24 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

24 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

D Dü el n — Cumbüriyer K—i Sibur 1029 - Yeni gümrük tarifesi et Taritfeye bir izahname ve bir fihrisi ilâye edilmelidir Doktorların balasu şembe akışamı Doktorların İA Kzmülseriind "« v Tn | T işüntame döküişemetet açi cina eat eakyin Dunyuyı penbe gi steren bir nutuk Memurn maaş Talle Deçek. yden b eleklap | Yüx vör siaka gillmnl e ğ (cağa EOD A D ae Ü B —e derece projeSi | «dk Yeni gimsük tarifesi haklanda | eölci Yazlar yazdı. O zamandım | aa ae n ae Karar vermiş âketin önüne geçilmiş! Boj d Te çea y aa a Hai | gl işin muhişeçe sokialeriniz elâketl ha a Da li — df ON Sanlarımı ikmal et İzmir sergi: | sönüik mü alda, tarlanda değiliz. GNT SE dsulü. için Maliyenir, — Muhasebe a AD ERU CE K LN ai » KAL. Memleketimie senayi | sinden ah madriya ve Panb |i Bu arpeteu arbeği male” Âjti Harstlye Bhumrı çecuklarmlazın. doğube ite V a ddirlerinden itediği mlâmae Ve İ arbataaın ea Düyü ündleri gö | sergiblnden İse Binmüienkene v | dlaraan D DA torunlarımızın yeni bir umumi mukateleye rilmiştir. rük taritelerine matuftur. Zira | altın mudülya aldım. Bunları aer- | riyetine istinaden bazı dekdorlara girişeceklerini söyleyen kâhinlere artık inanmıyor! | — Maye Müsteynr ile mühüscbe | memlekette ” yapılabildiği " halde | etlmekten maksat Türkün. büyülk | hakli haksız A sttiğei, Sler a Gmümiye M. yeni projenin herabar | hariçlen getirileri mevaân vekabet | kahlyotini Madei. iziları 'a gerel sorları ondra ZATALAJ — Ceçen | hife açılmıştır. Gelerek sene. | ÖTSNNE M Y Di Tülmemekede Aöcina tabrikar | memleketimizde cam. ve kuis- | SETEk Türk doltorlağunu midataa gect Torauayda birnutuk irat | lerin mes'ut bir fasil açaca | L K A lari günlüzam teşiilar ve küvveti | Yal Mabrikası inşası zamana mühe |i l ge a eaa ai İaleslaniz eden Sir Austen Çamberlaya | gını ümüt edelim. Sulhun İmza- | yarı Tükmek b sermayelerile yaptıkları mevadın | taçtır. ve yüksek senmaye ile Sa | a Baluasınl ae b çada İgiltere leAmerika araşında | sını takıp ede seneler millei- ankarada Alman sefareihane- | MElİYoi falarını usun mateme” | ç mevelesi çak çetakala çarası V n e Targaral mhabirlerini müşterek tarihi mem- | lere sulhu temin etmemiştir. sinde müsamere mektedirler. Fakat gümrük tarife- | dır. — Bunları yapmaklığımız çapı dışarı elmek mezaketini Hü çük müşkeciK tti R Ka Mösamere ON L LaK ada e A | oe a lAA SAA O G D OO Haa tüi dak aa a aa a a Saee aa e aa a aa mem | Fakalburada ggit İkan | denlelr e B SRD tir. Mumalleyh sözüne devamla| zıyade fenalaşmış ve er geç, | Alman Selaretinde bir misumeri — geketlmiz dahilinde yapılacak pek | gelen Şey ise İşçiliktir. Nitekim Etibba Muhadenet Cemiyeti, demiştir kiz ihtimal bizlm zamanımızda de- | musikiye yerilecektir. Hüküset C- — çok ve mühim san'atlar Kanduranın derlleri, etbisenin ku- | kendi balosunda, her sene olduğur ÜĞ ni v süaşlkakümizın ve ya | tim, sile müsmceye daçet | Yacakler Bu UN Bekiş Maşları, mobilyenin kaplamaları, | S gazetecileri” daver cmemek Giğerinin aynıdır, aynı lisam | torunlarımızın zamanında eski | lidir Tük. tarilelerile bile çu givinin “demir telleri “Avrnpadan | ŞüTEtİNİe mallusta karmı hala li konuşuyoruz. Son zamanlarda | şŞeraitin avdet edeceğini, ve |/Dolandırıcı bir mecmua — Sene zarlında — san'at l & | elip 1 İşçillği burada kaldığı ZİBİ | cana, aymi Xa ve amlat, birbirderi bir itilâfa müncer olması müm- | bütün dünyanın müthiş bir | — Azkarı 93 TI Ma) — İstan- | fakadar mühim farklar olduğunu | Kristaller de Avrapadan gelir ve | acyhirde — gazetelere beyanatla isbata/ ürikotajcilık, mobilyecilik, | işçiliği burada kalabilir. Memlekt- | Sulunan — hekimler. #rasında “da kün olmamış olan bir takım | cidale atılacağım ve metice | bulda sıda sarıdk çıkmaktı olan | EalK aamdakanılk, Dü 08 Güllüe apae eai e Tadar büç ( Yalunan müzakerelerde bulunduk. Fa- | sinde garp medeniyetinin mal- | mecmaslardan irinin bamı Şiket- | kümciliği ve mamulaa, mestahzar — bir iş değildir. Memleketiminle | " Biz aziz doktorlarımızın ekme kat diker devletlerle bu kabil | volacağım — söyleyen — bazi | ere müracastla aleyblerine yazıca- | rah tibbiye, kolonyacılık ve daka — ayna imaf edecek pek çak kimse: müzakcratla — bulunduğumuz | felâket kühinlerine hak ver- | gındın bekedesk para imcdiçi | bir çok küçük san'atlar em güzel — Tet olluzu gibi mesolü san'ailar ve ekseriya ayını menfi netice- | direcek bir şekil almış idi. — | anlışılmışır. Bü mecmua hakkında | birer misardir. mektbinde bir dershanc . açıka | göşiemiz e vardığımız nadir deçildir. | — Tilhakika ademi buzür cinnü | ubkim yaplmekıdı e aei NL asimener. takik | bet bu veriei “üğretmsiz Öe | Ö GiL a ağklee Kd Binacnaleyh Amerika — ile — selâmet fikdamı ve tehlike alâ- |Yeni İera ve illâs kanumu | yy0, yaritenin daha mükemmet | aytalar — Avrupadan İki dürlü TEaE AA BAA Birsmes'elenin halledimemeiş | hunu temin etmek için bare- | — Ankırı 93 fHalia) — Aliye | mız gümrük terileleri Karualariyie | memiş, diğeri faset konarları ç- | eday gazmerderi, e e aa Vekili Mahrmat | beraber gümrükten geçen eşyanın | lenmiştir. Fasotalı elmak içim mut- ( Neden belbireen danit elmerdindet olmasından dolayı heyecana | kete geçmek ap ediyordu. |— encümeni, Adliyı doğr ti t B in hururiy cra ve | tarileye tarhiki eiherinden memür- | lak mükinndan geçmek ve işlene |— Bize Şu cevatn verdi. Kapümak doğru değildir. Ya- | Fransanın — itimadını - tekrar — Csat B in buzariyle yeni icrü ve | tarlleye #atbiki eeti çe ianda . ÂAmerikaya bir takım | kazandık ve İtlâf binasını | ils layıbasınn erkikine, başla. V Tapm Göştükleri Rataları itele eder ( Mek Mzmeie, OLDEN züi dökü | — Gezeenleri vak vevriz deln ü i ğ cek tedabirin şimdiden alınması | lemez. Bunların işçiligi memleket | dan çağırmadık Ru kar eklifatta haknnacatımızı ümit | vücuda Eüirmek için müttefik- | mişir sü adati Kedün Gö0 | KEz eGe l heti di Tetkikir biren usülü mehake- etmekteyim.. lerimizin muhadenetine talip Bu sözlerden sonra Sir Çam- | olduk. mati cezaiye Tüyıhusının Bir aft Berlayn dhanın emnü Selâ- | — Artık rahalça üyuünabilece- | Sonma, Mecliste toptan müzekeresi mctine doğru bir adım atımış | Bini ve heyecanlarıa teskin | icra edilecektir. den kürtürmak isterlerdi. Bu defa #lduğumu 'beyan etmiş ve de- | edilebileceğini ümit ederi Yeni Moskova ve Bükreş — | tarile yapılırken diğer memleket- Miştir kiz zira — Cemiyetlakvam — harbi C icede okduğu gibi bir (İzahmadn tarile — tatbikatını — hedet ittihaz ;l.lr ';:"";'"“ı::" “::" e 'ş:'"' tük ederel 'a kendilerini mes'nliyet- Üi a EENĞ M ARTE N Öteki dokter, galiha, Cemiyat derek gü n | eee Ddi y nta | yt VeT Zeçinin a sag'at müdaeaai d | ll göcUn ua et Eal eet ae e | Ht Gi CA Tisalieler ve lll Bd | | Çeall SD E A ç igi seydende sa” Odi l Tâyıhası Tleraguan Böeaatllde yerdir DN | gketenlin BÜ a gae yi | b AREED ĞD ” Ankara 23 (Fn mu) — Tiise- | Note evpicalie ) ve bir de firist " " Büyük muharebe fashfi- | mümkünsüz bir hale getir. | — SÇSN A ÇNM — Ne — VA eai ) metleri Bizole aygaların. ithatini | ded dem kapanamş ve yeni bir sa- | miştir. aa HD SA İeE | tamsz gümelklerine altizah. | Metelmiştir. San'at arbabının bele | yaanaat Cömiyel balamandır Türk-Bulgar misaki yakında DÇ Si Üname büyük bir cilt olarak 975 biz u çocuklağu, yapmıyacağız Z Şayitleri ketbi gaciyet cunlür — | Sanmmadan ibaretlir, Teti e l Ve bi “Muhadenel Cemiyen intaç cailecek Teşvareci Labrine Rintstana | Şalladın Mercük, ttti he Mt | Ümemikee eee yaplmam | e Teti Daamlli. Bi £ Bengilare 28 ÇAA ) — Bir kaç | — Bolga S CAAY— Türk-Bulçar 'vardı N çaecek ve'ontara hiddeerini izaie Bengilare 28 ÇAA — Bi Solya 98 CAA)— Türk- | Böyük Gi ve 5 - | mümkün her şeşin #şçiligi memler d Bo daçelikğe d bazı Porisdkümn yokında Ankarada inmcma| — “Paris9e CAA) — Pai tayyar | a üllasediyeei varn et J| Ka dekinde val götmamer. | ll selün geeti ati Ha Tüşle Te meçni. | Hemal vetimekedir. veĞi el ae G ŞÜK ae v elaa ae | aN NŞ eciki n olerü | odeeşala nn geinükme ciryeten bi ). . opemmin. p ça leşaiı İ çeçe Talkütaya Viztek Üzi A ll manlatalmmal açi ll | Ka MT YDTD z; Vari kaçırdıkledımı —zanmettikleri |— hadti 88 CAA.) — Vukust | sağücn harebit eei bir kaç şeş söyleyeceğim. Ben | resimlerini' tezyik ederse memle- e kimselerin üzerine hücüm ermişler. Ü izami eden cenebi muhabirlerin | — p, v3 TAAJ — Bütün gazer — TMemr idim. 3 sene evel istifa | ketle bu gibi san'at müssseneleri ee AM İi pols. dimak Gacre CTT Kişt | iddialam —üti - dlrak Fabra ee ennaya af Parlieı a LEĞETEE şimdi mepan oldağam n | mln artacağına Şiphe yakinez İ L AT AEEm üNi ça yaralanmıştır. Şimdiye kadar zabı- | ojanat * Segnvle.çdeki topçu mek- | çokerinden mkaaa TI gee hu T aa n giğer * 9 n ç reketinden taktiben TI saat sonta S n çecak pi landa li | üinde ae 0 blel e | e n n eee | Müdye sahili dondu Haai (ĞiT şikiyette bulunulmamıştır. — | düğünü we bunların fesih cemri | ça elaş gnn ASN p tem M ça lemaenma kadarrmn Çinde dahüir meharobeler| İ Si din ada gd | Çi ei dön Labtsr e |— — Kış, kayamel Ha 0 çıkardıklarını — zasti eimektedir. | günüe N Arici Kirtünlar mabale ) inniçi aeiküaan mabele € ae üti vldiyi lamüliernte ada |i Rüzgar mütevassıt kwrevetle | muhaberatı kesihmiş oldağım- KS A D Müdürün vesiyedi kendilerine aoi İ bragta kemüntetterin gürütün — RğEür mülsens Gerileen ae | OSE D üzerine bu takebe sivil clbise bir içimmer İaradenizde buz hitleleri| malümat almamamıçlır. Şibitepalmia Terkçetert mevcat Giymişler “ve yüksek sesle şarkı | — Pragie 99'(AA) — Gizlikömü: dolaşıyor. Karadaki hasaratın ve denizdeki — sözler gördüm! H yetülm ü gb git | SÖYEYEEC ASN armilmiyle saei> | hit Kongram pek heyecenli geçmiş | — Varoa ŞekbeririN lefanbal | avarya ve kanalanm gieiyelir | " unul sameaaRğeNİN. İirlere küküm bmliamak'adıe Valsaz | SSPTEN çakmışlardır. — Sükün we | olan celselerini hitime erdirmistir. — Vilâyetine gönderdiği bir tel- | bir miktarda olduğu muhakak- — mız bir sırada, böyle levantemleş- Zoda Sümi raiyanerrlerin | Ha l Gülmeniir Könged dalşüm gd y n | SHİA VA DONE G | L aetimay” Kadll CO D indedir Marçaln nüküünin gaç | Kutba giden İtalyanlar | darebder olmuştur. la lemetre urunluğunda |— Atina 29 (hususi| — Fırtına | MA He döğru tevenü ertitini göceeen | — yemlden aranılacaki —| Fi kabinesi lümat ei zi Ö ada bi beadtedane b ei YA Z İA Gdi | Heirnalil ğ St ğ Bazı alâneder vardır Mülümct | — Beme 28 (AA) — M Samos | — Paris 92 CA, A.) — Hüküme elenik ianeler — top | Taşe adeemke . Z panelenik “iane plamağa — (ğerlam GöüR NF Tanvetkri için matcal hücum ct | Yoviteb Sortlar bir. suale cevap | vin gümrük siyascüne müteallik — Herilemektedir. Bu haber bütün | başlamıştırlik. hamlede ç buçuk DaRİLE B İ Sertaküin v bir lomar tepki cdtyormuş, Vüayet mek tevkukeye noktal maşkmmlabı okaaki emişür ki " Amomken | istizhlara lt rüzakcratın hitamın: — vapar Marelerine bildirilmiştir. | miyon drehaitoplanmıyt. Ve | K danaeela lRneZ ZZ Ycikildir. Çünkü mereşdlr kay- | ebedi surerte kaybolmuştur. İtalya | da hükümete 270 reye kar 304 | Avrupa ekepresleri — İnizdos, refikamı ve ailesi namna — vermiş Bana kalan Yeşi Röy S aei adai V Çeycu (setayesine ipeirak eemip İ vey ile heşamitimet odilmiştiz yollarda kaldı 3OK BK Belei ai timarbanesinin / Kütüpkane ve ya Te Samden | Ganleni: belonmes iitimali omme (ç:0 müyon: Mağllle Ha Bere ÇEŞEK Genlee lli Taskek Bahri muhitte yaz müzesine yötumak dülü münasip Şee ada game | z kalkaz, değld Mmayeli banka Banilyö trenleri işlemektedir. | £ Londra 22 (AA) — * Aae | olurt ğ n ie he mmalaya Şirmez | G balkon deşidir Ka yar aa Banra n | Yölle oli elaple Te | Hanlar yapırtaden. alımen bir memnadur " cak b Ti k Y n uft telsizde Bahrımubiti Altasi or- Yunan menmatiline nazaran — Bülriy belki ben 1 de karışırım Trust Kampany ile National Baak tarın çildesikden aaşiitelif is - | SA DAL GaE hararetin he- aü tinnn. aa zalleü Bu taliami gn “Fran | ©£ Kömmerce yakında birleşecek- | tasyonlarda kalmışlardır. Hattı | men hemen yaz gibi olduğı Atina 23 (Hususi)— Türk-Yunan | çois-Joseph, arazisinin garbinde ve | lerdir. Veni bankanın sermnyesi | temizlemek için evelki gün iki | ve hatta yoculurm güvertede aakeramın denilemear. oldağu | öredinde yöpilmen, gidkcek heye | 400 müson İeçile a alcıkar, | üdat teni ile giden amele, | ceketsiz Olaak — şelenelera ön & ö n luratlıdan ilerisini açmağ'a uğ- | uzanmış oldukları bildirilmek- Bakkındaki - habeder sslktöyetar | tin yanına bir keç İköpel, bit Jt Yemür oe ü inle D | eeet SeZDE Ka yle meheli taraından edkaip edimekte | tüçük tayyare ve motönlü birge | — Dörtmnd 23 (A A)— bir'meli zti yaktar Bd z $ Yot Tickiyera 1 y cp eder. Ku araştıı. | gara - girerken - yoldan çıkmıştı. | — İzmirde kar fırtınası —| tini pek faza artımıştır. Kara " Veti HUSUSİ t göilmekte alduğu | omalarda “Krassinc, buzkıranı kuk | Yedisi' ağıt olmak ürere 19 yaralı |— İzmir22(A.A)— iki günden | kanışık bir fırtına Bülküm süre aile balosu Beynm yılınmaktadır Janilmtyacalaır yardır. beri devam eden poyraz fırtı- | mektedir. yışında bile mümtazlığı falkiye- | bir saatlik zevki, O onunndur | — Fakat zavalir Celile höyle — — Kim demiş aşk kördür? Va. di. müstesnalıtı gözüküyor. | Ve sen beşiginde babasız uyu- | degil. © kadar Jacemi kız ki.. | Jan. Bilâkis aşkın öylebirfeyzi Çaprazı tutmasını bilen kadın | Yan çocuğunun. Bir kaç defa yutkundu. Hise | vardır ki hissi, zekâvi, gorüşü demek.. O halde ne olursa ol- | — Karışmamak müdafaactmek | settim ki Çaprazı müdüfna et | arttırıyor. Celile denilen du son ölçülmez bir kıymeti var | degildir. Böyle bir. küçük te- | mek istiyor. Yüreğlm firedi. | şirin, güzel sevdalıda büyük demektir. şebbüs benim üzerime de ça- | Ben yapsam, Bana her şeyi | bir zekâ ve incelik gösterdi. Nimetl dül genç kadınl için- | Mür sıçratabilir. sölesinler. Fakat nurtupu Ce- | Çapraz ve Aymıhayat için söy- deki İlahi ve yalaız aşkı çü- | — O halde sade işitmiyeceğim, | leye ve nurdan üstün genç | lenenlerin hiç birisini işleme - — rışacağım, 0 körükte benimde | rütme,. Bu aşk hayatının ha | Ve Süküt edeceğim. kıza bir şey söylerlerse naka: | miş göründü bir kaç nefesim bulunucak. | reket kuvvetini temin ediyor. | — Fakat hayır, Bu da vicdan- | dar günah olur. Bu toy çocı Yalniz azimle, irade ilekarar söze ) diyen sedaya Mtaat cüim. | Sonra?, sonrası yak. Sanrası | Kat'i bakikatı biliyorsan :Çap- | Sizlıklara manevi bir iştirak | şu, hu temiz sevdaliyı mura- | vergigini, bir şeye karar ver- Zaten inansam Ve ya İnanma- | yalnız kadın, dul kadın gene | raz senin degildir. ve senin | Olur. Yane yapmalıyım? kabe etmeliyim, ona yanlış | düğini anladım. Kararı şuidk zamnc olacak? inanmazsam | ağahey evinin bir odasında ve | olmıyacaktır. Hinbarek bir casusluk yapa- | bir. şey yaptınmamalıyım. Na | Küyek S ANİsKeBiN — ziküye “dul Nimet, Yalıız kadın, Çapra- | çapraz genc hayatın safhasıne | — O halde temiz ve erişilmez | " Ce dak ı Azallah — İstikbali mahvolur | Fek Çaprazı müdafa ve müna- z y elacak? kalbimiü içimle. |/ da... aşkının kuvvetine dayanarak e A SN kuzan, sebetsizliklerden — Intikam ah ümyanın en öi adamı olan Şe" İülerden mandr dışardeki bütün | — Kendimi bu kadar bi hayatı sürü, güt Süslü, elmaslı, | Çapraz hakkında dönen dolap: | , Bunün Içim © yütkünürken | MAk. Bunun için u capraz timalleri sileli çak olda. Bari | -için aysıhayatı hiç, ama hiç | güzel sözlü çirkefe sen de bat- | ları imzasız birer mektupla | derhal koluna girdim, eteğia- | Mualtü hammetendi. İdi. Ünün insanlığımın sahtetiyle - Kala- | kıskanmıyorum. Ne'nefle kar | a | Çapraza bildiririm, ve kendi: | dençektim ve.başkalaflaratur | yanına sokelda. Rubusun gök. a mansam da ne var? niha- | di eğerhakikaten bir kapat- | — Esrarengiz — kadın isterse | sini elim akibellerden Sıyanet | tarakcesaretini kardım.Hiçbir. | yüne yakatına bakarml Yet b dedi Koduya ben de ka- | ma İSe, bu ücretli, ellim yaşar | Çaprazın metresi Olsun, İster | ederim. şey söylemedi. T Mabadlı var )

Bu sayıdan diğer sayfalar: