29 Mayıs 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

29 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNKİBAZ, SUİHAZIM Syrisefain Merkez acentası Gaiaca Jvopru başmda. Beyoglu 2362. Şube acentası Mahmudive hanı alönda Istanbul 2740 mayu Cumharivet 1VX/\^V/İ\ İTALJ I V l \ 1 U / J U altnak pek nafidir. MeyvaKrııı ekseri havası nafiasını camidir. Ko ay bir ranat bir bir uyku uyku tem n eder eder ve ve vücude bir hazım, ranat , , ^ . , . , .. . . ., ,. " lâıif öir raiatlik verir. Bahçekapı'da Zaman ecza deposu, n Beyoglunda Tokatlıyan karşısmda VeHcanıd.s ve Taksim karakolu karşısmda Lîmonciyan eczaneleri. Fiat 80 kuru : tur. ümumî deposu: Bahçekapı Mazon Botton ecza deposu. [Artık suyunuzunl Es rı olmayınız Yeni ıntişar eden FETICHE tTPIVER PERTEV MUSTAHZARAT FABRIKASI Pek NEFIS olan ve TÜRK eseri san'ab mamulâ bnı muhterem ahaliye takdim eder. TRAEZON IKiNCl POSfAS) (Cumhuriyet) vapuru 29 mavıs perşembe aksarm Galata rıhf imından hareketle Zongi'idak, tnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa'ya giderek ve Pazar îskelesiyle Rize Sürmene, Of, Trabzon, Polathane, Giresun. Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 1 nebolu'ya uğrıyarak gelecektir. SU TULUMBALARI Katalogumuzu İsteyfniz Porfömörî u Tw P I V E R A. Ş , Utanbül Şube« Ş<şll Ahmet Bey sokak No, 56 T*t Be^oölü 3044 KREM PERTEV Briyantin PERTEV Pertev diş macunu, Pertev kolonyalan, Pertev PUDRALARI tZMİR SÜR'AT POSTASI (Gülcemal) vapuru 30 mayıs cuma 14,30 da Galata rıhtımmdan hareketle cumartesi sabahı İzmir'e gidecek ve pazar Izmirden 14,30 da hareketle pazartesi sabahı gelecektir. Vapurda mükemmel bir or kestra ve cazbant mevcuttur. stanbul. Galata, Voyvoda caddesi si, No. 3642 fl BOURLA BIRADERLER ve ŞUREKASI Ş I Muhterem mandra ve çıft ik sahiplerin D naz^rı dikkat ne Dünyanm en m ruf S r ü S S S S ^ S i Yeni k>ostane karşiS.nda Î S S S S ^ S S S S ^ I TRABZON BIRINCI POSTASI ADAPAZARIT. T. BANKASI SiZ TEVDiAT KABUL EDER T^l.»**» ! « . * U 1 OA/1O DİABOLO TÜRK T1CAKET VE SANAYI BANKASI (İZMİR) vapuru 2 haziran pazartesi I2de Galata nhomından hareketle tnebolu, Samsun, Giresun , Trabzon , Rizeye gidecek ve Sürmene, Trabzon. Tire bolu, Giresun, Ordu. Ünye, Sam<un, Inebolu, Zonguldağ'a uğnvarak gelecektir Hareket çünü yiik kabul olunmaz. M iT FAİZ İLE VADELi VE VADE| | m^nmiA^ wn!jmrtmn!snıııım»"gmırıiHin^ırıniıw''s?ıiBirnn^^mnwnsnm ııSnnuiıTgi'Bggi'iıımraıiıg^ ı e ı e r o n . ısTanDuı ^vtz ııiS!£SnıFi!!Ri insanın Kıymetî Elbisesine (Jöredir Elbisen zi çık ve kusursuz giym^k isterseniz en müşkilpesentleri bile memnun edebılen Galata'da Karaköy'de börekçi fırmı yanm'aki bQyOk mahalleblcn n UstHnde kâin markalı sür makineleri, envaı çeşit madenî yayıkiar ve mölâksörleri maçazamızda mevcuttur. Bunların yedek karçaları dahi bulunur. Galata Perşembe pazarı 74 numaralı Kazancıyan Ziraat mağazası Telefon Beyoğlu: 1888 TÜRK ANONIM ŞİRKETİ Sermayesı tamaraen tediye edilmiş T. L. 1,000,000 Türk lirasıdır. Merkezi idaresi Istanbul Bahçekapı Anadolu Hanj Bilumum Banka muamelati Tasarruf sandığı ve mtisait şeraitle hususî kum' bara muamelâtı ANTALYA POSTASI (ANAFARTA) vapuru 1 haTİran pazar 10 da Galata rıhtımından hareketle İzmir Küllük Bodrum, Rados, Fethiye, Antalya'ya gidecek ve dönüşte mezkur iskelelerle birlikte Dalyan Marmaris Sakız Çanakkale, Gelibolu'ya uğrıyarak gelecektir. EKSELSİOR Mevsımden istifade ediniz <\ Büyük elbise fdbrikasına müracaat ediniz Emniyet sandığı Hacı Şiikrii Beyin 11458 ikraz numaralı deyin senedi mucibînce Emniyet Sandığından istikraz eyledikleri meblâğ mukabilinde Sandık namına merhun bulunan Yenikapı'da Çakırağa mahallesinde Lânga caddesinde eski 40 ve yeni 63 numaralı üstünde odayı havi bilâhava bir dükkânın tamamı vadesi hitamında müzayedeye çtkarılarak icra kılınan alenî müza • yede neticesinde iki yüz yetmiş liAmerikan mamulâtından 5 ve 8 ayaklık biçer, bağlar, orak ve ça\ir ra bedel ile talibi üzerinde takarrür etmiş ise de mezkur bedel hadmakımlcrı, ot, başak tırraıkları ve halis manılâdan mamul biçer, bağlar, di lâyikında görülemediğinden iipleri ve bdtün yedek aksaraları jçayet ehven ve siihuletle mağazamızda halesi on beş gün müddetle tehir esatılır. Galata Perşembepazan N a 74 KAZANCIYAN ALAH Z1RAİYE dilmiş ve 14 haziran 930 tarihine Tıcarethanesı TeL R o. 1888 müsadif cumartesi günü kat'î kararının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların yev mi mezkurda saat on beşe kadar TABİI MADEN SUYU Sandık satış amirliğine müracaat FRANSIZ HDKÛMETİNE eylemeleri ilân olunur. ait membalar Yalova kaplıcalar nda Kiralık reklâm mahalleri Yalova kaplıcalarında ilân koymak istiyen müessesatın mahallini intihap ve şeraitini tesbit etmek üzere Yalova'da Kaplıcalar müdürlüğüne müra caatları. Mudanya postası Cuma, pazar salı, çarşamba ^unleri idare rıhtımından 9 da kalkar. 31 mayıs cumartesinden itibaren Bandırma ve Karabiğa postalarımız saat 19 da kalkacak tır. Kumaşlan mükemmel, biçimleri son moda ve fiatlan gayrikabili kıyashr. Kostümler, PffrdesUler, Trençkotlar, beyaz ve bej fanlli Pantalonlar ile çocuk kostUmlerl ve Ingıliz blçlmi ivit ve sa re kadın m. n olarının mUntahap ceşitleri fsmarlama siparişa' dahi kaHul ed lir. Ztimrüt Yalova Kaplıcalan Bir haftadan îazla kalacaklar için otel ve yemek fiatlarında hu susî tarıfeler Bir ö^le yeme£i 150,250 kuruş. Her türlü malumat için ( YAU)VA ^ kanlicalar rafldürlüSüne vevahut Istanbul'da Sevrisetain müdiriyet kal mine miiacaat. Tel. B. O. 1785 « I MAK KORMÎK Muhterem yolculara 1 Sevahili mütecavire hat larında Arap harflerile matbu aboneman karneleri 1 hazirandan itibaren muteber değildir. Böyle biletlerin 1 hazirandan 15 haziran 930 tarihine kadar paraları köprü Kadıköy iskelesindeki hususî gişede iade olunacaktır. Biletlerin kaplarından ve ciltlerinden ayrılmamış olması lâzımdır. 2 1 haziran 930 tarihinden itibaren kanunu mahsus muci bince tekmil biletlere otuzar para daha köprü parası zammı yapıldığından yeni Türk harflerile matbu olup 1 hazirandan e w e l satılmış aboneman biletlerinin her birinden de kontrol esnasında memurlanmız tarafından 30 para köprü zammı alınıp mukabilinde kuponlar verilecektir. îstanbul Tuz Inhisarı Başmüdürlüğünden: 1930 senesi haziranınm birind gününden 1931 senesi mayıs gayesi akşamına kadar Kasımpaşa ambarına vürut edecek tahminen (5000) ton dökme ve çuvallı tuzun hamaliye münakasası 805930 tarihinden 196930 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlann iki yüz yirmi iki lira teminatı naktiyesini bir zarf deruniine koyarak tahtim ve bu mühürlü zarfı diğer bir zarf derunüne vazederek üzerine ne için verildiğinin izah kıhnmış olduğu halde tstanbul Başmüdiriyetine teslim etmeleri ve şeraiti münakasayı anlamak için Başmüdiriyeti mezkureye müracaat eylemeleri ilân olunur. VICHY CELESTINS Tam yarım ve çeyrek şıselerde Devren acele satılık otel Sirkecinln en işlek mevkiinde taf»ilât iç n Siri, ecide kolacı Necip Beye müracaat edileraesi. Çatalca müstahkem mevki satınauna komisyonundan: Çatalca müstahkem mevkiine ait askerl fırında istihdam olunmak üaere bir hamurkâr bir pişirici ve üç yardımoıya ihtiyaç vardır. 10 haziran 930 da ihalesi yapılacağından her gün saat 10 dan 16ya kadar Hadımköy'ünde müstahkem mevki satınalma komisyonuna müracaat etmeleri . Rize'nin Kala mahallesinden olup tstanbul'da Galata'da gürcü kapısında 7 numaralı kahvehanede iken ik» metgâhı meçhul Kosif oğla Mehmet tarafma Rize icra dairesinden: Rize noterliğinin 174929 tarita rx> 10941009 numaralı senedile Durmuş sade Süleyman Efendiye olan 500 liranın masarifi ile beraber takibi istenmiş ve ikametgâhının meçhul olduğundan tebligat yapılamamı? olduğundan bir ay içinde bir itirazınız varsa bildirmenu aksi halde hakkınızda cebrî icraya başlanılacağı ilân olunur. Damta Şeker hastalı^ı Alâmı mafsaliye VİCHY CRANDEGRILLE VICHY HOPITAL Karaclğer v e Safrs k*sesi hastaJıkları Mlde v e Barıak nastalıklan Vakıf akarlar mlidürlüğünden: PAZA.LIKLA KiRAYA \ERLECEK tMLÂK 1 Kanlıca'da kayıkhane. 2 Paşabahçe Çınar Şehitlik 70, 724 No. kârgir han«. 3 Paşabahçe Çınar caddesi 8 No. otelin üstkatL 4 Paşabahçe Çınar Şehitlik 70, 729 No. hane. 5 Paşabahçe Çınar Şehitlik 70, 728 No. hane. 6 Beykoz Yalıköy 70, 72, 74, 76, 78 üç dükkân iki hane V, hissesi Müddet: 4 haziran 930 çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. Yirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkftı pazarlıkla Hraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek içm Istanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkmda malumat almak istiyenler müzayede odasındaH ecri misil raporunu okuyabilirler. Dosya 136 177 24 179 178 180 'Vîchy yertne başka tnarka abnayımz, Menbaımn tayimnde dikkat ediniz. KAPPELLI film ve plâklarile elde edilir Tecrübe ediniz! Her \erde satılır Saf, temiz, lekesiz, bir Kutu ancak . Dr.A.Kutiel Efrenci ve cilt hastalıklan mütehassısı Karaköy börekçi fınnı sırasmda No 34 Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No. 3F Do. No Semti Mahallesi Sokağı No Nevi muayene sabahtan aks?»~^ Ira^ar 601 Boğa içi Psnaiya Köybaşı 4 Yelı 1262 Taıabya Tarabya c d d e s 256 „ m 1263 K l s e 39 KöşW n n Balâda mevkil?r! mubarrer ve mefruş sahilhane'er c enelik veyaGöztepe'de istasyon caddesi 28 No. lı mabeyinci Bekir Beyin dlye maruf fev hut mevaimlik olntıak üzre kiraya verileceğinden isticar etmek kalâde nezareti, havadar, büyük bahçeli, arzusunda bulunan zevatın Beyolu'nda Parmakkapı'da Innm sokaterkos, havagazi, teiefonu havi köşk ! mda 20 numarada GayH^rihü'il'er tahsi h\ te> ziat kcrr syonuna kiralıktır. Gezmek içln lçindekllere mü ^er gün 10 dan 13 e kadar müracaatian ilân olunur. Telefon racaat. Beyoğlu 4559 KİRALIK M1BILYAU EOŞK VE SAH LHANE Kiralık köşk ZAYİ : Eyüpsultan askerlik şubesinden aldığım terhis tezkeremle nüfus kâTerkos'da Silâhdar çayırının senei haliye oüarı satüacaktır. Müzayedesi ıdımı zayi ettim. Yenilerini çıkaracahaziranın on dordüncü cumartesi günü saat on dörde kadardır. Talip olanların ğımdan zayilerin hükmü yoktur. Istanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. Balat : Ahriya sokagmda Hacı İhsan § Mevlevihanekapısı'nda Hacıevliya mahallesinde Mevlevihane caddesinde 2 mahallesinde 35 numaralı hanede 318 No. tahminen dokuz dönüm bostan arsası üç sene müddetle icara verilecektir. numaralı Yako oğlu Mişon Müzayedesi haziranın on birinci çarşamba günü saat on dörde kadardır. Talip olanlann Istanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etmeleri. Zayi Istanbul fthalât gümrüğttn den 18 şubat 930 tarih ve 28638 numaralı beyannameye ait 227 lira 17 kuruşluk 35331 numaralı bir kıt'a irat mak buzu zayi edilmiştir. Hükmü olmadığı ilân olunur. Aylık a'onman kartlarına fotoğraf i sak edilmiyecektır. Haziran Paraskevaidis Blradcrler 193 ı ; yına maisus kartların Boğaziçı ve Köprıi iskelelerinde satılmakta o duğu ilân olunur. Mes'ul Müdür M. Agâh Evkaf umum müdürlüğünden! Şirketi Hayriyeden:

Bu sayıdan diğer sayfalar: