29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZEü HALKİN<KULAĞI BALKIN>DİLES y Sîo'l-:No..’ül Bi Yazı işleri telefonuz arera ae eee ketanbul — 20203 PAZARTESI — 29 Şubat 1932 Bütün ]apon Gemileri Asker Taşıyor Londra, 29 (D. Hususi) — Muh- telif Çin ve Jar pon — membala- rından gelen en son — haberler, Aksayi Şarktaki vaziyetin gittik- çe vahamet pey- da etliği hak- kında yeni taf- silât ile doludur. Şanghay cephe- sindeki — vahim yaziyet, — şimdi Şimalde Mançu- riye de sirayet etmiş bulunuyor. ( Harbin ) şebhri civarında topla- nan iki Japon fırkası ile Çin as- korleri arasında fili şekilde mu- harebe başlamıştır. Diğer taraf- tan Japonyada müthiş bir sansör hüküm sürmektedir. O kadarki mivharebe bakkındaki tafsilât et- Uzak Şarktaki kanlı facla manzaralarından rafında hüküm yürütenler bile takip edilmektedir . Şanghaydan gelen yeni bir habere göre, Japonlar, ismi he- nüz ifşa edilmiyen bir limanda külliyetli miktarda asker, mü- himmat ve tank tahşit etmekte- dirler. Üç Japon Seyrisefain kum- panyasının otuz iki tane nakliyo gemisine Japon Hükümeti vaz- yet etmiş ve der- hal bu İimana göndermiştir. Bu Kmandaki harp mühimmatı ara- sında külliyetli miktarda tayya- re ve ağır top- larda bulunduğu ıçır edilmekte- Londra, 29 (D Hususi ) — Nevyorktan gelen haberlerden anlaşıldığına göre Amerika efkârı- umumiyesi, Uzak Şarktaki kanlı vaziyetten dolayı galeyan halinde- (Deramı 8 inel sayfada ) | Milli Takım Ve Balkan Olimpiyatları İstanbul, Ankara, Izmir Futbolcüleri Nisan Başında Kampa Girecekler Millt takım Antrenörü — M. Pegnam'ın, milli takımda esaslı değişiklik yapılmasına dair feda- rasyona verdiği bir rapordan bahsettik. Ve bilhassa dedik ki: Bizim, Milli takım saflarında bu- hmmzlarını zevkle gördüğümüz eski ve — tecrübeli — oyuncuların değişmesinde antrenör israr et- mektedir. Bundan başka da ilâve ettik. Bizim —bu — neşriyatımız muhtemeldir ki tekzibe uğrasın. Fakat Balkan Olimpiyatlarına gi- decek Milli takımin, şekli, bugün yaptığımız — neşriyatın — isabetini gösterecektir. Beklediğimiz çıktı ve dün, bazı gazeteler, burapor meselesini tekzip ettiler. Mamafih biz,bu bususta | daha sarih malümat almak için Federasyon Reisi Hamdi Emin Beyle görüştük. Hamdi Emin B. bu neşriyatımız. hakkında bize dedi ki: “Antrenör M. Pegnam fede- rasyona birçok raporlar vermiş- Federasyon Reisi Hamdi Emin Bey tir. İzmir dönüşünden sonra da İzmir oyuncuları bakkındaki inti- balarını bir ay kadar evvel bir raporla bildirdi. Milli takımın nasıl ( Devamı 8& inel sayfada | Becayiş Mi? Tevfik Beyin Kâbil'Elçi- liğine Tayini Muhtemeldir Ankaradan bildirilen bir tek- graf baberine göre, Tahdidi Tes- lihat Imnfennımdıkl murahhas- larımızdan iyaseti Umumi Kâtibi Tevfık B. Lenev- reden İstanbula hareket etmiştir. Kâbil Elçimiz Hikmet Bey de mezünen — gelmektedir. Hikmet Beyin mühim bir vyazifeye tayin olunacağı; Tevfik Beyin de Kâ- bil elçiiğini deruhde edeceği ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Farelerin Kemirdiği Çocuk Dün Adliyeye bir çocuk cesedi — getirilmiş , tetkikat neticesinde yanaklarının ve bur- nunun fareler tarafından kemi- rildiği hayretle görülmüştür. Ce- şet morga gönderilmiştir. Berlin, 29 (R. Hususi ) — Şang- | haydan gelen haberlere göre, Mançuri kıt'asında vaziyet çok tehlikelidir. Çin ehalisi Siberyaya hicret etmiye başlamıştır. Harbindeki Japon askeri Rus hududuna yakin bulunan İmi- yenpo şehrini işgal etmektedir. Mühim bir istasiyon olan bu şehrin işgalile beraber Vilâdivostok şehri ile Rus- yanın şimendifer muvasalası kesilmiş olacaktır. Japonların /miyenpo şehri Kaybolan Balıkçılar Ma—% ceralarını Anlatıyorlar vettn Apik Ağa ve arkadaşları, dün, geçirdikleri kazayı anlatıyorlar Samatya balıkçılarından Apik ile ıılndışlın Üç gün evvel balık âılıtılır O gün, bugün ken- len bir haber alınamadı. fırtmalı — denizde boğuk dukları kanaati — hâsıl olmuya başladığı sırada meydana çıktı- lar, Perşembe günündenberi de- vam eden bu istıraplı deniz se- (Devamı 8 inci sayfada) danberi mühimmat Evvelki gece Glorya sine- ması gişesi önünde üstü, başı temiz kibarca bir zatın bir ecnebi kadına — bir tokat attığını ve kadının burnunun kanadığını ora- da bulunanlar hayretle görmüş- lerdir. Hâdiseye” muttal olur ol- maz, bir erkeğin bir kadına to- kat atması gibi garip ve müessif bir hâdise önünde Glorya sine- masına müracaat ederek malü- mat istedik, Vak'a gözü önünde cereyan eden bilet gişesi memu- resi bize şu malümatı verdi: — “ Hâdisenin sebebini bil- miyorum. Fakat bir kadınla bir erkek kısa bir münakaşa yaptı- lar ve erkek kadına bir tokat vurdu. Vak'aya polis müdahale etti.,, Matmazelin malümatı bundan ibaretti. (Devamı 8 inci sayfada ) civarına tahşit ettikleri kuvvetin (80) bin askerden ibaret olduğu teyit olunuyor. Bu mıntakaya bir hafta- lâyenkati pılmaktadır. İmiyenpo şehri civarında bulunan üç büyük meydan derhal tesviye edilerek tayyare karargâhı şekline ifrağ olunmuştur. yüzden fazla tayyare vardır. Hedefin neresi olduğu henüz meçhuldür. Bir Facia Zavallı Bir Adam Tipiye Tutularak Boğuldu Bu seneki kış mevsimi uzakta ve yakında birçok facialara se- bep oldu. Haber aldığımıza göre dün de bir facia ile karşılaşık mıştir. Halkalıda zirant mektebi civarından geçenler, kar yığınları arasında bir insan cesedi gör- müşler ve jandarmalara haber vermişlerdir. Bu zavallının hüvi- yeti henüz tespit edilememiştir. Fakat yapılan tahkikata . göre adamcağızın cumartesi günü ora- dan geçerken tipiye tutularak boğulduğu ve baygın bir halde yere düştükten sonra donduğu anlaşılmıştır. | surette — asker, ve tayyare sevkiyatı ya- Burada — Muhtekirler limon Hatlerini de yüzde yüz hrlıtıııılîll" — Eyvah... Desene ki suratlarına atılacak çürük limon bulamıyacağız? kabuğu

Bu sayıdan diğer sayfalar: