30 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

30 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HU UA LA LA NĞ ”." C Cumhuriyet — Şehir ve Memleket haberleri Emanet memurları — |0 YB || ü %“Cemiyeli Belediyede| Bugünkü dahii Takünü: Mar L Nlr Maharen Fo Z(ç ği | dünkü mü harici haberlerin Zaharot Yunanistana nakten yaplığı muzaheretten E"_'_am“ _mazullere Ve Şi g n k!'ı BasLer C hulâsası b bir “de. İstanbuldakl Türk mücssu, mütekait memurlara hayramı ve a_bul olunan V e a aa ae Fan ni aa , muhtelif tahsisatlar (| Yazi n y baştadı | 30 Malyas 19 muvatlak - olamadı ırmiyor! n ü? İbankazı birleşecek İmiş, Tâkin bu iki A.TM e ee iyo) « | Heki düşmanları cuma Cemiyeti Umumiyci Belediye İktisat Vekili Tahmi Beyin eee nnni —S a Şı-hreı,ıî'::ı;:ı ...':uıuî.::..ıfkîâ | günü nümayiş dün toplanmıştır. ei dün yazmıştık. Rahmi Dlarak eei eylediği bankemun Hüsse- İ e İngütere “arasındaki münareret ve| leri, çok acmacak — vaziycte yapacaklar tahsisatın nakli hakkındaki tez- e cemiyoli emvat || icreler öliçelim cekse akir B arasında bu evrakı intaç etmesi | » nn gü içci düş- || kararlaşmıştır. İkâ celse arasın | u Kendisine yeni vazilesinde eçi güan bayramı: || da eneümen evrakı detkik ve genç yeşil hilal intaç etmiştir Emanetin ziyafet B ae Balasir. mületlere İsemet içiden e belirmişi. Böyie bir | düşmüştür. St llea nişe aüi slesne dan Be el anterir atlar çi | “Enear, banlan e ienil, eĞ Ai ge e İvtr gada Teanma mürseazlet bire | | Emanet, . ĞÜL ea smain Baham gürenegee bi samaman — | ne de mülekakt addetmemekia Taadrmyanma din aa | — sarsi Munueldaki kereaları aç veracindâsdir. Me: Ge l Selme” nin eshamından 3000 adet) almak istiyor in evveliyatı şudur: meccanen *içki sağlık ve varlık h alidlar. Bu sile, Vikeri / sendikasina |— zaharo İstanbuldaki bankasını Ati a der 5i b a SA D S S bti ait |e seğele memen z Menria banvan . çlanca (l Giz , baresini Ançıyan | tahsisat vaz'ı kabul edilmiştir Şibaşile Zaharat e yakınlığı gah ver- İ sımamasına rağmen. Şazktarı şebeket | Emanet, Devlet Şuraandan bu || Ç içr meceanen dağacıkları | / Defterdaliktan Fmanetin alar * d Bankaya Rus sinsura da girmiştir. İ seşebbüsatımı fevsi eylemeğe Bütün | kanunun kendi memurlarına şamil | cağı olan 32 bin liramın ari- | , 8. Cemiyeli Belediye dün töp- İsvolski antındaki Rus zengini İşyzetle N B N çakta köprü boğaz at kaydı takamrür et Yanmıştır ST E n SA D |enede ada — | olüp olmaığın isilar eenit ve | arekr Söceok ölan S9 mumaral | çeçen öne l cömp teik | çağ n ydRAR S GA Dnaamn eee ni ada ç Yüt GST şamil olduğu cevabım almıştı. | vapurla bogaz ve adalarda zezi | mah edlemiyen Göksü köprü: | SUR Yüi Kati 1500 cöliam almak bankasına iştirek etmiştir. Daha harbi umümlden evvel Geçen seneki müvazenci umu- | decek,sant dokuzda köprüye avdeti| sünün inşası için S5. bin” ve | yenasci mülekali ve mazül eületektir. Arau eden cemiyct- | cerrahpaşa hastahane pavyomu: | HRUMAMMA MAR TETeRERLU Mmİz mühipleri işürak edebilirler. || mun ikmali için 29 bin ve ço ' | nendare tayramımızı bütün arka | Cük bahçesi için de 3500 ça | çet uşlarımıza ni bu seneye nakli kararlaş- mıştır. Cemiyeti belediye çar- Mavrokordato dat Şirket doğurmuştur. Zaharat — dosün mülemedi | miye kanunu da — mazaliyeti SEUr D Se a arıma çanşan | Crketecü) in eşiar bir surette Hüraki- | ilga ediyor . “Şehremenet Thallann hankacı Gahi 2000 mtam |!€ <Socele Françalse des Docks Ateler| nun üzerine, memurin kanununa Te D Çirmecime “Lan İde Censtracttor Navah -Doklür ve bah| V. çikan bir tasfiye komisyonu YaaaDankar, Dü adam İdsa İri iaşaat tezghbisı Fransıs şirkeli. a TADİ Getlmsr BU aa Gaan |au ada e ge iesik. etmişnir. Bu | teşkil etmiş, Cemiyeti belediye e $ Esnef bankası sermayesini şamba günü tekrar toplanmak- | 500 bin diraya iblağ eleceklir. Haa aa Te a l alye ge İstftetir. tecizinden makat, yeni ü | de müvazenci umumiye kanu Özere içtiman nihayet vereniştir. alâkadar olan muhtelit |âhlar kurmaktan siyade “Sociyete Rus ticareti hariciye z $ Maliye müsteşarı şehrimize kzedl a Grtomane des Dokkest Alellers dü 11a- ha. allnee öygn Targamz ee Şehir işleri | esimiştir. Bületlerin hankerlerinden ve zengin- de mazuliyeti kaldırmıştı. Teşek- eee BĞ G K | açi l b i ada dekar ve sestâhler Onmanlı | kül eden tasfiye komisyonu, Giler mektebinden 54 fehdi imeran Zakmnef Betanbalda Gi bir banka İ aa aa aa bahiiye tez: | çıkta yani mazal bulunan Ema- | — Rus Hicaret mümessili M. Su- muhakkak bitiyor Simaz güklarım ele geçirmek idi. ba yaamudlarını müddeti biz | bovi dünüğleden seara İstanbal | | Gülkene parlında yapılacak | . $ Alsalar Kelereii Gin ee a a aa aai | — Türk kükümetinin teyakkunu muntakası Ticaret müdürü Mub- çocuk, bahçesi a | Şaisine nihayet vermişir. Muratı. Y aa a dolida tarram Ha | — Zaharof İstanbul goklarını ele zecir- tukası Ticaret müdürü Mebe | AĞ G D ee DN | lsiardan e vE Aaaayinarat — yemi İmek icin Gerhal bir plân hazırlamıştır. Bahçe parkın konser mahallin: |A g Daramanada senel derelye Çotuk bahçesi bir aya kadar | ğ Dü şene Haydarpaşa şimen, yapmıt, Aâalar Genizinde — hazp — bulüt- metlerine göre, tekaüde sev- bken Ti Bamiş, banlara imaaş. tahsis | Sin Naim Beyi ziyaret etmiştir. l 3K | Rus. Ticaret - mümessilinin bu. aa ni Zakane e İymarotun inşaatı abriye teaghliri | etmiştir. İualü yapıacak ve öit BE ea ea OA ae İgtetizin sermayesi ha şirketi btanı | “Abiren B MLOML memurin | ziyareti Türk tasirlerile Ruyya | S a T gça aa Pa eu münasebetile dün bir ziyalet eee Cemmeaşide Ş AÇ aa geei Hlele eeT | yaramlmım Enanit memnlare. | Sraninda. çıkan aa alakea- — Üöraşi “yulmiz ” enneleriyle | Yti el ni taşıyan b banka Bahtisendin | vemin için bit müşen #ranklan öbee | KA SAa olmadığı şeklinde bir | dardır. | gelen çocuklar girebilecekler. gl Ha Ha a ae aei miyon frank çikarlamk M yazta hayRiDdAkİ YErİeTr İN? | işmilne ramganın nereden rgınizar. | telsir karanı vermi ÜT D SN N e vetmagin BU D BUK | ile, mazaliken memula ai Ka a a a ei aai ae gn Kaztaklanı | Kipe tevlikan tokalt edilmiş Yananı İstanbulda tetsrüs etmiş veDoy- | BATA cihelinden besi yen Vasil Zahazof | Olan eski memurlarının tekaüt- H Gnm Bagie cakiden DNDN | Tüstiyemla o Ü. z Brun | ferine sit müamelât ta kecnlen- nt H AA HEÜRES MA Tatyüran. Banka. | ai mevbii, imal dolyise zavır oma- | bunların tekalit maaşları, bade | Tn ll seymayesi 12000000 trank alup | SNa Tağmen dokların Zaharofun sirke- | ma verilmiyecektir. Gerek mu- SNT D | zözam eli cakemi di | Te kanma ve gerek Cem aa be D MA TAZLE |ellrleğe meralak olmaştur, Hazpıe | eee kanı Z e z Eeine) DSK Bünu bağlea B G akalnı Kaf maler | iyeti belediye kararı ile mazar | bi Tndislniştir. Bundan baş- sasının gz m““”r.““._mnm a Taaal t AAA bi ıhı»r: te .ıg.[ edildiği jhr*îe İka yimmi, yirmi beş günden beri | Burgaz Adasındaki yeçâne fırin - Edirnekapı hattı cumartesi eat ü MAĞA aa |laaeanla indema e alalrsana 1o | hiolara göniliyek maaşı da a | Bayedan Törkler İin para ge- İN tocüyene “aemi Onasü | — Oönü islemeği ae angı iyet maaşı Rusyadlan Türkler için para çe 2 |/ günü işlemeğe başlıyor — Bukarar | — M: Suhovi arada bası ui | dir. Resmi günlerde burada | sedikümler olduğunm aöylemiz | saçülm bukascek ve- ü ve bunun neticesi olarak dün | günlerde herkes bilecektir. Haat Vekâletine bir telgraf | Bahçeye iki büyük kum havuzu çekilmiştir. Bu. münasebetle | ile mahtelif çocuk eğlenceleri V YüRk ücirlerden biri dün bür | yapılacaktır. Bunlar bir. Alman k Taabartifimize şutları söylemiştir: | mütekamenna kavale olunmuş. Han Elgan karalı inü. — Ruslar son günlerde me- | T irde | Pap edilmiştir. > ö etrafına ayrıca bir de amelelerinde - oldukça / tadilüt “whcî'_m e < birde © Geryeden. Bd a yapmışlardır. Meselâ - vergiler 3a polisi Harkindeki Sovyet Çikensolosanesiai 'hasmıştır. $ Türk- Balgar misakı Bulgar meclisinde tasdik edilmiştir. $ İspanya asilerinden bir mira- day Mi yüzbaşı idama mahkam a a a YASADA gel zana İsmini Termen telep eylesici hölde 1e k ğ ha n l gae l BİE B KanmciyIn, Tranmzla. İlme Kat örette mannleret edilemiyecektir. karmak ta kabil olmaktadır. — (Er ai yüzden Burçanlları Bunlardan — işe - yarayanlar, Vilayette ynerin di l bemci| | FatbEdimdeam tamray bat- Tn konizolu. altında bulunan Atina belediye azasından olup Bargazdaki sa-| b inşaatı bitmistir. Bu münhal — memuriyetlere — tayin çei öünmeümei Halk Bilgisi SO LO Z. Banei | öeek NŞDN gümenez Ve | ZMN GöRek GA T maziran Cumartesi gününden Graa aa n bimze daria. |ütte Siröleri Şörümele Barlamsliz — İsasba şekiie izcniyesi efinde Hmane” | döberen iletümesi Bit İ M bdrici | ZL ada ae (e Hüraemat simleir aN6 G Cemartesi günüü küşat mer edilmiyerek tasarruf ve tedridi İnOiR ae ni MA ” y Surunan Teni Sebekesi — | Tei yapılacaltır. :,:' ;j*"’“ ıxüıundd-vd ayrı Terkos şirketinin. şehir etiyacına | d ;ı_:,umdw ir karar. müktezasındandır. neticesinde çe-İtekabul ececek sürette tevsi için ha- | için bir kavis yapılmıştır. Hat 'Vaziyet bu merkezde olmakla İeeee mürtem ai aa Gd Nene YK Ce eli |) En talü 1800/ metredlir. Tram> beraber, mazul iken tekaüt Adlilyede|': S vanıa ue szedi- | vay kumpanyası'bu batiçin bir edilip te bu defa tekaüt mu- | Kadiriye . talıkikatı at ae ĞN ee İN Gd dirnekapı hattı tesis ameleleri keenlemyekün adde- | Ve rüreknı hakındaki talı a KA Si Maarifte . v gizekemı Malikandesi İ İan tacilnl emretmiştir. icap ettirikçe Gilen eski Emanet memurların- Sekkik etmekte oli müd İyerkos şirket Girektörü Ankarayn d | ği ei Basna D İi a aa SA İ Mz eee kenalele kema eli |— zekek lli Mekietinde Bt idikları | tekağt (LLSüm Ka Ka GarT e D .. İtedir. Nitayet, aa kadar, yeni tüi 'ait mümmere Verlesek aaaşlarının da istirdadı lâzn O KLİN SEN SN e Heme BüKÜmEMe Sirket arasında imza | nuzün. aat MA €. Beke nnit gelmektedir. Emanet, hiç 6b | “zdader umumülğin b totkikal neike | edilecektir. | aei Fotf c Fama e üç aylık maaşın İsnir mzmlarden bir bit haktinde |— Heybeli Adada 120 Tonluk Bir Su -— İ nasebetle Bir mümmene verlecektin. rdat edilmemesini mevahla İi mubakemı dürren b aç T Kaememeala çok parlak elmas için eei . yeiğeağlyaram Ü G el Zzeybali Adazin sa iRtlsacını temin (İMa e yayılta RazIrlidar ve pronilür yiyeti belediyeye arzetmiştir. Nezihe Muhittin 1I. davası için mahallen tetkikat yapar. Emanet | iğtal olunmuştur. bDön üf Hlk Bilgen Derneği İstanii Mümesaliği tarafından | yarar a e sefmesine | Eaümlar Bi mzatinden Neahe | DeYeti Teniye müdü Sün Şehremini mahkemelerde Hi Talim ve Terbiye Heyeti Reisi Mehmet Emin Bey şerefine a Tatine ae SNi çe Munitin Beye ahat vermiştir üt Şirketinin Kelili olan Esnal c ğ " - havale edilmiştir. |bir buçük senederberi — üçüncü ceza| unkası çhine #L O C 5 el akaisir. zrelee | ZGT sratlar SS N G di L MAD | eee A B F A Dü sadan ğe L çek eevet bulunmuştur. Mehmel Emin Bey gea raa a Daşaa br aa aa İ laea aa aa a aa z Si Geposinge süecektir Şekremi” Kaaaaa Si 88000 lralık Bi Kat ÖL CA vaa Büleele Hadülelür belanmuştar. Demek Üa ea Bt S a aa o n gnn atle İT BO Stpenün betandan ve aa |İten AYL DN D GU RARE Mümessili ve Konservatuvar Müdifrü Yusuf Ziya Bey, Mehmet | yemurlarma — şamil değildi ; ülencücümleri yerlaf kanumu —t aa y a genniye müdürü niheyet 1 İalcn irkelin teessüsünden cvvel vaz B b drallan işemek eüüğedee dalaı Beçakküir etmiştir. | öameealak Bt mermezler. S TTEMAE UA GETE üKt Glnlelir. Ç D L J BU ÖĞ L UNĞ SN Ki Ka B z balan bir bangisi Şehremini |— atnteli gakller gee ikame e- KEfTE eylemişr. Bir a evnel iadtata | efaletiem Golam ilie tereetüm edemiz İ öneün oüvak “hagilr | &a. &a evcibile arlediebilir. B ea Te ae e AF başlanması için ba iş ararlıkla ibale yeceği görülmekledir. Dava — yakında : ça MA Gavaları Tecii edilmişir. " | eçilecektir. ee gnnn Belucistanına gelmesi ve Bom- | Kandaharın yağma edildi Fakat mazaliyet olmadığına | T N K Simr A Mti mahkamiyetier baya gitmek için müsaade iste- | zannolunuyor. Çünkü buraya | Söre, bu süretle — azledilecek | İNi in di | Bürükedada Bahçıan sokağnda Le- CCT Esnaf Bankası sermayesini 500 bin liraya Olduğundan hayreti bais olmuş” ha Amanullah ile Süreyya evvek den haber vermeksizin bir kaç lüks otomobilile İngiliz Bel- Girtanindaki Çaman gehrine geli- azlişlerüir. Sabik Koıraln be- iaberinde 60 kişi bulunmakta- dır. Amanullah beraberinde pek z eşya gelirmiştir. tarmırı Aleke Manonun Ki Eleni, “Diyar vnal Papadopulu Etendiyi — tahzirden Teri rapta zabitlarını kaybetmiş | verilmiyecektir. Halbuki, hâlâ, | iblâğ etmeğe karar verdi Haa e eu LT GS tahliye ediyor. » 12 buçük . mazüliyet aidalı Habiballahın kardeşi Gazne — Htilmektedir. | | Gerek bu tezadın ref'ine, ge- | |örek maaşsiz kalan eski Emanci | ömemurlarının hakkı müktesep- leri olduğuna göre, - vaziyetle- | rine bir çare bulunacağını ümit şehrini 4000 askerle zaptetmiş- fir. Bu şehrin civarmda ayrıca 12000 asker daha vardır. Habibullahın. ordusunun bü- 'tün mevcudu 40000 kişidir. İTneriye ve davamın devam eti müddet Bahkemenin ber cekesi için “onar lm Avukat Gerelinim müddelye iaata man Küm ecilmişlerdir. 5 a çesayı maktize mahklım. oliaustur. W lerdir. Kandahar ahalisi çehri | Emanet memurları maaşlarından | | Üü emicüğini Nadir Hanın nerede oldağu | İktisadi mehatil Karilerimize, muhi | malüm değildir. Hali hazırda MA RESEA N | mubayaatlarında tenzi- Habibullaba — yegâne — ronhalif | X007da üNL veküleimü mülersiz lâttan istifadelerini te- Nadir Han ile Gilzai rücsasın- |ederek umum;r Tüks Gtomebil ilkklir vııl'ıııı için (3) kupun neş- Ü Gumllklindir. eh an v .;Kî::um —ı»; ei — ufak rediyoruz. açi gözctelerinin verdiği İmmeni üeü | Faa aa Te e TERE NİN Bu kuponları ayrı ayrı Esnaf Bankası beyeli umumi- | — Bundan sonra bankanın serma- | kesip, Intişarları günü, malümata nararan Emasullah | İngiliz firası 1005,50 a Çikli | vesi dün zoplanmıştır. Esmat ara: İ yesizini09.000 liradan 500,000 tira ile Süreyya, — İtalyaya yahat | ingiliziims mütemadiyen yükselme- | *TdA Rredi munmelâını genişler. | ya iblağı üzerinde görüşülmüş ve Histelerimizde münderi Parise gidip orada kahıcaklar- aan mevam edlyor. Dün Borsada 1op4 | Mek için Banka mizamnamesinin | bu da kabul edilmiştir. beğendiğiniz üç muhte- Haa SO parada açılmiş 1005 Kumuş 80 | bazı müddelerinin tadili heyeti | — Dünkü içtimada İktisat Veka- || Ilfmağazada ibraz e ilr: Eannallak bir gün Eilçar (K " e lüz A — İ araya kattar çıktıktan sonru W005,S0ta | Umumiyeye teklil edilmiştir. He- | teli namınu İstanbul / mumtakası iz tenzilâtla mazhi mistana avdet edip gene faali> | Kaya: Z ” çe a Bamaşa Bln oBena Mrnle | yeli umümiye bu dekii kabul | Ticarti kemiseri ButA Toğan 8: İ| oluraunmuz. yette buhmecatımı Söğlemişik.. | MÜS8 et e slcamü Sönişie Tei aa DA N oleneninu

Bu sayıdan diğer sayfalar: