29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hergün Mi ı'ih'/vnssıslarda;ı Bıktık Artık Moşhur Alman müverrih ve Bibliyografi — ( Emil Ludviğ ) in İngiliz gazetelerinde çıkan bir makalesinden bazı parçalar : *“ Bugün — dünyanın ıstıraptan dolayı ne kapitalistleri, ne milliyetperverleri, ne ÂAvrupa, çektiği | Amerika veya Rusyayı muahaze | etmemeliyiz. Bugün bizim şahit olduğumuz | şey. mütehassısların başka birşey değildir. Umuümi ıstırabın sebebi şi- dur ki, bilhassa son on seneden- beri düvya, mütehassısların fikir, mütalea ve reyleri ile idare edi- miş ve memleketlerin idaresi on- ların eline bırakılmıştır. Milletleri silâhları terke razı | etmek istediğimiz zaman, konfe- ransa amiralları ve jeneralları göndeririz. Halbuki silâhların br rakılmasına en sonra razı olacak olanlar amirallar ve jenerallardır. Dini bir inkılâp yapmak iste- | diğimiz zaman papazlar ve din adamları toplanır, tetkikat ya- parlar. Halbuki dinde inkılâba yanaşmıyacak — yegâne insanlar onlardır. Darülfünunları ıslah etmeyi düşündüğümüz zaman talebenin reyini almayız. Hayır... Derhal profesörleri içtimaa davet eder, onların fikirlerinden istifade et- meyi düşünürüz. Umumi harpten sonra siyase- tin başına da hodgâm, mağrur, yaratıcı — kabiliyetten — mahrum mütehassıslar getirildiler. Ecnebi bir lisan bilmiyen ve harici siya- setten haberdar olmıyan siyasi fırka umumi kâtipleri, nazır ol- dular ve beraberlerinde birçok hatalar getirdiler , Fakat son zamanda bankerler kadar rezil olan mütehassıslar yoktur. Bunlar Nevyork banka- larında, İngiliz, Alman, Fransız bankalarının başında oturdular, biribirlerine telgraflar, kablolar çekerek raporlar verdiler. Birçok güzel daktilolar, son sistem oto- mobiller kullandılar, zengin otel- lerde yaşadılar. Yavaş yavaş bu- günkü asrın kıralları olduklarına halkı inandırdılar. Fakat bu adam- ların birşeyi noksandı: Yeni hayatı ve yeni hayatın yeni usullere ihtiyacı olduğunu anlamadılar. Bunların hiçbiri hâdisatı kav- rıyamadılar. Dünyayı — bugünkü buhran ve felâkete düşürdüler. Bir operatör, bir hastaya ameliyat yapmadan evvel ihtilâta mâni olacak tedbirleri almaz da hastayı Ööldürürse, doktoru mah- kemeye verip mes'ul ederiz. O haldea bugün — dünyayı idare eden — mütehassısları ve bilhassa maliyecileri de ayni ba- tadan dolayı mes'ul etmek lâzım değil midir? Bunlar mes'uliyet his- sinden uzağı görüş kabiliyetin- den mahrum olduklarını göster- mişlerdir. Bu umum! iflâs bize şu ka- naati vermiştir : İhtisas ve mütehassıs artık geçmiştir. Bir Otomobil Parçalandı Bu sabah Karaköyde 139 nu- Maralı tramvay arabasile 2501 humaralı otomobil — çarpışmışlar, otomobil kısmen - parçalaumıştır. Bu sebepten münakalât yarım santten fazla teahhura uğramıştır. devri iflâsından | ! Bua iki resim bize, iki ifratı gösterir. İsraf, ferdi ve içtimal sefaleti doğurabilir. Fakat tasarruf | edeceğim diye paraya sarılip sarfetmiyenler de, iktısadi hayalı felce tamahkârlık ve masraftan çekinmek şeklinde anlamamalıdır. — TELGRAF HABERLERİ uğratırlar. Milli —tasarrufu Çin Şehirlerinde Sokaklar İnsan Cesetlerile Doludur Japonlar Muharebeden Vazgeçmiye - ceklerini Dünyaya İlân Ediyorlar Şanghay, 29 (A. A.) — Çin kuvvetleri, şehirde —— danını tekrar bombardıman etmişlerdir. — Atılan hâkim olan gayri müsait şerait hasebile ve Japon tayyarelerinin havadan yaptıkları taarruzlar netice- sinde şehir sokaklarının sivil ahali cesetlerile dolu bulunması - itibarile işgal etmekte oldukları Kiang Vanı dün tamamen ve katiyen terk ve tahliye etmişlerdir. Japon hbava taarruzları, şehrin sokaklarında açıkta kalan cesetlerin defnini imkânsız bir hale getirmektedir. Çinliler, şimdi Kiang Vanm garbındaki yoni hatlarını ve Japonlar da dün sabah Çinlilerin ter- kettikleri hatları işgal aylemişlerdir. Japon kuvvetleri Çinlileri yeni mevzilerinden çıkarmak için taarruz etmişse de bu taarruz dün öğleden sonra akim kalmıştır, bombalar, demiryolu mevkifini yıkmış ve yangın da mütebaki kısımlarını temamen harap etmiştir. Mareşal Şank Kay Şekin hususi tayyare karar- âhı da Japon tayyareleri tarafından tamamen ğırıp edilmişse de Çinliler bundan evvel bütün tayyareleri kaldırmışlardı. Bu arada 11 inci Japon fırkasına mensup 1500 asker, Javon torpito filusunun ateşinin himayesi ılgıııdı Wi ibraç edilmiştir. Bunlar, yarın Kiyang Van daki Japon hatlarına gönderilecektir. Burada bir mütareke akdinin muhtemel olmadığı kanaati mevcuttur. Royter ajansının muhabiri tarafından sorulan lere cevap veren Ja bahriye — erk, İdzumanın bı';rığmı hln'ııilpz'l.m gemîî'l 4 büyi:lı:. devletin Tokyoda yaptıkları talebe Fağmen kat'iy- Dün, Ja tayyareleri imtiyaz mıntakası hu- mdı kalan Hang Chow tayyare mey- dutlarının Cacusluk Varıdatın Almnyıda—Ç'el;ıslovıkyılı Te ezyı'di Bir Casus Tutuldu Münih, 28 — Çekoslovakya hesabına casusluk yapmakla it- ham edilen Münih yüksek mek- tebi talebesinden bir Çekoslovak tevkif edilmiştir, İsmi (Kolarezya) dır. Tevkifinin sebebi bırakmış olduğu bir çanta içinde Bavyera demiryollarının bazı aksumma ait birtakım sarih plânlar zuhur et- mesidir. Suriyede Örfi İdare Şam, 28 (A.A) — Suriyede örfi idare ilân edilmiş ve mat- buat kanunu neşrolunmuştur, — Ispanyada Kar Roma 28 — Bu gece pek çok kar yağmıştır. Birçok sene- lerdenberi böyle bir kar yağışı görülmemiştir. .. .. .. Mümkündür Ankara, 29 (Hususi)— Vekil- ler Heyeti dün öğleden sonra yedi saat süren bir içtima aktet- miştir. İçtimada mali meselelerin tetkik edildiği haber alınmıştır. Verilen malümata .â&o yeni sene bütçesi için varidat kat'i olarak (150) mil tesbit edil- miştir. Bu varii göre müte- vazin — ve bir bütçe tanzimi İâzım iği için masraf bütçesi de (150) milyon Olacaktır. Tasarrufun ne şekilde yapıla- çağı henüz malüm değildir, Fa- kat hükümet memur maaşlarını tam olarak vermek kararındadır. Fakat siyasi mahafile göre va- ridat — bütçesinin —10 — milyon lira kadar tezyidi mümkündür. Bunu için de muafiyetlerin ilgası, vergi tahsilâtında daha munta- zam bir usul takibi ileri sürülüyor. a v Üa yen uzaklaştırmak niyetinde olmadıkl il ae e:' rmak - niyeti cıdi:. madıklarını telmih wMuallimler Vekâlet Mesken Bedeli Verilmesi İçin Uğraşıyor Ankara,29(Hususi) — Önümüz- deki hazirandan itibaren mual- limlere mesken bedeli verilmesi maksadile Maarif Vekâleti vilâ- yetler nezdinde esaslı teşebbüs- lerde bulunmaktadır. Geçenlerde İstanbula giden Vekil Bey bu husus hakkında muallimleri tat- min edecek sözler söylemiştir. Haziranda — tekaâdiye kesildiği takdirde — muallim — maaşlarında | hasıl olacak bir miktar azalmayı mesken bedeli telâfi edecektir. Bir Hava Faciası Roma 28 — Gastiglione del Lago tayyare karargâhına men- sup bir avcı tayyaresi düşmi ve pilotu olan — mülâzim — tel: olmuştur. Son Postaya yazılıyor: dükkânlardan kalktı. dır. Bu defa İzmir belediyesi İSTER İN Urlada bir belediye vardır. Zâaruri gıda madde- lerine narh koydu. Et bulunmaz Urlada ekmek, İzmire nazaran kırk para fazla- İSTER İNAN, oldu. — Lâühna tahniye Ücretlerin- İSTER AN, İSTER İNA den iki kuruş tenzilât yaptı. Ekmek fiatini de yirmi para indirdi. Urlada ise ekmek yirmi para zam gördü. Urla belediyesinin bu hareketi bittabi varidat- sızlıktan ileri geliyot. Fakat bu şerait içinde bin heş yüz liraya asri bir- helâ yaptırıyor. İNANMA! NMA! R Te Rre ü % Sözün Kısası | || Küfür || Ve Hiciıı P. S Vâlâ Nurettin yine benim için bir şeyler yazmış. Küfür edi- yormuşum ve beceremiyormuşum. Küfürlerim — şunlarmış: “ Dolma kaleminden mürekkep — halinde | akan sulu beyin... Zavallı nane- | molla tutuşan eteklerini söndür- | mek için beyninin içindeki dört | kırba suyu döküyor... Çingene kır- | ması Karagöz dilile soğuk soğuk bir sürü Kıpti argosu tabirleri evvelce okunmuş olan yazılarımı aynen tekrara lüzüum yok. Bir | fikir vermek için, bu Vâlâ Nu- | rettinin tahrik ederek ve ötesini berisini kırparak iktibas ettiği cümlelerimi aldım. Garp edebiyatına biraz vakıf olanlar bilirlerki “Emil Zola,, dan “Löon Dandet,, e kadar hiciv ve tenkit vadisinde yazı yazan - bi- | tön muharrirler — bundan çok l daha sert ve acı — tabirler | kullanmışlardır. bol bol — misal getirebilirim. — Hususile, — ben, meselâ, “Çingene kırması Kara- göz dili,, yahut “Kıpti argosu, derken bir hakikatı aynen söylü- yorum, hiç bir mecaz veya istiare yapmıyorum. Çünki: “ vay vay da vay vay,, “breh breh breh,,, *“vay canına,, “yuu.., gibi ta- birlerle yazılan — yazılar — halk dilinin değil, müstahase "olmuş bir tulumbacı tabirleridir. ve bu, Kıpti argosudur. Bunu) pek kolay ispat edebilirim. Fakat bütün karilerimin bildikleri bir- şeyi, sırf bu Vâlâ Nurettine ders vermek için tekrar etmek istemedim. İcap ederse bunu da yaparım. Nanemolla ve düttürüleyiâ tabirlerine gelince, yalnız kıpti argosile değil, bazan da yılışık mahalle karısı ağzile en ağır mevzulardan, meselâ klâsik must kiden bahse kalkan bu zavallının yazıdaki tipini tayin ettim. Nite- kim bir şeyh oğluna şeyh oğlu demek ve onun pöstekl üstünde büyüdüğünü söylemekte yine bir hakikat ifade etmektir. Manevi yüzlerinin çirkinlikle- rine değil, bunu tespit eden fo- toğraf makinesine kızan bu Vâlâ Nurettinler, benden hiçbir retuş beklemesinler. lki Erkek Ve İki Kadın Arasında Kasımpaşada oturan Mürteza isminde birisi, kendisini mahke- meye veren Emine hanımın man- galıina bir fişek atmış, fakat Fişek patlamamıştır. Yine Kasımpaşada Osman isminde birisi dostu Kalyopiyi boynundan yaralamıştır. Yumurta Fransa Bizden Bu Sene Çok Mal Alacak Harici Ticaret Ofisi İktısat Vekâleti nezdinde Teşebbüslerde bulunarak Fransız hükümetinin yeni sene tahdit listesine çok miktarda Türk yumurtası koy- | masının teminini istemişti. Alınan | haberlere göre Fransanım yeni | sene tahdit listesine koyacağı | Türk yumurtasmın miktan tacır- lerimizi memnun edecek şekilde olacaktır. | İ sıralıyor... , Vesaire, Bu sütunda -

Bu sayıdan diğer sayfalar: