29 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

29 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

NUSHASI 5 Politikamız Ge Sineği ALI Iktısatta ihtisas aarındayız. Her Memleket istihsal hususiyetini Aza memleket mahsulünü en fazla kârla Mitacak teşkilât yapıyor. Ne için bizde hiç bir memleketin fıkaramıyacağı nefasette tütün çi karmıyalım, ne için bizde tütümümü- #ü en fazla kirin satacak (teşkilât Yapmıyalım? Bu iki meseleden birincisi, ay ba- ında Ankara'da toplanan tütün mü tehassısları kongresinde müzakere #dildi, neticede 23 madde tutan bir temenni histesi Ticaret, Ziraat, İnhi- *ar vekâletlerine tevdi olundu. İkinçi meselenin, satış | teşkilâlı meselesinin, esasına, bu kongrede dolurulmamıştır. Onu tetkik vazife- *İ, belki istikbalde yapılacak bir di ğer mütehassıslar kongresine tevdi “lunacakıtır. Mevzuun ehemmiyetini ve hududlarım şimdiden tesbit et- e gelecek faaliyetler için faide bili kabiliyetinin dü: . 2 — alıcı memleketlerdeki vergiler de, 3 — alıcı memleketlerdeki kon- iantman usulünde aramak Tüzum- Filhakika, İngiliz lirası altından ayrıldıktan sonra bir haylı memle ie ayni yoldan gitti, altından ay- rildi, Bu, iştira kabiliyetinin düşmesi demektir. Altından ayrılmayan di- #er memleketler dö N cantrolu ei . Buda, iştira kabiliyetinin azal esma münecr olan bir başka tedbir Sonra, her memleket maliye sıkı tanı içimde, Memleket yok ki, Versi, Kürurük arttırmasın. Meselâ Alman Ya'da 1929 kanunile bandrol baş Yüzde 40 dan 60 a çıktı. beep ire üzde 20). Bu vergilerin in verilen müddet 6 aydı 3 osulü bizi ”, ek ayni mikdarı istihs se yeni siğara fabri Mesini beklemek € tan aşmış, fintı zorin dikte etmek 19 İ 'mayülünü almıştır. iğ İ Nitekim bugün Almanya'da #trafna topluyan bu ili tröst, yelpa- Ye iki kitledir. Öyle ki, Almanya'- din senede mübayaa ettiği 35 mil Yon kilo Şark tütünlerinin 31 mi- Yon kilosunu — (yüzde 90) bu iki t alıyor. Eğer Alman hükümeti hu teşek- külleri himaye etmemiş olsaydı, bel i onların tütün ibracatımıza tesi Di başka yoldan hafifletmek kabil Şurdu. Fakat tütün istihlâkinden K,, milyon mark (450 milyon a ası) bütçesi: keçi), bütçesine geçiren Almam der olan bu ili tröstü himaye etmek 20- Türet haline girmiştir. Neticede Şu oluyor ki, iki muazzam serma 7€ kitlesi, Türk tütün ihracatcısma | na tutuyor. Türk ihracatcısı İ Sevvetlerle cidâl vaziyetinde kalı” e Müsavi olmaktan çok uzak ©- bn huve slerle. ir insenaleyh, biz de, iktisadi | ila tecehhüz etmeliyiz. Maliyet fiat mizi indirmek, başka mahreçler | Kolmak ilk iltremdi gil ir. — iürla imtibabından tutum, zer ine, toplama şekillerine, nakil dcretleri rta primlerine, ithar | Ssvaidine kadar uzanan; diğeri n iri ufuklarını giren bu da (Devamı 2 inci sahifede) Kai Buzün 4 üncü sahifemizde - Japon harbine ait ilk askeri makale harıtalarile beraber, PAZARTESİ 29 ŞUBAT 1932 7 uei sene, Ne 2174 Wi derecede inkişaf | ettiriyor, ber "Yeni ve büyük bir harbin İde da | mı söylemiştir. da | komiseri Karahan'ın al | verdiği haberin KURUŞTUR En son sistem Çin ağır topları cepheye sevkediliyor... hazırlıkları görülüyor! Japonlar takviye kıtaatı alıyor, Çinliler yeni kuvvet getiriyorlar | Rus- Japon münasebatı üzerindeki nezaketi arttıran yeni bir hâdise yok| LONDRA, 28 A. A, — Tokyo'- y söylemeğe salâhiye- ti bulunan bir zat, Japonya'nın kolla met namına #ÖZ üzerinde pek: beynelmilel ihti- Bitler e e ere ve başka ih- ülâtlar aramasına ihtiyacı hğı- 'Marmileyh demiştir ki: Sovyet daponya'nın #'deki tasavvuratı hakkım: Maça eee yeli değildir. Japon harbiye nezareti 17 trenin Japonya m müsadere Ge ala mübelağik olduu nkü Mançuri'deki Japon kıta- Titma kumanda etmekte bulunan İcneral Tamon'un yeşâne maksadı Rus toprağında ilerlemek İsteyen ve jeneral Ting - Tehao tarafından ku. edilmekte bulunan Çini dağılmak olduğunu beyan eylemektedir. : (Devamı 2 inci sahifede) Bir Japon yarah neferi sipetde... eereeekekesisessakemsezese MeeaAA ENA | Üç balıkçının , Hikâyesi Hayırsızada'ya düşen balıkçılar ölümle nasıl pençeleştiler? Geçen perşembe günü Samatya?- dan balık tutmak için bir kayıkla Marmara'ya açılan balıkçılar, küçük bir Robenson macerası geçirdikten sonra, evvelki akşam salimen avdet etmişlerdir. Bunlar Karnik, Şefik, | Anastasoğlu Hiristo ve Panayotoğ- ha Hıristo isimlerinde dört balıkçı | dir. kend ile görüşen muharririmize, geçirdik macerayı şöyle anlatmıştır; “.— Perşembe sabahı © saat 8 de denize çıktık. Hava bastırdı. Henüz bir buçuk kilo balık avlayabilmişken Samalya'ya dönmeğe mecbur olduk. Ayni günde saat 15 te, havanın bir az sakinleştiğini görerek yanımıza Anastasoğlu Hiristo, Cari tehlikede mi? 3800 esnaf Belediyeye müracaat etti, acele tetkikat icrası isteniyor Çarşı içinde 2300 dükkân var eshabı emlâkten mürekkep 400 im- Zal bir mazbata Eminönü kayma- kamlığı vasitasile belediye riyasetine verilmiştir. Verilen mazbatada muh telif dairelerden olmak üzere teşkil edilecek bir komisyon marifetile çar şının bir an evvel fenni tetkiki isten mektedir. Son karlar dolayısile çar- şının gene bir çok yerleri inhidama meyyal bir vaziyet arzetmiştir. Bir çok dükkânlar tehlike altında bulun maktadır. Ani bir inhidam vukuun- da mühim bir miktarda (insan zayiatından da korkulmaktadır. Bun 'dan beş ay evvel belediye heyeti fen niyesi bir keşif yaplırmış ve çarşı- iri içim (301) bin lira sarfı nlaşılmıştır. — Diğer taraftan söylendiğine göre müste- cirler kiralarını, tamirat bedeli ol- pıak üzere hükümetin gösterdiği dalımız; oradan oraya atan dalgala- rm sevkile 4 - 5 saatlik bir bocala Hiriste madan sonra Hayırmızada'ya düştük. Orada bir çoban bulduk. Ekmeğin birini yedik, geceyi geçirdik. çırpı toplayıp ateş yaktık. Cuma sa- bahı, adayı dolaştık, bir yerde ebe- i topladık; çobanın Karnik Kar ve bor martesi günü havayı bir az mülâyim d | İismi ifşa edikmiyen bu şahıs i Çalı | mek üzere bir komisyon teşkil edil. Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol mabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlar ve bir tarafa çıkmamışlardır. İktisadi ve mali Meseleler Heyeti vekilede mühim müzakereler ANKARA, 28 (Telefonla) — Heyeti vekilenin bugünkü mutad içtimar bilâfasıla 13 bu- çuktan t yirmi bire kadar etmiştir. Bu içtimada iktısadi ve mali bazı mesele- ler müzakere edildi. Bu me yanda takas kanun lâyihası- nın meclise takdimi tekarrür etmiştir. Komünist Tevkifi İstanbul'da da bazı izler bulundu ve bir kişi yakalandı! İstanbul zabıtası bir müddet tenberi bazı komünist — izleri üzerinde takibatta bulunuyor- dü. Yaptığımız tahkikata göre süphe edilen bir sahıs üzerinde İ taharriyat yapılmış ve mühim | mıktarda komünist beyanname leri bulunmuştur. Tahkikat işkal etmemek için şimdilik tevkif edilmiştir. Beyannameler muhteviyatı İzmirde tutulan komünistlerin üzerinde çıkan beyannamelere benzemektedir Tahkikata devam edilmek- tedir. Meselenin bugün tama. mile inkişaf edeceği tahmin e- dilmektedir. Tütün Komisyonu Tetkikat için müşterek bir komisyon toplanıyor Nemli Zade Mithat Bey Istanbul'da toplanmış olan Bal. kan konferansı — İletisat komisyonu tötün mahsulünün hariç piyasalar. da revacını temin için tötün ihtik- sal eden Balkan memleketleri arasın da bir teşriki mesaj vücude getiril. mesine karar vermiş ve bu karar kon ferans heyeti umumiyesi tarafından tasvip edilmişti, Temenni mahiyette olan bu kararın hükümetçe tetkikine karar verilmiştir. İktisat vekâletince Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında bu hususta bir teşriki me- sai kabul olup olmadığını tetkik et miştir. Bu komisyon İktısat vekâle- ti namına müşavir Habip Edip, tü- tün inhisar idaresinden ziraat ve fen şubesi müdürü Nesip, ikinci | şube müdürü Nazmi ve muavini © Yusuf bir deri yatıracaklardır. bulduk. Burgaz'a ğe > Cemal, tüccardan Nemlizade Mitat ve Kö: Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET /Türk vapurculuğunun bir elden ida- resi tahakkuk ediyor! Iktisat vekâleti hazırladığı projeyi heyeti vekileye veriyor! Yeni vaziy Türk vapurculuğunun son i vaziyetini nazarı dikkate alarak ve milli deniz ticaret filomuzun daha fazla inkişafı zaruretini görerek en nafi şeklin Devlet inhisarı ve- ya teşkil edilecek bir anonim şirket olduğunu ileri sürmüş ve bu fikir etrafında neşriyat. ta bulunmuştuk. Gelen malümata nazaran, İktısat vekâleti bir Türk Mer- kez Nakliyatı Anonim şirketi tesisi hakkında hazırladığı lâ. yibayı Heyeti vekiliye vermek üzeredir. Esaslı bir tetkik mahsülü olan bu lâyiha Türk Ticareti iyesi için kıymetli madde mektedir. İnkişaf başlangıcında ve se nelerden beri rekabet yüzün- den geri kalan vapurculuğumu zun bu yeni şekilde lâyık oldu /#0sst Vekili Mustafa Şeref Bey ğu dereceyi bulacağı kanaati u | yanında bazı rüsum üzerinde mumidir. Bilhassa bu suretle | milli vapurculuk fehine yap milli vapurculuğumuz O Türk | cak tadilât da bulunmaktad kara sularına inhisar etmekten Bu lâyiha Türk denizciliği çıkarak harici, Avrupa seferle- liçin yeni bir hatve olacaktır. rinin yapılması da temin oluna Vapurcular Birliğinin ayni caktır, İhraç, mallarımıza da | zamanda bu hususta da teşeb- bu yeni şekil mühim menafi | büsatla bulunacak heyetinden temin mahiyette telâk. | bir kısmı cuma günü Ankaraya ki edilmektedir. gitmişti. Heyetin diğer âzası Verilen malümata nazaran, | da Ankaraya hareket et. İktısat vekâletinin projesi me- | miştir. Petrol ve benzin fiatla rında gayri tabiilik var Limon fiatınada zam yapıldı, Tica- ret müdürlüğü tedkikat yapıyor Ticaret müdürlüğünün pet- rol ve benzin fiatlarındaki gay ri tabii yükseliş etrafında yap-! tığı tetkikat şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. Alâkadarların kanaatine na zaran kontenjanda © petrol ve benzin için konulan miktar kâ fi olmasına ve hariç piyasalar. da petrol ve benzin fiatları düş müş olmasına rağmen memle. ketimizde petrol ve benzin fiat ları yükselmiştir. Kontenjandan evvel büyük kumpanyalar petrolu 18,5 ikin ci di i kumpanyalar 17 kuruştan satarlardı. Halbuki bugün büyük kumpanyalar 20, küçük kumpanyalar 19 kuruş- tan petrol satmaktadırlar. Benzin fiatları da ayni vazi (Devamı 2 inci sahifede) et ne olacak? çe. ç Mü Da Çemberhitaşta Tavukpazarında maili iühidam bir vaziyette bulunan Yağ” lukçıhanı dün belediye den memurları esareti / altında yıkılmağı bağ“

Bu sayıdan diğer sayfalar: