'lem bissavab(*). * * * 22 Eylül, İstanbul: Necib Melhame Paşa İstanbul'a avdet ider itmez Huzur-u Şahane'ye çıktı. Necib Melhame'ye zat-ı hazreti Prensi tarafından suret-i kat'iyede te'min edilmiş ki, Prens bu telgrafdan hükumet-i Türkiya'ya karşu sulhperver bir meslekden asla ayrılmayacak? Fakat buna mukabil Türkiya'nın dahi Bulgaristan'a nazar-ı şefkat ile bakması lazım gelürmüş. Bugünlerde yeni iki Bulgar veledikasının beratlarını Zat-ı Şahane'nin imza itmesine intizar olunuyor. ----oOo---- GİRİD'E YENİ VALİ'NİN MUVASALATI Milo'dan varid telgraflara göre, Girit İdare-i Muhtaresi Valiliği'ne tayin idilen Yunan hükumeti ricalinden Mösyö Zaimis İspaktirya nam Yunan zırhlısıyla geçen Pazarirtesi günü ale's sabah Milo Limanı'na dahil oldu. Girit sancağını taşıyan bu zırhlı limana girer girmez, Düvel-i Muazzama zırhlıları on yedi pare top endahtıyla yeni valiye karşı resm-i selamı ifa ettiler. Bunu müte'akib Düvel-i Muazzama gemileri kumandanları Mösyö Zaimis'i ziyaret içün mezkur zırhlıya gettiler. Mösyö Zaimis dahi onlara iade-i ziyaret etti. Fakat Düvel-i Hamiye-i Erbaa'dan ilk evvel Rusya kumandanı ziyarete getti ve Hanya'ya anınla beraber azimet etti. İ'LAN Matba'amızda her nev'i' risaleler, tüccar faturaları kartvizitler, ilanlar ehven fiyatla ve kemal-i nefasetle basılır. MÜHİM BİR MÜLAKAT Yakında Romanya Kralı ile Bulgaristan Prensi Ferdinand hazretleri arasında bir mülakat vuku' bulacağını Sofya gazeteleri haber veriyor. Bu iki komşu millet hükümdarları arasında vuku' bulacak mülakat elbette ehemmiyetden hali degildir. ________________________________________________ Müdir-i Mes'ul: Zağralı Emin Paşa hafidi Asaf ________________________________________________ Оттовор редакторъ: Eминъ Пaшa Xaфиди Acaфъ. _______________________ (*)Allahu a'lem bissavab: Doğruyu en iyi Allah bilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: