29 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 1932= Mütekaidin, Eytam ve Eramil maaş günleri Mütekaidin, eytam ve eramilin maaş ""nleri berveçhiatidir: Üsküdar Paşakaoısı'nda: Birinci gişe Martm birinden onuna kadar asker dul ve yetimlerine, martın on ikisinden on dördüne ka dar mülkiye tekaütlerine, İkinci gişe Martm birinden üçüne kadar mülkiye dul ve yetim lerine, martm besinden dokuzuna kadar askerî tekaütlere, martın on ü çünde ilmive tekaütlerine. Birinci gişe Martm birinden yedisine kadar asker dul ve yetimle rine, martın sekizinden on üçüne kadar askerî tekaütlere. İkinci gişe Martın birinden altısına kadar mülkiye dul ve yetim lerine, martın yedisinde Jimiye ye timlerine, martın sekizinden onuna kadar mülkiye tekaütlerine, martın on ikî'inde flmive tekaütlerine. Samatya tedive subesinde (mülga Düvunu umumiye binasında). Birinci gişe Martın birinden dokuzuna kadar asker yetimlerine, martın onundan on dördüne kadar as kerî tekaütlere. İkinci gişe Martın birinde hi • demntı vataniye, avni günde pesin maas, martm birinden besme kadar mülkive vetimlerine, martm altısından sekizine kadar mülkiye tekaüt lerine. Beyazıt tediyat subesinde (mülga Zat maasları dairesinde). Birinci gişe Martm birinden üçüne kadar asker vetimlerine. besinden dokuzuna kadar askerî teka • ütlere, martın birinde ilmive yetim • lerine, birinden üçüne kadar mül kiye yetimlerine, martm besinde ilmiye tekaütlerine, martın besinden yedij'ie kadar mü'kive t°l*'a''Merme. Beyo&lu tediye şubesi (Galatasa • r»y lise»i arkasınriaki daire). Birinci gişe Martm birinden beşrne kadar asker dul ve yetimlerine, ma ın ^.Itısından on ikisine kadar î'm . e tekaütlerine, martm on ü ç'ut^an o n altısına kadar askerî te kaüıiere, Kısımpaşa tediye şubesi (Camiikebir'deki daire). İkinci gişe Martın birinden be • şîne kadar asker dul ve yetimlerine, altısmdan sekizine kadar mülkiye ve ilmiye tekaütlerine, dokuzundan on iki«ine kadar askerî tekaütlere. Günün eğlencesi Dunkü biimecenin halledilmiş şekli 1 ARA, 2 GAZEL, 3 IRMAK, 4 RACA, 5 ALKIŞ, 6 KİRİŞ, 7 . SANTUR, 8 ALTO, 9 KANUN. (AĞIRAKSAK) A, A, BAP, ER, FÜ, HO, KE, LET, LÜT, MAN, NO, RA, RAK, SAN, TA, ZAP. Yukandaki hece 1 Ieri ikişer ikişer 2 yanyana getirip a 3 şağıdaki tariflere 4 .... göre birer kelime 5 .... teşkil ettiğiniz tak 6 .... dirde, baş harfleri 7 ..„ yukarıdan aşağı o 8 kununca: BİR MUSİKİ MAKAMI İSMİ Meydana çıkacaktır. 1 Alafıranga zurna; 2 Ehil, usta; 3 Oynıyan; 4 İş görme vasıtası; 5 Sıçrayıp oynamak; 6 Çalgı yazısı; 7 Iztırap; 8 Bir çalgı. Rus asılzadeieri saraylarında... Harpte St. Peterspurgunj lüks ve ihtişamı içinde... tf*h8dar Malmüdürlüğü retler'de C. H. Fırkası binası). Birinci gişe Martm birinden aîtısına kadar asker dul ve yetimle rine, yediden sekize kadar mülkiye yetimlerine, dokuzdan on dörde kadar asker tekaütlere, on dörtten on beşe kadar mülkiye tekaütlerine, on beşte ilmiveye. Bugünkü bümece Fatih Malmüdürlüğü Tediye mahalli (mülşa Düyunu umumiye binası dahilinde). Birinci gişe Martın birinden yedisine kadar asker vetimlerine, yediden ona kadar mülkive tekaütle rine, onda merkez mülkiye tekaütlerine, onda avans. İkinci gişe Birden ikive kadar mü!kiye yetimlerine, ikiden üçe kadar merkez mülkive yetimleri ne, üçten sekize kadar askerî tekaütlere, sekizden dokuza ka • dar ilmiye tekaütlerine ve yetimle rine. Samatya tediye şubesi (Suluma na«t>r'da maliye şubesi bitisiğinde). Birinci gişe Martın birinden altısına kadar asker yetimlerine, altısmdan sekizine kadar mülkiye te • kai'Herine. İkinci gişe Martın birinden ikisine kadar mülkiye yetimlerine, ikisinden sekizine kadar askerî te • kaütlerine. Eyüp tediye şubesi (Maliye şube binasında). Birinci gişe Martın birinden üçüne kadar asker yetimlerine, üçünden beşine kadar mülkive vetimlerine, be.'inden vedisine kadar askerî tekaütlere tediyatta bulunacaklar dır. BRİGİTTE HELM WILLY FRITSCH Gizli Vazife E L H A M R A Sinemasında ve Bu akşamki program İSTANBUL: 1200 m. 18 Gramofon 19,30 Bedia Rıza Hanimın iştirakile alaturka saz 20,30 Gramofonls (Karmen) operası 21 Belkıs Hanımın 1^tirakile ikinci kısım saz 22 İstanbul radyosu orkestrası. \1YANA: S17 m. İ7.50 Hafif musiki 19 Bir tiyatro tenkidi 19,25 İnsan ve hayvan sesleri (Konferans) 19.50 Havadlsler 20,05 Viyana Şehir opera binasmdan naklen (Der Rosen Kavaliert isimli bir muslkili komediTakriben 22^5 te havadisler 23,50 Aksam konseri. BERLİN: 1635 m. 18,10 Muhtelif operalardan parçalar: Tra\'iatto (Verdi), Rigoletto (Verdi), Bayatso (Leon Kavallo) 18.35 Gençlik saati18,55 Hafif musiki 20,15 Konferans 20,40 Kltap saati 21,05 Konser 23.20 Havadisler Müteakıben dans musikisi. ROMA: 441 m. 22,05 Milano'dan nakU 23,05 Moda haberlerl 23 15 Orkestra ile yeni İtalyan şarkılan 24 Son havadisler. BUDAPEŞTE: 550 m. 18,05 Konferans 18.35 Amele bandoso tarafmdan konser 19,15 Almanca ders 19.35 Brahms'tan, Şuber'den muhteltf şarküar 20,05 Konferans 20,45 Opera binasından naklen filarmonik konser 22,55 Sigan musikisi Bu arada havadisler. VARSOVAt 1411 m. 18.40 Hafif musiki 19,55 Muhtelif 20,40 Radyo gazetesl (Pigue dame) Çaykovski"nin operası 24,45 Gramofonla dans havalan. BÜKRES: 394 m. 20.05 Konferans 20,45 Gramofon 21.05 Konferans Müteakiben Bethoven in eserlerinden parçalar 21,50 Şarkılar 22,20 İki piyano ile konser. TULOZ: 385 m. 20.05 Opera şarkılan 20 20 Akcrdeon • 20,50 Şeherazat (Korsakoff) 21.05 Konser 21,50 Viysna musikisi 22 20 Opera şarkılan: Toska (Puççini). Traviatta (Verdi) . Trouver (Verdi) 22.35 Askerî mızıka22.50 Akordeon 23.05 Renronik orkestra 23.35 Melodiler 23.5C \rjantin orkestrası24 05 Muhtelif 24.20 Operet şarkılan 24.50 Orkestra ile operalardan parçalar « 1.05 Hafif şarkılar 1,35 Hafif şarkuara devam. filminde: ÇARŞAMBA AKŞAMINOAN itibaren Bir rusla evlenmiş bir alman kadınının romanını Kadıköy Malmüdürlüğü I H H H H H yaşatacaklardır. B H H I ^ H I H I llTTs KAY ÇOCUKL F5T| H A M i L T O N J O H N S O N v e N E i L tarjfından Bir çocuğun cesaretine dair beşerî Dir dramdır. Bu çarşamba akşamından itibaren Eminönü Malmüdürlüğü VUKUAT Karlar altında Soğuktan ölmüş bir adam bulundu Bakırköy jandarması, Bakırköy civarında karlar altında donarak ölmüş bir şahıs bulmaştur. Bu zavallının üzerinde hüviyetini bil direcek bir vesika olmadığından kim olduğu anlaşılamamış, tah hikata başlanmıştır. İ P P h R A j > i N E i M A S I N ü A f"MELEK SİNEMASF KADINLAR 2 Mart çarşamba akşamı AVUKATI "TAMAMİLE ŞEN ve NEŞE,, fîlmini takdim edecektir. SNEM^NIN İKt YILD1ZI: LOUİSE LA6RANGE ve JEANNE BOiTEL Ihtar Martın birinden yedisine ve ya hut ikisinden sekizine kadar dipe okunuldn^u zaman son tarihin tediyeye dahil oldutru anlasılmalıdır. Köylerde veya nahiyelerde oturup yürüyecek haide olmıyanlar ve yahut makbul mazeretlerinden dolayı kendileri gidemiyecek ve yahut her hangi bir sebenle maasları başkaları tarafmdan ahnacak olanlar evvelâ bir istida ile müracaat edecekler, kendilerine mutemet tayin edeceklerdir. Bu istidalara maas sahİDİerinin mühür veya imzalarından baska maaşIarı alacak olan mutemedin de imza veva mührü basılacak ve bunların sabibi maaş ile mutemede att olduğu ihtiyar hevetlerine ve ikamet ettik Ieri mahalHn zabıta âmîrlerine de tasdik ettirilecektir. Bu kaideve riayet etmivenlere maasları verilmiyecektir. Askerî tekaütleri bu muameIe hakkmdaki tasdik muameiesini asker ük sıubelerine vantıracaklardır. L KADINLAR AVUKATI musikisile dans ve taganni edecektir Bngünden itibaren Şehzadebaşı'nda tarafından Bütun istanbul halkı Bevoğlu Malmüdürlüğü Karagümrük idman yurdunun yeni idare heyeti Karagümrük idman yurdu cumartesi günü senelik kongresini aktederek yeni idare heyetini intihaD et miştir. İntihap neticesinde İsmail Hakkı, Muhtar, Sami, Ali Sami, Ali, Cemal Beyler yeni idare heyetine intihap edilmişlerdir. Ke^in^eInln tehlikeli bir surette müptelâ olduğu barsak ve rahim hastalığını muvaffakiyet ve meharetle ameliyat yaparak muhakkak bir ölümden kurtarmak htısusunda gösterdiği alâka ve gayretten dolayı Yozgat Memleket hastanesi gayyur ve kıymettar operatörü Dr. Faik Beye ve esnayi ameliyede yardımlarını esirgemiyen Dr. Asım ve Kemal Beylere derin minnet ve şükranlanmı alenen arzeylerim. .Yozgad'm Köseoğlu mahallesinde malul ihtiyat zabltanmdan mülâzim Üzeyir A nn y ARTıSTiK SiNEMASINIH Z E N G i N P R O G R A M Bu senenin en çok beğenilen filimlerinden I LLî SSNE Nişan merasimi tzmir kereste tüccarlarmdan înce Alemdarzade Ali Rıza Beyle Zonguldak esrafından Ahmet Ali Efendi zade AH Beyefendinin kerimeleri Sabîha Hanırrnn nisan merasim'eri Beşiktas'ta Yenimahalle'deki hanelerinde icra edümiftir. Tarafeyne saadet'er temenni ederiz. ş o f ö r Alenî teşekkür ' '" Sevimli artist ANNY ÛNDRA ta aiından ttmsıl edüctı şen , şuh . eğlenceli, sözlü ve şarkılı bü> ük operet. Binbir gece masjlLrından 'ktib sen yapi'an tekmili REVKLİ büyük Şark filmi. Bugünkü Yeni Gün'de Japonya'nın hakh olduğu bir nokta Abidin Daver Evvel zaman içinde: Eskiden akşamlar na»ıl olurdu? Ahmet Rasîm İçin alayı: Dâhi imiş! Mahmut Yesari Mütekaidin, eytam ve eramilin maaş tevziatı listesi Beşiktaş Malmüdürlüğü Tedive mahalli (Besiktaş'ta Aka Çarşamba akşamından itibaren takdim edeceği fevkaiâde Harp cephesi takviye ediliyor (Bîrinci sahifeden mabait) mektedir. <Ç0 L ® D 00 P U L ^ filminde Japon'lar, Çin kuvvetlerînin Ma. üî nehir yolu île eelmesine mâni olacaklar Tokyo 28 (A.A.) Salâhîyettar birmembadan bildirildîçine göre Chanrai mmtakasına geleceği söylenen Cin takviye kıtaatınm YangTze tarikile gelmesi ihtimali karşısi*"la Japon kumandanları 19 uncu Çin ordusunu takviye edebilecek o'an bu kıtaatın mezkur tarikten istifade edebilmelerini men için kendi hart» eremi; 1<ni kullanmağa karar vermisler dir. Londra 28 (A.A.) TokyoMan R c t e r ajansma bildiriliyor: Sovvet memurlarınm Şarkî Çin demiryollan üzerinde Japon kıtaatının harekâtmı teshil etm«»kten imtina etmis olmalarına telmih eden ve hükumet namma söz sövlemeğe salâhi'veti buJunan bir zat. Japonva'nm ko'îarı ozerinde pek cok beynelmilel ihti lrjlar mevcut olduğunu ve baska ihflâHaı eramasma ihtiyacı olmadiğım soylemistir. Mum&ileyh demistir ki: Sovyet Komiseri Kara Han'ın Jaoonva'nın MançuriMeki tasavvuratı hakk'nda vöstermrs oldueu asabivet yerinde îeçildir. Japon Harbiye Nezareti 17 tre nin Japonva tarafindan mu»n^ere edilmi* olduğuna dair Kara Han'ın verdiŞİ haberin mübalâğalı oiduŞunu. ÇÜnkü Mançuri'deki Japon kıtaatına kumanda etmekte bulunan Jeneıal Taraon'un yegâne maksadı Rus topraÇında ilerlemek istiyen ve Jeneral Tîng.Tchao tarafından kumanda e dilmekte bulunan 13,000 Cin'liv? dagTfmak olduğunu beyan eylemektedir. hisseden Sovyet'lerin bu hislerînîn bîr tezahürü nazarile bak'lmakta o'dn • • ğunu ve fakat bu endiseye JaDon'larm iştirak etmem^kte bulundukla • rını sövlemiştir. Diğer taraftan mumaîleyh. Japon'larm bevaz Rus'iarla münasebette bulunduklarma ve onlara her hangi bir sekilde müzaherette bulunmakta olduklanna dair olan saviaları da tekzip evlpmiştir. Bulgar Konsoloslugunnn bir ilânı ZENCî Rlflll İSTANBUL BELEDIYESI 6L0RIA SWANSON Darülbedayi Temsilleri JehirTıyatrosu MÜŞKÜL İTİ{)AF Facia 5 perde Yazan: M. A. ve Ono E Hasse L Tercüme eden: Nabi Zeki Bey i cnzilâtlı talebe ve Japonya ve Sovyet Rusya îstanbul'da Bulgar jeneral konsolosu tarafmdan tebliğ edilmiştir: Ahiren Sofya'da, Bulgar Umumî Ambarlan namile bir anonim şirket teşekkül etmiştir. Bu teşebbüsün gayesi, cetveli tanzim edilmiş olan yerli ve ha Cemiyeti Akvam hâlâ nota hariçten gelen mallar için umumî ambarzırlamakla meşgul lar vücude getirmektir. Bu ambarlar teCenevre 28 (A.A.) M. Pauî minat vermek suretile krediyi kolay Boncour, yeniden Aksayî Şark ha laştırabileceklerdir. Hatta şirket bile, disatı ve bilhassa 12 ler komitesi ta mahn kıymetme nisbeten üçte iki de rafından hafta bidavetinden evvel recesinde avans verebilecektir. Bu LapJapon'lara verilmek üzere tanzim eta malumat almak istiyenler şu adrese dilmekte olan cevabî nota hakkında müracaat etmelidirler: Büyük Britanya Hariciye Nazırile Bulgar Umumî Ambarları Anonim şirketi görüsmüstür. M. Boncour'un bu Sofya mes'ele hakkında pazartesi günü rüTelgraf adresi: Varanti fekasile istişarede bulunması muhTelefon numarası: 160 templdir. Sarı Odanın Esrarı ilâvesinin 19 uncu forması Biraz da gülelim, sinema sahifeleri Beyani itizar Ankara'da gördüğü rağbete binaen Çanakkale Filmi bir hafta daha temdit edildiğinden gelecek hafta pazartesi gününden itibaren Millî ve Hilâl sinemalannda gösterilecegini muhterem müfttrilerimize arzederâ. Mâdiriyet tarafından giyüen müteaddit tnvaletlerden bir çok temafageran her htlde müstefit olarakor. Yann akşam saat 21.30 da Istanbul Belediycsî GLORYA 3 mart perşembe akşamı 21,30 da III Sinema ve MÜNİR NURETTiN tngiltere ve Çin Japon ihtilâfı Londra 28 (A.A.) İntriliz efkâri umumivesinin ekseriyeti, tngilte re'nm Cin JaDon ihtilâfmm haricinde kalması mütaleasmda devam etmekle beraber Cenevre'deki fa«»'ivetle a'Akadar olan İn^'liz mpha*il ve ricali, JaDonya'nm mütearrizane hareketini ileri sürmek için hiç bir fırsatı kaçırmamaktadırlar. Umumî mesai konfederasyonu Tokyo hükumetinin hattı hareketi dün payitahta, eyaletlerde irat ed>Jprotesto ediyor mis olan nutuklarda şiddetle tenkit Paris 28 (A.A.) Umumî me edi'mistir. sai konfederasyonu, idare komis • Vikont Cecil, Westminster'de Ce yonunun uzak şarktaki vakaviden müteessir ve münfail olarak bir promiyeti Akvam a müzaheret bi^liği testo kararını tasvip etmiştir. nin bir ictimama riyaset etmisstir. Umumî mesai kunfederasyonu idaYapılan müzakereler, uzak ş?rktakî vaziyet ve muhasematı diırdur re meclisi, ilk martta toplanacak olan mak hususları hakkında cereyan et • Cemiveti Akvam fevkalâde büyük meclisinden hukuku düvele riayet emistir. sasını muhafaza kavgusile nizaa niJapon kıtaatınm 3 şubattanb^ri Bundan baska Jeneral Tamon, yal taarruza gecmiş olduklarını ve Cin' havet verilmesine müsait olacak tedbirlerin âcilen ittihaz edilmesini tamx Harbin'deki 3 alayı kullanmak ta IUerin îs*» muhasematın bidayetin sa vvurundadır. denbp»î Cf^mivfti Akvarmn arTn'arı len eder. Esasen raumaüevh, Tokyo'va sorna tevfiki hareket etmU bulunrl<ılr • Cemiyeti Akvam heveti nasd maksızm her türlü harekâtı icra sa larını beyandan sonra, Vikont Cecil, karşdanacak ? lahivetine maliktir. bu da Harbive Ingiltere hükumetinin muhasematı Tokyo 28 CA.A.) Cemiyeti AkNezaretinin olup biten işlere vâkıf ol durdurma*a matuf bir hareket takip vam tarafından Mançuri'de tahkimaması esbabmı izah evlemekt«»dir. etm»sini iltizam eylemistir. : kat icrasına memur komisyon azası, NîViavet. bu zat Harbive Nezar»? nin Mumailevh demistir ki: Mehafil Yokohoma'ya muvasalatlarında mezOussouri'de Amour hudotlarmda Rus Londra kab'nesi, bu işi valn'z başma kur komîsyon nezdine müsavir tayin krtaarmra tntf Jıîm hareketlfMd» bnlun beceremez. Bu is, Ame>ika ile » ; ed 1mİ4 o'an JsnDnva'nm T'"ıVîn» Bümns old"*ur>dan habeMar buitrp'îa mesaî etmesf lâzım gelen Cemîyetî yük Elcisi M. Yoshida ile ParıVteki fcnnu ve bu narekâta Tokvo'd* Man AJ»ma aîttîr. Jaoon sefareti müst«»«arı M. î*o ta çurPdekî vazfyet dolayısile endişe Muhalif amele fırkası reisf M. rafmdan istikbal edileceklerdir. Lansbury, Çin'de tahakküm etmek sevdasmda bulunan Japon'larm aleyhinde bulunmuştur. Mumaileyh, devletlerin Japon • ya'ya muhasemata nîhavet verilme diği takdirde kendisi ile her türlü diplomasi ve ticaret münasebetle • rini katedeceklerini bildirmek su retile müşterek bir teşebbüs icrası lehinde bulunmuştur. Progrdm: Yeni ve nninta^ap eserlerle geçen konserlerde çok muvaffakiyet kazanan bazı eserler ithaJ edi'miştir. KONSERi İL A N mualiimin ge esi 3 mart perşembe gününden itibaren YALUVA TORKÜSÜ Zayi çanta 24 subat 932 çarşamba günö aksam saat bec raddelerinde (Üsküdar'da Ahmediye caddesinde »inemanm arkasmdaki tramvay tevakkufunda) içinde üâm kâğıdı, mühiir, on lira kadar para 3e öç fotoğrafî havi acık sarı renkte saph bir el cantamı düsürdüm. Zafer ymzdı muhürümü yeniden yapbracagımdan esldsinin hükmü olmadıgım 0in ederira. Çantayı bulanın içindeki paralar kendisine kalmak üzere evrakı (Selimiye'de Camiişerif sokağmda 43 No. lu haneye) teslim etmesi insaniyet nnmına rica olonur. Mezkur hanede mukim •" Zafer Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimTıginden: Saraçhanebaşı Kırkçeşme Serdap sokak 8 numaralı hanede sakin mâteref* frye Naciye Hamm çocugu Seniha H«nıma ayni hanede sakin dayuı Faik Bey 22/2/932 tarihinden rtibaren vâ« taym edüdiği ilân olunur. Raşit Rıza tiyatrosu Yerlerin evvdden fcmin edilmesi rica oluiur. Fıatlan 75 100150200800 ve 1000 kuruştur. NUR Bu aksm saat 21,30 da BABA Vodvil 3 perde ECONOMOU OPERET HEYETİ FRANSIZ TİYATROSUNDA Bu aksara saat 21,30 da son defa olarak YA SENA HRİSOMOU Yarmkî salı akşamı ilk defa olarak HOROS TİS TtHİS Pek yakmda: GYNEKES, GYNEKES Istanbol 3 üncü icra memurluğundan: Yazıhane, dolap, masa ve sair yazıhane esyası 932/3/1 saat ondan itibaren bilmüzayede Sultanhamamı'nda Havuzlu Han dahilinde satılacaktır. TaEp olanlarm hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. % 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli aCREDÎT FONCİER EGYPTİE» tahvillerinin, 1 mart 1932 tarihinde icra kılınacak atnorti keşidesinde başabas tediyesi tehlikesine karsı Osmanb Ban, kass Galata merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek müsait şeraitle sigorta edileceği mezkur tahviIft hâmillerinin malumu olmak ozere ilân olunur. Şinema yıldızı olmatı arzu eden genç ki'lar ve genç erkek'er. \rtik Ho!lywood'a kadar gitmeğe lüzüm ta'maniışur çiinkü: SUZY VER1ION tarafından temsil edilen füîm diyan sîze kadar gelecek. Bunda büyük studyo!ada geçîrilen hayao, mudzeiprî, esran ve maeeraîanmı k İ P r$embe akşTnındün itibareTJ M A J I K sinemasında. HiLiVUT'un İ Ç YüZü

Bu sayıdan diğer sayfalar: