29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 Şubat İ EMLÂK ve EYTAM BANKASI İLÂNATI ı Emlâk ve Eytam Bankasından: SATILIK FABRİKA İstanbul : Eyüpte Bahariyede kâin ma müştemilât araba fab- rikası peşin para ve kapalı zarf usulile salılıktır. İhale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka İdare Meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat 1363 Kradır. Bu hususta tafsilât almak istiyenler İstanbul İzmir, şubelerimize veya Ankarada Umum Müdürlük Emlâk İdaresine müracaat edebilirler. Halis, Meclisi müellefatı — şı Ders vel Faiz, - tetkiki Sühulet kütüphanesi mühürüne » Kuranı Kerim Tercümesi « TÜRKÇE MUSHAFI ŞERİF KURANI KERİMİN ESKİ HARFLERLE BASILMIŞ TAM VE TAMAM TERCÜMESİDİR. BÜYÜK KIT'ADA 719 SAYFA, merhumların tetkikinden geçmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Satış yeri: Sühulet kütüphanesi f azasından Hacı Zihni ve iye Aazasından Hüsnü Efendi 719 sayfa olmasına dikkat ediniz. İstanbul Gümrükleri Mu- hafaza Müdürlüğünden: 1 — Gümrük Muhafaza Memurları için ( bir kasketle bir ceket ve pantolondan müteşekkil ) 7T18 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günl saat 14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mübürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım Tnümuneleri her zaman için Müdüriyete müracaatla görülebilir. A 4 — Şartname nüshaları Ankara'da Gümrükler Umum Mu- hafaza Kumandanlığı kaleminden ve İstanbul'da Gümrük Mubafaza Müdüriyetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve * 7,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. Dr. A. KUTIEL Cilt ve zührevt bastalıklar müte- hazsım. Karaköy büyük mahallebici yanında 34 İstanbul Dördüncü İcra Me- murluğundan ; Tamamına 15000 lira kıymet takdir edilen Boğaziçinde Mir- gönde Mirgön Voli mahallinin nısıf hissesi açık artırmıya vaze- dilmiş olup 3-3-932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edi- lerek 24-3- 932 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma ile satı- Ircaktır. Artirmıya iştirak için yüzde yedi teminat alınır. Müterakim vergilerle belediye resimleri vakıf icaresi müşteriye aittir. Yalaız icra ve iflâs kanı- nunun 119 vada maddesine tev- fikâb hakları tapa — sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklı- lar ile diğer alâkadaranın ve irtifak — hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faize' ve masarife dair olan - iddialarım ilân tarihinden itibaren 20. gün içinde evrakı müsbitelerile bik dirmeleri Jâzımdır. Aksi halde hakları Tapu si- cillerile sabit olmıyanlar, satış bedelinin paylaşmasından ü kalırlar, Alâkadarların işbu — maddei kanuniye ahkâmına göre tevfiki bareket etmeleri ve daha fazla malâmat almak istiyenlerin 930- 333 dosya numarasile memuriye- timize müracaatları ilân olunur. * Hasan Kolonyası Satılık Asarı Atika Hakiki çini tabaklar, saksonyalar, bilürlar, civa yaldiz!ı bakırlarla kıy- mettar leviı.rıı ve martın üçüncü günü Sandal Bedezteninde müzayede suretile satılacaktır. Eşya şimdiden teşhir edilmiştir. — İstanbul Dördüncü icra Memurs Tuğundan: Tamamına 8500 lira kiye met takdr. edilen Aksaray Lâlelide Mimar — Kemalettin — m; Camilşerif sokağında eeki yenl numaralı ve 8Ü seksen metre mu- rabbamdan ibaret bir baphanenin tamamı - açık arttırmıya vazedi olup 17 m:ıt 952 tarıhinde ıjııt:ı'! mesi — divanhaneye talik Oolunarak 31 mart 932 tarihine müsadif per- rmbı günü saat Tâten 16 ya kadar atanbul. Dördüneü İcra dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. Aritırmıya İş irak için yüzde yedi teminat alınır, müterakim vergiler ile belediye resimleri, vakıf icaresi uıüıterlîe aittir. lera ve iflüâs kanu- Bünun İ19uncu maddesine tevfikan bakları ı:rıı sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâka- daranın ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu arını ve hususile falz ve ma- sarife dalr olan iddialarını ilân tari- binden it'baren 21 içinde evrakı Iâzımdır. bit olmiyanlı asından hariç kı Alâkadarların işbu maddet kanu- niye ahkâmına göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla ma'ümat al- mak Iıllrn erin 931 - 616 dosya numaras'le memuriyetimire müraca- atları i ân olunur. Almanca Dersleri Ana Jlisanı Almanca olan bir enç, talebenin evinde ve saati bir ira olmak şartile pratik usul'lerle Almanca dersleri vermek - istiyor. Talip olanların anlaşınak üzere “Ce. | mil Rıza, İnebey sokağı, Aksaray (Tramvay deposu civarı), adresina | tahriren müracaatları. —. aa gee ü ö | AY Di SON POSTA .. Tefrikamız Yazımızın çokluğu yüzünden (Hainlerin İçyüzü) ismindeki tef- rikamızı maalesef bugünlük tehir mecburiyetinde kaldık. Karileri- | miz bizi aletsinler, ş * Deza İsmatl İSTANBUL Ankara cadd.e5 TELEFON: 25990 MECCAMİ İSTİŞARE YEŞİL GECE Büyük remanı Fiati 12$, ciltilel 150 Kr. — ACIMAK Romanı Finti 25, cilillsi 100 Kr. Leylâ ile Mecnun Hikâyeleri | Flati 100, eiltilsi TXS Kr. Naşiri : Sühulet Kütüpanesi. İst. 6 ıncı hukuk mahkemesinden: Belkis Hanım tarafından kocasi Hüs dal Bey aleyhine ikame olunan bo- şanma davasında mumaileyh Hüdai Beyin meçhul kalan ikametgüâhından dolayı verilen karar dairesinde bu baptaki tahkikat giyaben İcra ve ikmal edilmiş ve buna binaen mu- maileyh hakkında adi gıyap kararı misillü müttekla muameleli gıyap kararının da ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan bu karara da itiraz edilmediği ve muhakeme günü olan 15 mart 932 salı günü saat 1l de İstanbul azliye mabkemesi altıncı hukuk dairesinde ispatı vücut olun- madığı ve yahut bir vekil gönderil- mediği takdirde bilcümle vak,anın ikrar ve kabul edilmiş addolunacağı ve bir daha da mahkemeye kabul olunmuyacağı bilinmek üzere keyfi- yet tebliğ ve ilân olunur. ÇİKOLAT CEMİL KA KA İ HAFIZ-MUSTAFA ELLLRAL N FT TRAL İ D L L DA Kİ YENİ ESERLER SÖNEN IŞIK sBiZ HİA NİÇİN BENİ <zzı — ALDATTIN MEBRURE Büyük yoman : Flati 125, cililisi 150 Kr. SON YILDIZ ee aeayaei KADİN KALBİ SAFFET NEZİHİ Büyük roman: Fiati 150, ciltilesi 175 Kr. Satış yeri Sühulet Kütüpanesi | | Halis limon çiçeklerinden mustahzar İtriyat âleminde menendi ve naziri Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU Neler_ Dinliyeceksiniz 29 Şubat 932 Pazartesi İstanbul (1200 metre, $ kilovat) — 18 gramofon, 19,5 birinci kaım ala- turka saz, 205 gramofon, ajans ha- berleri, 21 ikinci kasım alaturka, 22 orkestra. Hel'gberg — (276 metre, 75 kilo- vat) 20 gülünç hikâye, 21,20 son | esverler, 22 Zirka, Brüno — (341 metre, 36 kilovat| 19,05 orkestra için varyete, N&g orkestra. Mübhlaker — (360 metre, 75 kilovatı | İ | | Belgrad — (429 metre, 25 kile- vai) 20 Raspotin komedi, 21 Madam Butterfiy operası. Roma — (dâb metre, 75 kilovat) 21 Milânodan nakil, 72 modern mu- sikl, Prag — (488 metre, 120 kilovat) 20,0$ büyük konser, 21 radyo orker- | tram, 22,20 gramofon. 28,05 hafif koaser, 21 komedi, 23,10 | Stüdgarttan nakl. Bükreş — (394 metre, 16 kilovat) | 20,45 tiyatrodan havalar ve Kora, 21,15 piyano ve | keman könseri. Dikkat: Viyana — (517 metre, 20 kilovat) 19 Operadan naklen Rosen kavalier operası. Peşte — (550 metre, 23 içcilovat) Operanın örkestra heyeti. Varşova — MIL metre, 156 kile- naklen Ermenice | Yat) 19,50 Pik Dam operası, Berlin — (1635 metre, 75 kilovat) 20 konser. Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait olan kısmı vasatl Avrupa sazatine göre tanzim edilmiştir. Istanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu zaman İstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. Fevrozin Grip Bir tek Kaşe Nakris Fevrozin Romatizmayı Nöcdet Sinirden gelen P Tedavi eder Baş ve diş Mideyi Ağrılarını — Ülkat'iyyen bozmaz Her yerde FevrozinNecdet arayınız. Beşiktaş icra dairesinden: Müddei Yorgi Efendi ile Hi- risto, Panayot, Dimitri, Dimitri veledi Sava Yanko ve Ağa Efen- diler ve Anika ve Maroka Ha- nımların şayıan mutasarrıf olduk- ları Yemişte Abi çelebi mahalle- sinde Limon iskelesi sokağında eski 68 yeni 68 No: lu dükkânın izalei şuyuu icraya vaz olunan ilâm üzerine birinci artır- mada kıymeti — muhamminesini bulmadığından ikinci artırmaya karar verilmiş ve Balatta Hııyır çavuş mahallesinde külhan soka- gında 27 No:lu hanede mukim Ağa ve yine mahalli mezkürda Panayot ve yine mahalli mezkür- da mukim Hiristo ve Balatta Kasımıgünani mahallesinde ayna- h bakkal sokağında 59 No: da Yanko ve mahalli mezküda GI No;da Dimitri veledi Sava ve yine mahalli mezkürda Dimitri ve yine mahalli mezkürda Anika Efendi ve Hanımlara mukadde- ma berayı tebliğ gönderilen ilân suretleri ikametgâhları meçhul olduğu Mmubaşırı ve mahallesi hoyeti ihtiyariyesi tarafından ve- rilen şerhten anlaşılmış olduğun- dan mumaileyhimin tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında sa- tış günü olan 16-3-932 Çarşam- ba günü saat 15te Beşiktaş icra dairesinde hazır bulunmaları teb- ligat makamına kaim olmak üze- re ilân olunur. Est. Sinci hukuk mahkeme- sinden: Pıraşkütva efendinin Kum ka- pıda tavaş ağa mahallesinde kan- tarcı sokağında öturan Kosti efen- di aleyhine mahkemeden istihsal eylediği 15-2-932 tarih ve 13 numaralı — ilâmın — mumaileyhin ikametgâhı meçhul olmasından dolayı ilânen tebliğat icrasına kanunen luzum görülmüş ve bir nushası mahkeme divanhanesine talik kılınmış olduğundan - tebliğ makamına kaim —olmak üzere ilân olunur. l Beşiktaş icra dairesinden: , Yorgi EK. ile Hristo Panayot Ağa Maroka Yanko Dimitri diğer Dimitri ve Anikanın şayian mutasarrıf olduk- ları Yemişte Ahiçelebi maba!lesinde Limon iskelesi sokağında eski 68 yeni 68 No. ile murakkam ve üç kat Üüzerine mebni ve zemini tâş döşe- meli dükkân birinci kata çıkıldıkta zemini tahta döşemeli oda ve ikinci katta keza tahta döşemeli bir oda ve Üçüncü katta keza tahta döşe- meli bir odayı havi ve kısmen muhtacı tamir dört bin lira kıymeti muhammeneli bir bap kâgir dükkân birinci arttırmada muhammen kay- metini bulmadığı cihetle ikinci ar- tırma İcrasına karar verilmiş oldu- iğundan talip olanların yevmü müze- yede olalan 16- 3- 932 barşamba günü sant 15 te kıymeti muhomme- nesi olan dört bin liranın yüzde onu nisbetinde pey akçesini mür- tashiben Beşiktaş —icra — dairesine 932 - 89 dosya No, su ile müracant- ları İlân olunur. Sultanahmet 5 inci Sulh Hu- kuk Mahkemesinden : Gebze sulh hukuk bâkimliğinin 1-8- 1831 tarih ve 931-79 No.lu iş'arına istinaden satılmasına karar veri- len ve müteveffiye Faika hanım terekesinden madut olan İstan- bulda Aksaray civarında Oruç gııi ismail ağa mahallesinde Na ant sokağında kâin 41 No. lu iki kattan ibaret alt katında bir oda üst katında iki oda ve her katında birer halâ ve 15 metre terbinde bahçeyi havi bir bap ahşap hane 3-4-932 tarihine mü- sadif pezar günü saat 14 te açık arttırma suretile satılacaktır, Ta- lip olanların kıymeti muhamme- nesi olan 1000 liranın yüzde onu nisbetinde pey akçesile mezkür- gün ve saatte Sultanahmet be- şinci sulh hukuk mahkemesine * müracaat eylemeleri ilân olunur. —— Fotoğraf Tahlili Kuponu Tablatinizi öğrenmek let'yorsumu fetoğrafısım 5 adet kapoa Ja bire lkte gönderiniz Fotoğrahnı sraya tabidir. ve Hade edli nez, T Fooğraha küşesi 3U kuruşua pul mukabi'lnde gönderi ebilr. 90 derece bir harikai san'attır. — ; yoktur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: