13 Ocak 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

Dün yüzlerCe KIiŞI ıyanKoaanv <erigin Oldu Pıyango dün çekildi. 300,000 -100,000 - 50,000 Lira Yugosl_îılryada v.e Diktatörlük ne kadar sürecek? S LA ..... | eyyah şehri Kralın muhafız kıtaatı :| ge senelerde hepimizde bir kazanap bahtıyarlar heves uyandı : İstanbulu sey-| — Beşinci tertip Tayyare piyan “| p yah şehri yapmak ! göosunu sonuncu keşidesi; münhal yleya, şu Avrupalı zenginler, |meb'usluk intihabı dolayısiyle bir şu Mısırlı milyonerler, şu Ameri-|gün teahhurla, fakat bütün ikra- kalı milyarderler, İstanbul gibi|miyeleri tamamen Darülfünun yeryüzünün cenneti dururken niçin | konferans salonunda icra edildi. başka yere gitsinler ? En büyük ikramiyeleri ihtiva eden Şu, sırtı piril piril nakışlı ma-|bu keşidede diğerlerine nispetle vi bir yılan gibi kıvrla büküle|Pek fazla kalabalık vardı. uzanan Boğaz; şu, gökyüzünü, | — Keşideye sabahleyin 9 da baş- bütün yıldızlarıyla mukaar bir|lanmış, in bir saat yemek Başvekil ne diyor? Belgrat 11 (A A) — Jeneral Zivkoviç yeni hükümetin vazife - sinin mahiyetini tarif ederek memlekette — yapılan — hataların düzeltilmesini müteakip parlamen- to usulüne avdet eyleyeceğini söylemiştir. HARİCİ SİYASET kumandanı olan yeniI |

Sayfaya ait küpürler

 Yugoslavyada...  Diktatörlük ne kadar sürecek? Kralın muhafız kıtaatı kumandanı olan yeni Başvekil ne diyor? Belgrat 11 (A.A)
 .. üç gazete . aleyhinde dava açıldı Muhakeme Pazartesi günü sabahleyin yapılacak Şehrimizde Tajiçar eden İkdi gazetesi...
 DİNİ TEZYİF DAVASI Diğer taraftan, daha evel İzmit. İte ve bir müddet te şehrimizde intişar etmiş olan “Genç düşünceler,...
 Piyango dün çekildi. 300,000 -100,000 - 50,000 Lira kazanar bahtıyarlar Beşinci tertip Tayyare piyan j gosunu sonuncu...
 Seyyah elıri Ser senelerde bepimizde bir İheves uyandı : İstanbulu sey-i yah şehri yapmak ! yleya, şu Avrupalı zenginler, şu
 Tevkifat, tahkikat... Nihavet bitti ! Meni muhake  me kararı itası muhten n (dir me üç güne ka ıikmal edilecek Bursadakilerin
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YUNUS NADI. Tegmit) b Telefon : Takrir müdürü ö idare müdürü : 265 Kitap KşmL IZ HER GÜN SABAN Diktatörlük ne Kralın muhafız kıuıtf kumandanı olan yeni Başvekil ne diyor? AĞA keri Ti B” ae ÜB Kare T y eee G alr GEReEl) Byelir. HARİCİ SİYASET BAA nn baktiyar Yi İldleti bar ci siyasetinin başlıca gayesi Yo-| Hai el BK S a n SK nn DN Ka0i B Dakoriş eenebi. matboat Her tarafta olduğu gibi Yenişehirde de Millet mektepleri par- dak merasimle açılmıştır. Halk okumağa fevkalâde tehalük göster mektedir. Bu e' teplerden birinde resmi küşat günü alınmış bir| resmi dercediyoraz. Tevkifat, tahkikat Nihavet bitti ! Meni muhake - me kararı itası muhtemeldir İddianame ve kararna- me üç güne kadar ikmal edilecek Bursadakilerin mahkeme- Si perşembeye kaldı Şebrimizdeki — kadınlı” erkekli| üç gazete aleyhinde dava açıldı Muhakeme - Pazartesi günü sabahleyin yapılacak Şetrimlade İzazctesi sahibi Ai İes'ain / Gürhanettin ÂN Azşam| İmes'ul müdürü Enle — Tahalü. ve| Sonsaat mes'ni müdürü Selim Re-i p Beyler hakkında, hilalr hakikat e ip neşriyı İ alayr — Müddetimamilikçe açılmıştır. Bu düvalar'ayın 14 ünde den İkdamil mimessillerine beyanatta bulunup| Aıktatörlük “idaresine — mumkünlmevkuflar — bakkındaki - tahkikat||Birinciceza- mühkemesinde | rüyer Mertebe bir an evel nibayet veri-|hitam bulmuş, çerak — alâkadar İoltnacaktır. Akşam gezetesi Sahipi leceğini / söylemiştir . Gazeteler |mustantikçe, Necmettin Sadık ve| gayet ağır hasta bulunan bariciye |mütalâaı İhakkında, davı saade İstih İmilikçe vekâlete mürsenat ür. T Marakmiçin. yalında kabineden / çekileceğini — tahmin ediyor. HÜKÜMETİN. PROGRAMI Belgrat 10 (A.A.) — bütün 'nazırlar idare makinesinin tensi - kine ait yeni kanunların tanzimiyle meşguldar. Hükümet” tabakkuk ettirmeği ümit ettiği nni Pek yakında neşredecektir. KRALIN SÖZLERİ PROGRAMDIR. Belgrat 10 (ALA) — Zağrep- kiral” Aleksandrin beyantamesini mevruu bahsederek diyorki; Kra: içinde / Müddelumu:| riş-| ve “akşama kararın anlaşılmasına DİNİ TEZVİF DAVASI Diğer taraftan, daha evel İzmit- ke ve bir müddet te- şehrimizde| katişar etmiş olun “Genç düşünceler| İnecmnası aleyhine” dini tezyit vel kahkir eder. şeklide neşriyanndan| İdolayı müddlümümilikçe dava açıl- kştr. Bu mecmuanın sahibi vel İmevzubahs yazıların muharriri Kar| Çim Bey, Marhüst / kanununun Ti İnci maddesi delületiyle ceza kanu: KARAR NEDEN GECİKTİ ? Kararın teahhura, tahkikat ev-| rakında bir iki noktanın noksan görülmesinden ileri gelmiştir. Bu. sebeple müddeiumumilik evrakı Müstantikliğe iade etmiştir. Mustantik Hayrettin Bey de dün yalnızca tevkifhaneye gide- rek yeniden bazı meykufların ifa- delerini almış NOKSANLAR İKMAL EDİLDİ LARI ÇIKAR, SİYASI TÜRK GAZETESİ Piyankodan ze Seyyah | on senelerde hepimizde bir| heves uyanda : İstanbulu sey- yah Şehri yapmak | Bitine ge ao blaslkiele Mmiyonerler, şu, Âmeri-, İyarderler, İstanbul gibi yeryüzünün cenneti dururken niçin) başka yere gitsinler ? Şu, sırtı piril pi nakışlı ma- bir yılan gibi kavnla - büki anan Boğar; şu, gökyüzünü, biltün yıldızlarıyla ' mukaar . bir ayna — gibi - içinde seyrettiğimiz. larmara; şu, dallarının ucundan /damla damla mehtap süzülen çam çrmaşları, - Dünyanın — neresinde Güzelliği, benüz taş ve tanç devrindeki- İnsanlar gibi, dağdar ddlüde ve gükte arıyan bu dKi ihniyet ve gülünçtüri larapak - Taginleri — Maşeli müyonerleri, Amerikalı milyarder” İ0 l Dirkien. yılzlmni BÜ P çai e arra YaK7Bu aa instoları, arık n tabin altında — kayalarla ” öpüşen kenarları gümüş Oymah dalgalar n ' il. cazban l ddrni sörik Üğen Tirdek gihi, ahenginden İkaşlanıyorları a. asnaı adütları, yıldalarla ienmiş Dir sem parpalın der Giüzek manna lll öziedimek istiyadları” B a eli çe l a a L AR L ğ SÜ irl yi #Y ondürtlerini. görmek İstiyorları! Şu köprüsü yıkılmış, şu cad - deleri çamurlu, şu yolları mil şu sütleri cerahatli İstanbulu, Sey- Kh şebri yapmadan evvelâ İstan- ulluların şehri yapmağı düşüne- lim. 'usut Ziya Dün Atinada bekleniyordu ha sözleri yeni hükümctn 'prog- Tamını “teşkil etmektedir. Pet Zivkoviç bükümetin neticesi ha kın ihtiyacatına ve devletin me nafilne en muvafik yeni teşkilâtın| tatbiki olacaktır. EĞER KUVVETE MÜRACAAT| EDİLİRSE Paris T1 ÇALA) — M. Herriot Er Nuvel gazetesinde neşredilen | ilkmekalesinde — Yugoslavya ha iseleri hakkında bazı malümat | serdettiği sırada müşkilâtm ancı İnvoete müracaatla. haledilece rinin “umumileştiğini” görmet Avrupa için vahim at ve telakki eylemektedir. acelltmaileyk bunun aşikâr bir| ic'at olduğunu ve bu rüc'atin da) İSA8 senesine ait fevkalâde ümit- leri 1850 senesine doğru takip idareye avdete teşbih edilebileceğini söylemekte. dir. 'GAZETELERİN MÜTALÂATI Belgrat 10 (ALA) — Zağrep- te münteşir Novesti gazctesi di yerki Mustantiklik bu suretle nok- mal ettikten sonra © rakı, dün akşam geç vakit, tek- rar — müddelumumiliğe — vermek üzere hanırlamıştır. İDDİANAME. Müddeiumumilik — iddianame - sini ikl gün içinde temamen ibzar, 've ikmal edecek, bundan sonra da mustantiklik, maznunlar hak- Kanalizasyon şirketi Şehremanetine bir albüm taktim etti kanda, ağlebi İhtimal meni maba-| keme” kararı verecektir. Bittabi| 'henüz karar verilmediğinden tah- liye işi de teahbur etmektedir MEVKUFLARLA / GÖRÜŞMEKİ MESELESİ Mevkuflar hakkındaki ihtilât- 'tan memnviyet kararı refolunduğu öe 3 Sa tecrübe ve yedi sene meşrutiyet 30 baziran hadisesi vaki olmasay- dahi / fevkalâde - tedabiri / haklı (usüsi) — htalya b ehemmiyet Çünkül mevsuk buradaki İkameti “esnasında SİKİ” memleketi | alakadar pek mühim Ka ye tanzim edllecektir. Vuman Harbiye nazır 8. Grü diyi Yapurda coktir. Bikar Kana” iyarel Bir Yaziyetie karşıla Atina 12 JHususll — $. Orandtl) görlermeğe kâfi gelirdi. Hükümet! levletin yeni- teşkilâtını ve yeni| Parlamente ihzar etme'1 dir. Kralın Sırp, Hırvat ve İsleven milletinin ümümen. tatmini esasına' istinat) L — A Albümde bulunması muhtemel lardan.. Kanalizasyon şirketi şimdiye kadar yapılan kanalizasyona ait İbazırladığı bir albümüiSehremini Muhittin Beye takdim etmiştir. manzaral buğün Yasıl olacaktır. Vunanlstanın lalya dostluğuna ne dereceye kadar kiymet ve ehemmiyet verdiği izhar edilmek maksadıyla pek çok faali- Şet saricdimektedir. Mamaileyhin — mihmandarlığına, ık Paris Sefiri M Römanos tayin LEn büyül Y anlaşımıştır. Üsküdarda İhsaniye | Nushası her 5 KUR! ngin oldu Piyango dün çekildi 300,000 -100,000 - 50,000 Lira kazana> bahtiyarlar Beşinci tertip Tayyare piyan | aa İgün teahhurla, fakat bütün ikra-| miyeleri tamamen Darülfünun| İbu keşidede diğerlerine petle| pek Fazla kalabalık vardı. Keşideye sabahleyin 9 da 300,000 liralık büyük ikramiye e S Iımııbr.ıâ;n]ı ;ekilî:ı 50529 nur maraya lira isabet etmi; n | mütdakiben keşide edilen İ0| bge'ıe 20 şer bin olarak taksim| edilmiştir 200,000 liralık — mükâfattan | 20,000 er lira kazanan numaralar. d0 ” 10784 18914 30606 31333 41119 41815 43077 49518 49893 54495 Bundan sonra ikramiye - fişle-| rine ait olup başlamış bulunan | ol bonlerdn 6 Bi ge Galerl Bu süretle çekilen O, — AM B BineL e E e 100,000 lira çıkmış ve bedeli tes- İW,Mwlinm 10'da biri bir. zabite isabet etmiştir. 31916 mu- 'olan Divanyolu Müli ketlik menman Regip Böye 7000 Fatih tahsil şubesi ae irına 20,000, efem diye 30,000, Âlânttin matbaasın- da Sofokli ve Mm Maricürile in zibat zabiti Şadi Beye onar bin li slye bla eşide nihayet bulduğun- yavaş yavaş boşalmağa | eşideler, yeni bir| tertip dahilinde icra edilecektir. T Dünkü keşidede büyük ikra-, miyeleri kazanan talililer. asmen İsokağında sakine Fatma Fayet) İHanımın Üsküdar iskelesinde cit ve İlhami kardeşler kişesinden | aldığı bilete 300,000 liralık bü-, İyük ikramiyenin onda biri isabet| etmi, N. ü L.. 6000 şesinden — Eyup merl 6706 9739 11032 24773 58732 L.. 2000 komiseri - Hulüsi / Beyin sldğı k 49,518 numaralı bilete de 200,000/ — 7408 14137 17123 22619 liralık mükâfatın 10 da biri çık-| 23958 24481 26886 27130 mıştır. 27519 30712 32415 36567 Fatihde Hacı Hasan mahallesi | 44427 53527 57830 Astar sokağinde $ numaralı ha| — Diğer mumaralar beşinci sahb nede sakin Kız muallim mektebi famızdadır. Karadenizde fırtına hafifledi Fırtına yüzünden manlara iltica eden vapurlar yollarına devam etmektedir Bir kaç günden beri Karade-/Karadenizden limanımıza gelecek nizde devam eden şiddetli kara- |olan vapurlar da dün gelmişlerdir. yel fırtınası dün tehaffüf etmiştir.| — Boğaz civarında “ Kefkenude Fırtına | yüzünden hareketleri| başlıyan kar tipisi de hafiflemiştir. teahhur eden vapurlardan bazılar| Akdenizden İlmanımıza - gelecek İ dön boğazdan çıktıkları gibi, Tei aa 4K ROMANİCİNDE ROMAN YUHARRİRİ & ÂKAĞGİNDÜZ. AKA GÜNDÜZ Beyin gazetemiz için hazırladığı ROMAN İÇİNDE ROMAN , atli son eserinin tefrika- sına başlıyacagız. * ROMÂN İÇİNDe ROMAn , karl- leri daha Ük satırlarında alâkadar edecek bir kuvvettedir (e Roman iÇinde Roman )?'Siz ıki'kan, ramanın Hikâyesi değildir, arada bir çok muhtelif tipleri, karakterleri bülün inceliklı receksiniz. Arada bir köpek vardırki romanın yacanlı düğüm 'noktalarından biridir. Bir kaç güne kadar neşrede- edilmiştir. iceğiz

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler