20 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

20 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 1930 Camhuriyet | Devfet Demıryoi'arı ılânları I Kayseri, Sivas veya Ulukışla şehirlerinden birinde bulunacak olan bölüğünün altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla münakasası 1 eylul poz 980 pazartes; günü saat 15,30 da Ankara'da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Miinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonu kâtipliğine vermeieri lâzımdır. Talipler veznesinden münakasa şartnamelerini üçer lira mukabilinde Ankara'da îdare Kayseri, Sivas ve Ulukışla'da istasyonlardan tedarik edebilirler. DL I LfCrfiYl* S'hha T R I C A L C N E Meşhuri.âcın bu kere GPOiHERAPQU£Granüleşeklinidahi r VVkVeH nıh=ati'e arala ravsıve edebili siniz. » YÜKSEK M4ADN ve SENAYi Mühendisi mektebi Leylî ve rreccanî olan bu mektep ah'deki şubeleri hav dir: Tüiün inlıisarı unnım T muduriuğun en: 188930 tarihinde icra edileceği ilftn olunan kâğıt ve karton münakasaBinın idarece görülen lüzuma binaen 23 8 930 cumartesi günü saat 10,30 a tehir edildiği alâkadaranca malum olmak üzere ilân olunur. Kâğıt ve karton münakasası 1YÜKSEK MADEN Mühend sliği: Madenlerle Sanaii mühendis yetiştirir. Maoeniyenin işletmeinde mütehassıs 2YÜKSEK SANAYı Mühendisliği: Muhtelif Sanayiin tesis ve işletmesi, elektrk rita ahzı, ınşaat rrüteahhitli*i ıht saslannhavi bir «ehadetnanesi verilir. Bu şubelerin tıhsil mü Ideti 4 senedir. Mezunlar staj için Avru paya gön.ierilir. Mürhaıran lise rrezunlaı kabul olurur. makine ve kabnîer hamiih . ndisi ve müteahhitliğı, kimva m hendisli*i, Topo2rafya ve şimendif r mühendis ve tıhsıl neticesindeViiksek s.ınayi mühendisi gi mute^hhtl ği Çankıvı Nafm Başmühendisliğinden: Çankın Ankara yolunun 0 + 000 ile 9 + 000 kilometroları arasında yapılacak şose tamiratı 9965 lira 70 kuruş bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile bu günden itibaren yirmi bir gün müddetle miinakasaya konulmuştur. Ihale 25 ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte Encümeni Vilâyette icra kılınacağından teminat akçeleri teklif mektuplarına leffedilerek vakti muayyeninde makamı ^llâyete tevdi edilmiş bulunacaktır. Fazla maluma almak istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine müracaat eylemelerl ilân olunur. 3Maden Msslek şubesi Bu ş beye talip or a me%tep mezunluının adedi kadroyu ge^tihe dee, îizik (cazibe ve *inden. bu mezunlar dahi müsabaka imcıh nına tabidirler. Müsabaka imtihınlan: Hesap, müstevi hararet) kimya fşib h maadin ) ilimlerinden Ankara, Bahkesir, (ıMaadin müdiriyetinde) istanbul ve Eski:e'ir Maden Mühendisli*inde \ tzmir Maden Memurluğunda), Konya, Aitalya, Aydın, Diyarbekir, Elâziz Gazi Ayıntap, Samsun, SivuS, Trabzon (Zira.ıt müdiriyetinde) Adana İstanbul kız muallim Mektebi müdiirlüğiinden: ' 1 Birinci sınıfa leylî alınacak yeni talebenin namzet kaydına 16 ağustos 93f arihinden itibaren başlanmıştır. 2 Bu muamele 30 ağustos 930 cumartesi gününe kadar devam edecektlr. 3 Müsabaka 1 eylul 930 pazartesi günü yapılacaktır. 4 Getirilecek vesikalar : A Hüviyet cüzdanı, B îlk mektep şehadetnamesi, C Musaddak doktor raporu, D 4,5 x 6 eb'adında 4 resim. (Ikrisat MüdiriyetınJe, 20 ve 21 aju^tosta icra edilecektir. Kabul edilenler büâ nezarct 30 eylulde mekrepte bulunmazlarsa ylerine taşkaları alınır. MÜDİR1YET Tfmmmmmnvsmumtzm^^utBTSSSruiBiiSSSaııiSSSâu^ l J A I V I IV1 fT H IV T~\ T I X x"\. 1 1 1 i » l lJ X l l xJ i | 4 ^ıw" g"'inii""^""'i mıın^'inı ~fci!Sî3ıı«iinS&«!S ! 930 senesı eylulüalömcı gününe müsadîf salı gününden şehri mezku run 21 ioci pa^ar gününe kadar 6 gün devam etmek üzere geçen senekigibi belei yemîzce Adapazin nam tebirpanayır küşat edilecektir. işbu panayıda her cins hayvan mübadeJe, alımvesatımı ile manif atura ve saireye müteallik her nevi mevad veeşya,mekulat vemeşrubat satılabi ecektir. Muhter em halkımızm alı^ verlş erîni icra etmek içîn t e ed yemizcepanayır mahallinde tiükâa ve sergi mahalleri tefrîk ve esbabı ıstirahatları imkân de recesinde temin edüeceği gibi hariçten gelecek tüccar ve esnaflara icap eden muavenet ve teshiîat dairemîzce gösterileceği iân oîunıır, Kütahya Memleket hastaneslne muktezi 1022 lira 16 kuruş bedeli muhamn»nell mualece 7 eylul 930 pazar günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulrnuştıır. Talip'.crin bedeli muhamrnenenin " > 7,5 nisbetinde > depozito akçelerile veya teminat mektuplarüe yevmi mezkurda Daiml Encümene müracaatlan ve mezkur mualece iistesi İstanbul, lzmir Sıhhat ve Içtimal Muavenet müdürlükîerine gönderüdiğinden tahplerin şeraiti ve mualecenin cins, nıiktar ve nevilerini anlarnak üzere mezk^r müdürlüklerle Encümen Başkitabetine möracaatlan ilân olunur. Adapazarı Beledıyesinden tanb ıl'da Hav gazi. Elektrik ve teşebbüsatı sinaiye Ttirk Anonim şirkeüFAl Zonguldok Yüksek Maadın ve Sanayı Mühendisi mekfebi müditiyefinderi: Mektep için mubayaası mukarrer spor eşyası 26/8/930 tarihinden itibaren 20 şrün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Nümuneler ts tanbul mıntakası mpden mühendisliğindedir. Taliplerin mezkur mühendisliğe müracaatları. Ihalei kat'iyesinîn 15 eylul 930 pazartesi günü saat 16 da Zonguldak Havzai fahmiye müdiriyetinde icra kıh nacaçı ilân olunur. ffl 23 ağustos cumartesi günü saat 15,30 da ve !jj) M rilecek ame?î ahçılık dersinde lu fen hazn H î'İ bulunmanizı rica ıle kesbi şeref eyler. l*| itÎH?!Ü«riUUiTTrSTÎHU UÎîÎÎSîriI' 11l"fîÎTÎÎ!îî«U UltibSTııilUaîiuTÜiıînaUimr7T,uuUI IIMIIİ tillIıı...iUiUUllıı» BEYAZITTA ELEKTRİK EVİNDE || Kütahya Vilâyetinden: gn y ı y m y r n j l i .uutllilIIUUui'»fcUUU]uaulll!UUUıuullU>DİÎBI!?.^ m ** istanbul İthalât Gümrü^ünden: Istânbül Llmani Srthii Shhye Adet I 7 I Nevl Sandık w ÜsküdarKaHıköy ve havalisi h alk ;ramvayla*ı TUrk anonim şirketl Feher nin k v»n"ti be> Turk 1 rası ian ve i k n sıf bedeller' alınan hisse erın d ğer r.ıs.f berieller n n defaten tahsi i, şirketimız esa> mukavelenamesınin 17 irci maddes ne tevfikan , iaare med.simizce tek rrür etmiş ir. Hissedarları • ellerinde mevcut muvakkat ilraühaberlere müsten ! d?n shp oldukları hiss lerin behernin nısfı olan iki buçuk 1 ranıo da defaten şirkelin Üsküdardakı meıkez ve?nesine 15 eylul930 taribJne ka ar yatırma an ve diğer viâetlerde bulunan hisse arlar n da posta havaienamesıie göadertnelerl iıân olunur. Maka Ad es P S K P Kilo 100 809 121 CinM eşya Gılise deri Hassas fotoğraf kâğıdı Pamuk mensucat Meıkczi Baştabipiiğinden: 8 Balya H. 130 910 Cilâlı kâğıt 1200 Adtt . . Tehi nümunehane şişeleri I Sandık Adres 27 Agır maden p ğ ı Balada muharrer alu kalem eşya 23/8/930 tarih nde Istan ul tthalât gümrüğü Sa'iş komisyonunda bilrıüzayeJe satılaca ı ilân olunur. Kavak tahaffuzanesile sabık Kavak merkezi ve Büyükdere idaresi bînalannda yapılacak tamirat hakkında 14 ağustos 930 tarihine müsadif pazartesi günü lcra kılınan alenl münakasada talipler tarafından verilen fiat haddl layık görulmediğinden münakasanm bir hafta daha tehirine karar verilmiş ve münakasa 25 8 930 tarihine talik edilmiş olduğundan taliplerin yevmi mezkurda aaat 14 te komisyona müracaatlan Uân olunur. Mualîim mekteplerine girmek isteyenlere imtihan 1834 İstanbul ErKekmual'im mektebimüdürluğünden: 1 Bu sene kız ve erkek mualüm mekteplerine ancak aşağıdaki şartîar lahilinde ve imtihanla talebe ahnacaktır. İmtihan da Vilâyet merkezlerinde ve ' eylul 930 tarihinde bir imtihan komisyonu huzurunda yapılacaktır. İmtihana girmek istiyenlerin şu şartlan heiz olmalan lâzımdır: A) On üç yaşından aşağı on yedi yaşından yukan olmamak. B) Bedenen ve ruhan hasta, malul, sakat ve kusurlu olmamak. C) Tam devreli yani beş sınıflı bir ilk mektepten mezun olmak. D) Türk tabiiyetini haiz olmak. 2 Yukarıda yazılı şartlan haiz taliplerin 30 ağustos cumartesi günflne kadar bulundukları Vilâyetin Maarif müdürlüklerine ve Muallim mektebi bulunan yerlerde de doğrudan doğruya Muallim mektebi müdürlüklerine müracaatları lâzımdır. 3 Imtibanlar Maarif müdürlükleri ve Muallim mekteplerinde yapüacağından talipleri yalnız bu makamlara müracaat etmelidirler. 1542 38880 „, M e r h u m a t ı n cıs ve nev ı umi 80 Kadirgada mukaddema Bostaniali elyevm Şahsuvarbey mahallesinde Kadirgalimanı sokağında eski 90 mükerrer yeni 102 numaralı blr hanenin tamamı. Ayşe H. 2793 Kadirgada mukaddema Bostaniali elyevm Küçükayasofya mahallesinde eski Kadirgalimanı caddesl yeni Mehmerpaşa sokağında eski 2 mükerrer yeni 18 numarah bir hanenin tamamı. Şefika H. 3140 Saraçanede Mlmarayas mahallesinde Horhor sokağında eski 87 yeni 133, 135 numarah maabahçe bir konağın tamamı. Fatma Atiye, Ayşe Nebik, Hatiçe Nezihe ve Sıdıka Memduha Hanunlar 3580 Ankara Gazi Muaallim Mektebi Müdürluğünden: 1 Hangi kısımdan olursa olsun ikmale kalan talebe efendilerln 20 eylul 930 tarihinde mektepte bulunmalan. 2 Meslekl kısım'ara girmek istiyen Use rnezunlannm 20 eylul 930 müddeö zarfında mektep müdiriyetine müracaat etmelerL 3 1 teşrinievvel 930 tarihinde tedrisata başlanacağmdan bu tarihte eskJ ve yeni bilcümle talebenin melrtepte bulunmalan lâzımdır. GnziMuailim meklebi Talebssine Evkaf Umum müdürlüqünden: Askerî tıbıyye mektebine girme Şeraiti AMELÎ HAYAT KlZ ERKEK TtCARET VE LİSAN MEKTEPLERI İstanbul Vilâyeti umumî meclisi tarafından tesis edilen kız ve erkek Amelî Hayat mektepleri bu defa yeniden ıslah ve tevsi edilmiştir. Tahsil müddeti dört senedir ve tedrisat Fransız'cadır. Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve en ucuz şeraitle en kısa zamanda hem orta tahsil vermek ve hem ecnebi lisanı öğreterek ticaret hayatına atılabilecek malumatı vermek maksadile açı lan işbu mekteplerde Türkçe ve Fransızca lisanlarile beraber tngilizce ve Almanca lisanlarından biri de mecburidir. Tahsil ücreti (50) lira dır. Mektebe girebilmek için ilk m ektebi bitirmis olmak lâzımdır. Kayıt muamelesi 208930 da başlar ve cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri mektepte icra olunur. Kız mektebi: Düyunu nmumiye karşısında eskl mülkiye mektebi binası Tel, İst. 2731. Erkek mektebi: Cafcaloğlu'nda Tel. 1630. Vize 24 ağustos panayırı Vize Beledıyesinden: "î^miL suyu, saf havasile şöhret bulan Vize kasabaE'nın büyük hayvan ve emtea panayırı 24 ağustosta açılacağı /e üç gün devam edeceği ilân olunur. Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde eski Bostancı yeni Orta cadde eski 23, 24 yeni 66, 66 numaralı maabağ R ler bir köşkün tamamı. Mehmet Münür ve Ahmet 620 4131 Tavşantaşında Saraçishak mahallesinde atik Mabeyinci çeşme eedit Köşklühamam sokağında eski 22 mükerrer yeni 19, 191 numarah iratlı arsayı müştemil bir haneAyşe H. nin tamamı. 1300 4536 Boğaziçi Sanyerde atik Kudrerullah cedit Türbe sokağında eski 3 yeni 39 numaralı maabahçe bir hanenin Kımeti H. tamamı. 1650 4537 Boğaziçi Büyükderede Camiişerif sokağında eski 13 ve yeni 17 numarah bir hanenin tamamı. Zeliha Senlha H. 2454 4637 Peyikhanede mukaddema Dizdariye elyevm Eminsinan mahallesinde Salâhtarağa mektebi sokağında eski 7 mükerrer yeni 27 numarah blr hanenin tamamı. Şüküre H. 21184 4772 Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde Bağdat caddesinde eski 37, 38 yeni 286, 288 numarah maabağ ve bahçe bir hanenin tamamı. Emine H. Cemal Zühtü B. 10000 4879 Mahmutpaşada Mahmutpaşayıveli mahallesinde Kemerli sokakta eski 3 yeni 16, 18 numaralı bir hanenin tamamı. Şahbeğim H. 10285 5001 Sultanahmette Üçler mahalle ve sokağında eski 8 yeni 6 numarah maabahçe bir hanenin tamamı. Salih B Gül H. 4530 5032 Yenibahçede Mollaşeref mahallesinde Hayrettinpaşa sokağında eski 42 yeni 72, 74 numaralı bir hanenin tamamı. Seher ve Nahide Hanımîar 8250 5037 Şehzadebaşı Kalenderhane mahallesinde atik Şehzademektebi cedit Şehzadecamii sokağında eski 10 yeni 14 numarah bir hanenin tamamu Mustafa Islâm Ef. 8855 892 Beşiktaş Teşvikiye mahallesinde Kâğıthane ve Kavak sokağında eski ve yeni 154, 15, 17 numaralı iki hanenin S a l U l M ü n i r P a tamamı. ?a Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlâk vadesi hitammda tediyei deyin edılmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle satılığa çıkanldığından talip olanlann ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemelerl lüzumu ilân olunur.. 4735 Alemdağmda Reşadiye karyesi civannda vaki Vakfa ait (55) parçada (481) dönürı tarladan birinci kısım olarak (20) parçada (171) dönümü tallblne ihale edilmiştir. Mütebaki (35) parçada (310) dönüm tarla öd kısım olarak pararhkla muamelesi icra edilecektir. Müzayedesi ağustosun yirmi uçüncu çarşamba grünfl saat on dörde kadardır. Talip olanlann İstanbul Evkaf müdlriyetinde Orman ve Arazi Idaresine müracaat etmeleri. 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak (nüfus tezkeresi ibra* edecektir). 2 Tam devreli lîse mezunu olmak (Hekim olacaksa darülfünunun Fen Fakultesine, eczacı olacaksa eczacı mektebine kaydolunmak ve oradan alacagf hüviyet cuzdanını Ibraz etmek). 3 Yaşı yirmi biri geçmetnek (21 dahil). 4 Mektepçe yaptırılacak sıhhat muayenesinde söğlam ve askeröğe elverisD bulunmak. 5 Elinde ebevejninln, ebeveyni bulunmadığı takdlrde velisinin murafakai senedi bulunmak (işbu senet Noterden yaptınlacak ve bunda mektebe girmestn« muvafakat eylediği ve resml müsaadeden ga>Tİ her ne suretle mektepten infikâk ederse mektebin blr senelik masrafı olan bin beş yüz blr lira yirmi kuruştan sene ve gıjnüne göre masrafı deruhte ettiği zikredilecektir) . 6 Bir cürümle mahkum olmadığını ve hösnühal sahibl bulunduğuno v« nlşanü ve nikâhlı bulunmadığını natık mahallesi tarafından verilen Umühaber zabıta tarafından tasdik edilmek. Sayılan işbu şeraiti haiz olanlar vesaik ve 4 X 6 büyüklüğunde üç kıfa fotoğrafile ve istirta ile mektebe müracaat edeceklerdir. EPlKüJİEKERTABRiKÂSININ ber daha ucuzdu . Her !a kaldan e h^r şeker tüccanadan malıdır. Toptan satış ma alli: Bahçe^pı Dördü cü Vakıf Han dördüncü kar No. 3040 Telîfon htan^u'ı 171 U U ÇlKmiŞtir. i . Avtupu faik o lma<la bera ş kerlerine

Bu sayıdan diğer sayfalar: