17 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

17 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

'Cumhuriyet KADIN AVCISI Yazan: M. TUKHAJN 23 ayırdığı Foste fubesinde tek bir memurdan vetle muhtemeldi. Memurun başka kimse yoktu, o da para saymakla mektupların zarflarındaki renk ve hameşguldü. Sürtük kadın, kıvrak bir ses cim aynlığı da bunu vazihan gosteriyordu. Çantasındaki diğer uç mektubun le memur efendiyi ikaz etti: Nermin ismine bir mektup bekli yazısile karşılaştırmak suretile şu İki yorum. Postrestandır, var mı efendim? mektuptan halı tacirinin imzasını taşıMemur efendi, yorgun başını arka yanını ayırmak mümkündti. O takdirde taraftaki kafesimsi rafa çevirdi, bir diğer mektubu bırakmak icap edecekti. höeereden elli, altmış mektup aldı, ses Halbuki onun da başka taclr ve başka aİEce gözden geçirmiye başladı, sekizinci bir âşık tarafından gönderilmlş olması »rf, Nermin iımini muhtevi idi. Memur mümkün değil mi idi? efendi, o zarfı ayırdı: Sürtük Hacer, iki mektuptan birinin Varmış, Melâhat Hanım, dedi. İs behemehal şahsına ait olduğunu ileri minizi değiştirmişsiniz ama sesinizi mu sürmekten ise her ikisinin de kendisine bafaza etmişsiniz. taalluk ettiğini iddia etmeği muvafık Hacer, dudaklarından ayırmadığı bo gördü: Başkalarının kâğıdını dedi alıp yalı tebessümtt biraz genişletti: ta ne yapacağım. Bunlar, benimdir? Demek beni tanıyorsunuz. Memur efendi, başını salladı: Ben; Divanyolu, Sirkeci, Eminönti İsbat etmek lâzım. Sizden sonra bir tmrihile evime giderim. Nermin Hanımın daha müracaatta bu Bu söz, neyl ifade eder? lunmıyacağı ne malunı? Her akşam size tesadüf ettiğimi! İsmiml de kaldırımlarda mı oku Bunu ben düşünür müyüm? Şu posta şubesine Nermin ismile gelecek her dunaz? Hayır. Arkanızdaki fısıltılardan ve mektubu almak, benîm hakkımdır. Bu hakkı ne suretle iktisap edlyorsizi angaje edenlerin hikâyelerinden öğsunuz? rendim. O adresi dostlarıma vermekle! Bu kadar şöhretli olduğumu bilmi Bunu isbat etmelisiniz. yordum. Adeta koltuklarım kabardı. Hacer, bir nebıe düşundu ve sonra: Memur efendi müstehziyane gülümse Lutfen dedi şu mektupları bana di: uzatınız. Henüz dedi şöhretiniz tam değil, hele Iki, üç sabıta vak'ası ihdas ediniz. Memur efendi, zarfları biraz yakından Bir delikanlıyı kandırıp intihar ettiriniz, tuttu. Hacer, bir bakışta âşığının yazısıarkasından siz de tendürdiyot filân içip nı taşıyan zarfı tesbit ederek: Bunlar benimdir dedi, meselâ şu kendinisi Sldürmeğe kalkışınız. Bu suzarfın içindeki kâğıdın altında Yadigâr retle ganetelerin birinci sahifesine relimleriniz konsun, tercemei haliniz ya imzası vardır. İsterseniz açınız. Memur efendi, tereddüt etmedi, zarfı aılsın. İşte, o zaman, en meşhur kadınyırttı. tsminin Melâhat olduğuna inanlar sırasma girersiniz. Aman, Allah esirgesin. Öyle şum dığı kadınuı haklı çıktığını ve filhakika o mektubun altında Yadigâr imzası buşöhretler istemem! lunduğunu gördü. Artık mektupları sa tstersiniz küçük hanım istersiniz. Melâhat Hanım otomobile binerken, Me hibine vermek icap ederken gene teredlâhat Hanım ifade verirken, Melâhat düt gösteriyordu: Hanım paltosunu çıkanrken, Melâhat Şunu, diyordu, size aidiyeti aabit Hanım mohbirlerle musafaha ederken oldu. Ta bu? Hacer, hiç düşünmeden cevap verdi: gibi Radiyom kâşifine, Flâmaryo'nun O, bir kadındandır. kansına, Monako prensine bile lâyık Açayım mı? görülmlyen itinalarla resimlerinizin ga Açınız! zatelere konulmasmı istemez misiniz? İstemem, memur bey, Istemem. Ben Söylenilen yalanı hazmettirmek için sıkılmamak ve o yalan üzerinde küstah mfltevazı bir kadınım. bir ısrar göstermek lâzım olduğiınu bil Ben kfbirlisiniz dempdim. Tevazuuhassa alüfteler bilirler. Onlar, cürmü »uz. yasavısıni7dan belli! meşhut halinde bile yalan sdylemek Her halde şakacı bir beysiniz, te ten ve yalanları üstünde çırpına çırpına serrüfumüıe memnun oldum. ısrar etmekten çekinmezler. Erkeği, ekMemur efendi, bu memnuniyete mu» seriya kanaatinden uzaklaştıran, kadın a kab«le etmek zahmetini ihtiyar etmedi. boyun iğdiren bu katmerli cür*ettir. Posönündeki larflan tekrar toplayıp yerle ta memuru da, Hacer'in bllâtereddüt rlne koymağa hazırlandı. O sırada difer «Açınız!» Demesi üzerine şüphesinden bir zarfm da Nermin ismine muharrer rücu etti ve diğer mektubu da açmakolduğu gözüne çarptı. sızın zeki alüfteye verdi. Ancak, bir tav Hele bak dedi bugün talihiniz a siyede bulunmaktan da geri kalmadı: çık. Size bir mektup daha var. Fakat bi Dedim ya, Nermlnier, Şerminier ra« mütereddidim. Nermin'ler, Şermin' tümen tifmen. Mektuplarınızın başka Ier, Nevin'ler, Gtizin'ler, Berrin'ler bir birine verilmemesi için kendinlze mahdegfl Wn! Bakalım, bu mektuplar sirin sus bir işaret kabul edlnlz. Meselâ zarfm mi? bir kenarına üç yıldız koydurtmak bir Namma, iki mektubun birden gelme balık resmi yaptırmak gibi! Bu işaret, si, genç alüfteyl de şaşırtmıştı. Bunlar hem bizim tereddütlerimizi fiderir, hem dan birinln kendisine ait olduğunda mektuplannızm başkalanna verilmesine şöphe yoktu. Lâkin ikincisinin başka bir mâni olur. Nermin Hanıma gönderilmiş olması kuvMabadi var f Konsorsiyom Sehir ve Memleket haberleri 1 Siyasî icma Nezle aşısı |Şeref ve hnysiyet* Dr. OsmanŞeraItaarruzdan masunl fettin B. in İzahatı olmak gerektir ı Yaz nezlesi için Pepton aşısı tatbik nazıran Faaliyeti altı ay temdit edildi Dünkü içtimada biitün bankalar bu arzuyu izhar ettiler Bankalar konsorsiyomu heyeti umumiyesi dün saat dörtte Nurullah Esat Beyin riyasetinde fevkalâde olarak toplanmış ve geç vakte kadar müıakerata devam etmiştir: İçtimaın hitamından sonra Nurullah Esat Bey; bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: « Bu ayın nihayetinde müddeti hitam bulan konsorsiyom'un devamı faaliyeti tensip edilmiş ve temmuzdan itibaren altı ay daha temdidi muvafık görülmüştür. Konsorsiyom heyeti umu miyesi bu arzuyu müttefikan izhar etmiştir.» İtalya Yunanîstan Geçen bir kaç gün içinde Avrnpa'nın merkezinde ve Balkan'larda gayet mühim hadiseler cereyan etti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadeleye ait itilâfname imzalandı, Romanya tahtmda nagihanî tebeddül vuku buldu, ttalya Hariciye Nazırı M. Grandi Lehistan'ın paytahtını ziyaret etti, Romanya ile Macaristan arasındaki müzmin gerginlik zail olarak bunun yerine sıkı bir dostluk başladı. Bu hadiselerin ayni zamanda vuku bulması büsbütün bir tesadüf eseri addolunmuş. Bunlann arasında az çok rabıta oimahdır. Zamanımızda devletlerin siyaset leri yekdiğerine girtft bir şey olduğundan münferit siyasî ha reket ve teşebbüsler ntkdir bulunduğundan muhtelif siyasi hadiselerin arasında uzaktan, yahut yakından münasebet bulunması şayanı hayret görülemes. Ezcümle son vakıalarm üzerinde Fransa ve İtalya rekabetinin tesiri görülmektedlr. Bu iki devlet bühassa Balkanlar'da ve Avrupa'nın merkezinde yekdiğerine taban tabana zıt siyaset takip eylediklerinden bunun tesiri birdenblre mühim hadiseler çıkıyor. Meselâ İtalya hükumeti Fransa Akdeniz'in Şimalinde, Cenubi Garbisinde, ve Şarkında hâkim bir mevkide buiunduğundan, buna karşı bu denizde bir gün sevahili ve adaları kendi donanmasına üssülhareke ve melce olacak devletler İle sıkı dostluk tesis etmeğe çalışıyor. Bu devlerden biri de Yunanistan' dır. Fakat Yunanistan'ın kendi komşularile itüâf edemeyip hali ihtilâtta bulunduğu vakit kuvvetli bir devlet sayılamaz ve böyle bir devletin muzaheretine büyük kıymet verilemez. Bunun için dir ki ttalya, Yunanistan'ın üzerinde komşularile ihtilftflarını biran evvel halletmesi İçin manevl bir surette tazyik diyor idi. Yunanlstan'ın Bulgaristan ile uyuşmasında böyle bir tesiri olduğunda şüphe yoktur. Meydanın teviri için 36,000 mum kuvvetinde 24 lâmba konuldu Taksim meydanının inşaatı bitmek üzeredir. Dün abidenin ait kısmındaki inşaat ve tamirat ta bitmiştir. Bu kısmın da bahçe haline ifrağ edilmesine başlanmıştır. Buraya havuz inşasından sarfınazar edilmiştir. Meydanın tramvay yoluna yakın geniş asfalt kısmına halkın otnrup istirahat edebilmesi için çifte sıralar konacaktır. Bu sıraların bir tarafı abideye diğer tarafı da tramvaya bakacaktır. Yalnız halkın buralara yemiş kabukları ve kâğıt parçaları atmaları menedilecektir. Sıraların yanında ayrılan yuvarlak yerlere de kışın büyük ağaçlar dikllecektir. Bu suretle meydan yalnı* bir stts halinde değil hakkın İstirahat edebileceği bir park haline kalbedllmlş olacaktır. Meydanın tenviri mes'elesi de halledilmiştir. ŞimdUik her birinde iki lftmba bulunan 12 sütun konulmuştur. Her İtalya matbuatı TürkYunan itilâfınlâmba 1500 mumluktur. Bu suretle meyda İtalya'nın Yunan'lılar üzerinde büyük dan 36,000 mumluk bir kuvvetle tenvir tesiri olduğunu iddia ediyorlar. edilmektedir. Bilâhare bu tenviratın tezİtalya'nm Yunanistan lle misakı olyidi de mukarrerdir. Çünkü bugünkü madığı takdirde bu itllâfa lmkân bululâmbalar abideyi matlup derecede tenvir namıyacağını bile yazıyorlar. Ayni zaedememektedir. manda İtalyan gazeteleri TürkYunan Emanet memurin hadrotu itilâfını Fransa'ya karşı azim bir diploŞehremaneti memurlarının yeni kadveriuniştL masi muvaffakiyet olduğunu ilân edirosu barem kanununa tevfikan tanMüddei vekili bu raporun noksan olduğu yorlar.Bu münasebetle«Giornale d'italia» zim edilmiş ve Şehremini muavini Hânn iddia etmiş ve neticede mahkemece ve «Messagero» gazeteleri Şarki garipte mit B. bu kadroyu evvelki gün Ankara' tekrar bir keşif yapılmasına ve ücreti keş muhtelif devletler arasındaki haricî siya götürmüştür. Dahiliye Vekâleti iki fiyenin de şirketten tabsiline karar veril yasete ait mes'elelerin halline İtalya'nuı üç güne kadar kadroyu Başvekâlete vemiştrr. Muhakemenin devamı 18 hazirana büyük blr vazlfesi olduğunu llâve etmişrecek ve Heyeti Vekilenin tasdikine iklerdir. " bırakılmıştır. tiran edecektir. Bu kadronun 1 temmuzdan itibaren tatbik edilmeğe başlanması İtalya'nın Romanya'yı Macaristan ile Baro içtimaı muhtemeldir. Yeni kadroda ban mebarıştırmağa ve Avusturya ile Macariststanbul Barosu hey'eti içtimaiyesi dün murlar açığa çıkarılmış ise de bunlar toplanmıştır. (929) hesap raporu kabul e tn'ın arasını bulmağa çalıştığına ve yeni ihdas edilen memuriyetlere tayin dildikten sonra, teavün sandıgı işleri mü muvaffak olduğuna nazaran Yunanisedileceklerdir. Çünkü yeni belediye katan üzerinde dahi komşularile hoş gecakere edilmiştir. nunu belediyelere bir çok yeni vazifeler Bu MebepU ye~ ' bütçenin tanzimi çinmesl için tesir etmiş olması şayanı tahmil etmiştir. Yeni kadroda Emânet bir müddet daha teahhür edecektir Azadan istifa eden Asım ve Nazmi Bey hayret ve gayri muntazır bir şey sayılalerin yerlerine yeniden intihap yapılması müdürlerinin maaşlan 8000 knruşa lbmaz. ve hesap müfettişleri intihabı mukarrer lâğ edilmiştir. Bu bareme nazaran 240 Vilâyetle Emanetin tevhidi münase iken dün vakit geciktiğinden bu intihabat Muharrem Fevsi lira tutmaktadır. betile bütçelerinde yeni kanuna nazaran on beş gün sonraya bırakümıştır. Ban memurlann maaşlan tezyit, ba birleştirilmesi l&zım gelmektedir. Esasen zılannm da tenkis edilmiştir. Tenkis edi Emanet bu seneki bütçesini tanzim et Yarın gazetennin muhakemen lenler hakkı müktesep olarak eski ma memiştir. Tevhit İçin bir müddet daha Yarın gazetesi aleyhine esrarı askeriyeyi nslarını IM sene daha alacaklardır. ifşa maddesinden dolayı açılmı; olan ve dibütçenin tanzlminin uzayacağı anlaşıl. ğer davalarla tevhiden rüyet ediunekte omaktadır. lan davaya dün ikinci ceza mahkemesinde Fakat mevcnt Cemiyeti Umumiyei Be devam edilmiş ve Arif Oruç Bey rahatsıı Tokatliyan otelinin tapuya raptı Tokatliyan otelinin sahibi namına ta lediye 31 ağustosta feshedilecek ve ey bğına binaen rapor gönderdiğinden 19 ha Dr. Madam Markovoç Türk puya raptı için müracaat edilmiş ise de lulde yeni intihabata başlanacaktır. Ye tirana bırakümıştır. kadınlarına gıpta ediyoruz emlâki metruke idaresi, yapılmakta olan ni meclis ancak 1 teşrinievvelde topla. hitamına kadar muamelenin nacaktır. Bütçeler tanzim edilmezse aradiyor Mübadele komisyonu itilâf Sabık Adliye müstesarı Adli tahkikatın tehirini talep etmiştir. daki bir ay zarfında tahsisat almak Çocuk dispanseri tesis ediliyor namenin tasdikini müteakip ye Vekilinin cevabına muka tstanbul idari teşkilât haritası mümkün olamıyacak ve bir çok kanşık C. H. Fırkası tarafından Divanyolu'nEvvelki gün l*Ugoslnvya'dan şehrimize faaliyete geçecek lıklar suhur edecektir. Buna sebebiyet a açılan çocuk dispanseri ikmal edildi bele ediyor faaliyetini gelmiş olan seyyahlar meyanında BelVilâyetin kaza teşkilâtını irae etmek vermemek için şimdiden bazı tedbirler tevsi etmektedir. Dispanserde şimdilik grat'ta kadın cemiyetleri Ke meşgul üzere yeniden yapılmakta olan haritası düşünülmektedir. Eski meclisin bütçeyi ünde 1520 çocuk tedavi edilmektedir. Türk Yunan itilâfnamesinin olan Dr. Madam Morkoviç ile Vene gaAdliye Vekili Mahmut Esat Bey, sabık imzası merasiminde bulunmak üze Adliye müsteşarı Kenan Ömer Beyin ikmal ve Dahiliye Vekâletine gönderil tasdik ettikten sonra feshi münasip gö İlâçlar eczanelerde meccanen yapıl zetesi muharrirlerinden M. Banyatz da miştir. ıaktadır. Şehremaneti de günde 5 re şehrimize gelmişlerdir. Mm. Morkoviç, rülmektedir. re Ankara'ya gitmiş olan mübade ağır ittihamlarına cevaebn demiştir ki: eteyi parasız yapmağı der'uhte etmiş ve M. Banyatz dün matbaamızı ziyaret Ambar memurluğu imtiham le komisyonu bitaraf azası M. En«Kenan Beyin 13 aylık müsteşarlığı ir. Kulak ve boğaz hastalıkları ve da etmişlerdir. Mm. Morkoviç Türkiye'de Maliye Vekâleti için alınacak olan 100 derson, M. Holştad, M. Rivas dün zamanında 39 dava nakledilmiştir ki bu, Hra ücretli iki ambar memurluğu İçin iliye mütehassıslan hastaları muayene kadınlara intihap hakkı verilmesinin şehrimize avdet etmişler ve muhte sözünün hilâfı hakikat olduğunu isbat dün Defterdarlıkta imtihan yapılmış ve Behçet B. Ankara'dan geldi tmeleri içln gün tefrikini istemişlerbütün Avrupa'da olduğu gibi Yugoslav. eder. Kadriye H. için de dejenere ve her lit mübadele komisyonuna giderek jevrakı imtlhaniye Maliye Vekâletine Tütün inhisarı U. M. Behçet B. dün dir. Müracaat eden çocuklar esaslı suretya'da da kadınlar arasında büytik bir şeyi yapabilir bir kadın olduğunu söyleginderilmiştir. tmtihana 25 kişi ginniş abah Ankara'dan avdet etmiştir. Beh e*tedavi edilmektedir . bir müddet meşgul olmuşlardır. alâka uyandırdığını sdyliyerek demişdiği zabıtlarda yazılıdır.» çet B. bir kaç güne kadar tekrar Ankair. Bunların 5 i âli mektep mezunudur. Her çocuk için sicil varakası tutulHeyeti murahhasamız reisi Tevra'ya gidecek ve yeni sene bütçesi ve ıaktadır. Bir sene zarfmda çlerin«'«» bir de mütekait Pasa vardır. Kenan Ömer Bey Adliye Vekilinin bu çocuğun tir ki: fik Kâmil B. bir kaç gün sonra kadrosu etrafında Maliye Vekili ile te er türlüçahvali sıhhiyesi bu sicil varaiddialarına karşı şu cevabı vermektedir: Rum cemaati intihabatt « Balkan memleketleri arasında şehrimize avdet edecektir. asına yazılacaktır. «Vekil Beyefendinin son cevaplarmda Rumlar Bevoçlu cemaati intihabınm masta bulunacaktır. Muhtelit mübadele komisyonu iti da mevzuu bahsolan nakli davaya ait rrası içln Vilâyete müracaat etmişler IIIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII feminizm cereyanları en ziyade Türkiye'de kurvet bulmuştur. Bu itibarla lâfnamenin tarafeyn parlâmento münakaşayı vasıta ve selâhiyetlerde ir. size çok gıpta ediyoruz. Yugoslavya'da larınca tasdikini müteakip faaliyete mümaselet husulüne talik ediyorum. bizim de kadınlara intihap hakkınm vegeçmek üzere hazırlanmaktadır. Kadriye H. mes'elesine gelince: rilmesini istiyen bir cemiyetimiz vardı. İtilâfnamenin tatbikatı için ko Koca bir ifade arasından seçilen her İlk Alman Reisicumhurunun zeveeBu cemiyet, memleketimizde her türlü si şehrimize geldi misyonun bir kısım kadrosu tevs'i hangi bir kelimenin mazmunu şiddetle iyasî fırka gibi faaliyetten menedilmiş. İlk Alman Reisicumhuru Mösyö Ebert' edilecektir. aleyhte şehadete delil addolunamaz. Bir tir. İstanbul'da bulunduğumdan istifade ı zevcesi Mm. Ebert tstanbul'a gelmisbankaları sırasında kıymetli bir mevki şehadetin kuvvet ve mahiyeti içindeki ir. Madam Ebert Alman Sefirinin misaederek Türk Kadın Birliği ile temas edealırken memleket dahilinde acılan şube kelimelerle değil, heyeti umumiyesinin iri olarak bir müddet Tarabya'da otuceğim.» ler de bas dondurbcıı bir sür'atle çoğa taıaramun ettiği mana ile ölcülür. Bu acaktır. lıyordu. Kısa bir zaırıan sonra İs Ban sebeple cevap verilen iddiamda (şehadekasının çok meskur bir hayat ve iktisat •imin içinden kelimeler seciniz) demeaçı halinde butun vatanı saıdı^mı gör mis, (avnen neşredini?) ricasında bu Osmanlı Bankan heyeti umumiye Türk Ocağınm balosu içtimaı duk ve bir srün baktık ki Türk:ve İş Ban 'urîmııstum. Ser'len kelimenin ne renge Türk ocağı tarafından yakında bir umumiyesi ka«;ı S8 ko'^an Trrk've'nin isinî ele al •Hrd'Sini de (deienere) nln manasmı Osmanlı bankası heyeti balo verilecektir. Dün Türk ocagında yaemmuz içinde Londra'da toplanacaktır. pılan bir içtimada balo hazırlıklan ile m'stır. jkt)sar>irnizı go ' !'Tİ»rin takdirine arzeylerim. Borsa komiseri Abdülkadir B. içtimada tıirme*<tedir. Bu. gn? kanı?s*'nn hir ırnımeşgul olmak üzere bir komite teşkil eBu?ün kaıiyei muhkeme hasıl etmis [Birinci Sahifeden Mabaıtl ^î bîr ma^hari "ıır beraet kararı oniinde maznun aley hazır bulunmak uzere Londra'ya gidea^eta dilmiştir. 1 benin esaslı bir bilgi ile ayrıldıklaam vtana can ui«rteVi de'âMin «îiddet veya kuvvetini ektir. ye'îîr. 'îtinbe vo Türk gazeteciliğinin 100 üncü Borsada vaziyet T';I TürV ^ ' : | '•"'..jrtiinü bîle iddia kimsenin hakrı anlaşılmaktadır. •senei devriyesi İngiliz lirası dün Borsada 1033 kuruşkı rt Mektep imtihanlarının bitmesi ta açılmış ve 1035 kuruş arasında muaTürk gazeteciliğinin 100 üncü senei mele gördukt n sonra akşam 1034,5 ku üzerine talebe kampa çıkmaktadır. devriyesi dolayısile Türk Matbuat Cemipruşta kapanmıştır. Ünifiye ise 118 de Erkek muallim mektebi talesi kamp yeti tarafından bir ihtifal yapılacaktır. ve in'ar acılmış ve 117,2 de kapanmıştır. Türkiye'de ilk gazete l|30 senesinde kopmuş mll'î Gümrük komisyonculartntn kurmak üzere Kilyos'a gitmişler v zmit't€ intişara başlamıştır. Borsadan çtkarılan hisse senetleri imtihanlart dir. Galatasaray lisesi talebesi de tstanbul Menkul kıymetler ve kambiyo ihtiyat zabitlerine Yeniden gümrük komsiyonculuguna talip Borsası ve Osmanlı Bankası komiserli Kilyos'ta kamp kurmuşlardır. Bu fîron, Aksaray askerlik şubesinden: olanlann imtihanHrı dün İstatistik müdu inden: r3n kamp hayatı 15 gün devam edecek, Aksaray şubesine mensup bilumum >«n0c%»c^ 9UUC3U1C UlC119U|f rü Mustafa Nuri Beyin riyasetindeki imtijnnt «Altınyapağı Dlbağat» ve «Rellâ 1n bu müddet zarfmda talebe talim haziran ihtiyat zabitan yoklaması 30 han hey'etl tarafından icra «dilmiştir. Tah aat» Türk Anonim sirketleri. tasflye 1 1 '30 da hitam ve beden hareketleri, deniz sporlarirî ve şifahî yapüan imtibana 30 kişi girf" '"" ^ııammer Beyi hararetle tebErkek muallim mektebi talebesi diimis olmalarına binaen hisse senetjmüracaat etmiyenlerin şubemlze müramistir rik ederlz. leri Borsa kotundan çıkanlmıştır. rı yapacaktır. kampa giderlerken caafraru edilmektedir. Alelâde nezlenin iae şimdiye kadar bir aşısı Adresini Lâleli Harikzedegânl bulunamamıştır apartımanların birinci dairesif 12 numarasında gösteren rejif Nezle mikrobunun Amerlka'da keşfememurlarından Behçet oğlu Ihf dildiği yazılmıştı. Dr. Osman Şerafettin san namında bir zat, Taksim poBey dün bu hususta bir muharririmize lia merkezi mürettebatından bir şu izahatı vermiştir: efendi aleyhine darp davası a« Nezleyi iki kısma ayırmak icap der. çar. Dava neticesinde mumai Bunun birisi malum olan, herksin düçar leyhin dayak attığı sabit olama olduğu nezledir ki bir haf ta kadar devam dığından meni muhakemesinef eder. Burun tıkanır. Evvelâ muhatl, son. karar verilir. Bu karar müştekij^ ra cerahatli bir akıntı gelir ve nihayet Ihsan Efendiye tebliğ edilmekf tekrar şeffaf bir akıntı ile zail olur. Ekseriyetle soğuğun burun muhatl ücerine üzere zabıtaya bildirilir. muhtelif Bir polis memuru mezkur a A tesiri neticesi olarak orada partımanda halen oturmakta „ ( , mikropalrın üremesinden müetevellittir. olduğuna olan eski gazeteci arkadaşlar Bu nezlenin dahi mikrobik burun zarında bulunan bir çok mikropdan Behçet B. in dairesinden tah ların tiremesi ile husule gldiğine tıp takikat yapar ve Behçet Beyin lh mamile kanidir. Şimdiye kadar buna •an iaminde bir oğlu olmadığı karşı bir aşı mevcut değildir. Bu muhte. anlaşılınca karar bir derkenarla lif mikroplardan bir aşı yapılmasının Beyoğlu kaymakamlığına iade ihtimali vardır. tkinci nevi neıle ise edilir. yazın husule gelir. Ekseriyetle çlçeklerde Fakat Beyoğlu kaymakam ve bulunan tozlann tesiri ile hasıl olur. kili Bey kararı tekrar zabıtaya Gayet müz'içtir. Hasta aksırır ve mütegönderir ve 12 numaralı daire madiyen burun akar. de her kim oturursa otursun, Tebdili hava edince bu nezle zall olur. mezkur kararın bu numaralı a Hangi tozdan, hangi maddenin zerrapartımanın kapuına yapıştırıl tından husule gelmiş ise bu zerratı suda matında ısrar eder ve nihayet hallederek vücude zerketmek suretile karar da evvelki aksam iki me hastaya bir aşı yapıür. Bu aşı Amerika'mur tarafından Behçet Beyin da pek çok taammüm etmiştir. Maama. apartımanı kapısına yapıstırıhr. fih «papton* şırıngası ile dahi bu netiApartımanın 12 numaralı da ce elde edilebilir.» iresinde Behçet Beyin oturduğu ve mezkur mes'ele ile hiç bir alâkası olmadığı polis tahkikatı ile anlaşıldığı halde Behçet BeHareket gazetesi davast yin hüviyeti her hangi meçhul «Hareket» gazetesi ile Herman Spirer bir şahsın hüviyeti ile karıştırıtütün şirketi arasındaki şantaj davasının larak kapısına ilân talikında ıs rüyetine dün ikinci ceza mahkemesinde derar edilmesi ve Behçet Beyin vam edilmiştir. seref ve haysiyetine bu suretle Şantaj ve tehdit mes'elesinin bir telefon bir taarruzda bulunulması doğ muhaveresi ile işitlhniş oldugu hakkındakl iddia üzerine keşif yapılmış ve bir raporda ru mudur? Diye Şehir bütçesi Vilâyet bütçesile tevhit edilecek Bitaraf azalar An Kenan Ömer Bey kara'dan geldiler ve Adliye Vekili Bir Sırp feministi şehrimizde Ders senesinin sonu t

Bu sayıdan diğer sayfalar: