29 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

29 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Siyaset Âlemi Hitler İktidar Mevkiine Gelirse Milâno 28 — Hitler Riyaseti cümhur intihabı hakkında, Popolo Ditalya gazetesi muhabirine de- miştir ki: —"Bu intihabın tarihi kıymeti vardır. Nazis ( Müfrit Milliyetper- verler ) son fertlerine kadar müca- dele edecekler, ilk devrede mu- vaffak olacaklardır. İktidar mev- küne gelecek olursam, milli bir siyaset takip edeceğim. Ben hü- cum etmek değil kendimi müda- faa etmek istiyorum. Silâhların- dan tecrit edilen Almanyanın yeni bir harp istediği doğru de- gildir. Fakat Almanya her türlü vesaitle kendini müdafaaya ama- dedir. * Berlin, 28 — Nazislerin bir içtimamda bulünan Hitler, 13 mart intihap tarihinin, Alman amelesine mesut bir istikbal va- dedeceğini, Nazis namzetlerini, alçakça kendi namzedi gibi gös- teren bir fırkanın bu tarihte inhidamına şahit olacaklarını söy- lemiştir. Hitler yakım bir atide yılılacak olan fırka ricalile “he- sap görme,, saatinin yakınlaştı- ğını da ilâva ılıwklcüug: n if gazetesi, um de- mklır' Hindı h “Fırkasız- lar,, namzedi ol ü — tezvir maksadile — yazdığın 6 gün müddetle tatil edilmiştir. Düş- manlarına karşı vatan haini sıfatı kullanan makaleleri ve bu kabil içtimaları polis müdürü menet- .âlşluı'nanyada Bira Grevi Umumileşti - Berlin, 28 — Bira vergisini tezyit eden hükümet, karşılaştığı itirazlar karşısında bu vergiyi ilkbaharda indirmeyi düşünüyor- du. Bu yüzden çıkan bira grevi, umumi bir şekil almış, bütün lokantacılar ve kahveciler elle- rindeki mevcudu — bitirmişlerdir. Hükümet, müfritler — tarafından tertip cdilen bu hareket karşı- sında teslimiyet göstermiyecektir. Hükümet, yakmda tenzilât ya grev devam ettiği takdi. de bu tenzilâtı da yapmıyacağını Hindistandan ; AÂltın Nakliyatı Bombay 28 — Nakrumdo va- puru — 12.697.000 altın rubyeyi hâmil olarak buradan ayrılmıştır. Bü altınların 11.743.000 ni İngil- tereye, 954.000 dü Amsterdama &ittir. İspanyada Fırka Faaliyeti Barselon 28 — Cemiyeti Ak- vamdaki mesaisinden dolayı Ra- dikal partisi reisi, M. Lerriye dostları tarafından bir teşekkür ziyafeti verilmişlir, Ziyafette kıra- liyet taraftarları, Liberaller de bu- lunmuştur., Mumaileyh çok al- kışlanan bir nutuk söylemiştir. Bu esnada beyannamec tevzi eden iki anarşist polis memuruna ateş Önüne Geçilen Bir Facia Teşebbüsü Budapeşte, 28 — Sergede ruhani dairesi reislerinden birisi kiliseye girdiği zaman bir. kadı- nin dua etmekte olduğumu, ki- lisedeki bütün mumları yakarak çocuklarını kurban etmiye hazır- lanmakta — olduğunu — görmüştür, rubani reis, kadının bü vahşiyane hareketine mâni olmuştur. Arjanfinda Talebe Tahrikâtı Böoynes Aytes 28 — Tıp Fa- kültesi Reis muavininin evi bir bomba ile tabrip edilmiştir. Sui- maktadır. Maltada İtalyan Lisani | Roma 28 — Malta — avukat- ları, mahkemelerde ve tedrisatta İtalyan lisanma aşağı bir ehem- -— TAKVİM —- | ceklerdir. | / PAZARTESİ J Balık Ağlarında Çıkatı P? Gün 29 - Şubat - 932 Kasmizdl | Asarıatika I Arekt ga? Roma 28 — Balıkçıların âağ- ı1ıı - Şevral - 1380 Ji6 >Şubat- sani - 1480 | yayında, Roma devrine ait 3 S K testi bulunmuştur. I z T Z ©| . " eee a| D ) | Amerikada Krediterin Tevsii Vöğte |« ıo;lıı Z| Yatsı Oo sris, Vaşington, 28 — .M' Hover Pldndı |x sslıs. se) Tmsak hu sok saj | kredilerin tevsiine dair olan ka- nunu imzalamıştır. y <—— EDEBİ TEFRİKAMIZ.; 47 AÇLIK Kendimi biraktım. Fazla olarak yerde bulup ta hemen uğzuma altığım ve kemirdiğim kararmış bir pörtakal kabuğu parçası ba- Na bulantı vermişt. Hasta idim. Bileklerimin damarları kabarmıştı Ve maviydi. — * Hem doğrusunu söylemek 1â- Zimgelirse ben neden bu kadar Yakıt kaybetmiştim? — Hayatımı İrkaç saat uzatacak olan bir için oraya buraya neden küııqluu? mihayet önüce geçil- mei mümkün olmayan şeyim bir giülp evvel veya sonra olması ara- | tınla ne fark vardır? M& LA NNN Müellili: Knut Hamsun Mütercimi: P. S. bir adam ha- t t rahm olmak için ğm' eve gitmeli, yatmalı idim, O anda zih- | nim açıktı. tim; son ba- hardayız, ve herşey uykuda. Her areye baş vurmuştum, tanıdığım, âüliyğim 'her menbaa — uğramış- tınk — Hissen bu fikri okşu- yardum.Ve herhanği bir selâmet #midi geldiği vakıt. ondan yüz çeviriyor: Delisin. diyordum, sen şimdiden ölmiye başladın! Birkaç mektup yazmak, herşeyi yoluna koymak ve hazır olmak lâzımdı. İyite yıkanacak ve güzelce yata- SON POSTA Hindistanda silâhsız itaatsizlik hareketi devam ediyor. Bambayda, Yine bu yüzden müsademeler olmuştur. Sahne, müsademse kurbanlarını derbal tedavi etmek için sokaklarda tesis edilmiiş seyyar tedavihanelerden birini gösteriyor. Silâhlar etmişler ve yakalanmışlardır. — | Yeselesinde Müsavat Berlin, 28 — Tahdidi Teslihat Konferansı hakkında Cenevrede ileri sürülmüş olan mühtelif tek- liflerden bahseden merkez fırka- sının mürevviçi efkârı olan Ger- manis gazetesi - ki ekseriya hü- kümet mehbafilinin efkârma tercü- man olmaktadır - Büyük harbi kaybetmiş olan devletlerin kon- feranstan teslihat sahasında bey- nelmilel müvazenet tesis edilme- sini beklemekte olduklarım ve Versay muahedesinin imzasımdan (13) sene sonra Cemiyeti Al- vam —azası — olan — devletler arasında müsavatsızık yapılması- nı hakaretamiz telâkki edecekle- kast talebe tahrikâtına atfolum- | rini yazmaktadır. Taarruzi teslibatın ilga veya tahdidinden bahseden bu gazete bu meselenin teslihatın keyfiyet itibarile tahdidi meselesine — sıkı bir surette bağlı olduğunu ve bu miyet verilmesini protesto ede- | son meselenin halli bütün Devletlerin müsavatı pren- sipini tanımaktan ibaret bulundu- ğunu yazmaktadır. İspanyaya Bir Rus Ticarat Heyeli Gidecek Moskova, 28 — Ticareti Ha- riciye Halk Komiserliği, İspanyol mehafilinden İspanyaya bir Tica- Almanyada Mücadele Kızışıyor. Bira Grevi Umumileşti Paristeki Banka Miuaarrızları Paris, 26 —Silâhla Baruk Ban- kasına faarruz etmiş olan adamların giydikleri — arkalarındaki — elbise Goöbelins — mahallesinde — bulun- muştur. Mataarrızların çaldıkları para ile elbise bulunan yerde yeni ek bise ve valiz satın almış olduk- ları sabit olmuştur. Dükkâncıların verdikleri alâ- meller sayesinde ecnebi ve ağle- bi ihtimal Macar olan haydutla- rın eşkâli hakkında sarih malü- mat elde edilmiştir. Bunların kıiyafet şekilleri h- dutlara hildirilmiştir. Fakat İkon- dilerine gizlice verilen malümat üzerine haydutların polisi şaşırt- mak için çekhre ve kıyafetlerini tebdil emelerinden endişe edil- mektedir. Brozilyada Gazete Grevi Bitti Rio de Janeiro, 28 — Gazete amelesinin grevi, hitam bulmuş- tur. Gazeteler, yatın intişar ede- cektir. Alman Kadınları Hindenburg Lehinde Berlin, 28 ( A.A. )— Son za- teşekkül etmiş olan Alman kadınları komitesi, Hin- denbourg'un yeniden reisicumhur- |Niçin Evlenmediğimi Soranlara Yüksek tahsil görmüş kızla- runizin çoğu evlenmekte mlşki- lât çekiyorlar. Kızları bekâr görmiye alışmamış olan muhit onlara mütemadiyen evlenme lü- zumunu — telkin eder. — Onlar bu telkinlere mukavemet ederek bekâr kalmayı tercih ederler. Geçen gün bir mecliste be- '| kâr kalmıya karar vermiş kızlar: dan birile konuşuyorduk, Evvelâ mevzua lâtife olarak girildi. Sonra iş ciddiyete bindi vegenç kız bizı vaziyetini izaha mecbur oldu. — Efendim, dedi, herkesten âyni ihtarı iştiyorum. “Evlen; diyorlar. Memleketimizde bir kız için bekâr yaşamak imkânı yok- tur. Başım yükseklerde tutma. Hakikatle karşıya gel ve kendine bîtuıeıı bul...’ Sîııeleı— denberi bu nasihati dinliye —din- liye bıktım. Bunların - çoğuna cevap vermiye bile tenezzül et- medim. Çünki çoğu beni anla- yacak halde illerdi. Fakat müsaade edin de size anlatayım. K “G:liı;u b::k.::". evlenile- ilecek bir araştıralım. Evvelâ Türküm, Türk çocuğile evlenmiye mecburum. Kabul, Sa- niyen: ÂAz çok okumuş bir kızım. Tahsilce — benden — geri - olmr an bir erkekle evlenmeliyim. âıı da ancak hayatımı kurmuş serbest bir meslek sahibi, bir avukat, bir muallim, bir yazcteci, bir memur, bir doktor olabilir. Bu meslek sahiplerini sıra ile gözden geçirelim. Gazeteci edip ve san'atkârlar iyi koca, iyi ev erkeği olmazlar. Bunlarla mesut bir yuva kurulamaz. Gönül eğlem dirmek için iyidirler amma, işte © kadar. Öyle ise geçelim. “Doktorun — mesleği ikıtzası kendine mahsus bir hayatı var. Siz ona sahip değilsiniz. Mesleği icabı güzel kadına da gider, | fena kadma da. Yine mesleği b Tei Basi li kir te iyebilir. Ben kııışu.'î:ı hayata tahammül ede- binde bire indi ir. But- lar haricinde koca olacak, arka- daş olacak erkek yok mu? Var amma, onları da ben arayıp bu- memleket ; malıyım. Buna da bu müsaade etmiyor. _y M? ız mı şimdi niçin ev- 'OEİ « Hamım kızımın sadece sözlerini nakille iktifa ediyorum. Yarın da ret Heyeti gönderilmesi hakkında | huğaura intihabı lehinde bir be- | ona verdiğim cevabı yazacağım. bir mektap almıştır. yanname neşretmiştir. HANIMTEYZE a —— ——— — - beyaz kâğıt yaprağının Üüstüme | ret içinde kalırdım. İçimde budalar | lük değil mi? koyacaktım... Bana en temiz ka- | ca vehimler uyanıyordu, fakat om- | — Evet lan şey... Yeşi! battaniye... Yeşil battaniyel Birdeabire tamamile uyandım, kan başıma çıktı ve kuüyvetli bir kalp çar pintisı duyduüm. Sıradan kalktım ve yürümeye başladım, yeniden hayat bütün varlığımda harekete geliyordu ve üstüste şu neticesiz sözleri tekrar ediyordum: Yeşil battaniyel! Yaşil batlaniyel Birşey yakalıyacakmışım gibi - gittikçe hızlı yürüdüm ve kısa bir zaman sonra kendimi evimde, tenekeci atelyesinde buldum. Biran darmadan ve kararım gevrşemeden doğru yatağıma git- tim ve Hans Pavli'nin battaniye- sini katlamaya başladım.Bu mosut 1 ğumı yapacaktımı; başımı birkaç | ilhamım da beni kurtarmazsa hay- ları yeniyordum. Bütün bunlara | elveda dedim. Ben bir aziz, fazi- letkâr bir ahmak değildim, aklım | başımda idi... | numaraya gittim. Kapıyı vurdum ve ilk defa olarak tanımadığım büyük salona girdim, Kapının çıngırağı, inti- zamsız darbelerle, başımda çın- ladı. Bitişik odadan ağzı yemek dolu bir adam, çiğniye çiğniye geldi ve tezgâhım önündo durdu. : — Oh, dedim, gözlüğüme | mukabil bana yarım kuron ödünç t verir misiniz? Birkaç gün sonra mutlâka iade ederim. — Ha? Fakat bu çelik göz — Olmaz, yapamam. — Elbette olmaz, yapamazm- tiz. Şaka ediyorum. Fakat çok- tandır. kullanmadığım bir batta- niye var ki alabilirsiniz. — Mealesef bende bir yığın battaniye var, cev. verdi ve ben battaniyeyi açınca buna bir göz attı ve wedi : — Hayır, mazur görünlür, bu da işime yaramar. — Ben size battaniyenin en fena tarafımı gösterdim, dedim; öteki tarafı daha iyidir. - Oh, iyeti yok, iste- mem. Hem siz bunun için hiçbir yerde on ör bulamazsınız. — Hayır, dedim, bunun kıy- i olmadığı ; fakat.. ÇArkası var ) meti

Bu sayıdan diğer sayfalar: