29 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

29 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Cumhmriyet s== 29 töayu KADIN AVCISI Yazan: M. TURHAN 7 Şehir ve Memleket haberleri ) Siyasî icmal Birlik kongresi ler, amatör Yunan millî takımının karşısına tamamen Macar profcsyonollerinden mürekkep bir takım çıkarmıslardır. Bu takım da Jüventfis takımının antrenörü de oynamıs, yapılan sekiz goldan altısını bu adam yapmıştır. Oyun, çimenli bir sahada oynandı^ından Yunan'lılar yere alışa mamıslar, çok fena oynamıçlardır. pftrmaJdannı «atırdata, çatırdata hayti azamet geldi, sesi bir kaç perde kuvvetdüşündü ve nihayet bir müdafaa noktası lendi: bnldu: Terzi kızı, terzi kızı diye haykırdı Şehrimize gelen kadınlar dün Turing kulüpleri kongresi için Sel gider, kum kalır efendim. Biz güzel; ne Sokrat'ın «kalogasiya» sı Kadın Birliğinden kadınlığımıza rilen beş bin liranın bu seneye eylediği nutku müteakip Başvekil M.Mude kendlmM kum sayarız. dır. Ne Eflâtun'un «görülür, işitilir, koksolinl'nin Livorno, Floransa ve Milan'da dair malumat aldılar devri takarrür etmiştir Nesiml Efendi, müstehziyane güldü: lanır!» Dediği maddedir! Eflâtun Efenirat eylediği ateş püsküren nutuklan Kumn gdtüren sel de vardır, onla di de, hocası gibi bu bahiste piyadedir. Zevcile geçinemiyen Şemsa Akdeniz'in en mühim iki devletl arasmAmerlkan karakter kültür cemlyetinln Cemlyeti umumlyei belediye dün topn n yerinde ancak çamur kalır! Bazan «Prostekala» izafi güzellik, bazan daki ihtilâfın gayet vahim olduğuna H. Rusya'ya gidip bir sene lanmıştır. Şehrimizde toplanacak turing Çamur olalım, fakat giizel kokulu da «kala kasafta»mutlak güzellik, demiş, Avrupa mümessili Mme. Tiro Boltse ile kulüpleri kongresi masarifatı için veri şüphe bırakmamıştır. Bidayette bu nucemlyetin kâtibl timuîöisi Melle. Karen hasta yatmışl blr çamur! Rum'ların güzeUiğine de di sapıtmış! halbuki Türk'ler, btt husüsta len 5000 liranın bu sene yani mayıs ga tuklar Fransa'da ve diğer memleket kadın da bocalafllışlardır. Güzelliği heni anla Mikello isminde iki Amerika'lı yeceğinlz yok a! yesine kadar sarfına Imkân olmadığın lerde ttalya'nüı dahilî siyasetinin he Efendlniri yflzünde istihfafâ, istihkara mışlaf, hem tarif etmişlerdir. Biade fü Şehrimize gelmiştir. Madam Boltse ayAğırceza mtıkeinesl dün kotnnnlstlikzellik; «yaratıcı, türedici ve mahvedici ni zamanda heyfteltraşttr. İki Amerika'lı le maznun Şemsa Hanım isminde genç dan mütebaki kısmının gelecek seneye sap ve menfaatine olduğuna hükmedi benziyen bir mana belirdi: Güzellikten bahsedilmek için gü kuvvet» tir. Bizim bir «Kudatkohiliğ» kadın dün Türk Kadın Birligini ziyafet bir kadını muhakeme etmiştir. Şemsa devri hâkklndaki Emanet tezkeresi oku lerek beynelmilel siyaset için vahim bir olun şey gösterHmemiş idi. Fakat şimdi vazizelligi bilmek l&zımdır. Bana «güzel» in imiz var. Orada bak ne diyor: Yaratkan ederek reis ve aza hanımlarla görüş > Hanım 2830 yaşlarındadır, demlrci Alâ narak bütçe encttmenine havale muştur. Tüzetkefl, yiğltken idim!..» îşte güzellik müşlerdir. Amerika'lı kadınlar, yet değişmiştir. Fransa'daki Cemiyeti tftrlfini yapar mısın? Türk ettin Efendinin zevcesidir. Emanetlh bir aylık muvakkat haciran Akvam musaharet birliğinin vicdanlardâ heyecafl kadınlan hakkında malumat almışlarmeclisi Benim Türkçem kıt, söyliyemem ki. budur. Güzellik 1927 Seftesi 1 mayısında beyannameler mazbatası evvelki günkü içtimaında ittifakı âra iBiz «tokalon» deriz, siz giizel diyorsunuz. muhayyilede ilham yaratmalı; elemleri dır. tevzi etmek, gizli cemiyet teşkili suretile bütçesi hakkında encümen Ofln gflrürtia, sezerhs, anlarız, anlatatnâ gidermelit çirkin ve kasvetli düşünceleri, teşkilâtı esasiye kanununa muhalif ha okunmuştur. Bu mazbataya göre maa le şâyanı dikkat bir karar sureti kabul Bitlik kongreti toplantyör ylfc. Bizim Sokrat, «kalokagasiya» içln endişeleri sondürmeli, silip süpürmeii!.. rekette bulunmak cürmile bir çok komü şat ve tahsisatı feVkalâdenin 12 de biri etmiştir. Bu karar suretihde Cemiyeti Türk Kadın Birligi cuma günü saa hist Ağırceza mahkemtsinde muhakeme kabul edilmiştir. Açıkta kalâcak köprü Akvam azasından bulunan bir devletin çok hoş şey söylemiştir. Biliyorum ama, Bu kuvveti haiz olan her şey, yaînız güzel değil, ayni zamanda ulvidir. Elben 15 te senelik kongresini aktedecektir. edilmişlerdi. Bu maznunlar meyanında memurlarma açık maaşı verilmek sure liarbin kanun ve medeniyet haricinde dilim dönmüyor, söyliyemiyorum. anlarsın ki gitzelliğe yakışan yükseklik Kdligr«nltl heftı kalabalık hetn de ha Şemsa Hanım da bulunuyordu. Fakat tile terfihleri de münasip görülmüştür. olduğunu ilân eden Kelloğ Senin SÖylemene haeet yok. Sohmisakına Köprü muhafızları teeyit edileceğinden tif, ulvlyettir. Süfliyette güzellik olöııŞemsa H. 0 vakit bulunamamiş, daVâsı raretli olacafı tahmin edilmektedit. rat'tn ne fletnek tetedlğini beh sehdetl imzasuu vazeden reisi hükumetinin açıkta kalan tahsildar ve sairenin de yacağı gibi sefil güzel de olmaz. Binaençok iyi bilirim. O adam, daha güzelle Birlik cemiyeti Belediye aıalığı için tefrik olunmuştu. mezkur kanunun ruhuna mugayir ve uKomünistlikle maznun bulunan bu buraya yerleştirilmeleri takârrür etmiş«riyi» nin farkını anlamamnş, İklslni bif aleyh, yâşayışları sefil, düşünüşleri sefil de hazırlıklara devam etmektedir. Bu tehlikeli tir. Haziranda barem kanunu tatbik edl mumi sulhü müsalemet için blrine kanştırmıştır. Güzel başka, iyi ve târihlöri sefil olan kütlelerih kızma sene toplanacak Cemiyeti Belediyede genç kâdın o vakit Rusya'ya gitmis, bilâ lemiyeceği için eskiden olduğu gibi me sözler sarfeylemesinden güzel, karısına güzel, diyemeyiz. anlave düsturlar hara memleketimize avdet etmiş, mahba^kadır! bir kaç aza bulunacaktır. Bunlan C. H. keme tafftfindan yapılan tebligata ica murlara yüsde 15 oam verlltnesi de ka vaeeylemesinden meydana çıkan hukuVe birdenbtre kaş.Iannı çattı, sesini dın mı Matmazel Diplâraku? Aleksandra, bu coşkun talâkat Önünde F. namset gösterecektir. Kadın Birligi bet ederek Afırceza mahkemesinin hu bul edilmiştir. ku düvel mes'elesine Cemiyetl Akvam yflkseltti: adeta küçülmüştü. Neslmi Efendinin bfl de fırka ile teşrikl mesal edecektir. Darülbedaylin bir aylık masrafı Içlri azaları bulunan devletlerin nazan dik rurana çıkmışttr. 8en, Rumiann güzel olduğunu söy şını kitaptan kaldırmaz bir adam olduKadın Birliğinin bir talebi 1500 lira kabul edilmiş ise de azadan AbŞemsa Hanıma atfedllen eürüm de kati celbedilmiştlr. lemekle aklınca güzelliğin sizde Irsl ol ğuna bilmekle beraber onun Sokratiarı, Kadın Birligi Vllayete mflrâcaat ede gislice lttifaklat akti, komünist beyan dülkadir £tya Bey müessesenin senevi dugunu anlatmıya yelteniyorsun. Slzle Eflâtunları beğenmiyecek kadar kendlıle Fransız Cemlyeti Akvama tnuzaharet rin, yani kendi kendilerine Rntn diyen güvenen bir dilbaz olduğunu blllyotdu. rek Blrliğln menafil umumiyeye hadltn nameleri tevzii ve teşkilâtı esasiye ka bütçesi 21 bin Hra olduğunu, bunun 12de birllginln mezkur karar suretinde işaret cemlyetler meyanına ithal edilerek babiri 1700 Hra ettiğinl söylemiştir. nununa muhalif harekette bulunmaktır. insanlann güzelliği, şu bizim evlerde yüz Kendisi blr «Kalokagasiya» dan bahsetzı rüsumdan muaf tutulmalarını rica Encümenden Necati Bey bllahara seetmek îstediği ttalya Başvekiii ve Faşist Şemsa Hanım, dün, makamı riyaset «etrit parçadan yapılan bohçaların güzel mişken o, «Prostakala» lardan, «Kalakabul hareketinin reisi M. Musolini ve son nutarafından hüviyeti tesbit edildikten nevl tahsisat 21 bin lira olarak llğine benzer. O bohçaların da birdenbire kasafta» lardan d«m vurmuştu. Btt se etml;lerdlr. sonra torulan suallere | u cevaplan ver edilirse o caman bu fazlallğln verilebile ttıklarıdır. Bu karar suretile Fransa ilk göse çarpmaması mümktin değildir. Fa beple ne diyeceğini şaşırmış ve ihtiyarla ceğinl beyan etmiştir. di: defa İtalya'nın siyasetine karşı aşikâr kat bu gö« kapış, hakikl bir güzellikten münakaşaya girdiğine nadim olmuştu. Böyle bir teşekkülden haberlm yokŞehremlni Muhittin Bey 1700 llrâ o ve efkârı umumiyeyi temsil eden teşkiflefi gehniyor, birbirine nymıyan renkHacı Hafız Nesiml Efendi, tersi kıtıtur, bu mes'elede islmleri mevzuu bahse larak kabulünü söylemiş ise de heyeti Iâttan biri vasıtasile fili mukabelede ve lerin yanyana dİEİlmeslnâen doğuyor. nın hayran ve perişan, sustuğunu gö Kadıköy belediye muhatebeciii dilen adamlan da tanımam. Blraderlm umumiye 1500 lira olarak kabul etmiş.fayrt ve şayet bugfinktt Rnm'larda bir teşebbüste bulunmuş oltıyor. rünce iltifat etti. hakkındaki tahkihat tsmail komünlstUkten mahkum olmuş tir. gttsellik tevehhüm ©lunyorsa sebeM bu Ben siıe acı bir haklkatten bahDünkü nfishamızda Kadıköy beledi tuf, fakat ben kendlslne bu mes'ele hak Mülhak DarUlâcese bütcesinin de 12 Fransa ttalya'ya karşı Cemlyeti Akdnr. Ayn a y n ve yekdiğerine kartı tasettim. Halbuki siz; hakikatle tağaddi istiyor. yesi sabık muhasebeclsi Cemal Beyin kında hiç bir şey sormadun. Ben o vakit de birinin aynen kabulü münasip görül vami sllâh olarak kullanmak mamen aykırı parçalardan yapılma bohetmezsiniz, edemezslnlt. 8lzln fıdanız zevclmle beraber oturuyordum. gönderdlgi blr mektuba atfen Emane Şimdilik hususî bir cemiyet vasıtasile müştür. falara benBemeleriür! Bu hakikat, mü KomUnlstler burada muhakeme e* Konservatuvar Için geçen sene ve teşebbüs ediyor. Bunu resml ve diplomanakaşaya değmev ama bazı zinopların hayaldir, masaldır. O halde uzülmiye müfettlşlerinin hakkındaki tahkikatı 4 mahal yok. Güzellik hakkındaki sözledilirken siti de aramışlar, bulamamiflar. rilen 100 bin Hra İle Cerrahpâşa pavyono si teşebbüsün takip eylemesi müstebat senedir uzattığını yazmıştık. Dün E da senin gibi düşflndfiklerine, yüz yılda içln tefrik edilen 2? bin lira tabsisatm değildir. Bu suretle Fransa İtalya itibeş ytts yılda bir tesadüf olunmuyor de rimden de ye'se düşmenlzi istemem. O manet umuml müfettişi Tevfik B. gaze Nereye gitmlftinlı? Rusya'da idlm. bu sene sarfına imkân olmadı|ından ye Ifcfı gazete ve nutuk münakaşesi dairefil. Meselâ İngiUzierin Lord Bayron'n!. derecede ki blr gün bizim memlekete de tecilere bu hususta demiştir ki: Rnsya'ya ne maksatla gitmlştinlıf ni sene bütçesine nakli kabul edilmiştir. 0 da, senin kafanda bir adamdı. tki bin güzellik müsabakalan tertip olunursa « Tahkikat 4 sene uzamış değildir sinden çıkarak filiyat sahasına girhieğe «Rnm güzeli» sıfatüe hemen Iştlrak tlk levclm Halll Efendi İle geçine tki celse arasında bütçe encümeni aene evrel Atina'da, İsparta'da «güzellik» Biz tahkikatı ikmal ettik. Şurayı Devetmenizi tavsiye ederim. Çünkü Lord mlyordom. Bana hakaret ediyor. öldü toplanarak Turing kulüpleri kongresi yaklaşraış bulunuyor. bulunduğuna inanmış ve ono diriltmek let te bitirdi. Ağırcesada muhakemeye Bayron gibi ters düşüncell ve ters meşreceflni söylüyordu. Ben de tlk vapnra Fransız Cemlyeti Akvama tnuzaheref içln verilen tahsisatın gelecek seneye Için bir sürfi çılgınlıklar yapnuşh. Mabaşlandı. Muhakeme bazı hususatı E devri hakkhındaki teklifi kabul etmiş ve mahsulü degildir. Belkl Lâtln ırkına demkl sen de, benim huzurumda aynl repli insanlar, henüz vardır. Ve onlar manetten istilâma karar verdi. Encü atladım, buradan kaçtım. Niçin Rusya'ya gittinlz? ikinci celsede heyeti umumiyeye sevket mensup bu Ikl millet ve devlet arasında saçma fikri ileri sttrüyorsun, hakikat yerlerini mutlaka sizin gibilere verirler! Şu takdirde somurtmak manasiz. GUle meni Emanet te cevabını verdl.» Vapur tesadüfen oraya gldiyonnuş, miştir. Neticede teklif kabul edilmiş ve bir çok avamilin tesirile kökleşmlş olan namına sehabını tashih ederhn: güle git te dlkişlne bak! benl de Odesa'ya eıkardı. yann tekrar toplanılmak ttcere içtimaa siyasl nddlyet ve münaferetten dof Güzellik denilen şey, dört suretle tetMatmazel Aleksandra alıal, morumor, Orada bildiğlnlz varmı ldi? nihayet verilmiıtir. kik olunur. Bir kere, güzelin ve güzelli yerinden kalktı. Şu cür'etkâr adam hiç muştur. tki milletln aynl ırktan bulun Hayır efendim. Âli tktisat meclisi azaları ğin vicdanlarda heyecan uyandırman ması bir gün bu iki milletin uyuşacağıolmazsa ağır blr kellme söylemek isti Rusya'da ne kadar kaldınız? Âli tktisat Meclisi azalıgına Ttearet nedendir, • cihete bakılır. Sonra «güzel» na teminat olamaz. İngiliz'ler ile Al yordu. Bedenine tasarruf olunduğu hal Odası tarafından dünkü içtimada Itha Blr sene kadar kaldım. Bu müddet dediğimiz şeyin niçin güzel olduğu, yani man'lar ırkan yekdiğerine gayet yakınde eline ücreti verilmiyen bir fahişe lât tacirlerinden Şerifzade Süreyya, zarfında hastalandım. Benl Moskova'da hangi şeklin. hangi vasfın blzde lncizap Darülâceze rozet fıasılatt gibi müteessirdi. Bu teesstirünü, karşı Kırzade Şevki Beyler, yedek azabga da bir hastaneye yatırdılar. dır. Bunu tarifte kullanan «Kan sudan ayandırdıgı duşünüliir. Sonra, güzelliğin Kurban bayrammda Darüşşafaka kesiftir» tabiri tarihî ahvali meşhüre sındaki erkeğin cehresine kusmak için Buradan hareket ederken ne kadar çesit çeşit cilveleri, vehleten a y n göriiHayrettin ve Mustafa Faik Beyler intimüthlş bir Ihtlyaç duyuyordu. tşte bu menfaatine tevzi edilen rozetlerden İki cümlesindendir. paranız vardı? nüp te bir gülün yapraklan, bir zlncirin hap edilmiştir. bin lira hasüat elde edilmiştir. Hra kadar param vardı. halkalan gibi gene bir ktil teşkil eden ihtiyacm sevkile: Irkan ve harsen yekdiğerfne yakm oDün kambiyo ve esham Borsası mec Hepsl iyi, hepsi lyl dedl fakat Bu para Rusya'da bir sene yaşamaTarihi bir top bulunda lem'alan ayırt edilir. Sonra, güzelliğin Hsi de İktisat meclisi azalıgına Borsa lan bu iki millet arasındak! slyas! ve nelerden doğup nelere merbut oldu|ra karşınızda bir kadın bulunduğunu unut namına meclte reisi Rahml tsmail Beyl nıza k&fi geldi mi? Zeytinburnu'nda tarihî bir top bu hayatî ihtilâflardan dolayı dehşetle tunuz ve çok agir şeyler söylediniz. . Hastanede benden para almadılar, lunmuştur, bu top Askerl müzeye nakderinleştirilir!.. Güzeli ve güzelliği böyle intihap etmiştir. harbi nmumlde çarpıştılar. Blrblrinin Nesmi Efendi, yüzünü ekşitti: bu suretle param k&fi geldi. Sonra iyi dört eepheden tetklk edebilen adamlarledilecektir. İngiliz Alman zıddiyrtine benziyen ih Hakikatin dlşlsi, erkeği yoktur ve oldum, tstanbul'a avdet ettim. Buraya Ticaret ve Sanayi Bankanmn dır ki «niân şey güzeldir» demek hakkını Boğazlar komisyonunda her hangi milletten zlyade tnglliziere tarih, bildlgini söylerken erkeği ısır geldiğim zaman cebimde bir buçuk liram halzdir. Her tesadüf ettikleri nesne karmüdürü Paris'ten geldi Boğazlar komisyonu, dün mutat hafkarşı daha şedit Idl. Hâlâ da Syledlr. Bu mak, kadını opmek zarurettni duymaz. kalmıstı. şisında ağızları sulananlann, burunlan Sabık Hidlv Abbas Hllml Pş. nin tesls talık içtimaım akdetmiştlr. Rus harp mlsale nazaran ttalyan'Iar ile Fransız'Bu isticvabattan sonra MUddeiumumi gidıklananlaruı, ötesi berisi kaşınanlann Bak, Fransa'nın kadınlan mabut lttihaz etmiş olduğu ve ahiren blr Amerikan Rusya'ya gemilerinin FÇaradeniz'e geçmeleri hak lar arası ndakl ö'Öl kz...z. z ...b.bbbb gfiselden bahsetmeğe salâhiyetleri yok etmefe yeltendiklert yıllann arefesln grupuna devredeceği yazılan Tlcaret ve Cemil Bey, Şemsa Hanımın de gene bir Fransıt filezofu, o meşhur gitmesinde kasta delâlet edecek bir şey kında müsbet menfi komisyona hâlâ tngiliz Almn zıddiyetine benziyen ihtur. Sanayi Bankası mtidürü Hüseyin Şaban çünkü layıktırlar. Fakat iza etmemeli, bulunmadığını, diğer mes'ele hakkında hiç bir iş'ar vaki olmamıştır. tilâf ve münaferetin ayni ırka mensn Sokrat, «kalokagasiya»; yani «güzel çünkü layıktırlar. Fakat izam etmemeli, B. Pasa ile görtişerek dün Paris'ten avdet kanunl delâil mevcut olmadığını söyllbiyetleri vesilesile bertaraf olacagı bekSeyrisefainin İskenderiye hattı etmiştir. ve iyi» demiş. Siz bu sözlerle, yahut sekiz çünkü namüstahaktırlar!» tzaz mes'eleyerek beraet talebinde bulunmuştur. lenemez. Bunun bir deliü de Cemiyeti Seyrisefain idareslnce haziran nihaon nümunesiz heykeller o devlr insan si mutlak değildir. Kadmlann kabillyeHeyet, kısa bir müzakereden sonra Akvama mıu:aheret Fransız birliğinin yetine doğru açılacak olan tstanbul lanmn «gtizel» 1 anladıklanna ve «lylsye tlne, temayülüne göre değlşir. Ben de beraet kararinl tefhim etti. kabul ettiği karar suretidir. tzmlr İskenderiye hattı hakkında idare bfirmet ettiklerine mi inanıyorsunuz? senl, fırsat elverirse, boşuna gidecek şe Tramvay şirketi müdürü Anhara'ya işletme müdürü Bürhanettin Bey taraIğer kendilerine zorla yamanmak istedi kllde izaı edebillrim. Lâkin benden sogidiyor Muharrem Feyzi fından tetkikat yapılmıştır. giniz o esld adamlar, «iyi» olsalardı biz yunu, sopunu büyültmeyi beklemekli Tramvay şirketi müdürü M. Kindorf flat Sokrat'ı öldttrmezlerdl. Onlann fü ğin dogrn olamaz. Ve ben o haltı yapa yarın Avrupa'ya gidecektir. BUrhanettin B. bu tetkikatı netlceslnl •ellikleri de iyiliklerile mtitenaslptir. mam!. ve tskenderiye'de acenta tesisi için vaJeneral Guro pazartesi günü Burada Nesimi Efendinin yüzüne bir ki olan tekllfleri müdiriyete ve idare Mabadl var geliyor mecllsine bildirmiştir. tskenderlye a Çanakkale'de metfun Fransız askercentalığı bu tekllfier arasında en müsalt lerinin mezarlarmı ve orada Fransızlar şeralt gösteren talibe verilecektir. Bu tarafından yapılan yeni abideyi riyaret hatta Ankara ve Karadeniz vapurlarının için 170 kisilik Frnsız hey'etini hamil M. Holştat yarın memleke tahsisl takarrür etmiştir. vapur önümüzdekl pazartesi günü geletinden avdetle müzakerata cektir. Hey'ete riyaset eden Paris Valii i§tirak için Ankara'ya Etibba Odası haymyet divaaskerisi Jeneral Guro, ayni günde | e h Şofor Hamdi Efendi tarafından Bu neticeye uaran Ticaret 0rimize gelecek, ferdası günü Ankara'ya Vali vekili Muhittin B. aleyhine agidecek nı bunlar hakkında bir ka gidecektir. Jeneral haziranm 5 inde çılan darp ve hakaret davası hak Havza'da Gazi'nin teşrifi sedası hükumete bir rapor rar verecek Gazi Hz. tarafından kabul buyurulacak kında Beyoğlu sulh ceza mahkenei devriyesi tes'it edildi veriyor Şehrimiz alâkadar mehafilim tır. Jenerali istikbal için Fransız ateşeGazi Ht. nin Havza'yı ilk teşrifleri mesi bu davayı salâhiyeti haricingelen malumat, mübadil emlâh Oçüncü mıntaka fstanbul Etibba militeri Kolonel Saro Ankara'dan şehTicaret oda meclisi dün fevkalâde bir de görmüs ve davanın en yakın bir tarihi olan 25 mayıs 335 gününün yıl mes'elesinde anbean bir sureti hal odası idare heyetî dün toplanmışrimize gelecektir. içtima aktetti. Büyük tararlara sebep Vilâyet merkezinde riiyet edilme dönümü dün büyük merasimle Hav bulunabileceği haberlerini teyil hr. Mütehassıs ve profesor doktor olan geçen seneki fındık rekoltesi ruzna Jeneral Mujen Ankara'ya gittî sine ve evrakm müddeiumumiliğe za'da tes'it edilmiştir. Şehir kâmilen etmektedir. Maamafih böyle biı larla pratisyen etibba arasında çı meye konubnu; ve bu husurta Oda k&ttİstiklâl harbi esnasmda Ankara'da süslenmiş, halk merasim yerine topkan münakaşadan dolayı haysiyet bi umumisi Vehbl B. tarafından bir ra Fransa'yı temsil eden Jeneral Mujen adesine karar vermişti. anmıştır. Merasim alayı merkez mek sureti tesviyenin kesbi akt'iyet e • Evrak henüz müddeiumumiliğe tebinin önünden hareket ederek kasadivanına verilen genç doktorlar, porla bu mes'elenln bafi görüşülmesi şehrimize gelerek Ankara'ya gitmiştir. debilmesi bitaraf azadan M. HclsDört sene evvel memleketlne giderek gelmetniştİr. Maamafih öğrendi > bayı dolaşıp Gazi'nin yazı odasının buizahat vermek üzere odaya davet tensip edilmiştir. tat'ın da reyinin inzimamma blr müddet sonra askerlikten çekiien ğimize göre bu dava, Istanbul'a en lunduğu belediye ve fuka binası önüne mu•dilmişlerdi. Müteakıben husust komisyon tarafın Jeneral, malî sahada çalışmaffa başlatevakkıftır. rakın Vilâyet merkezi olmak iti geldiler. Bir an için bütün halk ihtiram Bu mes'ele hakkında Etibba Mu dan hazırlanan «Liman ve köprüler» mıştır. Selânik Bankası idare meclisi M. Holştat yann memleketinden vaziyetl almış, mektepliler istiklâl marhadenet Cemiyetine bir takrir raporu müzakere edlldl. Azadan sigorta azası sıfatile memleketimize mall blr tet barile tzmit'te rüyet edilecektir. avdet ederek Ankara'ya gidecek şını terennüm etmişlerdir. Müteakıben veren ve neşriyatta bulunan genç eı Hamdi B. bazı noktaların vuzuhsuz kik seyahati maksadile geldiğini söyliBelediye Reisi Nafiz, Türk Ocağı namı ve rüfekasile hükumetimiz arasındoktorlardan Muhip Nurettin ve gösterildiğine işaret etti. liman şirketi yen Jeneral, tstiklâl harbinde yakmdan na Fuat Beyler nutuklar söylemişler daki temaslara iştirak eyliyecek • Mithat Salim Beyler dün haysiyet müdürü Hamdi ve kâtibl umumt Veh,bi tanıdıgı ve dost olduğu ricalimici gör dir. Bundan sonra Gazi'nin odası ziya tir. divamnda dinlenmişlerdir. Muhip Beyler bu hususta İzahat vererek Halicin mek ttzere Ankara'ya çitmekte olduğunu, ret edilmiş, akşam fener alayları yapılSoğan demeti içinde esrar Ankara'da bitaraflarla cereyan Nurettin Beye mevzuu J>ahis neş liman ittihaı ediimesi lüzumunu beyan Fransa'nın inkılâp Türkive'sinin dostu Tevkifaneye mevkufinden Acem Hü mış, belediye Ocakta bir siyafet verbulunduğunu ilâve etmiştir. eden mtizakerat ise, mübadil em riyab neden yaptığı sorulmus ve ettilçr. Ticaret müdürü Muhsin B. de seyin'i görmek üzere bir şahsı meçhul miştir. lâkinin tasfiyesine aittir. Bitarafladoktor da bu husustaki fikirlerini dahll olduğu halde bütün meciis azası gitmiş ve Hüseyin'e bir demet taze soSudan çekirgelerinin itlâh ra havale edilecek bu mes'elede veizah eylemiştir. Haysiyet divanı Halic'in en tabii bir liman olduğu kanağan bıraktıktan sonra çekilip gitmiştir. Dörtyol ve civanndaki Sudan çekirgerecekleri reyin istişarî mi, kat'î mi tarafından karar ittihazı gelecek atinde ittifak etmişlerdir. Neticede bu Bilâhare yapılan taharriyat neticesinde lerinin imhası için son derecede şiddetle içtimaa bırakılmıştır. j rapornn hükumete arn kabul edlldi. soğanlann içinden iki dirhem esrar çıkolacağı esası üzerinde müzakerat Darülfünunda bir konferan» mücadele edilmesi hakkında Başvekâmıştır. Bn adam taharri edilmektedir. cereyan etmektedir. HHIMIIIIIIIIIIMIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIItllllllllimillllllllMIIIIHIIIIIIHIIUHIMIIIIIimillllllllHIIIIIMIIlnilllllllMltlllllllilllllllllllllllllHIIII Şehrimizde bulunan Boston Messa letten Adana Vilâyetine emir verUmiştir. İki Amerika'lı kadının tetkikatı Macera! Cemiyeti Belediye Komünistlikle maznun bir kadın beraet etti Muvakkat bütçe kabul edildi Musolini'nin nutukları ve Fransa ttalya Hariciye nazın M. Grandl'tıin Londra konferansından avdetlndeh sonra bu konferansın hesabını vermek ve ttalya'nın barlel siyasetinln anahatlarını izah etmek üzere parlâmentoda irat ve Dayak davası Genç doktorlar izahat verdiler Haliç Istsanbul'un tabiî limanıdır Muhittin B. aleyhine açılan dava Izmit'te görülecek Türkiye Yunanistan müzakerah Yugoslâvya'h hakem de bitaraflı |kttzet Âli mühendis mektebi reisi proMösyö Dögald Kalep Cekson tarağını muhafaza edememiş, bu su J fından dün saat 17 de Darülfünunda retle Yunan millî takımı 18 mağbir konferans verilmiştir. T M % i f l e f i b i t i r U d i lup olmuştur. Profesör «ilim tahsilinin Türkiye'de Teffiz muamelâtı intaç edilmiştir. Yunan'lılar, RomenHerin millî ehemmiyeti» mevzuu ile verdiği konfe | Cumartesinden sonra teffiz muamelesi takım namı altında tamamen proransmda, bllhassa çençligln llme ve Ih I yapılmıyacaktır. Yalnız bazı muhaboreli fesyonel Macar oyuncularda» mü tlsasa ehemmiyet vermesi liizumundan rekkep bir takım çıkarmalarını bahsetmis; Oarülfiinunnn ilim oeteyan evrak İntaç edilecektir. beynelmilel federasyona şikâyet e lan «ıvandırması temennisini izah eyle Meclisi tdarei Vilâyet dün içtima ederek Iskân Işlerine alt bazı itiraz evrakıdeceklerini söylemektedirltfr. •ml»tir. nı tetkik etmlştlr. Izmirin meşhur rakı kaçakçılarından rek bu alleyi sefaletten kurtaracak Imiş. Boşnak Bayram'ın Boca'da bir bağ kutki kafalı çocuk leslndeki imalâtanesi Müskirat inhisar NazilH köylerinden bir kadınm Aymuhafaza memurları tarafından haber almarak basılmıştır. Bunun üzerine Bay dın hastanesinde rahminden bir çocuk ram Ue arkadaşları yüslerini karaya bo çıkanlmıştır.Çocuğun iki kafası ve biri vayıp muhafaza memurlarından Aziz sırtında olmak üzere üç kolu vardır. Efendiyi öldürmüşler ve zabıtaca elde ocuğun validesi de ameliyattan sonra edilmişlerdir. Zavallı Aziz Efendinin ce vefai etmiştir. Bir baçahçı tzmir'de müskirat innazesi ihtifal Ue kaldırılmıştır. Müskihisart memurlarından birini rat inhisar idaresi maktulün zevcesi ile öldürdü ttç çocuğuna mühim bir ikramiye vere

Bu sayıdan diğer sayfalar: