20 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3

20 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Ajrustos 1930 Cumhuriyet SÖN îshın^ıul idaresi Avrupa matbuatı Florinalı iş başında "Üstadı edep,,, Tevfik Fikret'ın mezan başında bu sene e halkı bir i ayli üraş ettı!.. Yaîova'da faalıyet » • «»• •» Bizim memleket hayli gariptiı'. Meselâ, yerli malları yapanlar için» de reklâma ehemmiyet veren peK azdır. Halbuki hiiner, mall yap * ( Birind sahifeden mabait ) Necati B. yeni fırkaya girmiyor Filorinafhya %30 derecerinde ede Cemiyeti umumiyei Belediye azasmdan makta değil, belki daha ziyade, saU bi bir şöhret temin eden kimdir? Hz. Millet çiftliği plâjında bir ban avukat Necati Beyin «Serbest Cumhurimaktadır. Satmak için de hemefli yo aldılar. yet» Fırkasına iltihak edeceği ve Cemiye hemen yegâne çare reklâmdır. O « Gazi'nin Millet çiftliğinden av ti Belediye azalığından istifa ettıği yaAnkara ve Istanbui belediye «îzvestiya» son Şark hâdise~ nun içindir' ki medenî memleket • detini m ü t e a k ı p Başyekil ve Na zılmıştı. Necati Bey, dün bize gönder intihabatı eylulde yapıhyor d i b i r fıa Vekili kendilerini ziyaret et ! ^ mektupta bu haberin doğru ol ierde reklâmcılık artık bir ilim vd lerine dair miihim bir fen olmustur, resamları, edipleri* .•ı madıirını bildirmiştir. mahale neşretti Ankara 19 (Telefonla) Istanmatbaacıları, mühendisleri, hatta' Yalova 19 (Sureti mahsusada Yeni fırka ve Cemiyeti bul'da Viiâyetle Emanetin tevhidi mucitleri olan bir ilim ve fen... Moskova 18 (A.A.) İzvestiya gaseteAkvam giden muharririmizden) Baş suretile teşekkül edecek yeni idaBizde mal yapan ve binaenaleyK si Turk Iran munasebatı hakkında Paris gazeteleri Türkiye'de yeni bir fır reklâma en ziyade muhtaç olanlaf vekâlet müsteşarı Kemal B. bugün reye ait nizamname Devlet Şura > . D u 'M • .. ...ı . • *" kanın teşekküliınden memnunivetle bahneşrettiği bir makalede diyor ki: «AvruIsmet Pş. Hz. ile goruştukten son S f t d i v n p İ H % vveT Türkiye'nin remiveti Ak i'âna ehemmivet vermezler de, disında tetkik ve intaç olundu. Tas pa matbuatı son günlerde Türk ordularısediyorlar f t ü r k i v p > n i n Cemiyeti Ak ra lstanbul'a hareket etti. Kemal vama gireceçi tahakkuk ederse bunun ğer bazı kimseler, hiç Iüzumu ve dik edilmek üzere Hey'eti Vekileye nın Iran arazisini istilâya başladığına B. bir kaç gün sonra Ankara'ya ha başlı başma mühim blr hâdise teşkil ede münasebeti olmadığı halde, kendisevkedildi. İsmet Pş. Hz. 26 ağus dair bir çok haberlerle dolu. Emperyaceğini yazmaktadırlar. reket edecektir. tosta Ankara'ya döndüğü zaman list matbuatının buyük bir kısmı hâdilerine reklâm yaptırmak için adeta seyi mübalâğah bir şekilde mevzuu bahBugün Maarif Vekili Cemal Hüs Ağa oğlu Ahmet Bey cevap deii divane olurlar. Sırf, adı mat Hey'eti Vekile toplanarak Vekâletnü B. ile bir çok meb'uslar Baş lere ait müstacel evrakı müzakere sederek bunu bir Turk İran harbinin buat sahifelerine geçsin diye yenl veriyor başlangıcı suretinde tefsire ve İran'ı lerdir. edecek, bu meyanda îstanbul idare Cemiyeti Akvama muracaat için iknaa Ağaoğlu Ahmet Bey düne kadar Halk bir fırka çıkınca ona girenler, her Fırkası ve şeker inhisar idaresi meclisi hangi bir isim müşabeheti karşı * si nizamnamesi de çıkanlacaktır. çalışmaktadır. Salâhiyettar menbalar Halk fırkası meb'usları idare azalıçında bulundu^u halde bugün sında, «ben de Ahmed'im amma d Nizamname eylulden itibaren tat dan malumat alınıncıya kadar her türiçtima yapmıyacak Serbest fırkaya İltihak eylediği ve şeker lü tefsirden içtinap edeceğiz. Bu vesile bika başlanacaktır. Halk Fırkası Kâtibi Umumisi inhisarını şiddetle tenkit ettlği şeklin Ahmet değilim» diye ilân verenler, ile şurasını ehemmiyetle kaydederüı ki Ankara belediye intihabatı ha Saffet B. Halk Fırkası meb'usla • deki yazılara şu suretle cevap veriyor: fazla u: atmıyayım, gazeteler benharicî ve dahili siyasette bir çok müşteden bahsetsin diye ekseriya yalanzırlıklarına batlandı. Bir hafta zar rek opjektifleri olan ve müşterek emrının Yalova'da bir içtima yapa Halk ftrkasından niçin ayrılmıç? dan, bazan da sahiden intihar edenfında istihzarat bitecektir. peryalist muarızlar karşısında bulunan caklan rivayetlerinin asılsız oldu« Politika gazetesinin yazdığı gibi Iş Bankasmın yıldönümü Ankara ve Tahran hükumetleri arasın Zeyll dahii azam ve Ustadı edep Fllori ğunu, bu zevatın Gazi Hz. ine arzı i ben ervelce Halk Fırkasına mensuptum. ler bile vardır. daki munasebatı dostane mahiyetini Bu meyanda bizim Filorînail bana tazimat ve İsmet Pş. yı ziyaret için Ve onun münadisi idim. Hatta Yalova 19 (Sureti mahsusada na'lı Nazım Beyle Kerimesl şaire muhafaza edecektir. Buna kat'iyyen ebunun için de şakşakçı demişlerdi. Ben Nâzım Beyi de zikredebiliril. ge ldiklerini söyliyerek dedi ki: giden muharririmizden) Burada mlniz. Meliha Hanım bununla iftihar ediyordum. Çünktt o « Serbest Cumhuriyet Fırka zaman benim mensup oldugum fırka ya Dünkü gazetelerin hepsinin ilâu bulunmakta olan İş Bankası umum İhtifal merasimine baslamak zamanı Sabih tayyare istasyonları sütunlarında «Fikret ihtifali» sef* sına yeni iltihak yoktur. müdürüCelâl B. bir kaç giin daha ni Halk Fırkası fırka nizamnamesine, 1 Londra 19 (A.A.) Nevyork'tan Deyl gelmiştl. Fakat «şiir ve edebiyatımmn levhası altında Filorina'h şairin bn Kadınlarımızında iştirak edeceği fırka umdelerine ve teşkilâtı esasiye kakalacaktır. 26 ağustos bankanın Meyl'e bildirildiğine göre Amerika Ve Av en meşhur ve en mümtaz üstatların resmi ile 1520 «atırlık bir de yazi ytl dönümü olduğu için o gün Ya nıpa arasında vücude getirilmesl muta dan» olduğunu gazetelerin sahtfelerlnde yeni belediye intihabatında Halk nununa çok merbuttu ve programını çok vardı. iyi tatbik ediyordu. lova'ya yapılacak tenezzüK hak savver olan sabih tayyare Istasyonlan ilân eden Filorine'li Nazım Bey, nutuk Fırkası namzetlerinin kazanaca • Fakat bir mtiddettenberl fırkanın bu Kendine Abdülhak Hâmid'in kında görüsmek üzere banka erkâ hakında bir fikir hasıl etmek için Ame lara başlanmazdan evvel cemaatle bir ğından eminim.» doğru yoldan inhiraf ettiçini görerek ge kuyruğu ismini veren Filorina'h, rika sahill acıklarında inşa edilen ikl is restm çektirmek arzusunu Izhar ediyor rek hususi ve şahsî olarak fırka riyasetinından iki kişi buraya gelüp gitti tasvon en müthiş fırtınalara bile dayan du. Orada bulunanlardan bir iki kişi îsmet Pş. gidiyor son zamanlarda unutulduğunu, vcAne takdim ettiğim raporlarla ve gerek ler. Saffet B. 26 ağustosta ttmet Pş. dıklrı nlşılmıştır. Kriben üçüncti bir Is Eyib'in ıssız sokaklarında bir hayli zah muharrirlerinin kendisindeö Meclise sevkedilen ve miihim prensiplerfsvon insasma başlanacaktır. müddet seyyar bir fotografçı aramağa Hz. nin Yalova'dan Ankara tari le alâkadar addettiğim kanunlar hak bahsetmez olduğunu görünce daya< Maarif Vekilini ziyaret koyuldular ve nihayet bir fotografçı bu söyledi. kında aldığım vaziyetlerle fırkanın al namamış, avuç dolusu para vererek Yalova 19 (Sureti mahsusada . Lüleburgaz hayvan sergisi Iup getirdiler. Fakat bu, pek zavallı ve mı; oldugu yola karşı itirazdan çekinme her gazeteye resimli bir ilân koy giden muharririmizden) îstanNafia Vekili geldi muvaffakiyetli oldu ihtiyar bir adamdı. Gözü lyi görmiyor, dim. Hele gerek efkârı umumiyede ge bul Maarif Emini buraya gelerek Nafıa Vekili Recep Bey bugün rek Mecliste bir kontrolun olmamasını durmuş. Gördünüz mü satacak on Lüleburgaz 19 (Hususî) Yanş ve Islah makineyi güçlükle taşıyabiliyordu. Al encümeni tarafından umum Trakya vilâ dıği resim hiç bir işe yarayamıyacak ka Karakoy yolile Malatya ve Mer Cumhuriyet mefhumile kabili telif gd parahk malı olmıyan bu şairde, Vekille görüştü. yetlerine samil olmak ttıere Lüleburg&ı'da dar bozuk çıktı. sin'den otomobille buraya geldi. remediğimden bu hususları kendlsi İçin kendinden bahsettirmek, Uminci Fransız'larla muhtelit bir tertip edilen r' 'I hayvanat serpisi bugün areklâm yaptırmak arzusu ne ya i çıldı. Geçen senelere nazaran fevkalâde bir Bir kaç gün kaldıktan sonra An • esas umde ittihaz eden Serbest CumhuTıraş başlıyor gümrük merkezi yaptık riyet Fırkasına intisap ctmeği bir vatan man! alâka ile karşılanan sergiye muhtelif yer «Üstadı edep» in bütün fazetelerde kara'ya gidecektir. Ankara 19 (Telefonla) Protokol lerden iki yuzden fazla admızhk hayvan lşborcu bir vazife addettim. Mademki gaıeteler benden baİH kendi resmile beraber ilân ettlği bu Ihtiabkâmına tevfikan Fransız'larla muh tfrak ederek mükâfat kaıanmışlarflır. Vekiller bekleniyor inhitar azalığına gelince... setmiyorlar, ben kendi kendimden falde hacır bulunanlar, bir mektepli katelif bir gümrük idaresi tesisi lâeım geReflk Şeker inhisar Şirketi meclisi idare azaDahiliye ve Hariciye Vekilleri filesile Eyüp sokaklarında tecessüs hisliyordu. Fransız'lara ait Mevdanı Ek gazetelerde ismimle ve resmimle Fransa'da feci bir tren lığıma gelince... sile kalabalığa karışan bir kaç işsizden yarın burada bekleniyor. ber mevkiinde yapılan muhtelif mer bfthsedeyim de görsünler, diyor. İnhisar İdaresi mecllsi İdakazası ve şaiirin tstanbul'dan getirdiğl bir iki kezde yakında faalivete gec'lecektir. Fethi B. Cebelibereket re Ben Şeker intihabımı gazetelerde oku Ne reklâm aşkı, ne reklâm iptlazalığına Metz 18 (A.A.) Bir çok maden işçile ahbabından Ibarettl. Taprak tetkikatı bitti dum. O zaman Maliye Vekili olan Hasan lâsıdır, bu! meb'usu mu olacak? rini nskletmekte olan bir tren ile maden Fakat Filorina'h bn vaziyetten müte j Beye gittim ve bu tayinln neden icap etAnkara 19 (Telefonla) Anadolu'da kJmürü : üklü difer bir tren Boulay civaEy, Türk tacirleri, fabrikatörlerl, essir görünmiyordu. Fikret'in mezan ba ' Fethi B. in, geçen ilkbaharda ve tiğini sorduğum zaman Hey'eti Vekile to * ak tetkikatına çıkan İktisat Vekâ vardır. şıııua, oınıerc« KIŞIHK bir cemaat karşı ! fat eden Avni Paşadan münhal kaâmilleri, san'atkârları ilâ.. Filorihatini bitirdi. Vereceği raporla meş kararile tayin edildiğimi öğrendim. Busında imiş gibl, clddl bir vaziyet alarak I guidür. Gandi'nin Hindistan Valii umıt Fikret'e hitap eden nutkunu okumağa [ lan Cebelibereket meb'usluğuna nun uzerine fırka reisierinden blrîsine na'h şairden ibret ahn da, reklânamzetliğini koyacağı tahakkuk muracaat ettim. Bana fırkaya lstinat e ma arkanızı dönmeyin! Haricî ticaret biirosu müdiriyeti misine bir mektubu başladı: * * * etmiştir. Bu takdirde Fethi B. e den bir hükumetin icraatından mütevelAnkara 19 (Telefonla) Sabık ts Londra 19 (A A.) Daily Telgraf gaze«Göklerfe omuz opüşen d a | başlarm J Ht mes'uliyetlere fırka azasımn da matanbul Ticaret Odası kâtibi umumisi tesine nararan Gandl Hindistan valll nmnkarşı Halk fırkası namzet gösterGazeteci piyasasıî nen iştirak etmesi lâzım geldiğini BöyleCemal Bey yeni teskil edilen haricî ti misine bir sulh teklifine muadil bulunan ve dan ytiksek, yıldızlardan cazibedar, gu miyecektir. Yeni fırkaya taraftar ve aleyhtar, caret bürosu müdürlüğüne tayin edil fakat Makdonald kabinesinden önümüzdekl neş kadar parlak, sevlmli ve mukaddes , di. Ve bu gibi işlerde emniyetli arkadaşyuvarlak masa konferansında Istiklâl siya nasiyenin kara topraklar altına gizlendi Îstanbul merkezinde içtima lann bulunması arzu edildiğini ileri sıi herkes, bu yeni siyasî teşekkülün miştir. setini müdafaa etmesinl talep eden şahsi ği hazin gflnfin...» Son haber Serbest Cumhuriyet fırkasında rerek tereddüdümü İzale etti. Ben de ka muhtelif faidelerinden bahsedi bir mpktım tröndermiştir. «Her gün seherin tatlı pınltılarüe şu bul ettim. yorlar. Bence, yeni fırkanın en bübeyaz mezar taşına sihirli buseler ve zl dün Ağaoğlu Ahmet, Nuri ve Talât Ahmet B. nasıl kurtulmuş? yük faidası gazeteci piyasasmın yadan çiçekler saçan hilkat güneşinin B. ler toplanarak bazı mes'eleleri Maamafih bazılarının dediği gibi ben manen ve maddeten yükselmesino çölgell cennetlnden bir tıişane almak 1 müzakere ve iltihak arzularını ta bu firkette seneierce kalmadım. Sadece ( Blrinci sahifeden mabait ) çln...» ( Birind sahifeden mabait ) zammün eden telgraf vc mektupla altı ay hizmette bulundum. Ve üçüncü hizmet etmiş olmasıdır. Bugünlerdd bir münhale namzetliğini koyacağı yaşıyor.» demektedir. Ondan sonra edlp Şiir ve edebiyat üstadı okuduğn nzun rı tetkik etmişlerdir. Mecllsin intihabatı arifeslnde Başvekil gazetelerin ve gazetecilerin kıymeti ifade edilmiştir. Bu suretle Meclis Uşşakl zade Halit Ziya Bey söze başladı nutkn bltirince, herkes «oh!» diye nefes Pş. Hz. ne takdim ettiğim mufassal blr çok arttı. Bu manevî kânn üstüne Talât B. ne diyor? müzakeratına iştirak etmesi kabil ve Tevfik Fikret'Ie nasıl tanıştığım ve almak üzere Iken, bu defa da İrücalen Tenl fırka azasından Ankara meb'usu raporla fırka azalarmm bu gibi mall iş gazetelerin adedinin ve satışının olacaktır. Meb'usluğun ne zaman büyük insaniyet, fazilet, hak ve hakikat tıraşa başladıgı görüldü. Talât Bey blr muharririmiıe demiştir lere iştirakinln fırka üzerinde ne kadar artmasmdan mütevellit maddî faitahripkâr tesirler yapacağını ve fırkanın Filorina'lmın nutkunu müteakip, baş ki: ve nereden inhilâl edeceği henüz şairinin hatırlarmı, şahslyetini ve husudeyi de ilâve ederseniz bu işin matmanevt şahsiyeti noktai nazarından ne ka birlsi mezar başmı işçal etti. Bu zatm « Gerek Halk Fırkası ve gerek yeni *ivetlerlni anlattı. malum değildir.a kadar muzır olduğunu uzun uzadıya lzah buat ceDh»sindeki ehemmiyetlnl nutku serapa secl ve kafiyeden ibarettir. ve düşünceleri ettim. Hallt Ziya Bey, Fikret'ln hayatma alt Fikret'l anlatırken «şazların şazı, müs fırkanın programlan anlarsmız. Hemen Cenabı Hak, ga Millet Meclisinde vuku bulamemleketin ileri gitmesini mütezam ! umn tabllllerden sonra: zete ve gazeteci piyatanni, tngilia tesnalarm en mümtazı Terki aşiyan, mmdır. Fakat biz öbttr fırka gibi şahBir müddet sonra Gazi Hz. nln malum cak münhalâta yeniden meb'us in« Fikret. büyük bir insandı. tebdili mekân, başlı başma bir cihan, olan umdeleri meydana çıktı, ben de bu lirası ?ibi, yükselmekte b^rdevam tihap edecek olan müntehibisaniler siyete girmlyerek programımm tama Hakkın ve haklkattn, insaniyet bir iklimi irfan...» gibi tamtıraklı ibavaziyetten kurtuldum.» eyliye!... men tatbik etmeğe çahşacağıı. halen Halk fırkasmın müntehibisave faziletin miidafii bir insan. O reler kullanıyordu. Ağaoğlu Ahmet Bey bundan sonra gaHer iki fırka Gazi'nin öz evlâdıdır nileridir. Bu münteMbisaniler, mu vıllarca eenclife bu yolu açmağa «alışzetemizin dünkü neşriyatı hakkında Ağaoğlu Ahmet Bey burada şu söz Meliha Hanımın şiirleri halif bir fırkanın liderini meb'us tı. Fikret aramı^da dolaşıyor. BİE onnn sunlan söylemiştir: Bu da söyliyeceğinl söyledikten sonra leri ilâve etti: yapmak icin rey verecek'er mld'r? mp73rmı burada «iyaret edlyoruz.» DeKendi gelen l « Başımız gene Gazi'dlr. Kendisi ilk mektep mesrunlarından şalrei mader Helk fı*kası müntehibisani mfstir. «Hayatımda yegâne vicdanî endişe ozat Meüha Hanım «fekkl dehanı bela ne muhalefet mes'elesi kat'iyyen mevMınr intihap kanuna tadii lan Şeker inhisar şirketi idare azalığı lerinin Fethi B. e rey vermelerinde Halit Ziya Beyl takiben edip Ruşen gat» eyledi. Bn, henüj on d5ft yaşlarmda zuu bahsolamaz. edilmiyeceh Her İkl fırka da Gazi'nln öz evlâtlan hakkında alenen izahatta bulunmak fırbir mâni göremiyorum. Eşref Bev de Fikret hakkındaki ihtisa masum ve slrin bir kizcâtaMıf. tnce ve Kahire 19 (A.A.) llukumet meh» satmı bahşetmiş olduğundan Cumhuri Meclis açîlcîıeı vakit meb'us satını, «Sis» şairinin hususivetlerini an titrek blr se«île ezbere lı«jh hft şiir oku dır. Biz Gazi'nln kurduğu Cumhuriyeti yet gazetesine çok müteşekkirim. Bu a fili intlhabat kanununun tadil edileceta sonuna kadar ulaştıracağız.» lardan miihim bir k'smınm daha latmış. onun mütevazi bir talebesi oldn du. Zavallı yavrucak, bunu ezberlemek zahğı ben aramadım, o kendisi geldi ve ğine dair olan şayialan tekzip etmek Fırkaya yeni müracaatlar Serbest Cumhuriyet fırkasına ilti funu söylemiş ve Asiyanı ziyaret hatıra için kim bilir ne sıkıntılar çektnlştl. tedir. Yeni fırkaya dün bir çok yerlerden bir emri vakl oldu.» larından bahsederek sözüne nihayet verhak edecekleri rivayet edilmekte Açlık grevi yapaü tmthkumlar müteaddit mektup ve telgraflar gel Ben alâyişe düşhün değilim! «Taymis» tahlillerde dir. Bu rivayef1er ne dereceye ka mistir. Granata 19 (A.A.) Aralanndan Od Merasim bittikten sonra Filorine'liye miştir. devam ediyor Bu meyanda Sürmene'den gelen bir Hitabelerden sonra tsmall Müştak Bey mülâkt oldum: klşiye tertip edilen cezaya karv pr« « dar do§rudur? İngilİE gazeteleri Türkiye'de muhaletelgrafta bütün halkm yenl fırkaya Inbor» fet fırkasının teşekkülüne büyük ehem testo makamında olmak azero Meb'uslardan simdiye kadar Fikret'in en güzel eserlerlnden biri olan Üstat, dedlm, biliyorsunuz ki bugfln ti«:ap edeceği blldlriliyordu. KSİS» i okudu. Her mısrada büyük vicmiyet vermekte devam ediyorlar. Tay haplsanesindeki mevkuflar Rçlık grevl Gülhane parkında da gü/el San'atlar Serbest Cumhuriyet fırkasına ge dan ve îman adamı canlanıvor ve buçün Blrliği tarafından bir ihtifal yapıhyor. İstanbol'da bir Paşazadeden, 30 odalık mis gazetesi son nüshasmda Türkiye'de yapmaktadılrar. 4 gündenberi hiç bir çenler malumunuzdur. Bundan son muharrlrlnin «Yeni Türk Fırkası» şey yememişlerdir. Hususi blr hâkin» kü senelik onun dün söylediklerini hay Fikret'in mezarı başında yaptığınız bu konağının her zaman İçin yenl fırkanın ki emrine amade olduğunu blldlren bir serlevhası altmda yazmış olduğu bir tahkikat icrasına memur edilmiştir. rası için her hangi bir tphminde bu ranhkla dinliyordu. ihtifale iştirak edilmiyerek başka bir mektup almmıştır. Bir vapurda iştial, S kişi öldü lunmak mümkün de&ildir. makaleyi neşretmiştir. thtifalde Abdülhak Hâmit.Hüseyin Rah yerde ayrıca bir ihtifal yapılmasmı maBundan başka Kütahya, Kadıdağ, Bi Muhabir diyor ki: Jackfon Ville' Florida 18 (A.A.) Bu sene Meclisteki müzakera mi Beyler, edebiyat adamlari ve genç nalı bulmıyor mısınız? Iecik, Çankın, Kırkağaç, Karaköse'den Petrol yüldü ve Amerikan bandıraU «Türkiye'de Halk fırkası üç senedenberi tın diğer senelere nazaran daha mü ler hajır bulunmuşlardır. Hatipler çok Gülhane parkında da ayrıca btr ih iltihak içln bir çok mektuplar almmış muhalefetsiz bulunduğundan şimdl yeni Prilliant vapurunda bir iştial Oİmu? •> nakaşalı olacagmı tahmin buyu ilkıs''nmıslardır. tifal yapılması, Fikret'e karşı beslenen tır. bir fırkanın teşekkül etmiş olması şaya tur. Bu esnada yangını söndürmek htı^ ruyor musunuz? Fırka Ankara'da bir gazete susunda pek büyük güçlükler çekilmlş» Filorinalı'nın ihtifali umumî hürmet ve muhabbete bir delilnı dikkat bir vak'a teşkil ediyor. Muhtelif bir fırkanın tesek çıkaracak dir. Bence, bugün yalnız blr ikl yerde Yeni fırkanın muessisi Fethi Bey tec tir. İ?tial neticesinde 5 kişi ölmüştür, Şair Filorinalı NazımBey de dün her Fırka yakında Ankara'da bir gazete rübeli bir siyasî ve Avrupa'lı gibi nazar Maddî zarar ve hasar çok büyüktür. külünden sonra Meclis müzp'^ra sene olduğu gibi Eyüp'te Fikret'in me degil, belkl Türklye'nln her tarafmda çıkaracaktır. Btr tngiliz vapurunda zehirli Fikret Içln Ihtlfaller yapılmalıdır. tının daha münakaşalı olacağı ta • 7arı başında bir ihtifal yaptı. sahibi bir diplomat ve salim fikir sahibi Şimdiki halde İstanbul merkezi itti gazlerden boğulanlar biidir. Şurasını da söylemek isterim ki, bazı haz edilen Nazlı Han bir müddet sonra bir recüldür. Filorina'h Nazım B. büyük şalrin Fethi Bey ötedenberi İsmet Paşanın kadirnaşinaslaı, benim her sene iştihar ikiye ayrılarak biri İstanbul ve biri de San Pedro «Kallfornlya» 18 (A.A.) mezarı basında ihtifal yapmak için bir Bu sene Meclîsten Tascalusa lsmlndekl sahrınçU İngillı kaç gün evvel Ankara'dan şehrimize hırsile ihtifal yaptığıma hükmediyorlar. Beyoğlu'nda Yat kulübe ait bir binada bilkuvve halefi addedilir.» miihim kanun lâvih?nlart var Muhabir yeni fırkanın nasıl teşekkül vapurunun alt ambarında çalışmakta çelmiş ve dün de gazetelerin ilân sü Bu, ne yanlış bir telâkkidir.. Ben, hayatta tesis edilecektir. Ankara'da henüz hiç Mecliste derdesti nvizakere olan iki boyacı lntişar eden teblikeli Fethi ve ettiğini hîkâye ettikfen sonra diyor ki: tunlarında fotoğrafı ile bu ihtifali ilân ihrac ettiğim nihayetsiz şöhret vasıtala bir teşkilât yapılmamıştır. miihim lâvihalar yoktur. M*»C1U bu «Şimdi mes'ele Fethi Beyin meb'us gazlerin tesirile boğularak ölmüşlerdir. rmdan sonra şahsl alayişlere düşkün o Talât Beyler bir müddet sonra Ankara'eylemiştir. sene miihim kanunları ikmal etmişya giderek teşkilâtla meşgul olacaklar intihap edilmesindedir. 75 meb'usun ya Gene bu gazlerin tesirile hastalanan Filorinalı Nazım Beyin ihtifaline iş lacak bir vaziyette değilim! ni B. M. Meclisinln yüzde yirmi 3 işçinin vaziyeti fenadır. 10 kadar taytir. Hakkı âliniz var üstat. dedlm, siz dır. tirak edenler saat 15 ten sonra Fikret'in veni fırkaya girmeğe hazır oldu fanın da hastaneye kaldırılmasına IftCemal Hüsnii B. in sefirliğe tayini Sivas hattinın kü«a* «nerasi Eyüp'teki kabri önünde toplanmışlardır. bu slvrl akıllılara aldırış etmeylniz!.. ''Htn rörülmüstür. Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. ğu söyleniyor. Bunlar 1 teşrinisanide mindf Hulunacak mısınız? \azım Bey burada uzun, ince, çok müteBundan sonra söz, afakl sahaya intiMeclis toplandığı zaman İsmet Paşaya heyyiç siir kafilesi okumuş, ayrıca ke kal etmisti. Zeyli dahİl azam dedi ki: in Bern sefaretine, Bern sefiri Mü resmî muhalpfeti teşkil Bu resmi küsatta b edecelderdir.» vaziyet alacağı meraka şayandır. rimesi Meliha Hanım da pederinin şiir Sizin Daver Bey artık bana çatmaz nir B. in Paris sefaretine tayini ih Muhabir yeni fırka nroeramını anlattıkyacağım. Yakında dairei în Fethi Be>in girmekte olduğu İş kolay lerinden daha uzun bir şiir ile mukabele oldu. Caziheli tarizlerile mizah âlemin timalinden kuvvetle bahsedilmek •an sonra cTürk miinevverİTİr'n ekse bir şey değ'ldir. Fevkalâde blr ahval Olyeme pitmpk tasnvi'nrunfi^v etmiştir. de bana % 30 derecesinde (!) edebî ve tedİr. rlyeti bu programı terviç edecektir. Cün duğu takdirde müntehiplere muracaat lıkesir havp''«!"^«« hW rn«"'M kü bunlar şimdiki hükumetin harici ve edinciye kadar bir sene geçecektir. Bü J Mansumelerin kiraatinden sonra Ihti ebedi bir eöhret kürsüsü kuran bu >at, dıktan ve lis'VU *'»' ~< falde bulunanlardan bazılarına Fikret'in coktnnberi bu vadide neden lâkayıt ka Yeni fırkanın Şark teşkilâtı dahili siyasetlnden gayrimemnundur tün hâdl^at tsmet Paşa ile Fethi Bey arfcSabık Şark istihbarat müdürü Mecit et»;V»»n sonr» tkrar lstanbul'a avsında şedit bir mübareze alacağım gösbatırasma ait bazı hatırlar tevzi edile hyor?» Beyin S. C. Fırkası Şark teşkilâtına me ı lar. det edeceğim.» Yeni şekil karşısında Rusya'nm nasıl teriyor.» Demektir. rek Fikret'in kabri sükuna terkedUmistir. mur edileceği haber verilmektedir. Agâh Izzet NîzamnameDevlet Şurasmdan çıktı Iranı tahrikemi çalışıyorlar ? Yeni fırka bugün bir içtima aktedecektir HFM NALINA MIHINA Reklâm ihtiyacı! Kâzım Pş. Bz. "T. Fikret,, ihHfali

Bu sayıdan diğer sayfalar: