9 Temmuz 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

9 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YÜKSEK MAADiN VE i BüYiiK TAYYARE PIYANKOSU SANAYİ MÜHENDİSi m 6. ıncı MEKTEBİ | 11 TEMMUZ 1930 DADIR UİÎmÖll I ,,ıııll/lllııı 9 lemtnuz Cumhariyet ÜDUÜnSml lHİSîlîiUUlllınıiilllL'lin^i püyük 1 Yüksek maden mühendisliği M Ayrıca:ikramiyei r a2C0,0C0,, liradırj 100,000 i ı k bir mükâfat île M 2 Yüksek sanayi miıhc nı isliği* | "50,000 , "4 \OUO , "25,000^, 1O,OOO , liraiık | iil Leylî ve meccanî ol n bu mektep atic'eki şubeleri havidîr: YENi AÇ1LAN KURSLAR Fran>ı/ca, Ingilizce. .\lmanca. Italyanca. V. S~ KAY1T UUAMELESt BAŞLAMIŞTIR TECRÜBE DERSİ MEGC^NENDÎR. Ankara: TAŞ HAN tstanv.il 356 l>TlKÂL CADDESt YAZ İT 1 hazırandan 15 ağu^osı kadar 7 TARiFELERi MEKTEBİNDE Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avrupsya gönderilir. Münhasiren lise mezunları kabul olunur. 3 Maden mestek şubesi. Bu şubemadenlere jeometir ve başçavuş yetiştirir. tahsil müddeti 2 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep mezunları imtihanla kabul olunur. Asga rî yaş 18 dir. Orta mektep mezunlarımn kat'î müracaatları için 25 temmuz 930 tarihine kadar mühlet verilmiştir. Duhul imtihanı yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde mahal ve zaman icra gazetelerle ilân edilir. Tedrisata bir teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kay tımuamelesi başlamıştır. İstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat raporunu Zonguldak'ta mektep müdiriyetine irsali. Müdiriyet m büyük i k r m i y e l e r vardır jtj [f] Hiç k a z n m a m ı ş numaralara "39,, zar Jf jj W lira teselli mükâtatı verilecektir. M l'J I»»IJ.I r% «ı J » ı» • l'l II Biletler: Bayilerden temmuzun yedinci U günü akşamına kada talep edilebilir. LSuUİİîSiDUllııımıılll »IMı.^ıılllltmııı77ıHIIUIIImî!&MlııHııllll Ull[™ıllUlllııSııll W W M 130 ton kriple kömürü munakasası: Adliye Sarayı kalöriferi için mubayaa edilecek olan 13 ton maden kıriple kömürü şartnamesinde muharrer evsaf ve şeraiti dairesinde Ankara'da Adliye Sarayına teslim edilmek üzere alenî münakasaya konulduğundan taliplerin yevmi ihale olan 20 temmuz 930 pazar günü saat on beşte Adliye Vekâletinde müteşekkil mubayaat komisyonunda hazır bulunmaları ve yahut vekil göndermeleri ve bu hususa ait şartnameleride şimdiden Istanbul'da Adliye levazımından ve Ankara'da mubayaat komisyonundan talep etmeleri lüzumu ilân olunur. Istanbul Gümrükleri Muhaîaza müdürlüğünden: 1 Rüsumatın (1) numaralı vapurunun güverte ve makine tamiratı 20 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuşsa da teklif ediletı fiatlar laddi itidalde görülmediğinden bu kere bir hafta müddetle alenî münakasaya vazedilmiştir. 2 Musaddak şartname nüshalan komisyon kitabetinden alınacaktır. 3 Talipelrin pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 temmuz 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Muhafaza Müdiriyetinde hazır bulunmalan. Tapu ve kadastro U. Müdürlüğünden: Dairemizin yeniden teclidi mukarrer defterler için yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve defterleri görüp anlamak için 112 buçuk liraiık itibar mektubu ve yahut Defterdarlığın depozito ilmühaberini hamilen Tapu dairesindeki mubayaat komisyonuna müracaatları. Makine tehnikeri aranıyor Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü için makine tekniklerine ihtiyaç vardır. Taliplerin Tektikum mezunu olması şarttır. Tercümei hal, tahsil vesaiki ve bonservis suretlerile bizzat veya tahriren Ankara'da Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Zat işleri müdürlüğüne müracaatları. El'âziz Vilâyetinden: El'aziz Erzincan yolunun 25 inci kilometrosunda vaki 216 metre açıklığında 37529 lira bedeli keşifli Pertek köprüsü altı ay zarfında yapılmak üzere 246930 tarihinden itibaren 14 7 930 tarihine kadar yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 2 Taliplerin münakasa kanunu mucibince »n yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatelerile teklif varakaları yevmi ihale olan 14 7 930 salı gününe kaiar El'aziz Nafıa idaresine göndermeleri ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin El'aziz, Istanbul Nafıa idarelerine müracaat eylemeleri. Türkiye Cumhuriyetinin büyük banisi ve ilk reisinin ismine izafetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükâfatı) namile ilmi bir mükâfat tesis edilmiştir. Bu mükâfat (1500) lirahktır. Demokrasiye ve Cumhuriyete ve bilhassa Türkiye Cumhuriyetine ve Demokrasisine müteallik ve isim ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mütenasip ve ilmî usule müstenit olarak yazılmış en iyi eserin sahibine Cumhuriyet bayramı olan 29 teşrinievvelden bir gün evvel ita olunacaktır. Eserler, eylulün birine kadar kabul edilecektir. Eserler makbuz mukabilinde Emanet kalemine tevdi edilmelidir. Darulfünun emanetinden: Ebedî tehdit! Sivriainekler kuvvetlerlnizi tüketirler ve sinirlerinizi gevşetirler. Mesal vm zevk saatlerinizin intizamını bozarlar. Daima müz'lç ve ekseriya tehlikeli olan bu ha^arata tahammül edlllrmi? Onlar> Flit ile öKİürünüz, Flît sinek, sivri sinek, pire, gÖve, ka« rınca, hamam bocekleri ve tahta kuruları . öldürür ve yumurtalarını imha eder. Tehlikesizdir. Katiyen leke yapmaz. Flit I haşarat öldürücü sair mayilerle karıştırmayınız. Sarı tenekeya slyah kuşağa dikkat ediniz Teşkilâiı ve kabul şartları: GAZı muatlim mektebi Umumi Deposu: J BERT ve ŞÖREKÂSI Istanbul Galata Voyvoda Han Trabzon Belediye Riyasetinden: 570 hektar sahayı ihtiva eden Trabzon şehrinin mevcut haritai muntazaması uzerinde mustakbel plânın tanzim ve tesbiti Trabzon belediyesi mühendisliğinde mevcut şartnamesi dairesinde ve kapalı zarf usulile 24 6 930 tarihinden itibaren 147930 tarihine kadar yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Şehir plânı yapmakta ihtisası olanlann şimdiye kadar vücude getirdikleri eserler hakkında belediyemize malumat ve vesaik ita eylemeleri ve 14 7 930 tarihinde münakasa intaç edileceğinden müddeti muayyenesi zarfında Trabzon belediye riyasetine müracaat eylemeleri ilân olunur. R Gazi muallim mekt bi bir ihzarî ve bir mes'ekî l^ımdan mürek ı ep yiık?ek c'ereceli ve levlî bir rauallim mektabidır. lh'arîkısmıote ris müddeti iki sene olup ıkinci senede talebe fen ve edebiyat şubeîerindın birine aynhr. Mektebin ihzorî kıstrunı ! iürenler meslekî kısma geçerier. MesleU kısım: 1 Rızaziye, 2 Tabiiye. 3 Tarih ve Coğr: îya, 4 Edebiyat, 5 Pedagoji. Şubtlerini havidir. Mtslekî şubelerin tahMi müddefi üç ?ömestirdi\ bu şubelerden birıni bitirenler Orta mekteplerle mualli n mekte/lerine muallim olurhır . Mesleki lısım me?unları Darülfü un Fen ve Edebiyat şubelerine gid.rek üç sömestir daha devamdan sonra lısan imtihanına iştirak etmek hakkım kazarnrlar. G zi Muallim mekte' inin ihzarî kısm na aşağıdaki şartlan haiz talebe kabul olunur. 1 Vücudü sağlam ve kusursuz olmak, 2 Yaşı yirmi i'çten fazla olmamak. 3 İlk muallim mektebi mezunu olmak. 4 Mcktebe kabul için yapılacak müsabaka imtihanında muvaîfak olma'<. Mektebin ihzarî kısmının müsabaka imtihanına girmek istiyenler temmuzun 930 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri müdiirlüklerine ve muallim me\tebi bulunmıyan yerlerde Orta mektep müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Yapılac k müsabctka imtihanlainın tar<h iki ağustos cumartesi ve 4 ağust s ı azart si günlerid'r. 'mtihan ar m allım mkterlerinde, bulunmıyan yerlerde Orta mektepl rde tahrirî clarak yapılacaktır. tmtıhan ualleri Gazi Mua lim mektebi müdürliründen gönderilecektir. Gazi mual im mekteb'nin meslekî kısmına ihzarî kısmını bitiren lerden ba,ka aşa^ıd ki şartları haiz clanlar da kabul o unur 1 Vücudü s.ğlam ve kusuruz olmak. 2 Yaşı virtni beşten îazlı olmamak. 3 Listden rrezun olmak. A ) Me lekî kısmın Pedaaoji udesine geçmek idn ihzarî kısnna pirmezden evvel iki se e iık mektep muall mlıği yapmış bulunmak şarttr. Tütün tnhisan Umum Müdürlüğünden: 70 ton yerli malı çivi Idare için yerli malı olarak 70 ton çivi pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin her gün gelip nümuneleri ve şartnameyi görmeleri ve pazarlığı i«jin 147930 pazartesi günü saat 10,30 faa Galata'da mubayaat komisyonunda bulunmaları. Kütahya Vilâyeti daimî encümeninden! 1 Kütahya kasabasına bir saat mesafede Çamlıca mevkiinde idarei hususiye namına inşa edilecek 1999 lira 26 kuruş bedeli keşifli 2 oda, 1 sofa, 1 banyo, 1 mut fak ve bir halâdan mürekkep sayfiyelik bir akar inşası olbaptaki plân ve keşifname ve şartnamesi mucibince münakasaya konulmuştur. 2 İhale 16 temmuz 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te Vilâyet daimî encümeni huzurunda icra edilecektir. 3Talip olanlann 661 numaralı müzayede, münakasa ve ihalât kanununun maddei mahsusası ahkâmına tevfikan münakasaya iştirak için bedeli keşfin %7,5 nisbetinde depozito vermeleri ve ihaleyi müteakıp %15 teminatı kat'iyeye iblâğ eylemeleri şarttır. 4 Şeraiti anlamak ve evrakı keşfiyeyi görmek istiyenlerin daimî encümen baş kitabetine müracaatları ilân olunur. istanbul Gümrükleri başmüdürlüğünden: lstiklâl lisesi sabık muallim muavinlerinden ve Hopa gümrüğü manifesto memurluğundan müstâîa Hayrettin Beyin Başmüdürlüğümüz muhasebesine müracaatı. Zonguldak Vilâyetinden: Bartın boğazının açılma işi 21 7 930 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yeniden münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin yeni şartnameyi Istanbul ve Zonguldak Encümen kalemlerinde görebilecekleri ilân olunur. PANTOPON Isviçre Bal şehrinde mukim F. Hoffmann La Roche ve Ssi. A. S. inin müstahzaratı mahsusasına ait ve tescil edilmiş alâmeti farikadır. Taklitlerı veya bu isim hilâfı kanun istimali takibatı kanuniyeyi müstelzimdir. tstanbul Vilâyetinden: Yalova Hükumet konağile Jandarma dairesinin tamiratma ait münakasa müddeti görülen lüzuma binaen 20 gün temdit edilmiş ve 197930 tarihinde mukarrer bulunmuş olduğu ilân olunur. Köprü munakasası Nafıa Vekâletincîen: Kütahya Vilâyetinde Kütahya Karahisar yolunda yapılacak olan (34960) lira (10) kuruş bedeli keşifli Porsukçayı köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne, İstanbul ve Kütahya'da Nafıa Başmühendis Mklerine müracaat edebilirler. Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğünden ahnabilir. Münakasaya iştirak etmek isti yenlerin münakasa şeraiti umumiyesinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa Vekâletine ihaleden ik" gün evvel ibraz eylemeleri ve «661» numaralı müzayede münkasa ve ihalât kanunu ahkâmına tevfikan hazırlıyacak ları teklif mektuplarını 26 temmuz 930 cumartesi günü saat «15» ten evvel Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân olunur. Istanbul Barosu Riyasetinden: Gaip aranıyor Selânik Vilâyetinin Katrin kasabasından B ) Meslekî kısım şube1erine girecek lise mezunları 20 eylul 1930 Bekir Çavuş mahtumları Ahmet Tevfik tarihine kadar mektep müdürlüğüne müracaat etme'idirl^r. ve Mehmet Ali Efendilerle Ismet Hanım ve valideleri Mihriba Hanırhı Harbi umuden evvel kaybettim. Bir vakitler Ahmet Tevfik Efendinin Zeytinburnu fabrikasında olduğunu işitmiştim. Nerede olduklannı bilenlerin insaniyet namına bildirmeleri rica olunur. Fethiye'de orman muhafaza memuru 1 temmuz 930 tarihli içtimaî umumide ikmal edilemiyen teavün işleri ve müfetbabaları Bekir tişler intihabının devamı müzakeresi ile 24 nisan 929 tarihinde intihap edilen inzibat meclisinin bir sene hitammda nısfının bakur'a tebdili lâzım gelip gelZayi Nüfus tezkeremle Aksaray asmiyeceğine dair bazı rüfeka tarafından verilen takririn müzakeresi için heyeti kerlik şubesinden aldığım asker vesikası, umumiye 15 temmuz 930 tarihine müsadif salı Rünü saat 15 te fevkalâde olarak Liman ve Seyrisefain sicil cüzdanlarile içtima edeceğinden rüfekanın yevm ve saati mezkurda baroyu ...teşrifleri rica hüviyet varakam elbiselerimle beraber kaolunur. maramdan sirkat edilmiştir. Mezkur evRuzname: rakın yenisi almacağından hükmü yoktur. 1 Bazı rüfeka tarafından verilen takrirîn müzakeresl Seyrisefain Bağdat vapuru ikinci makinisti 2 Teavün lşlerinin müzakeresi «devamı müzakeredir» Osman Yekta 3 Hesap müfettişlerinin intihabı «devamı müzakeredir.» İLÂN Hali tasfiyede bulunan Demirtaş nam vapur şirketinin mali olup Balat'ta köprübaşmda İlhami Beyin arsası önünde kıçtan kara 125X20. 1X9.5 kadem eb'admda ve 202 gayrisafi ve 105 rüsum tonilâtosunda demirden mamul ve güvertesi ahşap ve tek üstüvanî kazanı havl 1885 tarihinde İngiltere'de inşa edilmiş makinesi noksan Demirtaş vapurunun 5 temmuz 1930 tarihinde yapılan birinci açık arttırma neticesinde 1245 liraya talip zuhur etmiş ise de haddi lâyıkmı bulmamış olduğundan ikinci arttırmanın 9 ağustos 1930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de icra kılınacağmdan vapuru görmek istiyenlerin satıs gününe kadar her gün vapurun bulunduğu mahalde görebileceklerini ve satın almak istiyenlerin kıymeti muhammenesi olan 3000 lira üzerinden %10 nisbetinde pey akcelerini müstashiben vevm ve vakti mezktrda Marpuççular'da Kohen hanmda 14.15 numarada avukat Refik HabİD Bevin idarehanesine müracaatları ilân olunur. Şirketin tasfiye memuru Refik Habip Çatalca müstahkem mevki satın alma komisyonundan: Hadımköy'deki kıt'at için 6000 kilo şekerle 110000 kilo oduna ihtiyaç vardır. Talip olanlann teminatlarile yevmi ihale olan 30 temmuz 930 çarşamba günü saat 14 te Hadımköy'de satınalma komisyonuna müracaatları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: