29 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

29 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şubat *Cumfmrivet •• BUYUK TAYYARE PİYANGOSÜ j 12. inci tertip 2 . inci keşide 11 M A R T 1932 dedlr. • " = = » ^ ikrami^e 3 5 0 0 0 liradır f ANKARA Hacı Bayram ceddesi lüptedi ve müterakki talebe için YENi KURSLAR AÇILIYOR BERLİTZ HER LISANI ÖĞRETıR İSTANBUL 373 İstiklâl caddesi Hususî dersler hanenizde veya lepte, tecrübe dersi MECCANENDİR Limanımtzdan hıreket edecek vppurlar Ayrıca bir de 20,000 liralık mflkâfat UlukışleKayseri hattı inşaat Müfettişliğinden: Eiyevm Bor'da bulunan ve 31 mayıs 1932 tarihine kadar her hangi bir tarafa gittiğinde mütebaki ekmek ve eti de bölüğün gittiği yerde hası mesrut olan Ulukışla Kayseri hattı poz bölüğiinün azamî mik tarı aşağıda yazılı ekmek ve koyun etinin 10 mart 932 ilâ 31 mayıs 932 ye kadarki ihtiyaçları 9 şubat tarihinden itibaren (21) gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Münakaya iştirak etmek isti yenler tahminî bedelin % 7,5 nubetindeki (130) liralık muvakkat temînat akçesini malsandığma yatırdıklarma dair makbuzlannı ve ya banka mektuplarını hâmilen kat'î ihale günü olan 1 mart salı günü taat < (14) te Ulukışla'da mezkur inşaat müfettişliğinde toplanacak olan komisyon riyasetine müracaatleri ilân olunur. Sinsi Ekmek Et (koyun) Azamî miktarı kilo 14 376 1 890 İstabul Evkaf Müdiriyetinden: 551 SEYRISEFAİN Merzek acenta: Galata Köprubaşı B. 2362 Suhe A Sirkeci Muhürdar zadc H. 2. 274P ^YELKENCİ rVAPURLAR KARADEMZ POSTASf Kıymeti muhammenesi Lira Kuruş 25 Tamamı 2105 zira terbiinde Usküdar'da Çakırcı Hasanpaşa mahallesinde Tunutbağı caddesinde atik 31 • No. ile murakkam bir kıt'a bahçenin nısıf hissesi. 188 12 Kocamustafapaşa'da Mektep sokağile Çilingirler sokağının birleştiği keşede kâin 2 No. lı ve 75 arşın 20 santim terbiinde bulunan arsanın tamamı. 1331 00 Beher metrosu (11) liradan 121 metro terbiinde bulunan Fatih'te Fevzipaşa caddesinde münhedim Halilpaşa camii şerifi arsasından müfrez 4 harita No. h arsa. 1160 00 Beher metrosu (10) liradan 116 metro terbiinde bulunan Fatih'te Fevzipaşa caddesinde münhedim Ha lilpaşa camii şerifi arsasından 5 harita No. lı arsa. 506 25 Tamamı 45 metro terbiinde bulunan Mahmutpaşa mahallesinde Şerefefendi sokağında atik 9 cedit • 49, 49/1 No. lar ile murakkam altında fırını bulunan kârgir hanenin dört hisse itibarile bir hissesi. 250 00 Tamamı 14 metro terbMrd*» ^"lunan MahmııtT>asa'da Mahmutpaşa mahallesinde Çiftesaraylar caddesinde atik 34 cedit 26 numaralarla murakkam üstünde odalan müştemil kârgir dükkânın 720 hisse itibarile 360 hissesi. 250 00 Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Mahmutpaşa'da Mahmutpaşa mahallesinde Çiftesaraylar caddesinde atik 32 cedit 24 No. larla murakkam üstünde odaları müştemil kârgir dükkânın 720 • hisse itibarile 360 • hissesi. Balâda semt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer emlâk pa zarlıkla satılacaktır. Talip olanlar martın 8 inci pazartesi günü saat 15 te kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte tstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaat • leri ilân olunur. İZMİR PİRE İSKENDERİYE POSTASI (ANKARA) 1 mart salı 11 de Galata rıhtımından kalkar. TRABZON POSTASI (KARADENİZ) 2 mart çarşamba 18 de Galata rıhtımından kalkar. ERZURUM Pazartesi günii akşanu Sirkeci'den hareketle (Zonguldak, İnebolu, Satnsun, Ordu, Giresun, Trabzon Sürmene Rize ve Hope'Jye gidecektlr. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci hanındaki acentalıgına müracaat. Tel: 21515 İSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI T. A. SİRKETİNDEN: Darülfünun Hukuk Fakültesi ReisH&inden: Hukuk Falailtesi mezuniarınrfan olup şimdiye kadar diplomasım almamış olanların evvelce verilen mezuniyet tasdiknamesile ve 4/2 • 6 eb'adında iki fotoğraflan ve bir liralık damga pulu ile Fa • külteye müracaatleri. istantol Oümrukleri mubaîaza İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan Türk Anonim şirketi hissedarlan umumî heyetinin 932 senesi martının 17 inci perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Bahçekapı'da 4 üncü Vakıf Hamnda kâin şirket merkezinde asağıdaki ruznamede yazılı mevaddı müzakere etmek üzere sureti adiyede içtimaa daveti idare meclisinin 6 şubat 932 tarihli içtimaında kararlaştuılmış olduğundan esas mukavelenamenin 28 ve 30 uncu maddeleri mucibince en az yüz hisseye malik hissedarların yukanda gösterilen gün ve saatte teşrifleri ve malik olduklan hisse senetlerini toplanma gününe takaddüm eden bir hafta zarfında şirket merkezine tevdi ile duhuliye varakası almalan rica olunur. Hisse senedatının İş veya Ziraat Bankalan merkez ve şuabatma teslim edilerek ahnacak makbuzların şirket vez nesine tevdii de caizdir. TAVİL ZADE VAPURLARI İZMİR POSTASI SAADET vapuru ner pazar tesi l? de Sir keci'den hareketle Gelibolu, Çanakkale ve Izmir'e azımet ve Çanakkale'ye uğrıyarak avdet edecektir Yolcu bileti •apurda da verilir. İAdres: Yemiş'te Tavilzade Mustafa Ibiraderler. Telefon : 22210 Izmir Mersin RUZNAME: 1 Meclisi idare ve murakıplar raporlannın okunması. 2 931 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdikı ve tevzi edilecek temettü hakkında karar ittihazı ile meclisi idarenin ibrası. 3 Münhal bulunan meclisi idare azalıklanna yeniden aza intihabı ve mecilis idare azalaraıın ücreti hunırla rının takdiri. 4 Murakıplann intihabı ve üc • retlerinin tesbiti. 5 Meclisi idare azası ile müessislerin sirketle her nevi muamelâti ticariyede bulunabilmelerine mezuniyet itası. GERZE LÜKS VE SUR'AT POSTASI PERŞEMBE Tafsilât için Sirkeci'de Kücük Gümruk Muhafaza memurlan için (bir kasketle bir caket ve pantolondan müteşekkil) 718 takım elbise paıarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 Pazarlık 3 mart 932 tarihine musadif perşembe günü aaat •» ç izmir Tramvay ve Elekrik Türk Anonim Sirketinden: Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesinin 31 mart 1932 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de şirketin Bahribaba'da kâin mer • kezi idaresinde alelâde olarak içtimaa davet edildiği ilân olunur. Lâakal yirmi hisse senedatına malik olup işbu içtimada hazır bulunmak arzusunda olan hissedaran hâmil bulundukları hisse sene • datını işbu ilân tarihinden itibaren en nihayet on gün zarfında şir ketin merkezi idaresine veya bir bankaya tevdi etmiş bulunmalan ve hisse senedatının müddeti nizamiyesi zarfında tevdi edildiğini mübeyyin bir kıt'a ilmühaberi hâmil bulunmalan lâzımdır. Aksamı saat 19 da Sirkeci rıbtımından hareketle doğru İzmir, Antaljra, Alâiye, M«rsin ve Paya») a azimet ve avdet edecektir. Kırzade hanındaki acentasına müracaat. Telefon: 23118, Galata acentası Galata, rıhtımında 38 No. Vuçino Tel. Beyoğlu 1169 Beyoğlu 4 Uncü sulh hukuk mahkemesinden: Beyoğlu'nda Harbiye mektebi arkasında Küçükçiftlik'te 7 numaralı mandırada sakin Avanos'lu Mehmet Ağanın hacrine ve kendisine mezkur mandırada sakin yeğeni Seyit Mehmet Efendinin vâsi tayinine 23/2/932 tarihinde karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. tstanbul 5 inci hukuk mahkemesin den: Pıraşküva Efendinin Kumkapı'da Tavaşağa mahallesinde Kantarcı sokağında oturan Kosti Efendî aleyhine mahke • meden istihsal eylediği 15/2/932 tarib ve 13 numaralı ilâmın mumaileyhin ikametgâhı mechul olmasından dolayı ilânen tebligat icrasma kanunen liizum görnlmü» ve bir nüshası mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 14 te lstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapıla cakttr. o*~. m *. 3 Mühürlü lazime ve kunîaş parçaîarfle dikilmiş talhm numuneleri her zaman için müdiriyete müracaatle görülebilir. Şartname nüshalan Ankara'da Gümrükler Umum Muhafaza 4 Kumandanlığı kaleminden ve İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdiriyetinden alınacaktır. 5 Taliplerin şartnamesini alarak ve ntimunelerin! görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve % 7,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarhkta bulunmalan. DOKTOR Osman Şerafettin Emrazi entaniye mütehassısı (Gureba hastanesi) dahilî» sari hastalıklar mütehassısı Avrupa'daki tetkikat seyahatinden avdet etmistir. Her gün öğleden sonra Cagaloğlu Nurosmaniye caddesi 19. Telefon: 20893. Ruznamei Müzakerat 1 Meclisi İdare raporu ile tetkiki hesabata memur murakıp raporunun lnraati. 2 1931 senesi kâr ve zarar hesabı ile plânçosunun ve safi te • mettuatın tevzii teklifinin tasvip ve kabulü ve heyeti idarenin teb riyesi. 3 Meclisi idareye aza nasbu tayininin tasdiki, Meclisi idareye yeniden aza intihabı ve meclisi idare azaları hakkı huzurunun tesbiti. 4 1932 senesi için tetkiki hesabata memur murakıp tayini ve ücreti murakabesinin tesbiti. Nafıa Vekâletinden: Ântalya Vilâyetinde derdesti inşa Manavgat köprüsünün demir gözü üzerinde yapılacak (3306,10) lira keşif bedelli beton döseme, şose ve teferruatile bir ayak etrafında imal olunacak anroşman pazarlık suretile ihale edilecektir. Taliplerin malumat almak üzere yollar umum müdürlüğüne ve pa* zarlığa iştirak etmek üzere 5/3/932 tarihine musadif cumartesi günü saat on dörtte Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamında in'ikat edecek olan yollar ve köprüler münakasa komisyonuna müracaat etmeleri ilân olunur. Dr, Hafız Cemal Dahiliye mütehassttı Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e ) kadar İsUnbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı hususî kabinesinde hastalannı kabul ve tedavi edir. İSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ Heyeti umumiye daveti Türkiye Iş Bankası Meclisi Idaresinden: Nreamnamei esasîmmn 4 6 inci maddesme tevfikan alelâde hissedaran heyeti umumiyesi 27 mart 1932 pazar günü saat on beşte Ankara'da bankanm mer lcezrâde içtima edecefinden hissedarani kiramın rautyyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmalan rica olunur. Nizamnamei esasinin 49 uneu maddesi mucibince gerek asaleten, gerek vek&leten 50 hisseye malik olan hitsedaran heyeh' nmumiyeye istirak edebilir. Aneak vekillerin de sahsan hîssedar ve sahibi rey olmalan lâzımdnr. Hissedaran hâmfl olduklan hisse senetierinin miktar ve mnnaralannı mübeyyin bir cetveli ve mezkur nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne tebaan hİMedaran dan birmi tevldl suretile heyeti umumiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuu bahis cetvelden başka merkezi idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekâletna • roeyi yevmi içtimadan bir hafta evvel subeierimize tevdi eyliyeceklerdir. 1 30 mart 1932 çarşamba gdnii saat 15 te sureti adiyede içtima edecek hissedaran heyeti umumiyesi lstanbul Tramvay Şirketi hissedarlan, 1932 senesi martmın 30 uncu çarşamba günü saat 15 te Beyoğlu'nda, Tünel meydanında, Metro hanındaki merkezi idarede sureti adiyede içtima edecek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. En az 10 hisse senedine malik olup bu içtimada hazır bulunmak istiyen hissedarların, ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince içtima tarihinden lâakal bir hafta evvel vadesi hulul etmemiş kuponlarîle beraber hisse senetlerini: İstanbul'da Şirketin merkezi idaresine Osmanlı Bankasına Selânik Bankasına Brüksel'de Societe Financiere de Transports et d'Entreprises îndustrielles'e tevdi etmeleri icap eder. Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve sair resimler tevdi edenlere aittir. TESİSATI ELEKTRİKİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 30 mart 1932 çarşamba gönü heyeti umumiyenin sureti adiyede içtimaı Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi hissedaranı, 1932 marnın 30 uncu çarşamba günü saat 16 da şirketin merkezi idaresi olan Beyoğlu'nda, Tünel meydanında, Metro hamnda sureti adiyede içti ma edecek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. En az on hisse senedinin hâmili olup mezkur içtimaa iştirak arzusunda bulunan hissedarların ticaret kanununun 371 inci maddesine tevfikan, içtimadan lâakal bir hafta evvel vadesi hulul etmemiş ku ponlarile beraber hisse senetlerini: îstanbul"da şirketin merkezi idaresine ve yahut Selânik Bankasına tevdi eylemeleri icap eder. Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve sair rüsum tevdi edenlere aittir. Ruznamei Müzakerat Berveçhi atidir: 1 2 3 4 5 6 Meclisi idare ve murakıplar raporunun okunmacn 1931 senesi bilânçosunun tasdOd ve meclUi idarenin ibran. Temettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin tesbiti. 1932 senesinde meclisi idare aza'anna verilecek iicretin tayini. 1932 senesi murakıplannın intihabı. 1931 tenesi murakıplanna verilecek ücretîn tayinî. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 Meclisi idare, murakıplar ve hesap komiseri raporlarînîn kıraati. 2 Mevcudat hesabı, bilânço, kâr ve zarar hesabmın tasdikı ve meclisi idarenin senei hesabiye temettüatının tevziine dair teklifi. 3 Meclisi idare azasının tayinî. 4 Murakıplar ile hesap komiserinin intihabı ve ücretlerinin tesbiti. 5 Meclisi idare azasına ya bizzat veya bilvasıta alâkadar ola bilecekleri şirketler ve ya ticarethaneler ile lüzumu takdirinde şirket namına muamelei ticariye yapabilmeleri için ticard kanununun 323 üncü maddesi mucibince mezuniyet verilmesi RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 Meclisi idarenin, murakıp ve hesap komiserlerinin raporla rının kıraati. 2 Mevcudat hesabının, bilânçonun ve kâr ve zarar hesabmın tasdikı. 3 Meclisi idare azasının tayini. 4 Murakıplarla hesap komiserlerinin intibaı ve ücretlerinin tesbitî. 5 Meclisi idare azasına ya bizzat veya bilvasıta alâkadar olabilecekleri şirketler veya ticarethaneler ile hini hacette şir ket namına muamelei ticariye yapabilmeleri için ticaret ka nunun 323 üncü maddesi mucibince mezuniyet verilmesi. MUTAF TEZGAHLARI SATIŞ ILANİ Beykoz debagat ve kundura fabrikalan müdürlüğünden: Gayet kuru gürgenden sağlam olarak yapılmış 6080 tam takım mutaf tezgâhları gerek toptan gerek perakende ve ehven fiatla ıatı • lıktır. Martın nihayetine kadar fabrikaya müracaat olunması.

Bu sayıdan diğer sayfalar: