24 Şubat 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

24 Şubat 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ERMİS- EMNIYET KARTAL Müttehit konserve fabrikaları Türk anonim şirketi İdarehanesi: Galata Perşembe Pazar nümara 25 - sermayesi: 186,600 Türk- Jirası - Ş — Telclon Beyoğlu 3793 - imalâthanesi: Ayva CHaliç ) Telefon İstaubul 3954. ON DİKKAT: Kanservelerimizi diğer bilümum istihzarattan kolayca tefrik edebilmek kgî% için, etiketlerimiz üzerinde mevcut olan alâmet farikaya dikkat buyurulması mercudur M6d6e Balık yağı içemem diyenlere 4i $ / Beşir Kemal sübiyesi *Alman Kımyevı gubrelerı > Her nevi azotlu, fosfuc, ve potaslı gübreler mevennr, Hai oldağu fostoriyeti bizeat balik yağından daha a kanik müdeerde ll aai ROFOSKA ,, istideki şöteelerimd'deki eetmişir. ge G 5 oe b Tn Çi he © Emlak w Eytam Bankasından y yeni Çkan * Ka ll ModdoüAAkAdik d ğübüdüdM550560M| — Aldanmamak şu markaya Mevkii Miktarı a 5 e. Metro için Ş esi a Biyüküne Ayadlel 520 çuvallar uzerindeki rica olunur. Caddesinde 39.41-46 Nö SAn Ballda mevkü ve Evsal muharrer arsa 28-2-20 tarilinde pazarlıkla VT z ÜUN Ü inke lll Satılacağından talıp olanların yevmi mezkürde saat on birde Bankamıza v FRGHLİCH eee . DĞ İzmir; H, Köhler ve Co İZMİR LİMAN VE KÖRFEZ iNHİSAR ŞiRKETİNDEN: ÜĞ l Ka sadümeen vinat meç Geğesi, iablde '“"““*.“' Kat oğlu hanında 4647 numaralı ” Jöz. N. Aciman telelon. stanbul. 2409 ni aynu depola caval çeçi perde ve döğemelik kadile bare ve Haai kamuşr| — A A Ğ bimollir. de çecür Sacrollin hteda Gür sanlalandir — - e b bi den n bin ton kömür H dünder a çıkaraar. eee . , aa mardn 8 ünc pazar günü öğleye badar glöp Zavallı Soğuk alğınlığı, Grip, Enllü—* A T e VEDALYA.. İbulunan mübayaat komisyonuna tevdi ve irsal edilecek zarflar kabul ç Jstüncikur |— Kümütlerin teslim — müdücti 020 sen nisanı sonundan 1930 senesi sonunda ilk parti * 2000 , a (Temmuz 099, teşrinievvel 920) 930, nisan 930, sonlarında ) ikişer bin ton veğahut nisan, vunda başlanatak her ay *670, ton İzmirde şata (C.LF) teslim edilmesi ve bedelinin her partinin tamamen teslimini mütenkip tediyesi meşruttur. Münakasaya iştirak edeceklerin kapalı zarflarla birlikte *5000, Türk lirahık Banka teminat “mektubunu de mübayas - komisyonuna tçvdi etmeleri İzamdır. Münakasa neticesinde teklif olunan Hati şirket kabulde muhtar olduğunu şimdiden beyan ve ilân eyler. Köm ahi ve saire hakkında dazla - malümat- almak, isteyenlerin yaktinden evel mübayaat komisyonuna müracaatları lâzımdır. gzz Drihsan sacea B Dr, VİKTOR KODARA- Z isyei mafsaliye, Tatürce, zatilcenp, Yi BNK diş ağrları ve sevraljiye karşı **Wğ en müessir ı:dhırdıx eİragine 20 koruştur. Umum ecza- debolarile eczane. derde satılır. ) ELENDST af LNMNT D İstanbul Hilâliahmer merkezinden: 1— Görülen. lüzum üzerine Macar, Sırp, Haronter , Miksetdorom , Amerika — ve Trakya mallarından — btanlukla / mevent ve ya hariçten | getirebilinecek tohumluk ve yemekliğe etverişli (1,200,000) kilo Bupday İt zarf usulile mabayaa edilecektir | eei Sirp, Âmerika malları p üzerine Trakyâ” malleri h 3 Ğ *:Öksuruk şurubu İ ©üe ve Fircnci hasalıkları aralizle alınacaktır. İ Ösarak ve nefes derli KD Spzim z u bi — S— Mallerm çovalları” Hilillmer tüsafindan ite olunacik' ve mallar | Si Pek bi yela Elaien e çSS BĞ Z Si çeaki Bür üçkünden tebiren ada V| zi T —H, zi Tüğnz iy zarlında teslim edilecektir. ( İhale müddetinin rtemdit ve "lyet mezundur.) 4 Malların Cvalk dahilinde hai edecek dnüliz” farka - Boras | arbitrağle hrlleğilecektir. Ğ 5— Hilaliahmer. menge ifibarile Cins ve yaiküarimı tayinde Serbesti. 6 —asıma tlip' ölnlir heşer kilo mümüme ve * 10 temina ak- | Ğ eti veya müteber bir Banka” kelaleınamesiyle 9. Şobat 929 perşembe | D.BLUM Çünü aat bire kadar İstanbul Tllâfiahmet merkesine müracene ermelidirler. | 7 — Her teslim alamn partinin bedeli İstanbul tiearet ve zahire IŞ / yükden ve def'aren İtanbul Hilikahmer merkezinde tesviye edilecektir. Türkiye Zîat Bankası inşaat ilanı W YAAI MAKİNESİ & —En muvafik şerait teklif eden teklilinin merkezi umümüce tas |— Raakamızın Bskişetir çobı YAREAĞIR İA n kamızın Eskişehir şubesi için bir bina yaptırılacakar, İnşaya talip dikini İnsamelakkda olanların teklif mektuplarını nibayet martın onbeşinci günün: Türkiye Ziraat bankası Adana mensucat DA Fabrikasından : "yük levazımından ve İstanbulda Calatada - mimar M. Müngeriden E Pamuk lphgl kap()t beZl hürde oradaki şubemizden tedarik edilebilir. Türkiye Ziraac Bankası Adana mensucat Fabr İdarei inhisariye mamulâtından “İpliklerile ince kalın kapct be: yanım dilelak Münmelesinde sür'at ve suhület gösterilir. Konyak (150) toroş Cüzümden mamul ) Telgtaf adresi Adana Batik. Pöstu kutüsüz A ÖÜ Ku ada v Kongraya davet Tikör — SAA 50 u a — İDoktor A, kutiel Şampanya— Şi (600).. — (700) Kdti makiaeleriyle behoğuklağı , — Viski — Şissi - (400) (700) Gemdi İstanbul Ticaret ve Sar SŞD MK | | kslrine ce- y ELBİSEYİ yalnız - Beyoğlunda saklâi — caddesinde 441 numarada el kumaşların en müntahap çeşitleri. ADLER yazil|Müstacet siparişler T )in Mikt burufar öpi gö sonru cevap verlecektir. | emeleri İdap eder. İnşasta Sit çarmame ve ta mukabilinde Ankarada umum müdür- İkopyeler çıkamlır. İleleber d İk yazı makinesi, 1898 sene- inde ADLER fabrıkası tarafından İmal olunmuştur. Bütün ö Börekçi fanm srudnde 84 | Tuıkıya Tlk şapka Fabrikası — Odasından: votka— (100) soroştan (200) SĞ Teit ve tanayi oüdünin 1920 Şarap — - - (75) (300) 24 Şubat Pazar gund saııt l1âte Avrupa konyakları 5ei (100) Tarşıs (450) x Düntüncü Yakil Hanmda Üçüncü kacta oda meçihi salonunda akte, ÖT kadar A Üğ kalar sacılmaktadır. DokıorTaşçıyan AŞ Ş İspirto ve ispirtolu içkilerinhisn idarcdi Odma niha-| Topun düzincsi virk " ylikliyle mesla 1 — Kongra ruznamesi müzakeratı şunlardır. mında kefeli zade hanı altında küşat etmiş ğü satış mağazasında dan başlar 28 senelik tecrübeli. - Fren; m— 1— Senayi keodisi (Ysrli ve Avrupa) içkilerin şükandıki. Tatlarla satmağa baç Galati züllarüz soğukluğu idtarzoru ve ademi kıldarın İN — Tücaret Bahriyede kredi ha J Gekünle kati seri ve aö ada AO c lek mee Gd vi ve snayt we n senzilir yapılır “Visi Emin önünde, lemir: tokabnda girketler ve mücssestlerle iktisli cemeyetler tarafından raporu ihzar edilip 21 şubat 929 perşembe akşamına İader Ödü öşaümi kâtipiine Hait edik Evkaf müdürlüğünden: K Öşerir Je Mnagrarnunaz — ÇOn Çine | Kiralık APartıman HALİL SEZAİ : 100 Kok kömürü At geniş oda DF anre bir |— BASUR MEMELERİ 100 Kırible maden, kömünü mükenmel mutfak, terkos, banyo olunacak mes'e ÜĞ e ü eati eli AM a ae B Öee zz Garabm, hastnesi kalörilelerde ihvak olunmak üzere Tüzum ” olan| ei ve hava gel havi Capaloğ: | Hİ e Sractm eai anatyni B el el SA A K N llram we daa ea v D ie gL $ — Odaya mukayyet ye müseecel ve igtisadi /— cemiyetlerin — işbu. kon; irak — edebileceklesi — ilân. ve. ceğinden talip olanların Şecaiti anlamak l geğrifleri rica olunur. İve ihale günü de idare encümenine mü tcaret Ve senayi ve şirketler dilerek martm on birinci Parartesi günü saat on beşte ihülesi fera edile zandükilkiz üN İN Mes'ul Müdürü: M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: