16 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

16 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kalan şeh (MAL— Ayın ön dördüncü gü a d Tea kenarında kain've diört binnüfusa sahip olan Elba Şehri için telsizle acilem imdat İslepetmiş ve allı ilâ sekiz saat kadar imdatlarına koşulmadığı takdirde bütün ahalinin mah - Volacağını bildirmiştir. Nehrin Feyezanı neticesinde etrafi istilâ elmiş olan suların bazı mahal- lerde beş metroya çıkmış olduğu söylenmektedir. Yunanlatanda inhidamlar Atina 15 (AA) — Phitiotis kazası dahilinde bir kasabada Arazinin çökmesi bir çok evlerin Yılalmasına sebebiyet vermiştir. Tnkidam devam ediyor. T İ aarclisinde calsesin nihayetinde M. Bovankare ilimar meselesini ileri Âörerek kongregasyonlara ait pro- jelerin acilen mürakeresini talep ömnişi. Mumalleyh mifönerlerin - bil hassa Cenubi Amerikada sarict- mekte aldukları ; Mühim faaliyet- lerden bahsetmiş! ve “bu gün bar Misyonerlerin mevçatliyederini tah- dide mmaroz. bulunduğuru. tüyle- miştir.M. Puyankare hütün muner Verlerin misyonerler İçhinde mü helede bulünmüş olduklarını hatır- datınıştır. Maliye Encürneni reli M Maluy Prolesio etmiş v kollektile vi Mmüzaketdbr. iakitaa uğrahıamdasını Galep eylemiştir. Mumfleyh proje: der Paskiya tatillerinden evel intaç | edilmediği — tekdirde — encümenin mev'üliyet kabul etmiyeceğini söy- lemiştir. M Boamd mescleye Tmüdehale ederek M. Puvankarmın teklifini şiddetle müdafaa etmiştr. Münmileyb kongreşasyonlara sit- akaralın san ve daha gecikti- erlerin vaz'iyeti hali hazırda veklikeli ol detünü İlejan eşlemişir. Parisft4 GAJA Y Hükümet Ü dümar medesini mevnunbahi cti İnden eeef kongreğasyanları nit Müzakeresini 254 ye Kai 323 vey İle Kabu eimiştir. Eigan isyanında | İngihü parmağı Morkova 14 (Ha.Mu) — Kâ- | bilden dokur günde Moskuva ya gelen bir Türk İngilizlerin meiler alâk, ehise bol para İl werdiklerini ve esirlerin üzerin- Kanton ve Hankovda örü idare de altınlar çıktığını söylemek- | tedir. Si Baştan başa su altında irler var! Monlgomery, ( Alabama) 15 Lima nehrinin teyazanı ima T4 (A.A) — Lima nelr rinin feyezanları artmıştır. Sı Jar gürültülü seylâplar halinde şelirin dahilinde akmaktadır. Heyelânlar dolayısile demiryol- Ja munakalâtı. inkıtan uğra- mıştır. İnsanları kırıp geçiren fırına Greenville (Cenubi Karolin) 14 (AA) — Dün akşam Si mile Community şehrinde büyük bir fırtına olmuş 9 kişinin müne ve ikisinin yarası vahim olmak tzre bir çok kimselerin mecruh olmasına sebebiyet ver- miştir. Bir kilise ile bir çok bina yıkılmıştır. Fransada | misyonerler — | bahriyelerini ı mes'elesi takviye ediyorlar N ça a OKS — Mi | Park 4 (X) — Ayın mec disi bahrt proğeamın iK'nci kısmı 'nım 80 haziran 1990 dan evvel inşasna ait olan proje 28 reye katşı 202 reyile kabul edilmiştir. Proğramım b kısminda ( kravo: zön 6 Torsitamuhrebi. 7 Tahtelha- hir ve 2 Taşyare vardır. Müzake: yat esnasındı. mazbatı muhariri bahri proğrafnin. Fransanın - bahrl mudaf ihtiyacağının dününde olduğunu / söylemiştir. Mümaileyk Almanyanın “yakında: f0,000 ton iuk bir keuvazörül işe ha anın onar bin zonluk 2 eit “Sülşimlei “Üütbişi bi programı kabul etmiş olduğunu, sona karşe Fransamım tek bir kru: azör inşa eylemiş ve gene İtalya- nn inşa ermiş olduğu 9500 ton. dak iki keşif gemisine mukabil Fransamin b neviden hiç bir gemi yaptırmamış olduğunu söşlemiştir. İngiltere 2 yeni krvazür yaptırıyor. Tondm TA ÇA CAY — Avam kamarasında bahriye bürçesini tevdi eden M Miridgemim T Nisandar haşlıyacak ahit mal senc zarfındar 3 yemi KANEAĞAN AÇA tezei larma konulacağırir ve altı kadernlik töplarla Mmücehhez. Glscek ötam *i tanesinin cekimiş Bir takım küçük krayazürlerin yerine kalm olucağını Deyan etmiştir. Tahdidi - testihar mes'elesinden bahseden mumaileyh İngilterenin her memleketten ziyade va suhada İzaliyet güstermiş oldu. guna söşlemiştir. Ve sözüne de- vamla demiştir. ki: Mücarekeden beri 2,160,000 tom istiabındağgemi ürüğe çıkarılmış ve 314,000 da geminin İnşasından sarlı Başvekli - bahei imerika ile rek bete girişmiyeceğimizi evvelce sü lemiş idi. Biz bu niyetimiz: ve gerek Cenevrede Londra 4 CA A Deyli Bksores gazetesi " Kaniöf' Ve Tfani kovda - öeli ilarenin ilün - edilmiş duğunu bildinmektedir. Müliş perverler kongrası yarın Nankind edecektir. Soğuk algınlığı Beden sıcaklığının tabif de- receden daha aşağı düşmesin den ileri gelen sıhhat bozuklu- Şuna " soğuk algınlığı , derler. Sağanakların taksim yeri olan yol ağızlarında ayak üstü yaz renliğini uzatanlardan balo 5- saklığını otomabil - rüzgöriyl gidermek tecrübesinde bi Hanlara ve omurdaşlar yuvas da kadeh - parlattıktan sönra poyraza göğüs açarak : * Es kacu yiğitin bağrına esl, Diye mara Savuranlara kadar ber Sinif insan soğuk algmlığına uğramak için kendine göre bir yel tutturmuştur. Soğuk algınlığından ne çıkar? Çok bir şey değil: Romatizmalının romülizması ayaklanır; böbreği, mesanesi, prostatı hasta olanın idran tur tulur; berikinin — buğazı bademcikleri şişer, sesi kısılır;. ötekinin — nevraljileri — başlar, brongiti - tazeleoir, — barsakları ihtille uğrar... Vaziyeti tasvirde - mübalağa töhmetine uğranılmaksızın ka- Fransa ve İngiltere buledilebilirki: soğuk algınlığı | bazan insanı ölüme kadar gö- | türebilir . Soğuk: algınlığını biç bir za- man istihfaf ve istiskal etme - meli, bir iki gün istirahatle ve bedeni sıcak tutmakla savula - bilecek bir rahatsızlığı daha fena neticelere vardırmamalıdır. Dr. Reşli Galip DA | Görmiyor değiliz! M SŞ n p başına ni gada varligi Tllanmtan gaanan Sükerlü Tei |) berine razmem Yaz katlemeda aç aa c Zaamdküa gö müyor " değiiz 1 süllir S y bt karı aramı Gğe NN lkeer. Kndini götteriyor Bir türlü bitip çükenmek bümi - yen Türk - Yınan Mmüzakeratında, Yu- nanistanın tatağu yakit kazanma ve sürüncemede birakma siyaseti, Yunan / gazeteterinin, hiç te üzerlerine cizem ulmıyan, Tatav- Ja yangını gibi, Vesile ve bahane. derle Türkiye ve Türklere vak otan kast? hücumlar, Bir Rumca gazetenin son gün- derdeki küstakane cür'eti, İzmir taciası esnasında pek çok Türküm kanına girmiş olan Meşhür. ve Ömel'un metropolii “ Hrisostomos . un büyük mera- sim ve ealibi dikkat nümayişterle üz “Attihaz edilmesine karar Yeritmesi, İşte bütün bunlar “Venizelos,ün idare ettiği Yunanistanda tekrar nüksetmeğe başlıyan “ Türk dtiş razıdır. Biz bu alâmetleri, arâzı göre “Venizelor, Vunanistanının,her jmam olduğu gibi ve her zaman idağu kadür Türk düşmanı ol- düğumu ve fırsat koli Zat Venizeles kadar hastahıgının bariz ala- | Cumhuriyer —— Bayram günleri yapılan , futbol müsabakaları Birinci günü yapılan müsabakada Fenerbahçe- Beşiktaş muhteliti 2-4 galip geldi. Dünkü maçta da iki takım berabere kaldılar Rapramı günleri yapıtmı Faol müsabakalarmdan ble setantıme Galatasaray küçülteri - İslanbul apo vtisnbakrını Bayranı günleri havanın bir ilk | ikinci devrede şağ açık mevlsinde bahar havası - kadar açık olması | oynad i m müddemen beri hali ataleie | Oyun bundan sönre'her ti tarafin belunan sporcuları faaliyete yedirdi. | mükabil, fekat neticesiz akınlarile Bayram - günleri için tertip edilen | Cereyan emi. Yapılan Ba hücumle: atbol müsabakaları güzel bir ba- | T ekserisi kalesönlerine kadar in: yadt ve kesif bir seyirci huzuründa | Giği balde gel ölmiyor, beraber bt n vziyet detişiyordü. Benck | ği Birnei” gönü'rener: İ iler ve Galata saraşlıar bir çok bahçe -Bişiktaş mabielim ile Cala: | Bal fısatları kaçındılar tasıray Hilnet sakımı karpıtaşmışar. | — Öyunun scilasına doğru Fner. Bu stüsabaka. büzün farbol mera: | Tüçr daha ziyade hikim oynumağa kilerin mörabın edecek Di şekilde, | başladılar. Calatasanuylıar. yorul, Tani çok Beyecani “çok. gözel | muş p. Gevk. ve İaresinc Heriktle e bi gğ ela, GN Bu ilk maç Galatasaraylıların | Fakat Fenerliler de bu vaziyetler- 54 mağlübiyeli e ça İndanalla || den islede edemediler Ba surede bersber Gultasaylı oyancalar | bi imiübakasıa çi , beraliete bütüm oyunimcdadınca hâkim ye | teticelendi Güzgün b oyan öRemmişle İ — Ünüki maçen emiaiyade nezimz Fener -Beşiktaş mühtelitinin en: | çarpan şey"iki tarai oyuncularının dilerinden kuvvetli olan- şekline | da uzün atalet aylarmdam” sonma karşt hemen de- müvaffak olmaş. | çok idmansız bir. hakde gelmiş darder olmalarıdır. Bü müsabakanın ilk devresi Birer Diğer müsabaks Süyi ile beraber bitmiştir. e | Dün bu misabal golü Zeki Bo mühtelit hesibimi | Gölatasaray - üçi yapmış, Nihat B de biraz sonca | Tanbul spor gakımı. arasında blr bana mukabele etmiştir. maç yapılmıştır. İkinci devrede mubtelit takım | — Bu maçta Galatasaray küçükleri oyuncularıarasında bazı tebeddülar İ Küzel bir oyundan sonra 34 galip. yyaçale Üüi “tzae. gaencniz İ7 Zeit pilmiş, taze - oyoncul ll Beşiktaş kulübüne mensup atlet- ler dün sabah yeni'dir kır koşutu' yapmışlardır. alınmıştir. Bunun — üzerine muhtelit İaik oynamağa muvaflak olarak 3 gol dahar yapmış ve müsabakayı 24 bitirmiştir. Bayramın 3 üncü günü yaşılan Rulanlın ha Balıkesir 14 ( HuMuf— İl- Bayramın üçüncü günü Taksim || stadyumu daha heyecanlı müsabukâ- ara Sahne okdu. Dün yap tisat Vekâleti Sanai Müdürü umumisinin Ayvalık ve Edremit sabalalar daha çok seyirci huza: | Hatalsnde vaplğp . Yeldkler Tanda yapılmış ve ö nüşütte beye | aaa aa ei aatuakta olan fab cönle almuştur. rikalarin Istihsalâti, bilârüsüm birincl müsubakada maplapı Glan | hariçtem giren araşik yağı mık- Galatasaray takımi dün Beşiktaştan | darıyla tekabül cttiği anlaşık Ki oyüncn ile takviye edilerek | miştir bu sebple badema resimsiz Fençe bahçenin karşımnı çıkmıştır. | araşit yağlarınn ithalina lüztüm, Galatasaray'lar ilk günkü maz- | kalmadığı bakkinda Vekâlete dübiyeti telifi etm yapor takdim edilmiştir. — vum sabakaya iyice hazıtlanınıştardı. gELa Netekim oyun başlar başlımaız | Meksika isyanı AA ) — Resmif hemen taarruza geçtiler ve oyunun | — Meksiko T için bu mi | ) beşinci dakikasında güzel bir gol | bir tebliğ Coahaila bükümeti de- İ vaptlar. bü gol müsebatarım. Ga- | hilinde Kncantada bir. muharebe |ati saray Tehine neticeleneceğini | vuku bulmş ve neticede asilerden bsas etmişti. Fakat Fenerliler, biraz | 30 kişinin makıml düşmüş ve 80 | sonda bu sayıya mükabele ettiler. | inin evi edilmiş aldağumu bildir. | Galatasarayın dördüncü takımı | mektedir. Üç federul kölu usilerin ÇIRI iken bir müdder |/ Törreondeki küvvetli bir. mev şerhahçe, ye giren Rehik ilerilemektedir. | cvel Güle güle! S-ti çene Kurupada bir seyalt n ghe AD ayan Fi Hlem de öyle yalnız Parise Ve'ya Viyakya caklar, ta İspanya Gekler, Portakai, inde, bi bir B mleketlerinde gezsimler, yabatte, Anşaaflah, bazt iğe mil şeyler de öğra- mirlerm Meselâ, - Şehremanetinin önünden, Küprülü meseldinin yaz nındaki sokağa kadar Divanyolun- da elekirik kablosü geçirmek içini açılan yelun kaldırımları 15 gün- dönberi, yapılmadı, dürüyor. Bu zevat, Avrupa şehirlerinde belediye dairesinin gözünün önün- de. ve kalabalık , bir. caddede Gekil, en hücta yerlerde bile açılam kaldırımların hemen © gün kapa- dığım. olsun,” öğrenirlerse, bin- derle Hira sarfiyle yapılacak olan Dü seyahattan kaykbüyük - bir istitade temin edilmiş ol Seyahata çıkan hey'et “Sevil, deki — Relediye — Kongrasında yeya gezecekleri büyük şehirlerde aşağıda İzah edeceğim noktayı da tcrklk edip öğremseler çok münasip bur Bahçekapıda, İstanbul tarafın- da işliyen tramvayların” durduğu Aasyon ve etrafi, Şehrin merke- inde kâim ve her güm. binlerle halkın tramvaylara biadiği bir yer oldağu halde, Belediyenin yazünü gzartacak kadar pis. ve iğrenç sir yerdir Ahir gi Bir bekleme yeni, harap bir bina enkazı, vecik vacik ür içinde toprak yaya kaldırı. b Yaslakları, Üdradla ” salammış Müstekreh düvar dipleri, taş yızın- harı Barası medeni. bir şehrim Merkezi değil kurunu yustaf bir Kazabanm han ünlerine benziyor.. Mehterem. hey'et azası, hazir gilmişken böyle kalabakk ve gü- Zergül yerlerin masıl fertemiz ek Guğumü da öğrenir ve gelir Bat Çekapı bekleme mahallini vectrafinı semiz ve medeni bir hale sokarlarsa, Tatisimiş oturlar. Kanli 'aziz ! ÜMşierses. senelerinde leti, Yanan. işenit Siemda Kü İzmir Ram metropolidi " tiri. Soslomos . a. Ninayet döktür Ve döktürüneü kanlar bir gün — imyh ların şimdi, azizler me- yanıma ha ctmek. İstedikleri bu aNi papazın' Mütareke sendlerle. Ge hef İsmi geçüikçe, v Got şekiinde yazardım. İdat Sansörü de, ekseriya ceki arap Kartleriyle, yaltz ieetin aihayetla Geki “sin, harfini “ze, ye tebdil Şimekten'tbaret olan Bu' yantışıa farkına varnazdı, Türk karileri ize, Denimi gibi, © Kahlı ve Kati papat dan,'bE süretle vekun, incamız li serişlireii Ğİ Bu günkü hava Kandilli Rasatanesinden verilen malümata göre bugün rüzgür lo. dos olatak / esecek ve hava Bafif bölurlü olacakur. Dün de rüzgür sürati saniyede lodestan csm azamı (S)rmeme Dün tezyık saat 7 de 7655 Saat 14 te 761 ve hararer aamt 7; “Cumhuriyet,in Fakat haftalardanheri her gün bir parça daha — eksilen, her gün bir parça duha Uçur rumlaşan bir haldesin dostum. Bu büyük aşk belkt seni menediyor, kulağını arkaya çevirdmiyorsun, fakat — senin yerine hepsini ve her şeyi ben İşitiyorum. Aymıhayatı çok kevebilirsin. Bu senin hakkın olabilir — 0Olabilir değil, hakkımdır. ROMANİÇİNDEROMAN (ı&d 2 _ğujıı;mriw“’m[, ÜVZJ tefrikası :50 — Peki, öyle olsun. Fakat hayatının, meslekinin, İstik- balinin de bir. hakkı vardır Ki onu da ihlâl etmeğe salâ- Biyetin yoktur. Hayatımla, / meslekimle, istikbalimle Aynıhayatın ne münasebeti var. Gerçi istikbal dediğiniz, mutlaka bir. İzdi- yaca müncer alacaksa dokru- dur, onu evlendirmeden, istik- balimi tesis edemem büyle metres hayatı yaşıya- Caksın? —um — Dur! Susta- dünlet O ka- dar ayyuka çıkan bir. dedi kodu. içindesin ki sana hem bir kardeş, hem bir en yük- Sek amir sıfatiyle müdahale etmek isitiyorum. — Emrediniz! —0 Kadımı deledeceksin! — Hamgi kadını? ynihayat — denilen — ve senin hayatını şerefini kemiren © güzel kadımı! O meçhul ka- | âmil — Sehep? | —çÇünkü bu metrestik, * patmalık, aşk ve sevda çerı vesimi aşalı çak oldu, — Demek brkıncıya kadar —Benim metresim yoktur. | Tabancaden çek! Ben çapkınlık etmem. — Sözünü geri al! Sonra. — Ya Aynıhayat? Vekil avcunu Çaprazın sol — Susunuz rica ederim. — |omzuna doyadı, sarstı ve sarstı;) — Susmıyacağım! Ya Aym- | — — Ölmezden evel sana söy- hayat? lüyeceğim var. Elint taban- —0 benim metresim değil- | candan çekl şuraya otur! beni dir. dinlet Aynıhayat, hayatta na- — Kiralık zevin midir? dir bulunur, tasdik ederi Çaprazm yerinden fırlama- | Fakat Fuat enderdir. Asırlar- siyle elini pantalonunun arka | da bir gelir. Ben - bu Fuadi cebine atması bir oldu. Göz | kurtarmak için Aymıhayatı ve | göze geldiler İkisi de sap sarı | kendimi feda etmek istiyorum. idi. Vekil kırmıldamadan sordu: | — Meslekin ve mevkiin şerefini — Vekilini öldürecek mista? | Ihlâl eden bu vaziyete bir ni- —Bu sözü tekrar ederse, | hayet vermelisin: evet! Bu kardeşin gönülden gelen — Demek tekrar edersem | sadasına kulak vermelisin ! beni öldürürsün? Al şimdi, sana kendi. taban- saplı küçük tabancayı önüne fırlattı, Çapraz eğildi, aldı, ve muhatabırın . gözlerine baktı. Vekil keskin bir. bakış ve keskin bir sesle devam etti: —Havdi şimdi! Son teklifim! e. Ya sen, ben, Şeref. Yahut. Öyle bir susuşla susup baktı. ki. Tabancanın çıti diye kalkan horoz sesi bütün odayı deb durdu. — Pek âlat Şimdi götsüme nişan afarak dinlel Va sen, ben, şeref.. Ya 0 kapatma! Gözlerini kırpmadan bektedi. — Hatta tanrı ols; niz! cami vereyim! TMahadivar)

Bu sayıdan diğer sayfalar: