4 Kasım 1930 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

4 Kasım 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cumhttriyet ieşrinisani 1931 TÜ* "Venizelos,, kimdir? J Venizelos ve harbi umumî Venîzelos'un itilâf lehtarlığt İngiltere'nin vaitleri Kral Kons • | İantin ile hizmet Yunan erkânı harbiyesi Çanakkale harekâtına iştirak aleyhinde Sehir ve memleket haberleri Musakkafat Zahire tacirleri i Çocuk dayakla terbiye <P edilmez t Siyasî icmal Akdeniz devletleri Tahrir kom^yonları teşekkül etti * Üç komisyon reisi ve azaları Avusturya ile Sırbistan arasında harp ıharnnu müteakıp Sırbistan Başvekili ayın 15 inde şehrimize Pasiç, Yunanistan'ın vaziq(£p ne ogeleceklerdir " dık. Işittiğimize gore esasen hasta buluf cağını M. Venizelos'tan sormuştu. Tu| n a n yavrunun, bu dayak neticesinde ka1 ıan Başvekili, Avusturya ile Sırbistan İstanbul'daki müsakkafatın ye #fası ve alnının iki tarafı yarılmış ve za, ısında açılan muhasamat hakkında niden tahririne başlanacağını yaz vallının tedavisi jünlerce devam etmişJ Ifi izahat aldıktan sonra ittihaz eylimıştık . Vilâyet tahririn başlıyacapeceği vaziyeti bildireceğini, maamafih Bu elim hâdiseyi haber alan çocuğun ğı günü gazetelerle ilân edecek babası derhal polise muracaat eder ve' »ırbistan'Ia mevcut ittifakına binaen, tir. Fatih kazasından başlıyacak Polis Müdiriyeti doktoru tarafından muŞ Inlgar'lar tarafından bir taarruz vuııu takdirinde Yunanistan'ın mtitteolan tahrir için üç komisyon teş ayenesini icra ettirir. Hâdiseye zabıtaŞ ffikine yardım edeceğini ilâve etmişti. kil reis ve azaları tayin edilmiş vaz'ıjet etmekle beraber evlâdının veâ memleket çocuklarınm maruz kaldığı bu4 îulsraristan'la Türkiye'nin ittlfak edetir. fena muameleden çok müteessir olan Hü1 rek Yıınanistan'a taarruz etmeleri ihBu işe memur edilen zevat Ma .seyin Efendi, çoeuğıınu bizzat Maarif™ tinıaM de Venizelos'u çok dusündürüyorliye Vekâletinin 9, 20 ve 33 numa ŞMudiriyetine kadar götürerek vak'ayıŞ lu. Bilhassa Goben ve Breslav Alman ralı tahriri musakkafat hey'etleri MMaarif Mudurü Beye de anlatır ve şikâft gemilerinin Çanakkale'ye iltica ederek lyet eder. 1 )smanlı bayrağını çekmeleri ve Osmandir. 9 numarah komisyona 32 nu u Zabıta ve Maarif idaresinin tahkikatını™ lı filosuna iltihak etmeleri üzerine bahmaralı komisyon reisi Nafiz Be; î yaparak bu muallim hanım hakkında rl tefevvuknn Osmanlı devleti tarafınr riyaset edecektir. Aza: Ragıp v < kanunî takibatta bulunacağı ne kadar çeçmesi Venizelos'un uykusunu kaçır Fehmi Beyler ve 20 numarah ko Vtabiî ise, mekteplerde hâlâ boyle dayak ııştı. Yunanistaıı istiklâlini temin ede1 jfvak'alan olması da o kadar teessure şamisyonun reisi Şerif, aza Hasan ^yandır. tilâf devletlerine karşı Venizelos di?e Tahsin, Yusuf Kadri Beylerdir. Bu müessif hâdise karşısında biz bu|blr çok Tunan'lı gibi mütemayil idi günlük kısaca, yeni terbiye usulleri du( Kral Konstantın lununla beraber Bulgar tehlikesi ta33 numarah komisvonun reıs ruken dayağı terbiye vasıtası olarak bakkuk etmezden evvel Sırbistan lehiVenizelos, Çanakkale'nin harici istih Tahsin aza Vehbi ve Nuri Beyler kullinanlara mürebbi denilemez ve kaba' ne harbe müdahale edemiyeceğini, Fran kâmatına karşı yapılan harekâttan ha dir. hati ne olursa olsun bu asırda çocuk dasa sahnei harbine de askergönderemi berdar edilince, vadedilen mühim taviKomisyon azaları ayın 15 ind< vakla terbiye edilmez, diyoruz. Ankara'da yapılmış olan Cumhurlyet yeceğini, su kadar var ki Osmanlı dev zatı arziyenin tahakkuk anının hulul etTabiî bu siyasetten ne Fransa ne de Sovşehrimize geleceklerdir. Komis , Doğru değil mi? bayramı resmi geçitine iştirak eden İzmir yet'ler memnun değildir. Fransa'nın man letinin harbe istiraki halinde Bulgaris tiğine kani olmuştu. Maamafih Çanakliseleri talebesi dün Gülcemal vapurile İz zumei ittifakiyesi merkezî Avrupa'da ve tan cihetinden emin olmak şartile bah kale'ye karşı kat'î bir taarruz icrası için yonların ne zaman işe başlıyacak mir'e avdet etmişlerdir. Balkan'lardadır. Bu sahalarda İtalyan si • ları vürutlerinden sonra ilân edile r! ve berrl kuvvetlerini itilâf zümresi kuvayı berriyeye ihtiyaç hasıl olduyasetinin mühim muvaffakiyetler kazan cektir. nin emrine amade kılmağa taraftar olğunu öne sürmüş ve Yunanistan'ın bir ması Fransa'nın hem askerî hem de siyasî duğunu (Marn) mnharebesinden evvel kolordu göndermek suretile Çanakkale menfaatlerine muzırdır. Besarabya'nm müitilâf devletlerine beyan etmiş idi. Veharekâtına iştirakini krala teklif eyledafaasını deruhte ederek işe başlıyan ItalŞnirelos'un itilâf lehindeki temavüllerini ya'nın Balkan'larda ve Merkezî Avrupa'da mişti. Yunan erkânı harbiyei umumiye Yunan, İtalyan ve Ingiliz ınazarı itibare alan İnçiltere, Türikve'Uç belediye müfettişi azledildi Sovyet hudutlan önüne dikilmek lstemesl dairesi, Venizelos'un tasavvuruna mumuhakemeleri rnin harbe mttdahalesinden evvel Osİstanbul Belediyesi müfettişlerinden Ce dahi Moskova'yı sıkmaktadır. Fakat İtalya halif bir vaziyet almış, askeri mülâhamal, Muhsin ve Küçük Hüsnü B. ler Da ' manlı filosunun Yunan donanmasına Türk Yunan muhtelit hakem mahke faalâne siyasetini Şarka tevcih etmekle Tuzalardan sarfı nazar siyasi esbap dahi hiliye Vekâletinin bir emrile azledllmlç mesi perşembe günü toplanarak bazı yeni nus uzerindeki iddialaruıdan vaz geçmiş dej taarruz için bofazlardan cıkmasına mübitaraflığı istilzam eylediğini ve çünkü lerdir. davalar rüyet edecektir. ğildir. italya Akdeniz'in yalnız Şark hav : saade etmiyeceğinl sureti mahremanede Yunanistan Anadolu'da mühim tavizatı Almanya'nın ta (Venizelos) a vadetmisti. İngiltere'nin 22 teşrlnisanlde de Türk İngiliz hakem zasında değil Garp havzasında dahi FranBakım evleri arziye temin eylese bile tstanbul ve bonınmış musikişinas mahkemesi toplanarak Abdülhamit verese sa'nın tehllkeli bir rakibi bulunmakta berbu vadi, Yunan endiselerinin kısmen Sıhhiye Mudiriyetince tesis edilecek ü, ğazlara göz dikmi; olan Rus'larla Anlanndan viyolom sinin davasuıı rüyet edecektir Bir kac gün devamdu. Fakat burada vaziyet İspanya'da bertaraf olmasına hizmet etmisti. tnbakım evi kadroları Sıhhiye Vekâletinden sonra da Türk italyan mahkemesi top diktatorluk devrildikten sonra hayli değışgiltere hükumeti. Gelibolu yarım ada talya ve havaiisinde yerlesmek istiyen istanbul Sıhhiye Müdiriyetlne gönderilmiş M. Kulenkoyf refa lehine İtalyan'ların ve sair büyük devletlerin tir. katinde piyanist M lanacak ve gene Abdülhamit vereseslnln miştir. Değişen vaziyet İtalya'nm sına karsı bir taarruz plânı ihzarı için ihtirasatı yüzünden Yunanistan'ın oraRoze olduğu halde italyan hükumeti aleyhine açtığı davaya değildir. Belediye Edirnekapı'daki bakım evbıde ? Yunan erkânı bahriyesile m»'"keratta İspanya'da Ceneral Primo'nun diktatörlüğu edemiyeceğini ve esasen ayrıca işe giden kadınların çocuklarını bı dün şehrlmize gel bakacaktır. • bulunmak üzere amiral (Karr) a tali larda rahat Bulgaristan'ın vaziyeti mucibl endişe ol rakmaları için bir muessise vücude getire miştir. Türk Fransız mahkemesi reisi M. Adevrinde italya İle İspanya arasındakl mtii mat vermişti. Kral Kostantin ise kat'î ser'in hastalığı devam etmektedir. M. Aser nasebat çok dostane idi. Hatta bu iki Cenup Alman musikişi ; Iritaraflığı muhafaza etmek azminde ol duğunu söyliyordu. Kral, erkânı harbi cektir. bir rapor gönderdiğinden Fransız mahke devleti arasında gizli bir ittlfak olduğu bir naslar bugun bir kondnğondan böyle bir müzakereye liizum yenin fikrinde oiduğundan (Venizelos) Belediye memurlan ve barem çok defa şayi olmuş idi. Lâkin diktatorlulı mesi açılamamaktadır. ser vermek üzere Anolmadığım ve çünkü Türkiye'ye simdi onu ikna için kendisile mülâkat ettiği yıkıldıktan sonra ecnebi olsa bile her hangi kanunu İ [den harp açmak niyetinde bulunmadı sribi noktai nazarını izah zımnmda da dlktatore karşı nefret gösterilmesi haleti Belediye memurlarının barem cetveli he kara'ya gldecekler ve ruhiyeslnln tesirile İspanya ile italya arağını, maamafih Türkiye tarafından Yu ayrıca bir muhtıra tevdi eyledi. Kostan nuz gelmemiştir. On beş gundenberi An perşembe günü tstanMacar'lar 500 bin kilo tütün sma soğukluk girmlştir. Fransa bundan isnanistan'a harp ilânı takdirinde bitta tin, Başvekilinin beyanatından müte kara'da bulunan Belediye reis muavini Hâ bul'a dönerek cuma tifade ederek ispanya ile munasebatını bir , alacaklar e^sir olarak bitaraflığını muhafaza ede mit B barem cetvelini Heyetl Veklleden günü bi itilâf dcvletlerinin yardımını kabııl 4*epebaşı'nda Son günlerde tatbikına baflanüan Türk kat daha samimileştirmeğe çalışıyor. Fas» ceğine dair İmparator Vilhelm'e vermiş çıkardıktan sonra şehrimize avdet edecek bir konser verecek edeceğini tngiltere amiralına beyan etMacar ticaret mukavelesi neticesi olarak seyahatte Reisicumhur M. Dumerg^e reîa mişti. M. Venizelos, boyle bir cevabın oldıığu söze rağmen; «Pek âlâ harbe tir. Kânunuevvel maaşı bareme gore veri lerdir. M. Kulenkoyf Macaristan bu sene Türkiye'den 500 bin ki kat eden Fransa Harbiye Nazırı M. Magi , tngiltere'ye teblifine muvafakat edemi girelim» demişti. Fakat erkânı harbi lecektir. lo tütun alacak ve İzmir üzümlerine asgarî not'un avdette Reisicumhurdan ayrılaraS reisi askerî ve siyasî yeceğini söylemiş ve 7 evlul 1914 tari yei umumiye Tek taksi talimatnamesi Madrit'e gitmesinin bi rsebebi dahi budur. gümrük tarifesi tatbik edecektir. hinde KostantLn'e yazdığı bir mektupta ictihadatına muhalif ittihaz edilen bu Akdeniz'de Fransız İtalyan rekabetinde Tek taksi için veıılen kararda bazı tadinıüvazene rolu İspanya'nm elinde oldu kuvTetli tnüttefikler var iken Turkive'ye karar üzerine istifasını Krala verince lât yapılmış idi. Muaddel talimatname bir ğundan İspanya'nm ne gibi kat'î bir siyaharp açmak lâzım geldiğini ve zaten vaziyet gene değişmiş ve Kral, vaziyeti ıki güne kadar şoforlere tebliğ edilecektir Fransa'da tayyarecilik tahsil ede set takip edeceği büyük merak ile beklenlTtirkiye Yunanistan'la olan muallâk tezekkür etmek üzere eski başvekiller Son tadilâta gore taksiler bir renkte olayor. hesaplarını tesvye için er gec Yunanis den ve fırkalar reislerinden mürekkep cak ve küçuk taksi İle buyuk taksinin tefcek gençler rıki için üzerlerinde ikı zirh bulunacaktır tan'a harp edeceğini binaenaleyh fırsa bir şuranın ictimaa davet olunmasını MUHARREM FEYZ1 Yeşilköy tayyare makinist mektebi me, tı kaçırmayıp Yunanistan'ın itilâf züm emretmiştir. M. Venizelos şurayı kralide Bundan başka ilk talimatnamede yapılan Hikmet B. Kenan Beyi dava zunlarmdan Nuri, Hasan, Kâmil, Necdet, resi sırasında ahzi mevki etmesini tav noktai nazarını izah ederek Bulgar teh bazı tedbirlerden sarfı nazar edılmiştir. Memduh, İbrahim, ömer Şevki Ef. ler ik' etti •iye etmiş ve Almanya ile Bulgaristan likesine karşı bir kolordu yerine yalnız mall tahsil için Fransa'ya gönderilecek Şehir meclisi fırka gurupu hakkında şu mütaleayı serdeylemisti: bir fırkanın Çanakkale'ye izamını tektoplanıyor Elyevm Bandırma Ağırceza reisi bulu lerdir. lif etmişti. Fakat bu teklifi de Kral taBeyaz Rus'lar kalıyor Şehir Meclisi Fırka grupu yarm öğleden nan sabık müstantik Hikmet B. istanbul «Osmanlı devleti aleyhine itilâf lehin rafından kabul edilmemisti. sonra saat on beşte toplanacaktır. Bu içti muddeiumumisi Kenan B. aleyhine sekiz İstanbul'da beş bin kadar Beyaz Rus de harbe dühulümüz takdirinde AlmanM. Venizelos, parlâmentoda siyasetini mada reis vekillikleri ile kâtiplikler ve da bln liralık bir zarar ve ziyan davası ikarae kalmıştır. Bunların istanbul'da ikametlerlne müsaade edildiği ve başka memlekete Tüccarın rakipsizliğine rağ' ya'nın güceneceğini hesap ediyorsunuz. müdafaa ederken Çanakkale bidayette imî encumen için gosterilecek namzetler etmiştir. Hikmet B. Kenan B. ln kendisine iftira e gitmek mecburlyetinde olmadıkları alâkaAlmanya bu harpten galip cıktığı tak tahkim edilmemiş olfnası hasebile bir hakkında goruşülecegl haber verilmektemen yaptığı bu muamelât derek işten el çektirllmesine, aylarca mah darana bildlribniştir. dirde Adiryatik'e dayanacak büyük bir fırka Yunan askerinin 1915 senesi mar dir. kemelerde süründürülmesine sebebiyet verfena görünüyor Bulgaristan vücude getirecektir. Çün tında izamı halinde bidavette kolaylıkŞark demiryolları kumapnaysile dığini ve bu yüzden hem maddî, hem de kü Alman ülemasının son tetkiklerine Ia sukut edebileceğini, İngiliz raporlaamele anlaştı manevi zararlara uğradığını iddia etmek Fındıktan maada ihracat emtiamıa göre Bulgarlar İslâv değil Tatardır. Hal rına nazaran Gelibolu'nun ancak bir ay Memurlar H. Fırkasından tedir. Şark Demiryolları ameleslle kumpanya uzerindeki muamelât maalesef durgunbu merkezde iken Türk'lerle Bulgar'la sonra tahkim edilebildiğini çıkarılacak Komünistler Ağırcezaya verilecek arasında dün tam bir itilâf hasıl olmuştur. luğu muhafaza etmektedir. Bu meyansöylemiş rın kuvvetlenmesine sâyeden bir dev ve bu mes'eleye dair bir takım vesaik Dün C H F. ında kaza reisleri ile nahlye Bundan bir müddet evvel zabıta tarafın Direktor M. Paskal Çerkesköy hâdisasini da yalnız yapak 5556 kuruşa kadar dülete karşı lutufkârane davranmak muokumuştur. 27 şubat, 1 ve 2 mart 915 ıeısleri toplanmışlardır. Bu içtimada fu dan tevkif edilen komünistler hakkmdaki bizzat tetkik ederek işinden çıkarılan ma şerek satıcısı vardır, alıcısı yokken şn vafık mıdır?» tarihli olup İstanbul'dan ve Filibe'den kanın yeni teşkilâtı ile memur olanların fır adliye tahkikatı hitam bulmuştur. Müddei kinist Kâmil ustanın mağduriyetine hük bir kaç gün içinde Amerika için 2 bin M. Venizelos, Kostantin ile olan ilk çönderilmiş olan şifreli telgrafnameler ka ile alâkalarmın kat'ı hakkında müzake umumillk, komünlst maznunlarmm, Teş metmiş ve bir aya yakm bir zamandır sefil balye kadar mübayaa edilmesi derhal zıddiyetinden sonra istifasını vermis de resml evrak ve vesaikin, nukudun A rat cereyan etmiştir Fırkanın yeni teşkilâtı kilâtı esasiye kanununu tebdll ve tağyir, bir vaziyete düşen Kâmil usta ayni va tesirini göstermiş fiatları 61 kuruşa kaise de bu istifası kabui edilmemisti. nadolu'yanakline başlandığı, İstanbul' hakkında henüz bir tebliğ vaki olmamış ise B. M. Meclisini Iskat ve şekli hükumeti teb zife ve maaşla yerine iade edilmiştir. Aydil etmek cürmlle lüzumu muhakemelerine rıca müstahdeminin diğer ricalarınm da dar çıkarmıştır. Siyasetini teşrih ve müdafaa zımnmda un terki kararlaştırıldığı ve Avusturya de şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. Ticaret borsasının; bu sene İspanya karar verilmesinl talep etmiştir. İstintak tetkik edlleceği vadolunmuştur. 1917 tarhinde Yunan parlâmentosunda Memduh Şevket Bey sefirinin de Filibe'ye gitmeğe hazırlanhâklml kararnameslni yazarak maznunfındık mahsulünün fazla olduğuna ve ftyaptığı beyanatta Yunanistan'ın itilâf Bu netice bütün müstahdemin arasında Sabık Tahran sefiri Memduh Şevket B. dı?ı bildiriliyordu. arı Ağırcezaya sevkedecektlr. büyük bir memnuniyet tevlit etmiş ve Ce atlannın tereffüe mütemayil bulundn' devletlerile tesriki mesaisine mükâfat bir iki güne kadar Ankara'ya gidecek ve oİşkence ile maznun zabıta me •miyet tarafından bir heyet Izamile M. Pas ğuna dair verdiği teminata rağmen geVenizelos'un fikrince Yunanistan'ın olarak Yunan'lıhğın Garbî Anadolu'da rada H. Fırkası teşkilâtı hakkında icap ebidayette harbe dühulü. yalnız Çanak den talimatı aldıktan sonra şehrimize gekal'a teşekkür edilmesine karar verilmiştir. çen seneki buhranı telâfi etmek endimurları beraat ettiler bazı hukuku tanındığını hatta Sir EdEmniyet Sandığını dolandırmakla maz Kunduracılar cemiyeti intihabatı şesile sabırsızlanan tacirlerimiz Avrupa var Grey'in Yunanistan'a mühim tavi kale'nin sukutunu intac etmekle kalma lerek H. Fırkasmdaki yeni vezifesine başlınun olup Ağırceza mahkemesinde muha piyasalarına gayet tehlikeli mütenakıs zatı arziye vadeylediğini ve Yunanistan yıp fakat ayni zamanda Bulgaristan'ın yacaktır. Dün Kunduracılar Cemiyeti merkezl bikeme edllmekte olan Ayetullah ve şürekâsı. arzlar yapmaktadırlar. evvelce küçük ve hakir iken az zaman da bitaraf kalmasına hizmet edecekti. S. Fırkanın yeni bir ocağı bu dolandırıcılık mes'elesmin ilk tahkikatı nasmda şehrimiz kunduracıları toplana Salâhiyettar zevat bu mütehalikâne zarfında ibrazı rüşt ve livakat ederek Liberal fırkası reisi, talii harp ne olursa S. C. Fırkasının Beyoğlu Asmalı Mescit snasında polis ikinci şube müdür muavini rak yeni heyeti idareyi intihap etmişlerdir. satış şeklini çok fena bulmaktadırlar. asırlarca müddet Avrupa devletleri ara olsun itilâf devletleri lehinde harbe gir ocağı bu cuma günü merasimle açılacak İntihapta Halil Sıtkı, Parsih, Sait, İsmail ile ikinci şube komiserleri tarafından kenTicaret borsası bunun için fmdıkçüarısında vesilei ihtilâf olmuş olan Osman mek istemlş ve Kral Kostantin ile er tır. dilerine İşkence yapıldığmı iddia etmişler, Kemal, Abdullah Vahdi, Yorgi, Hüseyin Almanya'nın elinde lı devletinin tayini mukadderatı mes'e kânı harbiyesini Hüsnü, Onnik, Fuat, Salih, Bedros Ef. ler mızı davete karar vermiştir. bu memurlar hakkında dava açmışlardı. lesinde büyük devletler ayni mevkide kör bir alet olmakla itham eylemişti. Dün bu muhakeme Ağırceza mahkeme **eanmıştır. Bir Sovyet gemisi Romen bulunacağını söylemişti. Halil Mithat sinde intaç edilmiş, müddeiumumî Bürha Gülhane müsamereleri üssübahrisine girdi nettin B. tahtı zanda bulunan polis me Gülhane seririyatı 930931 senesi tıbbî Bükreş 2 (Hususî) Bir sovyet harp murlarınm beraetlerini talep etmiş, heyeti musamerelerinin Mübadele komisyonu toplandı birincisi teşrinisaninin lar taksitlerinin memleketin haya birimizin verdiği malumat şudur: Sulina ile Muhtelit mübadele komisyonunda dün hâkime de müttr.tKan beraet kararı ver ikinci pazar günü saat 16,30 Gülhane kon sefinesi hiç görünmeden tı iktisadiyesini tehdit etmiyen â Ankara 3 (Telefonla) Düyu bir heyeti umumiye içtimaı yapılacaktı miştir. bulunan Romen ferans salonunda muallim Nazım Şakir B Mangalia arasında dilâne bir şekle raptı hususuna is nu umumiye ve şimendifelrer tak Fakat M. Venizelos'un Ankara'yı ziyaretı üssü bahrisine girmiş, tecessöste bulunin riyaseti altmda in'ikat etmiştir. K tinat ederek düyunu umumiye bah sitlerinin tesviye şekli hakkında münasebetile Ankara'ya davet edilen Türk muş ve çıkarken görünmüştür. Rus P Reisin nutku iftitahisini müteakıp : sini tahlil etmektedir. Buna naza Maliye Vekâletinde tetkikat yap murahhas heyeti henuz şehrimize dön Macar gazetecilerinden Madam 1 Muallim Lutfi B. tarafmdan gebeli finesine ateş açılmış, fakat sefine bir mediklerinden Içtima tehir edilmiştir. Gorfy ğin teşhisi için Aschein ve Zondek teamü hasara uğramadan uzaklaşabilmiştir. ran satın aldığımız şimendiferler Macaristan'ın tanınmış gazetecilerinden lü. M. Anderson'un beyanatı taksitlerinin dahi düyunu umumiye Düyunu umumiye taksitlerinin 3 Türk Yunan itilâflan hasebile müba /e Macar Başvekili Kont Bethlen ile birlik 2 Asabiye asistanı Esat B. tarafından Di taksitleri gibi muamele görecekle de bir, simendifer taks'tîerinin de dele işlerinin yakında biteceği zannile muh e seyahat eden Mm. Gorfy dün konvansi Landouzy Djerine tipinde nadir bir miri ve hepsinin Türkiye borçları na nelle memleketine dönmuştür. Altı çocuklu annelere mükâfat ayni şekle rapten 3 te bir nisbetin telit mübadele komisyonuna ait masarif Turing kulüp Mm. Gorfy şerefine dün bir yopati. mile tevhit edilmesi lâzım gelmekbütçeden kaldırılmıştı. Önümüzdeki haziYeni umumî sıhhat kanunu mucibinca 3 Muallim Abdülkadir B. tarafından altı evlâdı olan alle sahiplerine naktî mütedir. Refikimiz Maliye Vekâleti de tesviyesi hakkıncJa Maliye Ve rana kadar komisyondaki mesailin bitmi iyafet vermiştir. taze irtişah ankapsule plörit. kâletinde verilmiş hiç bir karar yeceği anlaşıldığmdan yeni bütçeye biraz Mister Kleyn'in seyahati nin; teşrinisani düyunu umumiye 4 Dahiliye asistanı Raci B. tarafuıdan kâfat veya madalye verilecektir. tahsisat konacağı anlaşılmaktadır. Amerika Ticaret Nezareti Müsteşarı Mis atiplk deformant arthit vak'ası. Sıhhiye Müdiriyeti bu gibi ailelerin lls . taksitini veremiyeceğimizi Borç yoktur. Vekâlette, bu hususa dair Bitaraf azalardan M. Anderson işlerln ko er Klâyn'in memleketimizi ziyaretine İstesüıi Nüfus Müdürlüğünden sormuştur. 5 Nisaiye asistanı Ziya B. tarafından lar meclisine bildirdiğini de ilâve yapılan nesriyat tevit edilmemiştir; laylaştığmdan bahisle: anbul Ticaret Odası tarafından fazla e« Hakemliğimize tevdi edilen mes'ele ıemmiyet verilmektedlr. Mister Klâyn Ti vilâdiye ve nisaiyede (pernocton) tatbi Hâmil Vekilleri ediyor. katı hakkında tebliğlerde bulunulmuş ve lerden icar bedellerine müteallik kararı D ü v n u umumiye hâmilleri ve hafta sonuna kadar vereceğiz. İkinci mes'e aret Odamızdan bir heyet tarafuıdan zi (pernocton) tatbikatı sinema ile gösterilBoğaz'da sis Tahkikatımız aret edilecektiı. killeri M. Deklozye ve M. Vayt teş le ile aile reisi mes'elesi de Yunan heyeti Mister Klâyn Tokatliyan oteline inecek miştir. Dün sabah limanımızı ve Boğazı oldukça Halbuki Ankara muhabirimiz vasıtasile hükumet merk"zinde rinisaninin ikinci nısfı sonlarına tarafından hakemliğimize bırakıldı. Türk e mumaileyh şerefine şehrimizdeki Ame Münakaşada muallim Abdülkadir, Mu kesif bir sis kaplamış, birinci ve ikind varat, Sani Yaver, Nazım Şakir, Kemal Hü pur postaları hareket edememişlerdlr. heyetinin noktai nazarını ogrendi£imiz yaptığımız tahkikat bu Kaberleri ^oğnı Ankara'ya muvasalat etmiş den bunlara müteallik kararı da yakmda ıka Ticaret Odası Cemiyeti tarafından bu seyin ve Bürhanettin Beylerle Dr. Hadi ve Seferlere ancak dokuzdan sonra başlanjerşembe gunü öğleyin bir ziyafet verileteyit değil nakzetmektedir. Muha olacaklardır. i vereceğiz.> Demiştlr. 1 ektlr. mi|tır. Sallh Beyler lştlrak etmişlerdlr. 4 f tf Kasımpaşa'da beşinci Gazi Hasanpaşa» ^ilk mektep muallimlerinden Muazzezff jgHanımın geçen bafta Ertugrul muzikatt ^ sından mutekait Hüseyin Efendinin 8 ş daki oğlu Mustafa Kemal'i çok fena« ,, vaşındaki oğlu Mustafa Kemal'i cr'~ fve ağır bir surette döfduğünü haber' alî ! t İtalya Başvekili M. Musolini'nin son söy« lediği nutka dair alman tafsilât bunun fevkalâde büyük ehemmiyeti olduğuna şup'.a bırakmıyor. Faşizm müessisi İtalya'nın ? « lâkadar olabileceği cihan mes'elelerinin cümlesinden bahsetmiş ve bu mes'elelerde Seferlerin intizamsızlığı ri Italya'nın takip ettiği ve edeceği siyaseti atlerde temevvücü mucip sarih bir surette yahut zımnen anlatmış tır. oluyor italya siyasî efkâr ve teşebbüsatını etmiş olduğundan M. Musolini'nin nutku Zahire tacirlerimizden bazıları dün Ticihan devletleri paytahtlarında muhtelıf caret Borsasına müracaatla Eskişehir'den tesirler yapmıştır. italya Başvekilinin nutyapılan zahire nakliyatınm sırasız ve itrat ku Paris'te derin hoşnutsuzluk tevlit etmişsız yapılmakta olduğunu söyliyerek Ana tir. Berlin'de milliyetperverler tarafmdari dolu demiryollarmdan şikâyet etmişferdir. memnuniyet ile ve diğer fırkalar tarafın Bu hususta Ticaret ve zahire borsası kâ dan teenni ile karşılanmıştır. Londra'da tibi umumisi Nizamettin Âli B. bir muhar ise pek heyecan uyandırmamıştır. M. Mu « solini'nin Italya'nın istikbali Şark'ta olduririmize şu izahatı vermiştir: « Şikâyet vakidir. Mes'eleyi takip edi funu ehemmiyetle kaydetmiş olması, Şaryorum Fılhakika zahire muvaredatımız kî Avrupa siyasetinde son muvaffakiyetle rinden aldığı cesarete atfolunuyor. Bu mumuntazam ve muttarit değildir. Bunu ka vaffakiyetler dahi Macaristan ile gayet sıkı yıtlarunız da göstermektedir. Dün 34 va itilâf temin etmiş olması ve Bulgaristan ve gon, evvelki gün 28. sıra ile her gün 41.İtalya hükumdar hanedanları arasında sih128. 88, 41, 70, 57, 193, 21 . ilâ vagon gel riyet rabıtasmın tesis edilmiş bulunmasıdır. miştir. Bu vaziyet, ayni zamanda Anadolu İtalyan diplomasisinin Türkiye, Yunanistan, daki mahsul sabit olduğu halde fiatlarda Romanya ve Bulgaristan ile muhtelif mumanasız temevvuçleri mucip oluyor. Bu hu hadenet, bitarafhk ve hakem misaklan al> susta icap eden teşebbüsatta bulunacağız » detmiş olması italya siyasetinin veçhesini zaten gosteriyor idi. Başvekilin nutku İtalyan siyasetinin Şarktaki faaliyet eserlerinin hulâsasmı yapmış ve bu siyasetin İtalya için hayatî ehemmiyeti olduğunu anlatmak istemiştir. italya Şarki Avrupa'da gayet faalâne ve muvaffakiyetli rol oynıyor. Izmir izcileri gititler Demiryolları servisinden müşteki İki mus kfş'nas Ankara, İstanbul'da konser verecekler Muht@llt Müh'm bir dava Piyasada zararlı fındık satışlan

Bu sayıdan diğer sayfalar: