30 Mayıs 1929 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

30 Mayıs 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— HİK ÂYELER İ Gözlerin dili SNAMENSKİ meyanni e SENDİT şarşisı urasanda Uanvay işler. Bu hat- Berin ve yağmurlu bir akşamdı. Tramvay arahalarının pencereleri sim Şakı kapanmış, yolda yürüyen tek tük olular ellerini cepterine sokmuş, ku- azasına saklamışlardı. Durakların. birinden bir karı koca kumvaya bindiler, Kadın enine boyu- Ha ve çok güzeldi. Erkek gözlüklü, mat Tuş, clddi memur yüzlü bir adamdı. Azalada bir çok hoş yer vatdı. Onun için yan yana Geğil, sralardan biri gevirerek karşı karşıya oturdular. Te- Deden gelen ziya aydınlıkların en ten- ikelisidir. Tramvay srabasının yukar- da yanuır İamibasi da bana / kadısuz güzlerinin - henüiz yaşlı, dudaklarının Bötün olduğunu İt eli Kat keca tek kelime konuşmadan Bizbirine dareın gibi oluruyorlar, Belli ki biraz evvel aralarında deh eti bir firtina kopmuştu. “Teamvay arabası istasyonden kalkıp “anfif halil yol almağa başladığı zaman dahanlığa genç, yakışıklı, biçimli, açık Tenk şapkalı bir adam alladı. Memnüniyetten yüzü gülüyer, me-) serretten güzleri parlıyordu. Geldi kdanın kazşısına, kocasının a zasına düşeü ür yere çöktü. Güzleri ik Sakışta kadırım sanı saçlarının, kücü- Gük ağaının, manali yüzünün güzeli Şini sezmiş, sonra mavi gözlerine dikil- “niş kalmaşlı. Sanki: 2 Rüç tema değikin . Demek istiyordu. Bonrü birden tepe-) den trnağına kadar süzali: — Fibisen de boşuma gitti. Mükem-) mel.. Fevküikde « Yalnız şu yazındaki maça beri kocan mız Mümkün değ Şenin gibi sevimli bir kadın bu güdübe herile otursun, sebep ne? Derhal bir| Başkasını aramalısın... O mrada biletçi gözüktü, para çanta-) vanı şangırdatarak bağırdı! " eni gelenler Kadınin kocası elini cebine attı. — SENNOJE Çazşışına - İki tane. Dedi, Deminki tarifimizin - nüsima) olarak bu arabanın penceresinin yizi Açıktz. Dişarıdan gelip geçenler, salul Ziyaht Tenerler, yarı kapanınış eükkün- mükemmel sey- adamin gözleri Si Lürlü ayrılmı- Sanki © tarata bakmıyormuş gibi a yor, fukat aklının, fikrinin onda oli Hunu her halile gösteriyordu. Hatta ka- Gim fazla sabiredemedi. açıktar açığı Hazarlarını genç adama çerirdi. Güya, Gemirki iltifatlarına cevap veriyordu. Z Rarkındayım yakışıklı delikani z Ne güzel, İüle İüle siyahı saclar yar.. Azck daha gayret even beni baştan çıkaracaksın... “iürden arabanın camları sançırdadı. Aeaba, fazla hizlı gidişten mi, yoksal| Hanımın gözlerinin bu belik nutkumu aü alkışlıyordu? 'Beyetendi bu kadar cesörel l artık duzür mu? Bakışlarını gene lisana getirdi: ah yavmacıdum, belli ki mahzun Ş Müteferrik, Nalın Umumi müdürü Ankaraya gitti Şehrimizde balunan Nati — Umumi müdürü Fehmi Bey, Ankaraya avdet Cumiştr. Yeni köprü prejeleri Ankaraya Şehremaneti heyeli tenniye müdüire ve Vilüyet Nafa ser münendisi, pazar güNü Ankaraya gödecekler. Silintarağı, Köprülerinin projelerini Na Tn Vekdletine tasdık etürecekler — ve Giğer sehir ve vilüyet umuru naftası et Talında temaslarda bulunacaklardır. Cenaze merasimi lli Türk Talebe Biriiğinden: Âll tahsil gürmekte olan arkadaşımız Tüurgit Enver tedavide bulunduğu tran- siz Bastanesinde ölmüştür. Ceraaesi “bugün aat 15 le hastaneden kaldırilı V caktir. Arkadaşların işiraki nn olu- Bur. Hülüllahmerin teşekkürü Tülaliahmer Beyoğlu kaza Şuhesiriden: | Blmens şirketi 10, AEG şirketi s0, A ve Hüvelyer İnhisarı 100, Bemis kon- > serve fabrikası 10, Fenerler idaresi (0,) Singer kumpanyası 10 lira teberruatta bulunduklarından ve Maksim Bar 50, Mislik 37, Albamra 30, Melek 30, Onera 90, Taksim bahçesi 25, Luksenbuze V, Btuval 10, Ai 10, Alkazar 3, Turkuvar 1 Mlenbik kurban bayramında şetkat pu- Ju sartederek yardımda bulünauktarın dan dolayı arm teşekkürat olumur. Müensif bir irtihat Eibak Diyarbekir — Defterdarı mer- hum Osman Nüzhet, Beyefendinin val- desi evvelki gece irühel / etmiş ve dün Genazesi kaldırılmıştır. Merhum eldden kibar, Haltk bir ka- dindı. Kederdide” allesine arza taziyel| C ederin, Zeki Paşa Ankarada İşmir tarikt e Ankaraya — asdet eden akm Sandarma “kunündam Zeki Paşa İetleceğini tüç zannetmedim. Ne diye- İçim. zevk ve renk için münakaşa edil- şetli bir meydan münarebesi başlamış İ Asabiyetlen sonra monl sunün düğr Gekiyorda. Birden yerinden kalktı, Sasına değrudan doğruya ortaya söyle bir iâkardı tic Der gibiydl... için dışarıya çıkıyorum sil da tam vaktinde gelirler. Fak; seter müşürünileyn Ve vimil kadın sahanlığa gidinciye kadar İsüşünmete vakit balabilmek isin şa- İmiğ gibi üzerine diktiği gözlerimi, kal- İimima indikten sonra'bir kere keriye | “İLYA SURGÇEF, ten - | Söyle bakayım bana ne derdin vaz. Yoksa bu yanindaki maça deri sana eğiyet mi ediyor... Demin &e Söğledim vazı O sana niç ilyik deği Tramvay arubatı ürdü ve biletçinin — SaDovia. z Gürütü pabrdiyc vir sacü mank| ldet sevimir kacala genç erkeğin İkonuşmazına mani oldular, Fakat sn. e görleri gene birleşik. Gene erkeğin Bazarları nitebesine devam ediyordu: seviyorum. Gel şu yanındaki maca Be: yinden vaz geç. Onu bizak, benimle gel, Bak ben gencim... İstlkballn var, nül yam Yar, aşkim var. - Birlikte yaşamış Şizaydık, şimdi scacik odamıse gider Şayıranı, Samdamizi iser, / yemebimizi kara dalardak. O gözlerin, saçların ecik parmakiatın, hepsi 'bana aşrı bi zer dkam menban olurdu. Araba döneme yerlerinde xeskin keskin bi sağa bir Sola yalpa, vuruşor, Zekedlekler göcirdiyor. içerisindeki in- İsamlar kaikapı sturuyurlardı. Genç adamın gödleri artik veda cdl- yordu: " Gürdlün ya ayağa kalkım. gldiyo- deylnden vaz geçemiyorsun. O musibe- Tn Sramizdeki mücadelede de zali| Te kederlisin mez, malüm ya, Sen Ce beyendiğin Kondoktor —GÖROROVOJA: . Diye haykrdı. Kadının rubunda dehi- yanakları evvela ai ç. Pazmakları manto- sihi koparmak ister gibi ah Bu, kadınların baş ağrilur, na- âtnç adam caddeye atlamştı bize. Kadın, ne yapacağını şaşızmış, biraz kaklarındaki saçları düzeltmeğe başln” 'Hinin ndam -. Deminden beri yiyecek- dördürüp bukmamıştı “Tramıvay arabası son istasyona şak- İaşınca ahırının kokusunu almış. bi Heygir gihi büsbütün hızlandı. Kadın da genç adamı lühsede görmez oldu. Bir kaç gün sonra tesadüf gazetele- in Dirinde şu Han gözüne çarptı: 20 nisan getesi, 16 numaralı tramvyay arabasına binip GORO- HOVA sokağında inen genç ada T4 numarlı posta kutusüna Acabz o genç adam cevap verdi miz Ve ne cevap verdi? | Hunü Ben de Sizin kadar merak edi- | yorum, | Fakat nereden ve kimden — öörene- İşim . Aklınıza bir çüre geliyörsa, ku- Ahmet Midayet Poliste Yoklünüa Sturan 'üç Macarın ko- Mt bzopaandası yaplıkları anlaşıl | Pelisin muzika takumı A L Vç Macar kor a Takimı ceşkti düüeceğini yazmızmır. olis müdurü Şerit B cün biz mühar: Tirlmize bu mes'ele hakkında şu izahatı | İsormiştir: < — Bundan bir middet evvet bütün merakie vir Bamim göndererek “polis Müzika- tekiminda vazife abileek etendiler Gimp olmadığını sordum. Ai dabım cevaplar çok sayanı memnuniyet Sldur Merakizde ehiden Tazla muzikacı aldüğu anlaşıldı. Polis muzika takımı işin tazım olan tazların kasmı asamı ihizat salimiştir On beş güne Kadar v Kam DÜM teskil edümiş — olacaktir. | Metkezlerde “bulunan muzkacnarın. Hepsl de müaller: olduklağından yeni” den ders görmelerine Tüzün, görülm den fazdiyele geçebikceklir Ni sanen Yüaytie çaldıracağım. — Bundan 'sanıra Sirasile muzika takamı batün merkez İleri delaşacaktar.” bir zeper vermimir Maliye mütettişleri Aüsilye üfetlişleri tehtiş mantakalarına haymmiştardır. Mülci üşlerden 5aet Bey Bir tavzih Geçen — günkü nüshamızda poliste doktor Hikmet B. na- mında bir zatın döğüldüğünü ŞUĞ “TEBKR. adllde li tane doktor Hikmet B. vardı döğülen zatın bunlardan biri olmadığımı tasrih ederiz. V âcem ve *Apildolü ©tomabil faclalari| Bir kız çiğnendi Doktor Kar- Tonun idaresin- de bulunan 547 Si — otomobil Pangatlıdan ge- çerken 14 yar Şında bir Kız çocuğuna çarpmış, başıadan ağır Surelte yaralanmış | tır. Cerh vak'aları (kızını gözünden yaralıyan baba acışaban mahalle- kundira - boyacısı arayı sol gözünden yaralâmıştır. “Yapılan / tahkikata göre Sara bir. müddetlenberi bir Türk genci ile beraber yaşıyor. Mmüş. Babası kızının ba hareketine feni' halde kızmakta imiş Di Nizan kızını evden çıkarke | kalamış ve cebinden sustalı W Hasköyde sinde - otura Sizan, kazı Sani çıkararak Sarayı sol gözün- den Bğir sürette yazulamıştır. Harci haberler Almanyada kruvazör inşaatı ve sosyalistler 5 (ALAD) Sosyalist kongresinde konlisyona dahil olan — sösyalistlerin / zerhl kruvazörün — İnşası mes'etesinde aldıkları vaziyeti tahlil eden Baş Veki VML Müller demiştir. Ki * Sosyalisiler - kruvazörün - inşası aleyhinde rey vermişlerdir. Fakar Bayiştağ müöclsi inşasta ” devam edilmesine karar verdiğinden fırka Şeni “bir icerübede - buluumak İstememektedir.” Binncnaleyh ben inşaata devam edilebilmek için Tüzüm - görülen tahsisatın ikinci taksitinin de alınması tehinde rey vereceğim. Beni İsdiaya / icbar Edebil Fakat aleyhte rey vermeke mecbür. edemezsiniz. Kruvazlr “mes'elesinden — dolayı bir buhranı nuzzar çıkması sosya- Tist firkasını gülünç bir. mevkle koyar. « İspanya asileri Idama 'mahküm oldular Madrit 29 ÇALA) — Enidadren Givamı harbinin “bir miralayı ve İKi yüzbaşıyı İdama, üç binbaşı, Üç. yüzbaşı ve üç mülazimi mü- ebbet hapse mahküm etmiştir. Atinada reisicumhur intihabatı Atina 29 (A, A) — Hükümetin Reisicumhur İatihabım üç hazirana dehir edeceği süyleniyor. Türk - Bulgar misakı Solya 29 ( AZA ) — Meh'usan meclisi Türkiye ile Bülgaristan Arasında — akiolunan — bitaratlık, uzlaşıma, dahkim ” muahedelerile di 'muzaheret itilafım büyük bir ekseriyetle kabul ve tasdik ct Miştir —O Çin polisi sovyet konsolasa- nesini bastı Londra 28 (AA.) — P den Röyter ajansına bildiriliyor: Çin Polisi Harbindeki Sovyet Konsoloshanesini basmıştır. O sırada konsoloshanesinde üçür cü “enternasyonal — mensupları Magdeburg İFgizli bir konferans aktetmekte bulunuyorlardı. 45i Rus olmak üzere hazır bulunan bütün eşhas tevkif edilmiştir. Ruslar, vesaiki imha etmeğe ve binaya ateş vermete teşebbüs etmişlerse de itfaiye efradınn vaktinde gel- mesi üzerine buna / muvaffak olmamışlardır. MÜZAYEDE İLE SATIŞ 0 a Beyoğlunda. seklil. cadee- At n Diva apanmanının 3 aai düzresinde bulunan. bieümle müzeryen iyalar müzayede Mresyle - saclacakı İufe deesar masa 10 ader sandalre ve aN diandan. üi a Ticantaz gaşet Tükemmcl yemkk Takım, künape ' kolaak & sndalye beyaz masn 8 çit Eereke kadiesi Beldeleç ve kadii€ ve ipekli öntüleriyle keyet güzel İnke. alöm takamı, V Pa. el mürekkep kadile önülü takınlar, 7 garçiden müzekkep diğer yuklk dakımlar, 3 parçadın. mürekkep pamie dakigiş eylacll. dolap: avalet ve gece Mütedindin. mürekkeb at yacık 'oda Takımlar, 3 parçadan ” mürekkep İngiliz yazak od sukımı brona ve demie kar İözerikan yarihane Ve Sandslyeler, Yazihancsi, yazhncye ak 7 kolluk ve 4 şandalye, kütüphüne, İngile şiforyeri, pottmama, dertik avizeler, şedone, ikiş aklneni, zmbesk abure, salona e yazikaneye ai arüstik lambalar, M kareg imral anstik dicar panosu, perdelee ve Storlar, mübtelir Kadrolar, aZ farünu, samaver, bihlolar ve «wir Sayalar, * Elke pariz , markali piyano Salilin Pey süre Terdeni 100 de 25 deminni almır - FERAH ; inemada: ( Sefahet Sarayı ) 8 BİLLİ DOV tarafından NEYZEN TEVFİK tanburacı SOSMAN PEH'LIVANE Tiyatıoda: Komik CEVDET Bey 8l Ferah sinemada iyük müsamere, neyzen Tevlik, || ğ ğ ğ ğ ğ tanburacı Osman. pehliyan şinema, Naşit Bey temsilleri Şehzadebaşı Milet, iyatrosundu Dü akşam gazelban — balir. Bürhan Bey İncesaz heyeti tarafınıdanı kon N: danıdarı kömedi. 4 meykiler Yeni eserler: T TYANIŞIN yirmi allımcı nüvhası lesi, HALTT FAHRİ Beyin (Şeksper) mes - glesl hakkındaki - yağım, EALİR RİFET ? mahkümiye 130 | | perde, Tocal 30 dühüliye 20 kar Dr. Osman Şerafettin b Tirorköklesı Kdi iaa Konrazı ssı Verem. bastalık.- bu hastalıkların tedavisi daburatarar ve röntken mü - Ticaret ve orsası Dünkü Zahire Vasatileri Çinşi Tasgar) Buğday Birieci f inci İstanbul Hayvan Borsası 28-5-929 Diri satışlar Limanda p I'—a..m Yarn 1i İ leöeen| Gülnei n Burgaz Meydot Karta ai Hülhniye Teyesteye Tskenderiyeye İzalre Bunbul icra datresi riyasetinden. 929 senei maliyesi intidesnda. hesabatı umumiyenin senci cedide- ye devri döleyisiyle — haziranın birinci cumartesi ve ikinci pazar günleri dairemiz müuhasebe şube- sinde tahsilât ve tediyat munmelesi İbizzarüre yapılamıyacağı ân olunur. ilir. cumadan mada, buçuktan cığal oğla nuruosmaniye caddesi 19 telefon istanbul 893 İ aa cenemeae İ İstanbul dördüncü kâtibi adli hergün bir Bey Elendiye Mührerem. Efendin Bren kim Türkiye mubayat şirekti (Ecin- kaus gesellschale fmer die Turkei) Timtet şirketini / Türkiyede et Agopyan hanında 18.10 numarada mükim Felix zaydel (Feliks Seidel) Eten- iye 9 teşrinisani 1926 ve 3 şubat 928 tarihlerinde Bremen ticaret odasından musaddak iki kıfa ve- kâlemname ita kulınmış ise de mü- Almanyada temsil ileyhin şirketimizle bir güna mi ebatı — kalmadı kâlernameterin hüken kalmadı; bi Feliks zaydlel elendinin şirke- Tümlzi cemsile bir sefat Ve salâhi. hiyeti bulunmadığı keyfiyeti eşha ' Salise nekdinde maldar olmak kendisine de keyliyet edümek üzere işbu ihbarname ni halarından birinin Calatada Agop- zan hanında mükim Feliks Zaydel Elendiye tebligini ve hususu S1 salise nezdinde m bir Büshasının da vi ve ihtari lâyet gazetesine dercini, iki nüsa- darın da mahalli Türkçi a dercini ve bir ve Fran- gazerelerine müdürlerinden Ötte (ütlander Zayde! landa Aynalıçı Feliks Flendi. elyevm Be hiliyef sokağında Hayırlı apat manında 5 No mükime, Ötte çtadı smede dü- — Edirne asliye mabkemesinden: ilzem İim Çh Cenin der Hd Söiyet grün Haamle ber di Ha yağbei | Talıkikanında. müdden deyh vekili müvekkilinin ikametgahinın moçbu İslaamnlak hai mağ llrebe B wüdder ym SAĞ DlA l Üai ea e b | | itasına karar verilmiş ve tahkikar 5 Üra 9t KEĞLEİA el g tür bi KMRERE Rr Gdanız hat ee e irarlrenin telik eeei alduğır ü İstanbul lcra dalresinden: — . fürua möbarzer Dulanan beeni bez Kaman aşlati puae ei ça at cümde aa Tamarın alkkünde Si İyede salacağından taliplerin yevmi mes- İkurda mezat mahaliinde Kazır balunma- | edileceğinden talip atanirın yevm 30 Mayıs 1029 Yelkenci Vapurları İZMİR SÜR'AT POSTASI| Şik iSMET PAŞ, vapuru 2 Haziran Pazar gümü vıse Galata " jZMİRE'y; edecktir. Asilâc için Sirkecide Yel Tanında kâtn acehtesine münuz ktanbul ve Galacada, merkes tılktim ha vında Crlepidi ve Saalilonn “wmç at Telefan Seyrisefain kçer nnn Üilen ke başnda Biyoğlu 26 Şübe açendist Mabnmuye hati dlanda Kaal) 2730 TRABZON İKİNCİ POSTASI İZMİR ) yapuru 20 >mayış perşembe akşaim Galata- nht- mindan - hareketle — Zonguldak, İneholu, Samsun,; Ünye, Fatsa, Örü, Trafikon, Rizeye gidecek ve Ot, Trabzon, Polarhane, Gireson, Orduk Fatsa, sum, Sinap İneboluya uğre yarak gelecektir. Antalya Postas GİNEBOLU) yapuru 2 bazltan pazar 10 da Galata rihtimindam hareketle İzmir Küllük Bodrum Rados Fethiye Finike Antalyaya Çgidecek ve dünüşle “mezkör is- Kelclerle birlikte Andifli Kalkan Sakız Çanakkale Geliboluya uğ- mıyarak gelecektir. Bozcada postası Dvapuru T haziran dan harekesle Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, İmroz,Bozcadaya gide Cek ve Çanakkale, Lüpseki, Gel boluya uğrıyarak gelecektir. İİZMİR SÜR'AT.POSTA (GÜLCEMAL) vapuru 81 may İ-uma 14,30 da Galata rıhtımındar İhareketle cumartesi sabahı- İzmirel çidecek ve pasar 14,30 da Izmirden) İhareketle pazartesi sabahı gelecektir) Vapurda mükemmel bir ork tra ve cazbant mevcuttur. MUDANYA POSTASI (MARMARA ) yapuru — sah. cuma (KOCAELİ) vapuru pazar, çarşamba 9 da Kdare rıhımindan. hareketle Mudanya ve Gemliğe gidipgelecektir. Yüz adet (I7-28) metro t lünde ve (30) santim kutrunda. serenin katı ihalest (tü-Haziran 920) tarihinde İcfe kılmacatın- dan talipler münakasaya, iştirak etmek üzere o gün şaat T da ' müdürlüğüne İstanbul ikinci mahke- mesisdlen: Müflis Hotopulos Ve Velis Eflere vit Dir kısım elbiselik kttmaştarın 3 haziran 929 tarihine müsadit pazartesi Ve ikmal edilemediği takdirde - müteakıp günlerde sazt ondan — itibaren — mümülleyhanın amında Ha 6 numaralı. yede fürüht Kstanbulda Sultan b yüzlü hanında - kâin mağazalarında bilmüza 'e vakit e mahalli- meakür illis masası — heyetine — mür eylemeleri” ilân ” olunun İsanbul Arliye İkincl Ceza mahkes mesinden; rdiyi tahkirden dolayı Ja Madım / Tepanya maznunüaleyti hakkında cari / mühükemede O mazmana aleybanın fili mezküre mücmereti şahas ada sabit olduğundan, 482 aldesi / Giömyün seksen ikinci) middeşi mücibince bir hafta müddedle Hapsine ve beş n Ağır cezayr maktf aha ve almiş İlra aa madevinin bilahsil müdeiye itasına ve vekil ücreti olarak beher” öelte için —onar lradam alımarak vekil Cemil Beye- verilmcsine ve hükekü ammeye Banilük eden cemz darın seciline 17 şubat 1920 trilünde müktelkan karar verildiğini / müheyyim İları Tn olanuz. ilüimdir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: