17 Haziran 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

17 Haziran 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PROTEJİN Frengi ve muhafaza eder Belsoğukluğunda Her eczanede bulunı r HASAN KUVVET ŞURUBU Cumharîvet 17 Haziran 1930 ur. İHSAN SAf I BAKTERİYOLOK • " • • bİrİnCİlİğİ diplomalarla mUSaddaktir. Zaafı umumî, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, goğus, ademi iktidar, verem, sinir hasta ıklanna nafidlr. Solçun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıkli çocuklar, ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kunıştur. Hasen Ecza deposu. Bakteriyeloji laboratuvarı Umum kan tahlilâü. Erengı noktaı nazanndan (Vaserman teamülü) kan küreyvatı sayılması tıfo ve ısıtma hastalıklari teşhisi, ıdrar, balgam. cerahatı kazuratı ve su tahlılâö, Ultra mikroskopi ile frengi aranması, hususî aşılar istihzan Divanyolun'da Snltan Mahmnt türbesi No 189 Telefon ts. 981 Dr.A.Kutiel Muayerehane ve tedavii alektriki laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesl 34 EKSELSİOR MEKİKÇİ müessesesi tstanbul Yeni postane karşısında Eski Zaptiye caddesi No. 22 Galata'da Karaköy'de lindeki bır büyuk mahallebicinin üstünde Karaköy de Eörrkçî törfkçı fırını ittisa ıttisalındekı ŞIK VE KİBARLAR ELBİSELERİNİ YALNIZ Büyük elbise mağazalarından giy nirler. K o s t ü m l e r sZ tiçioıi Kostümler ?" üzel cins Pîltlf Jllnnlîir Be l ÜI dan ve asrî biçimde biçimi Kunıa|lar ' I6V2 it baren Liradan Dr. Horhoruni Beyoğlu Mektep sokak No 35 muayene sabahtan aksa»<ı kadar. Çocuk'ar için «por ve saire iyi ciı s kurraşlardan Kaşa, en son moda gayet şık biçimde 147» 6 .6 72 Doktor Taşçıyan Eminönü îzmir sokağında No. 4 Tedavi sabahtan akşama kadar. L dllUUUİllCU Pardesüler ;; Mantolar Trençkot "Mandelber „ emperTtae her ren te vardır. teminatli ciiiS, ş k ve hafıf gayet iyi kumaşarcan > az şık Ç 247, 18 18 77» Dr. AHMET ATA Kulak, boğaz, buran mütehassısı Cağaloğlu No. Nuruosmaniye caddesi 1418 öğleden sonra. IKRAMİYELL Fiat istelerim*zi talep ediniz. l HANIMLARA MAHSUS DAİREDE Twik İngıliz cinsi kumaştan şı i biçlrrlerde ve son mo a Hanımlara mahsus teminatli ci s ve h r renkte Maliye Vekâletinden: Ankara'da inşa edilecek olan mah•eni evrak binası zemin katından birinci kat ve birinci kattan iklnci kata çıkacak mermer merdlvenler imali yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vaz edilmiştir. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile 22 haziran 930 tarihine müsadif pazar günü saat 16 ya kadar Maliye Vekâleti Emlâki Milliye müdiriyetinde müteşekkil inşaat kamisyonnna muracaatları. Maliye Vekâleti millî emlâk müidürlüğünden: Ankara'da inşa edilmekte olan mahleni evrak binası zemin kattan birinci kata ve birinci kattan ikinci kata çıkacak mermer merdivenler ve mermer Iâmbiriler imali yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin yüzde yedi buçok teminatı muvakkatelerile 22 haziran 930 tarihine müsadif pazar günü saat • on altıya kadar Maliye Vekâleti emlâki milliye müdüriyetinde müteşekkil inşa< at komisyonuna muracaatları. Mahkemei asliye üçüncü hukuk dairesinden Müddei Fatma Hüsniye H. vekili Ahmet Fazıl B. tarafından muddeaaleyh Ahmet Ziyaettin B. aleyhine ikame eylediği boşanma davasının tahkikatmda müddeaaleyhin mahalli ikametinin meç. holiyetine mebni bu baptaki davetiye üanen tebliğ kılındıf ı halde yevmi tahkikatta mahkemeye gelmediğinden hakkında gıyap karan ittihaz edilmiş ve mezkur gıyap karaı dahi alelusul gene ilân suretil» tebliğ edilmiş ve tahkikat günü olan yevmi muayyende dahi gelmemiş olduğu anlaşılmış ve muddeaaleyh üç senedenberi hanei zevciyete avdet et mediği şehadet ve saire ile anlaşılmış ve müddei vekili tarafından vaki talep üzerine muddeaaleyh Ahmet Ziyaettin Beyin bir ay zarfında hanei zevciyete avdeti için ihtarname tastirine karar verilmiş olduğundan mumaileyh Ahmet Ziyaettin Beyin bir ay zarfında hanei sevciyete avdeti lüzumu ilân olunur. tstanbul mahkemei asliye ikinci ticaret dairesinden: Boluiu İhtiyar zade Hakkı Beyin ve. kili avukat Bayraktar zade İsmail Hakkı Beyin mahkemeye verip 930835 numaraya kaydolunan dava arzuhalinde, Beşiktaş'ta tramvay caddesinde 74 numaralı kereste ticarethanesinde mukim Nikoli A. Papazoğlu Efendinin, Galata'da kalafat yerinde kereste tüccanndan Tirmibeş zade Hacı Osman mahtumları Hasan Rıza ve Mehmet Nuri Efendiler emrü havalesine vermiş olduğu 26/5/930 tarihli ve yedişer yüz lirayı havi iki kıt'a emre muharrer senedi, Yirmibeş zade Mehmet Nnri Beyin cirosile müekkili Hakkı Bey hamili bulunmakta iken zayi ieylediünden bahsile mezkur iki senedin [iptalini talep ve dava eylemesine binaen ifüzzikir iki senedin kırk beş gün zar [fında mahkemeye ibrazı ve ibraz edlime[diği halde bu müddetin hitamında senetflerin iptallerine karar verileceği defa olunur. Türk'çe ve Fransız'ça Daktilografiye aşina bir Musevi genci |ticartebanelerde hizmet arıyor. Alâkaıın fN. H.) rumuzile İstanbul yeni [postahane 176 numatfalı kutu adresine I înftracaa tları. Zayi : Zatl mührümü kaybettim. [Kimseye borcur» yoktur. Yenisini hâk|kettirerpsimden «ayiin hükmü yoktnr. Boşiktaj Hamdt Paşa konaginda Hüseytn VeH Yüksek mühendis mektebi Mubayaat komisyonundan: crzakın clnsl Münakasanın tarihi Miktarı Münakasanın tarzı Koyun eti 29 haziran pazar 18000 K. Kapalı zarf 'Knzu eti 29 haziran pazar 3500 K. Kapab zarf Sığır eti 29 haziran pazar 3500 K. Kapalı zarf Vüksek mühendis mektebinin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins ve miktarı yukartda yazılı et münakasaya konulmuştur. Hizalannda muharrer günlerde saat 14 te münakasalan yapılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere müracaatlan ve yevmi münakasadan evvel yüzde yedi bu çuk teminat akçelerini mektep veznesine yatırmaları ilân olunur. İsmarama için husu î daire vardır. Tediyatta t shilât gosterilir < Güzel ipek çoraplar Lüks ile yıkandıkta hiç bir tehlikeye maruz M Olüm* tehlikesi! Slnekler en mGstekreh yerlerde yaşayar» ve beslenen mikıop nakill mülevves hayvanlardır. Bunlar yemekleriniz Ü7erinde gezindikleri zaman kıllı ayaklarile ekseriya ötümU mucîp olan hastalıkların mikroplarını orada birakırlar. Ailenizi bunlardan slyanet etmek isterseniz Flit istimal ediniz. Flit sinek, sivri sir.sk, pire, güve. karınca, hamam böceği ve tahta kurular». nı imha eder. Tehlikesiz ve kafiyen leke yapmaz. Fliti diger haşarat öldüren mayilerle karıştırmayınız. Tenekesi sarı ve kuşağı siyahtır. EYVE tonı gayet tatlı tabii muleyyın, sekersız ve tuzsuz madeni mushildir. Enos "Fruit Salt" tabii hazmı temın ve barsaklan serbest tutar. Bas ağnsı, bulanü vç keyıfsizliğe • karsı tnüessırdir. Sabah »e akşam bir m kadehi deranunde btr lcattve kaştğı atırur. BILÛMUN ECZANELERDE SATILIR [ Sall" r« "Eno«ımierila etıkcll lıbıılunM» ctârarti (tnkutdır. En mükemmel ipek çorap, acemıce yıkanacak olursa, hatta ılk defasında, harap olur. LÜKS ile yıkayarak Vekıf akarlar müdürlüğünden: PAZARLIKLA KİRAYA VERİLECEK EMLÂK 1 Dayehatun Hamam sokağmda 7 No. depo. 493 2 „ Valde hanı birinci kemerde 9 No. oda 503 3 „ Büyükyeni han alt katta 5 No. oda. 505 4 „ Tarakçılar'da medrese ittisalinde 35 No. dükkân. 506 5 Şehremini Denizapfel Topkapı caddesinde 338 No. dükkân. 525 6 Tahtakale Rüstempaşa Papasoğlu han üstkatta 13 No. oda. 535 7 Sekbanbaşı Yakupağa Simkeşhanı altında 101 95 No. dükkân.' 553 8 Kadirga'da Şehsuvarbey Bostan sokağmda 55 No. hane. 590 9 Bahçekapı'da Hidayetcamisi tahtında 21 ardiye. 602 10 Uzunçarşı'da Dökmecilerde 69 No. dükkân. • 617 11 Koca Mustafapaşa caddesinde 451 393 No. dükkân 667 12 Koca Mustafapaşa Mektep sokağında 5 No. arsa. 672 13 Kumkapı Kürkçübaşı Süleymanağa Taşçılar'da 14 No. arsa. 737 14 Çarşı'da Kahvehane sokağında 11 No. dükkân. 938 15 „ ParçacılarMa 17 No. dükkân. 940 16 „ Kesecilerde 94 No. dükkân. 17 Üsküdar'da Selimiye Tekke sokağında baraka. 102 Müddet: 25 haziran 930 çarşamba günü saat on dört buçuğa kadar. Yirmi gün müddetle ilân edilen balâda muharrer emlâkin pazarlıkla kiraya verilmesine Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için İstanbul Evkaf müdiriyetinde Vakıf Akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. Evsaf ve müştemilâtı hakkında malumat almak istiyenler müzayede odasındaki ecri misil raporunu okuyabiürler. LUKS MLX muhafaza ediniz. LOKS ile çoraplan yirmı defa yıkayabılırsıruz j renklen ve parlaklıklan asla zayıolmaz ve nazık orgu ümıklen bozulmaz. LÜKS, yıkamak ıçın en errun vasıta dır, çünkü son derece saftır; buna kanı olmak ıçın ınce pullarının beyazhgına bakınız. Saır mevaddı muzırra ile yıkayarak elbıselenmzı tehlikeye üka etmeyınız. onu l BİEADER1.KR LHtlTID, PORT SÖVI.AYT, İ!fGn.TTV 161O4SA T Rekabet imkânı olmıyan JtJmuml Oeposu: J. BERT ve ŞOREKÂSI Istanbul. Galata Voyvoda Han iktisada riayet ediniz ı Kilo u 160 kuruşîur İKİİSAT RAKISINI glu Ankara'da me hur Bo7oyuk müskirat fabrikasının imal e'tiği Amelıyatsız basur memelerini kurutur. mahveder, kam kescr. Dunyada emsalsiz bir ilâvtjr. Her eczanede bulunur. HEDENZA Alman Kitaphanesi T ü n e l B e y o İ ^ H I Deposj : Ankara Şevki Paşa sokak 5 No meydamnda 235 Haydarpaşa Emrazı Istilâiye hastanesi için 1930 senei maliyesi nihayetine kadar lüzumu olan otuz iki kalem mekulat ve saire münakasai aleniye suretüe mubayaa edileeeğinden ve münakasa 6 temmuz 1930 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Galata'da Kara Mustafapaşa caddesinde kâin İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi Sertababetinde icra edileeeğinden talip olanların yevmi mezkurda masraf komisyonuna ve şartnameleri almak üzere hergün mezkur bastane idare memurluğuna müracaat etmeleri ilân olunur. Huıiut ve sahiller Emrazı istılâiye hestanesi tababetinden: Her yerde arayınız. Şişelerimiz 2383 numaral alâmeti farika olarak tescil dilmistir. LESS1V ÇAMAŞJR Suyu: Hasan Ecza Deposunda Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: