26 Ağustos 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

26 Ağustos 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Camhuriyet 26 Ağustos 1930 Sehir ve memleket haberleri Dersim yollarında intibalar! Hozat'hlar ne istiyor? Yol iyilik âmilidir Hususî idare ve Maarif İşleri Aşiret reisinin daveti Pertek nasıl yerdir? Nereye gıdersen önüne Frat çıkıyor! U. Muhabirimizden |merkezl olan (Pertek) e gideceğiz Vali icmal Fransa İtalya Gelecek ay Cenevre'de toplanacak Cemiyeti akvam meclisleri M. Briand'ın Avrupa birliğine ait teklifi münasebetile gayet mühim olacaktır. Bunun ehemmiyetine bir delil de Fransız heyetine Başvekil M. Tardieu'nün riyaset eylemesi kararlaştırılmış olmasıdır. Avrupa birliği tasavvuru pek büyük gürültüler çıkarmış olduğundan Cenevre'de Fransa siyasetinin mahlrane manevreler çevlrmesi icap ediyor. Bu menevrelerden bazılarını bizzat M. Tardieu idare edecektir. Fakat mumaileyhin Cenevre'ye gitmek istemesinin asıl sebebi bu olmadığı ve kendisinin Cenevre'ye gelecek İtalyan ricalile İtalya Fransa ihtüâfı hakkında görüşmek istediği diplomatlar mehafilinde söyleniyor. Tevziat işi Kesik baş Gayrimübadillerin parası veriliyor Maznun jandarma mahkum oldu î [Muhalif gazetelerden birine Si, failinin !!vas'tan bir tüccar ve bir... Mualüm, Kesik baş cinayeti Yunan hükumeti icap ederse ]?mektup yazmışlar: «Küşat resmi için' muavini Mithat Beyle beraber yolculuk Hozat 10 Bu Garbî Trakya'lılar için tedi ", buraya gelecek olanlara belediye ziyaj dayaktan öldüğü tahakkuk ediyoruz.. Mithat Bey; enerji bir idareci.. etmiştir sabah çok erken f fetler vermek için 25 bin lira ayırJ yat yapacaktır Bugün gene yol mükelleflerinln defterkalktım, kasabanın rmıştır.» ve arkasında bir sürü iğrençf lerile ve mektep muallimlerinin maaşKesik baş cinayeti namile maruf olan yegâne kahvesine cıkk Muhtelit mübadele komisyonu Baş w larile çok sinirli bir halde meşgul.. Şunu Osmaniye köyü cinayetinin faili küçük tım.. Belli başlı kim*'" memnuniyetle kaydediyorum ki bu gay murahhasımız Tevfik Kâmil Bey akit fhücum... Ömer'e jandarma karakolunda dayak seler de buraya geliKüşat resmi için daveti demir yolş atarak ölümüne sebebiyet veren jandarretli zatın himmetile Elâziz Vilâyetinin mucibince Yunanlıların vermiş olduklan f yorlarmış.. Bir gazetetevzii S^ları yapmıştır. Sivas şehri de kendi^j} malarm muhakemeleri dün Ağırceza husus muhasebe işleri mükemmeldir. 440 bin İngiliz lirasının sureti cinin böyle bu hücra hakkında dün kendisile konuşan bir l^sinin bu en büyük bayramını istediğiAjj mahkemesinde neticelenmiş, karar tefYol mükelleflerinin kayıtları hususundamemleketi ziyaret etgibi kutlulayabilir. $j/ him olunmuştur. ki ihtimamlarla geçen sene yirmi binden muharririmize şu beyanatta bulunmuşmesinden çok memMuhalif fırka, Halk Fırkasma Sivas'a;^ ibaret gösterilen yol amelei mükellefesi tur: Heyeti hâkime, bu mes'ele hakkındaki nun oldular, anlatı« Gayri mübadillerin Yunanistan'da K demiryolu yaptı diye ateş püskürürM karar için tam iki buçuk saat müzakerebu sene 35,000 ne çıkmış. mektep mualAvrupa siyaseti umumiyesi hayli zayorlardı [gazeteci bıraktıkları mallara mukabil verilecek ^ ken, bir tüccar ve daha fenası bir muj. de bulunmuş, saat yedide kararı tefhim mandanberi ItalyaFransa zıddiyetinin limleri de her ay maaşlarım alıyor. olan 125 bin liranın birinci taksiti olan bey; bizl iyi dinle. *** allim efendinin Sivas'a küşat resmi u etmiştir. Kararname çok şayanı dikkat tesiri altmda bulunuyor. Tarafeyn in62,500 İngiliz lirası Yunan millî bankası bizim derdimiz büiçin Halk Fırkası adamları geliyorlar, J bir şekilde tanzim edilmiş olüp bütün şaatı bahriyelermi bir müddet tatil etYolda elinde kâğıt tutan bir adam tarafından İngiltere bankasına verilmişyüktür, bir kaç hırÇalışkan Palu kayolacak mekle zıddiyetin şiddeti şimdillk teskin diye muhalif gezetede bağırması n e / zabıta memurlarına bir ibret gördük, otomobilimizi durdurduk... Aşi tir. İngiltere bankası parayı hükumete sız. bir terblyesizlik makamı Nami B. mahiyettedir. Bu karara göre maznun edilmiş ise de senenin sonunda Fransa on hazin tezat. J yapsa, memurlar vak'ayı büyük göster ret reislerinden biri bizi davet ediyor, vermek üzere tahriren malumat vermişlardan Kürt Hüseyin beraet etmiş, Tekir biner tonluk muhtelif kruvazörleri tezZavallı Sivas, en büyük sevincine2 mektubu getiren bu reisin en muteber tir. Bu para üç taksitte ödenecektir. mek için ne yazacaklarını bilmezler. dağ'lı Hasan pehlivan vazife esnasında gâha vazedeceğinden bu zıddiyetin tekadamı imiş, gelemiyeceğimizi söyledik, Kezalik Garbî Trakya'daki Müslüman ' cirkin hislerinin zehirlerini katan buf bir maznun söyletmek için dayak attığı rar feveran eylemesi pek muhtemeldir. Halbuki bu dağlık bu taşlık, bu yolsuz, M bu davetçi adam bir kaç kuruş sadaka etablilere verilecek olan 150 bin İngiliz ve bu dayak sebebile maznunun ölümüne İki devlet arasmdaki zıddiyet eski bir bu zlraatsiz. bu taşlık. bu yolsuz, bu tüccar ve muallim efendinin mektu « istedi, verdik... lirası ile İstanbul'daki etabli rumlara sebebiyet vermiş olmakla beş se şey ise de son zamanlarda vahamet kesziraatsiz ve bu aç yerde bir hırsızlık Anadolu'da bıraktıkları mallara mukabil ^bunu okuduğu zaman kim bilir nef neye *¥* mahkum olmuş, merkumun betmesinin amili 1915 senesi 26 nisanınoldu mu bütün memlekete teşmil edili" zabıta memuru bulunması esbabı müşed da aktolunan Londra misakı olmuştur. Pertek'e geldik.. Frat'ın yakinindeki gene 150 bin İngiliz lirası da muhtelit 'kadar muztarip olacak!. yor. Dersim'liler şöyle yaptı, Dersim'liler komisyon emrine ingiltere bankasına ^ Ticaret ve medeniyet için yapılan'4 dede addedilerek cezasma bir sene sekiz Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya arabu kasaba eskiden büyükmüş.. Şimdi böyle yapacak diye lftiralar başlar. Biz yatırılmıştır. t Sivas demiryolu ilk postasile bir tüc H ay zammedilerek 6 sene sekiz aya iblâğ sında aktolunan bu mukavelede İtalya'bahceler içinde gömülmüş, bir köy.. Peraç ve fakiriz. Yollanmız olsa, davanmızı. Bundan başka Garbi Trakya'da bulu > carın ve bir terblye adamının bu ba*,) edilmiş, ancak bu dayak faslma Hasan ya gayet mühim, geniş ve zengin yerler l tek: Mogul lisanmda karakuş manasına yağımızı, yünümüzü sür'at ve sühuletle nan ve hükumet tarafından evvelce vazı fyağı dedi kodularını mı naklede^ Pehlivandan maada meçhul bazı kimse vadolunmuştur. Şöyle ki: gelirmiş ve eski Pertik'in Frat kenarıntey edilip te şimdi iadesi mümkün olmısevketsek, cebimize para girse her yerden Jn ler de iştirak etmiş olduğundan ölümün Cenubl Tirol asıl ahalisi Alman olan daki kaîesi üzerinde. vaktile bir karakuş Iiz lirası da ihtiyat olarak Muhtelit müba fcekti?] sakin, her yerden rahat Dersim olur, heykeli varmış.. Pertek'te kaymakam Be yan Türk emlâki için verilen 15 bin İngi , Bu fıkrayı Ankara'da çıkan «Hâkijj* faili hakikisi taayyün edememiş, bu se kısmile birlikte Brenner geçidine kadar i beple jandarma Hasan pehlivana verilen İtalya'ya temin edilmiştir. Bundan başka bak Cumhuriyet hükumeti bu derdi ne sim Bey bize bir Türk kadını tanıttı. lirası da ihtiyat olarak Muhtelit müba • miyeti Milliye» refikimiz yazıyor. güzel anladı, Ovacık, Erzincan, Elâziz Ş 6 sene 8 ay hapis cezasının yarısı tenzil Trieste, bütün İstirya, Palanka burnuna Ümmi ve yaşlı olan bu hanım yüksek bir dele komisyonunda saklanacaktır. İadesi |> Doğru söze ne denir? edilerek iptidayi tevkifinden itibaren kadar Dalmaçya, bunun önundeki adayollannı yapıyor. İste biz bundan böyle zekâya malikti. Hatta kızından yenl mümkün olamıyan emlâk için verilen dört sene Uç ay mahkumiyetine hükme lar İtalyaya temin edilmiş ve Arnavutluk rahat, mes'ut yaşıyacağız...] harfleri de öğreniyormuş.. Beledlye aza 15 bin İngiliz lirası kâfi gelmediği taklunmuştur. sahilinin bitaraflığı dahi vadolunmuş Ben bu sözlerl dikkatle dinledim ve lığına da intihap olunacakmış. Fatma dirde Yunan hükumeti yeniden tediyatve bu suretle Adriyatik'in bir italyan deinandım artık ya saflık, yahut hakşi Hanım ismindeki bu Türk kadını Cum ta bulunacaktır. nizi olması kabul edilmiştir. italya'ya tenaslık ettim.. Bilmiyorum bildiğim bir huriyet mefhumlarım tamamile anlaYarın komisyon heyeti umumiyesi içmin olunan şeyler bunlardan ibaret deşey varsa, yol, refah; vahşeti izale eden mış Pertek'te Türk kadmlarına ve te tima ederek riyaset tarafından Yunan'iki btiyük amildir, ve bu adamların da ceddüdüne rehber olacak.. Pertek'de bir lıların mukavele mucibince vermiş olİki belediye müdürü kaymakam ğildir. Uç devleti muazzama Akdeniz'deki müvazenenin muhafazasında Italya'şükranla zikrettikleri üzere Cumhuriyet kaç saat lstirahatten sonra gene yolu duklan bu paranın tevziat tarzı hakkınoluyor nın hayati menafii bulunduğunu tasdik Hükumeti bu iki inzibat ve sükun ami muza devam ediyoruz.. Ve gene ecel be da alâkadar büro ve memurlara tebligat Eylul 1 den itibaren teşkil edilecek etmişlerdir. Mukavelenin on dokuzuncu Mne ciddiyetle tevessül etmiştir. şiklerine binerek koca (Frat) m Uzerin yapılacaktır. yeni kaza kaymakamlıklarında Yeniköy maddesinde Asyayi Osmanî kâmilen yaKonsorsiyom olmasaydi tn belediye müdürü Süleyman Bey evvel hut kısmen taksim olunduğu takdirde den geciyoruz. *** giliz 900 kııruşa kadar düşe ce de Üsküdar kaymakamı; Şimdiki Üs italya'nın dahi nazarı itibara alınacağı Bugün Dersim'de başka bir kazanın. A. Fuat Yerli mallar sergisinde küdar kaymakamı Aziz Bey de eskiden taahhüt edilmiştir. cekti, deniliyor Yerli Mallar Sergisinin kazandığı yüksek hâkim olduklan için şeraiti kanuniyeyi Mukavelenin on üçüncü maddesinde teveccüh ve muhabbet her türlü tasavvurun haiz bulunduklarından eski vazifelerin Almanya'nın müstemlekâtı taksim edilfevkindedir. Konsorsiyomun; sterlin rayicinin 1020 kuDiğer belediye diği takdirde Italya'nın dahi hissesini Bu sıcak günlerde bütün İstanbul halkı ruş etrafında tesbitine karar vermek üzere de ipka edileceklerdir. ( Birinci sahifeden mabait ) ( Birind sahifeden mabait ) nır. bedava bir mesiresi olmuştur. Büyük fevkalâde bir ictima aktedeceği yazılmıştı. müdürleri şeraiti kanuniyeyi haiz değil alacağı ve bahusus Trabulus, Eritire ve Somalı hudutlarından tevziat alacağı deniz bandosunun lâtif terennümatını a Bu hususta malumat almak istediğimiz Nurimîz Hamdi B. ler dün saat 1 deci yaşına girdi. Yedi sene evvel An yakta dinliyenlerin adedi binleri müteca rullah Esat Bey bir muharririmize şu izahatı lerdir. Vekâletln bu hususta ne yapacağı temin olunmuştur. malum değildir. vermiştir: Ertuğrul yatfle Yalova'dan şehrimi kara'da mütevazi bir şekille malî vizdir. Bu teminat üzerine İtalya ancak bir faaliyet hayatına giren banka he Sinema perdesi önünde beş bini müte « İhracat işlerlnin şayanı dikkat bir ke Eski borçlar nasıl verilecek? kaç ay devam edeceğini zannettiği harze gelmişler ve Meclis Reisi Kâzım caviz züvar zevkle durmakta, radyonun zarif şayiş arzettiği son on gün zarfında, kambiyo Hükumeti sakıta zamanma ait borçların be girmiş idi. Harp italya'ya gayet paPş. Hz. le Vali muavini Fazh, Sey men her adımda bir muvaffakiyet havadisleri butün halkı neş'elendirmekte vaziyeti çok müsait bir safhaya intikal merhalesine erişerek çalıştı. Onun dir. „ etmiştir. , . . . . tediye şekline dair Defterdarlığa bir tamim halıya maloldu. Fakat sonunda Londra risefain müdürü Sadullah B. ler tagelnıişür. Bu tamime naearan şbndiye kabugüne kadarki hayatını gösteren Dun akşam saat beşe kadar sergiyi 14700 Bu müddet zarfında gfinün bilumum "ti dar müraeaat etmemiş olanlara vesaik Ib mukavelesinde vadolunan şeylerin bir rafından istikbal edilmişlerdir. kişi dolaşmıştır. Şu halde on dört gün zar cari lhtiyacları kernafissabık tâmamen tatçoğu kendisine verilmedi. Hırvatistan ve safhaları tetkik ederken en büyük fında sergiyi 198,800 kişi tar,a£jnd%p ziya bik .edildikten baçka piyasanın kambiyo razmda bono verilecektir. Dalmaçya sahilleri Yugoslâvya'ya nhak İsmet Pş. Hz. ile Tevfik Rüştü B. kıymet derecesini Türk kabiliyetini ret edilmiştir. Darrîliye'Vekili Şukrü Kaya fazlası konsorsiyom tarafından mubayaa eHerman'ın veraset vergisi tahsil olundu. Arnavutluk sahilinin bitaraflığı Beyoğlu'nda Sami Günzberg B. in bilfiil tahakkuk ettirmesinde bu Beyefendi Hz. bugün ikinci defa olarak ser dilmiş ve konsorsiyomun kambiyo açığı bu temin edilmedi. Bu vaziyet karşısında edildi giyi ziyaret etmiştir. suretle kapanmıştır. muayenehanesine giderek dişlerini luruz. Herman Spirer şirketinin vergisi son şekli bazı İtalyan diplomatları Avusturya ve Serginin beş eylule kadar temdidi için büİsterlin rayicinin tesbit haddine gelince, 15.000 lira olarak tesbit edilerek tedavi ettirmişlerdir. tahsilât Almanya'nın Adriyatik sahilinden süİş Bankası öz Türk sermayesi, tün fabrikalar sergi hey'etine müracaat et hükumet; şimdiye kadar olduğu gibi bun yapılmıştır. rülmüş olmasma teessüf ettiler. Başvekil Pş. Hz. ve Dahiliye Ve öz Türk emeğile meydana getiril mektedir. Cumhuriyet Gençler mehafilinin dan sonra da rayiç politikasını memleketin verdiği müsamereyi perşembe günü üçüncü iktisadi menfaat ve ihtiyaçlarına göre olmaOsmanlı İmparatorluğunun ve Alman kili Şiikrü Kaya B. dün akşam geç miş ve bu tükenmez hayatiyet kud müsamere takip edecek ve 30 ağustosta sını düşünmektedir. Binaenaleyh bugünkü müstemlekâtının taksiminde dahi İtalTayyare bayramı için muazzam bir müsa kambiyo vaziyeti İngiliz lirasının bu umu•akit gene Ertuğrul yatile Yalo retile yaşatıhp ilerletilmiştir. Maya'nın amali tatmin olunmadı. Bu inkimere yapılacaktır. mî ihtiyaç ve menafi noktasından en ziyade İskenderiye hattında Seyrisefain va'ya dönmüşlerdir. sari hayal Italya'nın müttefiklerine karIiyeci yoktur, hükmü verilmek is Her yerde ve her mahalde serginin güzel şayanı arzu görülecek had dahilinde tesvapurlarına rağbet Hariciye Vekili Ankara'ya dönüyor tenen bir memlekette Türk mali likleri ve serginin intizam ve sergi eğlenceleri bitine müsaittir.> şı vazlyetinde şiddetli aksülâmel peyda İskenderiye'ye hareket eden Seyrisefain sâylenmektedir, ve bu güzel vesileler yerli Muharririmiz; müracaat ettiği salâhi idaresinin (İzmir) vapuruna İzmir'den 1500 etmiştir. İtalyan'lar müttefikleri taraHarciye Vekili Tevfik Rüştü ve yecilerinin tesis ve ilâ ettikleri bu malları için ne gıızel bir reklâm oluyor. yettar zevatın katl ve ayni meelde olan be küfe şeftali ile 10 bin kavun yüklenmiştir. fından aldatılmış olduklarına kanaat Viyana sefirimiz Hamdi B. ler bu müessese; iktisadî varlığımızın şehyanatlarını şu cümlede hulâsa ediyor: Borsada vaziyet İstanbul İskenderiye seferini yapan hasıl etmişlerdir. gün Ankara'ya gideceklerdir. kâr bir isbatıdır. İş Bankası bun İngiliz lirası dün borsada 1030 kuruşta açıl « Konsorsiyomun müdahalesi olmasay (İzmir) vapurunda 23 İskenderiye yolcusu İşte Faşizm ve M. Musolini bu aksüldi, bilhassa son üç gün zarfında Borsaya vardı. dan sonra da isabetli faaliyetile mış ve tek muamele 10 para farkla olduk arzedilen kambiyo miktarı; İngiliz lirasını yor. Vapurlarunıza gittikçe rağbet artı âmelden mahirane istifade ederek ItalIsmet Pş. Hz. Malatya'da bir tan sonra bütün alım, satım açıldığı fiat ya'nın mukadderatına hâkim olmuşlar yolunda devam edecek ve mazha üzerinden yapılmış ve akşam gene 1030 muhakkak 900 kuruşa düşürmüş buluna nutuk söylüyecek Bir Arjantin mektep gemisi geliyor ve İtalya milletini bir gün emellerine nacaktı.» kuruşta kapanmıştır. Ankara 25 (Telefonla) îsmet riyetlerine bir çok yeni muvaffa • Diğer bütün kambiyolar da Türk lirasınm Konsorsiyom. vaziyeti eylulün birinde ak 28 ağustosta Arjantin'in Prezidanto Sar il edeceklerlni vadederek tatmin Pş. Hz. nin Sivas'tan sonra Malat kiyetler daha ilâve edecektir. Bu kuvvei iştiraiyesi lehine fiatlarmdan kay tedeceği mutat hey'eti umumiye lçtimaında mento isminde bir mektep gemisi İstanbul'a tmişlerdir. Hakikaten bugtin İtaltezekkür edecektir. gelecektlr. yan'ların nazarında yeni bir Roya'ya geçerek umumî mahiyette neticeler için kıymetli Umum Mü betmişlerdir. Bari sergisi için hazırlanılıyor ma imparatorluğunun tesisi ü bir nutuk irat etmesi muhtemeldir. dürü Celâl Beyefendinin şahsiyeti İtalya'da Bari şark sanayi sergisine iştikâfi ve kâfil bir kudrettir. midi her şeyin fevkindedir. Şimdi İtalrakimiz için Sanayi Birliğinde hazırlıklar Münir B. Paris sefirî oluyor ya bütün gayreti bu emelin istihsaline İş Bankası bu münasebetle bu devam etmektedir. Şehrimizden sergiye nno Fethi B. in istifasile münhal ka gün için bir gezinti tertip etmiştir. yirmi fabrika mamulâtmı göndermektedir. hasretmiştir. Binaenaleyh İtalyaFransa Bu münasebetle yapılacak İtalya seya ihtilâfı kolay kolay hallolunamıyacaktır. lan Paris Büyük Elçiliğine Bern Hususî bir vapurla Yalova'ya gihatine 40 kişi kaydolunmuştur. Muharretn Feyzi sefirimiz Münir B. in tayini tahak decek memurlar, Bankanın yıldö Sergiye Sanayi Birliği namına ikinci reis kuk etmektedir. nümü gününü tes'it edeceklerdir. Kâzım Ziya ve Mustafa Hayri Beyle Ticaret Odası namına kâtibiumumî M. Vehbi Bey Umum Müdür Celâl Bey de Yalo gidecektir. îratn'm cevabı bekleniyor Asırlardanberidir kadınlar ko 1 ğiştirmemek. Ayni hararet, ayni Konsorsiyom Müdahale netîcesi menfi mi oldu ? İsmet Paşa İş Bankası Karımı eve nasıl bağlıyabilirim? calarını eve bağlamak çaresini dü şefkat, ayni hayat ve kalp ortaklığı... Kadını en çok ürküten şey, erkeğin evlenirken süründüğü cilâ, evlendikten sonra bu cilânın altında çıkan çopur insandır. Kadın ihmal edilmiye taham mül edemez. Kadın çocuğuna, evine, erkeğine ne kadar düşkün Ağaogu AHMET olursa, o nisbette kendisine de düşno gibi, masa gibi evin bir mobilRıhtım şirketi yeni antrepo yapıyor Beyin eseri kün olunmasını ister. Bağlar çö Rıhtım şirketi Eminönü'nde iki antrepo yesi addederlerdi. yaptırmaktadır. Fakat bu antrepolardan biFakat kadın kafesin arkasından zülmiye başladığı, erkek evinden Eser şöyle başlıyor: rinin arsası yüzünden Evkaf ile bir İhtilâf çıkıp hayata girince bu nazariye hariçte geçirdiği saatlerin hesabını çıkmıştır. «Ben bir esir idim. Hür olmak istedim. Rıhtım şirketinin bu yeni antrepolan ik değişti. Bugünkü erkek kendisinin vermemiye başladığı zaman, ka Zincirlerimi kırdım, kalenin duvarını pılmıştır. Talimatname Emanet matba mal edildikten sonra İstanbul tarafında karısı hakkında düşündüklerini ka dının kalbindeki en kuvvetli aşk deldim ve açığa çıkarak derin bir nefes burg'ta hafif bir kahve altı yaptık; her asında tabedilmiştir. Evvelce cezalar en tahmil ve tahllye ücreti yüzde elli nisbe rısının da kendi hakkında düşüne bile ateşe gösterilmiş bir demir gi aldım. Şimdi önümde geniş bir çöl varkes bana, korknyor musunuz? Diyorda. cümen karan ile alınmakta idi. Şimdi tinde ucuzıyacaktır. dı. Nereye gideceğimi, nasıl davranacabileceğini anladı. Şimdi kansını bi erır... Bense ba lâtif seyyahatten o kadar cezalar cürüm yerinde polis ve zabıtai Kadın kuvvetle sevdiği zaman ğımı bilmiyordum. Tereddütlü bir kaç kendine ve evine bağlamanın çamemnundum ki, bitmemesinl istiyor belediye memurları tarafmdan makbuz adım attım. Kendimi İki yolun Şoförler cemiyeti intihabatı resini arıyor. Yeni evlenmiş bir parasızhğa razı olur, mesak ve me aynmında buldum ve buraya dikilen verilmek suretile tahsil edilecektir. VerBnm. Sitrazburg'tan sonra fırtına bizi zahimi sevdiği bir arkadaşla be Şoförler cemiyetinin yeni idare heyeti genç soruyor: bir direk üzerinde şu yazıyı okudum: miyenler hakkında tahsili emval kanu!>ir hayli eğlendirdi. 2500 metrede 200 intihabı bir iki güne kadar yapılacaktır. raber şerbet gibi içer... «Ben karımın bana ve evime bağSol tarafa giden yol hürriyet yokflometre sür'atle bulutlarda çalkanı nu tatbik edilecektir. C. H. F. heyeti idare namzetlerinl tesbit Fakat mukabilini görmek şartih olmasını isterim. Bir çok kadın le... Sevdanın bir tarafta çö'zül • ludur. etmiştir. yorduk. İH saat sonra Prağ'da idik, fevTaksim abidesi hesapları tasfiye Sağ tarafa giden yol kölelik yoKunduracılar cemiyetinde ihtilâf lar gibi evine bir vazife, kocasına mesi, öteki tarafı bir zaman kıs kalâde karşılandık. Şiddetli fırtına ediliyor Kunduracılar Cemiyetinde 80 lira maaşlı çocuklarının ve hesap pusulaları kandırır, belki daha kuvvetle bağ ludur. rağmen 10 dakika evvel bnraya geldik. Taksim âbidesinin Inşasma nezaret bir kâtibiumumî ile 50 lira maaşlı diğer nın hatırı için bağlı olmasını isteSol taraf oldum. Sabaha kadar yürülar, fakat hislerin yalnız başına bir Belgrat'tan sonra tayyaremiz değişti. eden heyet dün Şehreminl Muavini Hâ kâtip tayin edildiginden Ticaret müdiriyemiyorum. Seneler geçtikçe rabıta tarafa akması, en kuvvetli kalbi düm. Şafak sökerken kendimi bir kaleAslan Bnlgar oldufum için Bulgaristan mit Beyin nezdinde toplanmrçtır. Ko tile cemiyet arasında bir ihtilâf çıkmıştır. nin önünde buldum. Kalenin kapısı üCemiyet hey'eti idaresi, cemiyetin gayet mızm kuvvetlenmesini istiyorum. dahi yorar. Bazan bunun bir ak zerinde altın hat ile yazılı şu levhayı Sa 56 gün kaldım ve ba sabah thya Bey misyon âbidenin hesaplarmı tasfiye et fakir bir cemiyet olduğunu ve bu kâtiplere Benimle evlendiğine pişman olma sülâmeli olur ki en sevdiği adama okudum: Isminde bir Türk tayyareci ile geldim. meğe başlamıştır. Yalnız S. Kanoni de ihtiyacı bulunmadığmı bu kadar maaş sın. Karımın aşkını nasıl idame e düşman olur. Kadına eve, ve kalbe verilemiyeceğini bildirmiştir. Bu asil genç Siflna şirketinde Türk tay ka'nın son taksiti aradan bir kış geçtikSerbest insanlar ölkesi . debilirim? Onu eve nasıl bağlıya bağlamanın en kuvvetli sihri, gene ö Ve girmek istedim. Önümü bekçiler yareceliğinin şerefini ihya ediyor. Sofya, ten sonra verilecektir. bilirim?» kalptir... kestiler...» Süleymaniye kulübünde Ban bnraya kadar pek müthiş fırtınalar Yeniköy fstinye yolu yapılıyor Süleymaniye Terbiyei Bedeniye YurdunKadını eve ve sevgiliye bağlamaAteş söndükten sonra mum yaiçinde soğuk kanhlıfma hayran oldum.» Yeniköy İstinye yolunun yapılmıyan dan: Devamını YARIN nın bir çaresi var. İlk gününden nar mı; Senelik kongre 29 ağustos cuma günü Fransız muharriresinin Yalova'ya git kısmma bu sene başlanacaktır. Esasen yookuyacaksınız.. saat 10 da Yurdun Şehzadebaşı Letafet a son gününe kadar muameleyi deCİCf ANNE lun büyük bir kısmı ikmal olunmuştur. Bu nıesi muhtemeldir. Her sene olduğu gibi bu sene de 31 ağustosta Yugoslâvya'nın Luliyanka şehrinde şüne düşüne saçlarını ağarttılar. bir panayır açılacaktır. Bu panayırda bilFakat şimdiye kadar erkekler hassa kereste mamulâtı ve ormanlann iskarılarını eve nasıl bağlayım diye letllmesinde kullanılan bir çok alât ve edevat teşhir olunacaktır. Çünkü Yugoslâv düşünmemişlerdir. Çünkü bir defa ya'nın mühim bir kısmı orman olması dolayısile orada en müterakki san'atlerden bir kadının kalbini kazandılar mı, biri de keres'teciliktir. Memleketimizden de artık ebediyen kendilerîni bu kalbu hususla alâkadar olanların gidip bu ser be sahip sanırlar. Ve kadını piyagiyi ziyaret edecekleri muhtemeldir. sene 20 bin lira daha verilecektir. partımanındaki binasmda aktedileceğin den bilumum azanm teşrifleri rica olunur. Iran'a verdiğimiz son notaya va'da bulunmaktadır. perşembe gününe kadar cevap a İş Bankasma çok uzun ömür, lınması tahmin ediliyor. Yalova'da çok büyük muvaffakiyetler temenbulunan İran Maslâhatgüzarı Meh ni ederiz. met Sait Han Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. le bir müddet görüş • müştür. Mülâkatın mahiyeti sak Belediye cezaları nasıl lanmakla beraber iki hükumet noktaî nazarı ve münasebatı etrafmda alınacak? temasların devam ettiği anlaşılı Yeni belediye kanununda esnaftan jror. Mehmet Sait Han mülâkatı alınacak cezalara ait maddeler vardır. müteakıp İrtanbul'a hareket et Bu maddelerin sureti tatbikl hakkında miştir. bir ahkftmı cezaiye talimatnamesi ya Sırbistan'da bir panayır SERBEST İNSANLAR ÖLKESINDE

Bu sayıdan diğer sayfalar: