20 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

20 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhtmyet 2 AğOustos 1930 Yeni Mevsim Yakiaşıyor Bu münasebetle Galata'da Karaköy'de börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde BUYÜK EIBİSE FABR»KASI HANIMLIRA MAHSUS "JOl/ liradan 2 itibaren 2 11 En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal edilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmektedir: ERKEKLERE MAHSUS Ingiliz mugambaları Kabili tebdil muşambalar Musambalar (bivertin) astarlı Muşambalar İngiliz bicimi kumaşlardan Gabardin pardesüler mulfon ile 9 . 147, 19 72 19 72 257, 377 227 £*L /2 1 / lirad?^ itibaren Deri taklidi muşambalar Muhtelif renklerde Son moda biçimde muşam • ve kabili tebdil balar J) Muhtelif renklerde Trançgabardin kotlar 147 177, 47, ÇOCUKLARA M A H S U S Kauçuk muşambalar 11 Meshur Mandelberg marka empermeabilize gabardin pardesüler Mandelberg pardesüler mulfon ile Bivertin muşambalar Trençkotlaı Trençkotlar muflon ile İngiliz biçimi kumaşlardan pardesüler Trençkotlar tyi cins yünlü paltolar İngiliz biçimi kostümler Soro ve saire Lâcivert siyah ve sair renklerde » 11 Yünlü paltolar 11 11 11 177 137 1J 97, 137, 97, 11 11 Toplan ialına perakende satış TEDBıRLi OLUNUZ Hangı trevsmde ve hava nasıl olur53 olsun 14'/ 18 / /2 2 Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler, paltolar, kostümler, ve muşambaların müntehap çeşitleri ve hanımlara mahsus mantolar ve ipekli muşambaların mütenevvi çeşitleri mevcuttur. METANET Otnmobil kanıseıi fa^rikt»sı Sahip ve müttsisT İbrahim Usta J. ITKIN I ın hafif, rahat ve su ğeçmez pardesüsunü giyıniz. Zı ra bu pardesü senenın her gunü içın lâzımdır. Naiıa fen mektebi müdürlüâünden Her nevi otomobil karoseri, otobüs ve kamyonlan istenilerj tekilde ve Avrupa tarzmda gayet ehven fiatla yapılır. Tasrej sioarisatı serian gönderilir. Aclres: İftanbvl, Njran'.aii Hacı Manşur ftçLak No; üe 1 Mektep raeccanî leylî ve tahsil müddeti uç senedır. 2 Gireceklerm yaşı 17 25 olmalıdır. 3 Lise me/unlan imtıhansız leylî ve Orta mektep meznnları Hesap, Cebir, Musattah hendeseden mü abaka alıntr ve 16 hatta neharı dev m ederler. 4 Kayıt işi eylul 1 ilâ 17 1930 da yapıhr. Nafıa Fen mektebine talebe kabulü J. İTKİN Tüccar terzi tstiklâl caddesi No. 405 Tel. Bevoîlu No. 450 Pendik Serom darülistihzarı müdürlügunoen: Lira 540 260 40 PRIMUS EI ü" kul anilır en mulemmel YANGIN SOND^RVIE MAKINESf 15 metrolı k bır muhite kadar tesin vardır, Ba kırdan veya rirınçten yekpare ıma! edılm ştır Ayakta ve ellen serbest bırakarak kullanilmaga hazırdır. lstımalı gayet kolayJır Kat'ıyyen paslanmaz Uzun müddet dayanır. Bu makine ile binlerce yangın sondürulm ıştur En ıyı reıeransian vardır. Her yerde satılır. " IL E Ri Cel^l Nun B yn riy set Cumltsı maar f METODU,, Adet 900 500 600 FMÜ altıod k h yetın Dl kitaplarını alınız vekâ ttınce ılk mekt plerın ders prog'amUrına ıthal ed'lra ştır Alfibe. 2 s rf. 5 kıraat. lürkı ede m sli görülmemiş bir serı. Kaideler derhal gözüi ha ızasıni nakşed lıyor. Bu seri mündericat, metot, kâğıdın, b skının nefaseti ile biitiin kitaplara rüçhanım İLÂN eder. Fiatı ehven. OĞREN EK, OXU AK, YAZ A artık güç değil. Adres II ERI kuru hanesı, \ler ehan sok fı Çıtur hanı Gala'a, htanbui 60 52 75 Eb'adı 13x28x400 13x22x400 2x22x400 Nevi Göhnar tahtası M S 1250 2IU0 Yekun : haPerHik Serom darüllsrihzanna lı zumu oiup alenl münak^a ile 3^9/980 taribine md^adıf çarşemba lesı icra kıhnacak olan cins ve eb'adı ile rnıktan yukandı gösterılen tahcanın şartnamesını gör nerC î her gun Dcîterdarhk binasında M ıses>esatı Ikrisadıye muha^ebecili^ne ve mıirıakaaya ıştirak etmek istiven'erin yevmi ihale olan 3/9 930 carşamba gıinii saat 14 te mezkur muhasebede muteşekldl mubayaat komı>yona muracaat eylemelen. COLUMBıA PLAKLARIHDA « t f Okunan (ÇAPKIN KIZ) ve (GONCA) Hâkları çıkmıştır esiekâr Kaptan Zade Ali Kıza Be^ij NAZMIYE SEDA ! Hamnı tarafından Türk Maarif Cemiyeti Istanbu1 mümessilliğınden TüRK MAARiF CEMiYETi ALENi 1EŞEKKUR (Dünku Fıkret ihtifalimize) büyuk bir alâka ve necabetle ve buyuk bir kesafetle ıştırak eden Tıbbiye, Kuleli, Maltepe, Daruşşefaka, istanbul lıselerıle Eyup orta mektebi mnallimlen ve talebesine ve mumaileyhımi gonderen mudur beylere ve Eyüp zabıta memurlarile. bazı mat buat mensuplarına ve Eyüp'ten ve ha riçten gelen bir çok kıymet tanır zevata Flkret'in ruhundan nihayetsiz teşekkürler ederım. Filorlnalı Nazım Mektep defterlerini Ve kaligrafilerini her yerde a ayıniz Umumî d^posu stonbu'. Fincancıbr yokuşnnda Şark Ha mda 18 numaradadır. Kız ve erkek , UROLOG OPERATÖR Dr. FUAT HAMİT ÎDRAR YOLLARI Hastalıklan mutehassısı Türbe mahmudiye caddesi No 10 Telefon IstanbuJ 2622 Zayl Evkaf'tan almakta olduğum cüzdanımı zayl ettim. Yenislnı acağımdan hükmü olmadığı ilân oluAksaray'da Kemalpaşa caddesi Gir sokağında 2 numaralı hanede Semıha NFŞANTAŞIND\ 4\ İSTİKLÂL LİSESİ Leyll ve neharî Telefon: Bevoglu 2517 LEYLÎ (eşkilâtiDi tevsi ederek "YUVA,, ve N T T ? U A D Î 'İLK,, smıflan ile "kız ieylîw dairesini N L H A R 1 ttısalındeki (eski 15 inci mektep) binasına nakletmiştir. KJZ EKKEK Ilk, Orta ve Lise kısımlmnı muhteviıiir. Bütün sınıflan mevcuttur. , Kız ve erkek talebe ayrı ayn kısımlarda ve ayrı teskilât dahilinde| [idare edilmektedir. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vuku unda talimatname gönderilir. Telefon İstanbul 2534 • Ist. San'at Mektebi müdürlüğünden: 1 Mektebimize almacak talebenln •cayıt muamelesine başlanmıstır. 2 Kayıt içm muracaat edeceklerin nüfus tezkeresi, ılk mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi , aşı şehadetnamesi ile 4.5X6 santim büyüklufünde 4 resım petırmeleri lâzımdır 3 Fazla malumat almak için mektebe muracaat edilmelidir ANA ILK ORTA LtSE \Simflarina talebe kaydetmektedir. Her gün 10 dan 16 ya kadarl \(Şehayıh caddesinde Halil Ratip Paşa konağında) müdürlüğe\ muracaat DOKUMACILARA GÖCÜ take tarak vc d^kuma makiuelen tanbul'da Sı ktcı'da Nur Han HILMİ NAILI Mes'ul Müdür M. Agâh

Bu sayıdan diğer sayfalar: