16 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

16 Mart 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dostluk Pika miş, yatakta geriniyor, türlü canı yataktan çıkmak istemiyordu. Esnedi, bir daha esnedi. Bir müddet elbise do- Tabının aynasında kendini sey- retti. Sonra duvardan - tarafa döndü. Tekrar uyumuya hazıre Tamıyordu. Birden kapı çalındı. Hay aksi şeytan hay! “Ya bir misafirse. Kız Şaziye.. kim 02. imse değil efendim. . Postacı bir mektup getirdi. Acayip.. Hiç kimseden bir haber beklemiyordu. Bu vakitsiz gelen mektup acaba nerden Ti yörtti. İmza, baktı. Hüseyin Nadir.. Na dirBey, dedi, daha evelki akşam bizdeyi söylemeyip te bana tupla haber vereceği hangi mühim havadis ! Okumuya başlar Fekmmdlerini Faika Hanimefendi Sit mülecesir edecsk bir hadiseyi Tülüükmek ürceburiyetinde kaldığım - dan dalayı anm dercer müleessifim Takab'dümi İkr mecbriniyet delâliki iliğim GŞN yapmukla mahisır . görürdim. Sonilla Tnnimm kocası Süükerren Rey sidere ömür . Bo baadar vazifesi başmda ansızın İeden ölmüş . Pu irap clliği velle kendinine haber verscek si Şasnaetp.birik. bulamadık. Sineler - denderi aranısda mercui! deçiluk v Samamiyeli asarı. dükkala alaruk ae eaeifeyit size yükletmek salırarundu. Kaldığımdan dolayı af riça ser Selelleriizden. öperek arer Rürmct ölerim afendam ” Faika - Haniım — bir - müddet öyle dalgin kaldı. Zavallı Mi kerrem Bey parlak gözleri, cs- mer yüzü, kır: saçlariyle haya- linde canlandı. Bir buçuk ay evvel karısını İstanbulda bira- karak Şark vilâyetlerinin mali- ye müamelâtını teftişe gitmişti. Sonra Senihayü düşündü. Pek genç dül . Henüz otu- Zundaydı. Bi t versin ço cuğu yoktu. Faika Hamm bu. teessürle yataktan fırladı. Sırlına kima - nosunü / aldi, oturma odasına geçti. Mektubu. takrar gözden Keğldi- Sonra masanın üzerine Yapacağı çok müşkül bir İşli. Arada bir iki gün vakit olsaydı. belki düşünür, taşımır bir kolayını bulurdu. Fakat aksi gibl ogün saat beşte Seniha çaya gelecekti. Seniha hanim odadan içeri girdiği zaman Faika hanım hâlâ vereceği kara habere münasip bir şekil bulamamıştı. Hayret.... Senihanın o tatlı sarı saçları darma dağtık, se- vimli yüzü karma karışık, elâ gözleri şişkin şişkindi. Belli ki gece çok ağlamıştı. Oh.. Çok Şükür. Demek ona kendisinden evvel bu uğursuz havadisi bir yetiştiren olmuştu. Hiç bilmemedlikter gelerek — Nen var Seniha.. O da bü. süsli bekliyormuş gibi “birden Faika - Hanımın boynuna atıldı, ağlamağa baş- kadı dt — Felâket.. - Felâket, dedi, tabii senden saklıyacak deği- lim.. Harap oldum.. Bittim. 'aika hanım gene bilmiyor- müş gibi. davranmayı - tercih etti — Canım ne var, anlat ba- kalım.. Kendini böyle hırpalama!. Hanimefendi yeni uyan” böyle ()lur Vir Çiskü b bana haysiyet , şeref , namus., her şeyi unulturdu. Bir senedir | eli gi “serişiyorduk. Çok ÜÜĞ çak üü Gnler eçi dik.. Be bu hulyavi hayz böyle mibayetsiz uzayıp gidece- ABnk zannediyordum.. Meğerse he bader aldımsüne. Düokü madthiş haber. beni” daldığım lli arüniür Dileni Vai CU İrü brekanr'ü < benden bunu saklıyormuş. Eyvah, Seniha - bunları söye lerken inde duran kâğıt parçasıyle, Hüseyin Nadir Beyin mektubuyla - oynamıya başlamıştı. Sonra asabi parmak- larını birden bire ordan çekti, sözüne devam etlir — Yalvardım, yalvardı me, diye çırpındım parçalardım Ne cevap'- verdi biliyor musun, sende gel, dedi. Evet haklı. Çünkü burada kaldığı müddetçe beni kocamdan kaskanıyor ha- rap oluyordu. Bu seyahatle hem istikbalini temin edecek bana rakipsiz sahip Hem de olacak, tal unutacak. Faika hanım masanın üzerinde- ki mektubu usulla alıp avucun- dar buruşturdu. Hareketin belli etmemek için de yüzünü müba- Teğah bir tebessümle süsliyerek: — Canım, dedi. Avrupaya zitmek ölmek değil yal — Üç sene Faikacığım, tam üç sene için gidiyor... Halbuki burda üç gön bir birimizi gör- mesek dayanabilir miydik aca- ba? Şüphesiz beni çar çabuk unotacak.. Ah. serbesi olma- hydım. O biçare kocama karşı büyük bir merhamet duymarmış olsaydım, muhakkak / Fahirle beraber giderdim... Ama bir müdklet sonra benden bikacale, miş.. Orasını düşünmezdim bile! Falka Hanım Senihanın bir parça süikün bulduğuna memnun oldu. Arkadaşını böyle akibeti meçhül bir sergüzeşte atılmak- tan men için Mükerrem Beyi iki üç gün daha yaşatmayı münasip gördü. Hüseyin Nadir Beyin mektubunu sobaya/ attı, sonra Senihaya döndü. | —Hadi, hadi, hadi, deli olma, gel bir iki gün benimle kal .. Vallahi Fahir Mahir aklma bile gelmez. Şimdi ben Zehraya, Şekibe, Sacide telefon edeyim. Akşama bir saz yapalım.. Bak |ne mükemmel avunursun ! Bulgaristanda zelzele oldu 14 Husüd) — Ç günü Bbede Saly çamba, şiddetli bir zeizele hisedimiş, bunu d ip etmiştir. Zelzele tabrib ü beraber halk pek siyâde . gelzeleler yap- 1 — Nasıl hurpalamıyayım.. | y orkmaştur. Gidiyur... — Yarın — Avrupaya Bir çok binalar geçen seneki | idiyori — L zelzelede hasara pğradığı için halk | Faika —bu cevaptan - biç bir | bunlurın içine gizmemekteii. Şid- ey anlamamakla; beraber irkil- | detli bir soğuk hüküm sürmesine di. Demek Senihayı. haykırtan | rağemen halk öeeyi/ açıkta geçi çırpındıran büsbütün başka bir sebepti. — Kim gidiyor. — Kim olacak Doktor Fahir, Sana her şeyi anlatabilirim ar- balgtir: Salya 13 ÇAA Çirpanda kuv- | yetli bir zelzele kaydedilmiştir. Bir rlammış. Cümhuriyer — Kadriye H. mes'elesinde son saiha bu gün verilebilecek malümatı aşağıya dercediyoruz. Küstence Şehbenderimi - zin bir iş'arı Kadriye Hamım ve rüfekasının ikinci dela olarak tevkiflerini takip eden günlerden hirinde , Polis Müdüriyeti, Köstence Şeh- benderliğimizden bir mektup almıştır. Bu mektupta hulâsa ten şu malümat veriliyordu İki şüpheli yolcu İstanbulda, Samalyada San- cüktar Hayrettin maballesinde Sakin Miralay Tayfur B. in oğlu olduğunu söyliyen Mustafa Ferdi ve Beyoğlunda Ananyadi apar- timanında / mükim — Kâtipzade Vasıf Bein oğlu Osman isimle- ande iki kii 8 şuhatta Kösten- ceye geldiler. Bir gün Köstencede kalan bu ki kişi ertesi günü Kalasa gide- rek oradaki - Kansolosanemize müracaatla gazeteci olduklarını söyliyerek istikrazda bulunmak istemişlerdir. Pasaportları alınan bu iki kişiye bir mıktar ikraz- da bulunuldu. Ayni günde, üst- leri başları pejmürde olan bu iki kişinin ahval ve harekâtı şüb- heli görülerek Romen Zabıta - sınca celplerine lürum görül - müştür Romen zabıtasındaki ifadeler Filhakika, Romanya Emniyet müfettişi, konsolosanemize git- miş, Osman ve Ferdinin şüpheli hareketleri suizan hasıl ettiğin, ifadeleri alındığını bildirmiştir. Osman - ve Ferdi, mütenakız ifadelerde bulunmuşlar ve Tür- kiyeye — iade — edilmemelerini Romen zabıtasından rica etmiş- lerdir. Merkuman, bu ifadeleri me- ında Kadriye Hanım mes'e- y lesiyle de alâkadar olduklarını | söylemişlerdir. Bir tavsiye mektubu. Ledettahkik, İstazbulda gazetesine mektuplar yazacal İarını söyliyen ve huviyet va - sı göstermiyen bu iki kişi kalasta manıfatura ticareti yapan İzmir firarilerinden Az- navuryana müracaatle kendi - sine, - Beyoğlunda — Suterazisi sokağında, — dişçi Mihail is - minde / birinden bir tavsiye mektubu verdikleri ve pejmür- de kayafetli olmalarından şüp- helenen Aznavuryanın ihbarı üzerine Romen zabıtasının tah- kikata başladığı anlaşılmıştır. Mühim bir nokta Köstence Şehbenderhanemiz, | iröratma İliyeten punokta. Yi da kaydetmişti Bu il kişinin İstanboldan hareketleri tarihiyle, Kadriye Hlla var ülkasım Gülü defa tevkifleri tarihi arasındaki | münasebet, kendilerinin bu me- s'elede alakaları ihtimalini gös- termektedir. , Sahte pasaportlar Bu iş'arat üzerinedir ki, za- bita ve Müstantiklik tahkikatı famik etmiş, Ferdinin Roman- yaya sahte pasaportla gitme- sinde amil olanlar lespit edil- miştir. Bu meyanda Polis düncü şube memurlarından Osman Ef. isminde biri hakkında da tah- kikat icra edilmiştir. Diğ Osman ve e taraftan, Ferdinin burada iken hali te - masta oldukları anlaşıları Mihail kurapyanla Dişçi Kalfayan ve Mahut Benet parmağı mı' Ermeni Murak celp ve isticvap edildikten kılmışlardı Osmanın itadesi ve Zabıtamız Osman Vasıf vaki olan iş'ar üzerine Romanyadan şehrimize ve ifadesinde ezcümle Mustafa Ferdi. Romen Zabıtasına Kadriye Hanım ve rüfekasiyle salâkadar, oldukunu söylemiş. Bence maksadı, İstan- bula iade edilmemektir. Tereşşuh eden malümata gö- | Hanım Bir üvey baba kızına tecavüz etti ve zavallıyı yaraladı '%M T Wbi ll KiT N oturan - Safiye Tİ, dün ŞN GA Sralarında . uai ziyaretten evine — dönerken yoldü karşıına üvey babası Macit çıkmş ve Safiye Hanırfa sarkıntılık ge başlamıştır. Genç kiz bu v yet Karşısında - bürtün küvvetiyle Mükavemet etmek Ve haykırmak istemiştir. Çilgin bir. hale gelen adkm ise müvaflak olmiyimca çenç kızı beş yerinde yaralamıştır.n. Otomobil facıaları Beşiktaşin. otomobil kazası 1787 numa. Talı otomobil Deşiki desinde ( bip adındabir eli çocuğe çarpa- Takağır a —& rette yaralanmıştır. Şoför kaçımıştır Bir çocukçağızı çiğmediler Şoför Kenasın idaresindeki 2-386 numaral otomobil düm Fathte G yaşnda Recep isminde bir çocuğa | Çarpmış ve yazalanmıştır. Yangınlar ir çocuk yanarak öldü Kastmipaşuda. | oturan ümçle Sa- aa nn Y iki aylık kız ço guğunun üzeçine kaza ile mangak devirmiş ve ço- cuk yanarak öl- “Şekerci hanı kismen yandı Mahmurpaşada - şekerci hanında yangın çıkmış, b dikt Bazı asli Baliku mektunların içindeki — paralar — kayboluyordu. Nihayemülettişler bir zarfın içine mumaraları alınmış pata koymuş. bilâhare memurların üzeri aranmış para — Ankara emektar — memurlarından — Hakkı elendinin — üzerinde - bulunmuştur. Hakkı efendi #dliyeye verilmiştir. ye postanesinin re İstanbul zabıtası da tahkikat neticesinde, bunların Kadriye meselesiyle alâkadar olduklarını söylemekten, İstan- bula iade edilmemek gayesini göttükleri ihtimalini tespit et - miştir Mamafi, — bunların, Kadriye Hanım ve rüfekasının ikinci defa tevkifleri esnasında Ro- manyaya gitmeleri, sonra mc: İğ komünist meselesiyle değil de Kadriye hanım işinde zimet- hal olduklarını söylemeleri mu- cibi şüphe görülmekte, bu nok- tadan tahkikat tamik edilmek- tedir. Mustafa Ferdinin Romanya - dan Macaristana geçtiği ayrıca tespit edilmiştir. Bu mes'elede Benet/ olduğu | söylenen ve mütarekede İstan- bulda bulunan bir İngiliz yüz - başının — parmağı — olduğu da şayidir. Mamafih, bunu müeyyit malümat alınamamıştır. Vüku ı...ı,n müracaat üzerine İ muvaffak UAT 16 Maft 1900-ee « , Çocuk haftasında Türkocağında çocuk sergisi Kiskanç bir koca | ç ı Silacak Karısını biç çöğsünden ağır BiR TP MAĞ Siretle Şarağı SAT İ ieesim Ve proğramla yaşıdılması İi Ka Ka Eç bi lula İRLirEk aa ti 33 nümaralı hanede oturan helvacı | At Şükrü, kmali, Kenin. ve Di Bi açt ol HFU KĞ LA RA O Tekie Ye kananı ölekinden beri. | mektelii ha Tn ai ae M N Hesselle esaslin yazmış Saharaen din hiyam de. | Tapıanimaz . gel Fiommlan ga zar l aai n adai gpeem — Got Ki vi denaralarında yene kavıça çikmişti a i Haa çikmiştir. V ea Cufalim nağan dikhatim Anlaşıldığına güre Safiye H ko- ( ÇAYA Si aa ağır sözler söylemiş, bundan | Se'İt- bir, MirelleMEZ İVECTER Jğber olan Salib'eğudafena halde | Tei kaanık Haai Süe eplendiği | Aytsa seği mulajlarl tesyim Daştüm gününde kanlı bir cinayet | Cdileceği gibt” şekrimizii. mahtelif Ti eeei n Ti Satik dBi vdihir betinde Diçabir Çekerek ” karısının tam aplamış. zavallı müracnat / edlecek temini için de Tıp fakühesine, Sıh- ğ gök- hiye müzesi ve Kilal -hastenesine Çörye HL hastaneye kalıimmş, | Şi e ae tnevrür semiş H aa da akılanarıs hakkındı. |ÜB egi için mühllelerde pro Hırsızlıklar| bi özdaky ae e e ee mmin edilecekrir, Sergirçocük. haftâ- L DAR | BUHRAN müvüflak olduk » tah sonra satarken Zabita - taralından yakalanmıştır. Kasabın çekmecesini kırarken Kör Hasan namında bir sab dün Fatihte kasap Numan Efe nin dükkânına girmiş ve para mecesini kırarken yakayı ele Kavgalar Bayram yerinde dayak İsmail ah “bir adara dün Kuni. kapt bayrim ye rinde — arkadaşı İzzete fena halde dayık atmış ve başından - yarala- zi Müsirir merhüm - Hüseyin ın büyük haremi ve Hanım efendinin “valdesi Ruf Hanim efendi mütcakıp dün sabah. irihal ir, Cenazesi bu gün Süle miye Camüinde öğle namazı dıktan sonra Rümeli. Hi hirlikteki Alc kabristinina edilecekt irtihal Yat kulübü Müdürü Tlakkı Klendinin kain biraderi ve Cafer Fahri Beyin Amucası TI indi ordu ser tabibi müteksit TDoktor Kaşmakam zevcim Zülkill - Beyii velati dalayısiyle süveri muhi ile beyanı taziyotte bulunan akraba ve eviddayi kirama arzı şukr düdlar eriği Medhamur Emine ketimesi: Sandet — İstanbul Ziraat bankasın; Şubemiz münhaltı için memur olanların şeratti almacaktır. Talip anlamak üzere 29 mart hine kadar “müracamları. :00000000 009 n kısa bir. hastağızı rında Şi Meyla çahmet eyleye cerilci mütebere- Tmuhaberat amirliğine Filminde 00000000 00: şonaaa İŞSEHREMANETİ BU AKŞAMİ — bıkalı “repekaşi Tiyaz fendi sakda Va saşam ea a iğada Çam Sakızı gee Kai K Gen| b V ll :ooıoununoo $ ALATI ELEKTRİKİYE $ | £ İ $ Tamiratı $ #Elektrik- şirketinin: iyenin ettiği hiç kimseye Ş meçhul değildir. $ 00070000006000O İCeTafeti veçkiyeyil Tınleldar eden kepeklenme çil ergenlik sivilce- deri buruşaklak- gizgileri deri hal izale kudre- dini haizdir. 00 * 06 Galip fiyalis alâtı- elektril ik tamiratını MECCANEN diğerlerini el eme - gini almadan mal olduğu fiatla icra Bey Kol. 00000001000000000. kalmak için ge- İseleri y: garken Antirld Antiİrid| kultanıs vuz. 000201000rVDOCCAR dar tari- Sarı zanbağın unutulmaz mülmes Yıldıztarın Yakında filminde 00000000000 -ş“'ğ;'“:eFerah SinemaMüdüriyeti- VORTLAY Canbaz kumpanyasını büyük fedakârlıklarla bu günden itibaren yalnız 6 gün daha temdil eltirmeğe olduğunu muhterem müşteri Sinemada: (ATEŞ) (YARIM MASKE ) (Lüi) 3 büyük film ALHAMRA SİMEMASINDA GELİN DUVAĞI 'en dilberi, en sevimlisi BİLLİ DOV irae olunacak arzı endam edecekir 00000000000ADONI $ ? ilerime arzeder. 'den

Bu sayıdan diğer sayfalar: