28 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Ya Müdürü ETEM İZZET PAZAR 28 ŞUBAT 1932 7 nci sene, Ne. 2173 NUSHASI 5 KURUŞTUR Cümhuriyet hükümeti, her zor- Şeker meselesinde ha- iuğu yenerek memur maaşlarını tam ve muntazam vermek istiyor vs Gia Cümhuriyetin borçları mutlaka vak- tinde ödenecektir. bütçeye bukadar mesinin sebebi ANKARA, (Telefonla) harririmizden: Ankarâ- da günün en mühim mevzuu bütçedir. Bütçe £ meselesi yak Biz hükümeti alâkadar etmi- Yor; bunda bütün vatandaşla. rn alâkasr vardır. Tabiidir ki, mütevazin bir bütçe kastediyo- rum, Muadele basittir; Bugünkü kabiliyet, vaziyet ve şerait için” de vasati ve takribi bir hesap- İa devletin varidatı ancak 150 milyon lirayı buluyor. Bu v&- ridat bütçesine göre, ayni mik- dar üzerinden bir masraf büt- çesi yapılması mevzuu bahis- tir, Acaba seneki masraf bütçesinin bengi fasıllarından kısarak, hangi ihtiyaçları geri bırakarak, hangi teşkilâtı azal- tarak bu mütevazin bütçeyi Vü- Cude getireceğiz? si Akla en evvel şu mese geli- yor: Acaba varidat bütçemizi Şoğaltamaz mıyız? Meselâ ou 160 milyona çıkaramaz mıyız? 'aziyet ne kadar müşkül olur- sa olsun, bu meticei ikna görmemek (lâzımdır. 1 acet yok ki, bugün tediye ka iliyeti çok azalan bir vergi yükletmek doğru maz, Fakat sınai, Zirai, iktısadi sahalarda eşhasa ve Wüesseselere verilmiş olan mu- »fiyetler var ki bunların idam sinde bugün için zarur 4 tar. Bu ibare bazı mükelle Fiyetleri, halka yük aha âdilüne esaslara mek mümkündür. o Şurası mu hakkak ki, mükellefin kesesin- den çıkan bütün paranın dev let hezinesine girmesinin Yo- bulur, vergi ve tabsilâtta ki bütün suiistimal yollarını ka Parsak varidatta mutloka bir- ç milyon fark olur. raf bütçesini tanzimde : sbütün yeni bir fikir, ye- Bi bir sistem; hâkim olmalıdır. unda zaruret vardır. Çünkü apanacak açık üç beş milyon- an ibaret © değildir. Dar bir tçede otuz milyonluk bir ta- sarruf mevzuu bahistir. Bu ta- sarruf; teferrüat üzerinde dur- makla husül bulmaz. Teşkilâ- M, masarifin ana batları Üze- irca et- Eşya Mübadelesi Muvakkat büro dün işe başladı ANKARA, 27 (Telefon- — Eşya mübadelesi işini te etmek maksadile teşkili Mukarrer Takaz £ komisyonu Şimdilik muvakkat bir büro teş k Yapılmış ve komisyon Ziraat Vekâleti, müsteşarı Bey bugünden | itibaren meşgul olmağa başlamış- la) filen tır, Komisyonun diğer âzalerı Mikadar vekâletler tarafından intihap edilerek beyeti vekile- Ye bildirilecektir. Komisyon reisi Atıf Bey, komisyonun mesaisi etrafında “cümle demiştir ki — Hariçten yapılacak mü- | bayaatla dahilden icra edilecek satışlar için Komisyon bir nevi Mütevassıtlık vazifesini yapa- çaktı. Ve vazifesinin ifasında dan ve matbu- ; halka Yİ dahilinde cereyan olmadan | İi Mütevazin bir ehemmiyet veril- budur.. inde esaslı tadilâtı icap etti. Mile haber SE ki, umn- di, devlet teşkilâtınm ve mile özerinde durulmak else bile, memur maaş- kan azaltılması asla düşünülmüyor. Esasen maaş- İar son tenzilâttan ve b n vergisinden sonra asgari haddi tur, Tekaüdiye kesilme- düşünülebilir. e ik eden her tedbir ve r Silin üzülmek değil, bu ka- Yar ve tedbirlerin sebep ve saik lerini göz önüne getirmek li- zımdır, Maatteessüf öyle bir devir içindeyiz ki, bütün mem- İeketler, bütün dünya fevkalâ- de tedbirler ile idare olunuyor. Muhakkak ki, hiç bir mü- lâhaza; İsmet Paşa hükümeti- »i mütevazin bir bülçe yapmak | kararmdan çeviremez. Esasen bu devleti behemahal müteva- zin bir bütçe ile idare etmek ka rarı; Cümhuriyet Halk fırka- si belki tur. Zarar yok: Mütevazı, fakat mütevazin bir bütçemiz olmalı- dır. Bütçemiz ne kadar müte- olursa olsun, imar tes an (o bir intizam ilimler cer etmelidir. Romasyada, Yuğoslavyada ve daha bazı "memleketlerde hü- kümetler; memur maaşlarını İ ödeyemiyorlar. Memurları üç sydan beri maaş almayan bu memleketlerde uğranan wüşkü aktile bütçe erer eemmiyet o vermemelerin. e ür, Bir taraftan ha- yal ile karışık mubalâğalı, bir Yaridat bütçesi yapmak, diğer hesapsız ve müvazene” Mir ger kapısı açmak mil ler için daima fena akibetler ar hükümeti, bü- tün borçlarını behemahal vak- tinde ödemek kararındadır. Me murlarının maaşlarını munta- zaman ödemek kanali İ Bütçe müvazenesine bu mülâ haza ile çok ehemmiyet yiyor ve bu müvazeneyi temin e her müskülü yenmeğe çalışı- yor, Siirt Meb'usu MAHMUT e al Başvekilin Rusya seyahati İsmet Pş. bazı şehir- leri de ziyaret edecek ret edecek olan Hz. nin nisanın a'ya hare Moskova'yı ziya Başvekil İsmet P4. son haftasında kot © etmeleri ta- karar etmiştir.18- met Ps 1 mayısta Moskova'da bulu- nacak o ve o gün sının sarsılmaz bir şiarı olmuş- | Ç Çin ordulurma silâh ve Sovyet hududunda | vaziyet n cepnane nâküiyatı,., azikleşti Ruslar Japonların asker sevki taleplerini reddettiler Rusya Japonyaya b e Çin ordusunda motösiklet bölük- lerinden bir müfreze... yı kabul etmiş ve kendisi ile Sovyet hükümeti narma ve asker nakliyatı meselesi hakkında görüşmüştür. Harbindeki Japon kumandanı, Şarki Çin demiryolları idaresine mü racaat ederek Japon tebaasma müda ma Ticaret ve sanayi odası Yerli kuma zamani mızı karşılayabilecek? Sanayi odası ir ihtarda bulundu faa etmek için İmiento'ya ve sonra Pogranitehain'ya aker ekletmek üzere kendisine 17 katar verilmesini talep eylemişti, Sefire, bu talebin evvelce asker nakliyatı için yapılmış olan talepler mahiyetinde telâkki edilemiyeceği, #ira şimdi kılaatın Sovyet hududuna nakli mevzuu bahis olduğu suretin de cevap verilmiştir. Japonyanın bütün demiryolların- da yüzde 50 tenzilâtla Japon kıtaatı nın nakline ve şarki Çin demiryolla- rınm muhafazası icin sevkedilecek kıtnalın meccani olarak nakline mü- teallik bir itilâf aktedilmesi baklem daki teklif, demiryolları müdiriyeti- nin salâhiyeti haricindedir. M. Karahan, teklif edilmiş olan i- tilâfın siyasi mahiyette olup teknik mahiyette olmadığını ve Sovyet Rus ya ile Japonyasve Sövyet Rusya ile Çin arsındaki mescnt tmahedeleri e | müteessir etmekte bulunduğunu ilâ. «| ve etmiştir. M. Karahan; M. İrota'ya Japon nın teklifi ile doğrudan doğruya yap makin olduğu muzaherete istimeden beyaz Rusların Mançuride . girişmiş (Devamı 6 ıncı sahifede) kongresinden bir imuba şlarımız ne htiyacı- kongresi dün hararetli oldu. Yerli kumaş ve ip lik fabrikalarımızın faaliyeti ve inkişaf sahaları artıyor Ticaret ve Sanayi Odasınn sene- lik kongresi dün öğleden sonra dör düncü Vakıf handaki Oda meclisi salonunda toplanmıştır. Kongreyi i- kinci reis Kara Mustafa zade Ahmet B. açtı. Fortün zade Murat Bey| yapılacak — büyük amele şenliklerin de hazır buluna- caktır, Başvekili İ mizin o Rusya'nın şehirlerini zi bazaar mükerrer olduğundan Rus- im kalacaklar - o M. SURİÇ Be seyahat ssnasmda Rus sefiri | M. Suriç te kendisine refakat ede İ cektir. m | lışmasından devlet bütçesi ve| memleket büyük — faydalar te- | İ min etmiş olacaktır Diğer taraftan haber aldığı ma göre, İktisat. vekâleti bu kongre riyasetine, Mehmet Aki | B, rejs vekâletine, Nizameddin Âli ve “Kudret Hakkı Beyler mazbata mı harrirliklerine seçildiler, “Türki mensucat sanayii ba rı ve şafi” na dair Hereke fabrikası rü Reşat Bey tarafından kongrey: arzedilmek üzere hazırlanan rapor, bizzat Reşat B. tarafından okundu. Raporda ticari muvazenemizde men sucatm ehemmiyetine dair küçük bir mukaddimeden sonra mensucat it halât ve ihracatmuz etrafında son sekiz senelik istatistiklere istinaden malâmat verilmekte ve müteakiben dokumacılığından bahsedil en bu nevi dokumacılığın inkişafı için ucuz iplik temini, el — tezgâhlarınn salahı, seyyar ustalarla dokumacıla- dır. Raporda bizde balıcılığın bir ta- rihçesi yapılarak hahlırda kullanı. lan boyaların da sslahı lüzumu ileri sürülüyor ve yünlü mensucat sında Anadolu ve Rumeli yapağıla er ile hariçten ithal edilen © merinos koyunları yapağılarmın e vaziyetin. den ve bunların ıslahı çarelerinden bahsolunuyordu. Rapora nazaran İzmirde, ve Uş- #alıta ikişer, Kula, Kayseri, Isparta, Balıkesir ve İstanbulda birer olmak özere 9 yün iplik fabrikam.zla An- kara, İzmir, Uşşak ve. Herekede bi ver, İstanbulda üç olmak üzere 7 tac ne yün iplik ve kumaş fabrikamız vardır. İstanbulda bir de | dokuma fabrikası mevcuttur. Kumaş imalâtımıza gelince, iki sene evvel, yünlü mensucat fabrika- larımızm istihsalâtı 1,100,000 metre raddesind. , Bugünkü himaye sayesinde bu miktar 2,000,000 baliğ olmuş Hi: devam ettiği . takı | Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol- mabahçe sarayındaki dâire- lerinde meşgul olmuşlar ve bir yere çıkmamışlardır. İrak sefiri ile Bir saat Yeni sefir Irak ahva- line dair beyanatta bulundu Evvelki gün şehrimize gelen Irak sefiri Emir Zeyt Hız. birkaç güne ka- dar Ankara'ya gidecektir. Emir Ze- yt dün akşam Per elinde gazetecileri kabul yan i ederek, © sorulan İİ 1 suallere © cevabc: | beyanatta bulun muştur. Sefir An. kara'ya sefir ola rak tayin edildi > ğinden bahecder e : ken demiştir ki: — Irak'ı, Anka ra'da temsile me mur edildiğimde: dolayı çok mem- nunam, Türkiye. EMİR ZEYT B Yi ve bilhassa İstanbul'u ikinci vatan (Devamı 2 inci sahifede) MI. Anita Grew'ün düğünü Dün dini merasim ya- pıldı. Gazi Hz. bir buket gönderdiler Yeni evliler Balayı deyahatine çıktılar Türk kanunu: medenisine tevfi- ken nikâhları aktedilmiş olan Ame. rika sefiri Mr © Grew'ün kerimesi Mel Anita — Grew ve Amerika'nin Peşte scfareti kâtiplerinden Mr Ro- bert Englisb'in dini — nikâhları dün sast 4 de sefaret konağında Robert Collöge müdürü Dr. Gates tarafın- dan icra edilmiş ve sant beşte de ye- ni evliler şerefine bir resmi | kabul yapılmıştır. Resmi kabulde Riyaseti cumhur kalemi mahsus müdürü Ha- san Rıza Beyle Yaver Beyler, Vali Muhittin B. sefirler ve sefaretler er- kâne, Beyoğlu kaymakamın — Sedat Bey esbak Paris sefiri Fethi B. ve şehrimiz kibar mehafiline mensup birçok zevat ve refikaları hazır bu- lunmaşlardır. Hasan Rıza B. Gazi Hz. namına mükellef bir buket takdim ederek yeni evlilerle Mir Grew'ü tebrik et- miştir. Resmi kabulde hazır bulunan diğer zevat tarafından da müteaddit buketler takdim edilmiştir. Saat 6 da Mir English ve refika w davetlilere veda ederek Patrin va puruna binmişler ve bal ayını geçir- mek üzere Marsilya'ya hareket et. mişlerdir. Mr English ve refikası ve © Mr. Grew ber taraftan birçok tebrik tel. | Bu meyanda | grafları almışlardır. Başvekil İsmet Pş. Hz, ve vekiller mektep ve telgraflaria yeni evlileri tebrik ederek sandetler temenni et- mişlerdir. RAD AAA Yarınki Milliyet'te Çin-Japon muharebesi. . Askeri muharririmiz Ali Rıza Bey Çin-Japon harbini MİLLİYET"te izah ve tahlil edecektir. Yarın ilk makalevi neşredeceğiz.. Bugün.. Türk san'atkârları milli a- bidelerimizi yapabilirler mi? Müderris İsmail Hakkı Be- yin cevabı iç sahifelerimizde,, ; kiki vaziyet nedir? Komisyonun verdiği karar yerinde midir? Alpullu şeker şirketi şayanı dikkat izahat ve malümat veriyor. Şeker fiatlarmın © tereffüü münasebetile Vilâyette teşek- kül eden komisyonun tetkikat. ta bulunduğunu ve kendi nok- tai nazarı dahilinde bazı karar- lar ittihaz ettiğini yazmıştık. Bu meyanda Alpullu şeker fab rikası da mevzuu bahis oluyor. du. Dün Alpullu şeker şirketi iletemas o ederek bu hususta şayanı dikkat izahat ve malö- mat aldık. Alpullu şirketi er- kâmndan salâhiyettar bir zat bu bususta diyor ki: “— Bu seneki istihsal 1412 vagon şeker olmuştur. 337 va. gonu kontenjanın tatbiki tari- hine kadar satılmış bulunuyor. du. Kontenjanım tatbiki tari. hinde şirketin elinde fabrikada İve İstanbul anbarlarında cem” an 1075 kadar vâgon şeker mev cuttu, Kontenjanın tatbiki dola. yısile şeker fiatında diğer eşya j fiatları gibi her hangi bir teref | fü ve ihtikâr vukuu ihtimalini | düşünerek şirket müdiranı, hü- kümete müracaat ederek mev- cut şeker istoklarile piyasada şeker fiatlarının tereffüüme meydan vermiyeceklerini ve İmâzum olacaklarını ifade etmiş. İlerdir. Ve 23 teşrinisani tari. İhinde toplanan meclisi idarede (Devamı 6 mer sahifede) Istanbul umumi medisi dün saat 15 te toplandı. Reis Necip ve divan kâtipleri de Etem İzzet, Sadi Beyler di, Zaptı sabık okunduktan sonra, birinci reis vekili Sadettin Ferit Be ü lük mezuniyet talebi ka raptı hakkındaki mülkiye encümeni mazbatası muvafık görüldü. Beledi. ye çöp kamyonları masarifi tahsisa- tı bittiği cihetle, bütçede münakale yapılması hakkındaki teklif bütçe encümenine havale edildi. Bundan sonra Lâtife Bekir Ha- nımin geçen içtimada, yangınların çoğalması hakkındaki takririne fen işleri müdürü Ziya B. cevap vererek ngınların tevessğü, itfaiye ye geç haber verilmesinden neşet e diyor. Yangınlar ya resmi telefo larla, ya şirket telefonu ile, yahut da kuleler vasıtasile ihbar ediliyor. Resmi telefonlar mevkilere, merkez lere ve sonra itfaiyeye merbut oldu- ğu için geç kalınıyor. Kuleler | ise yangın ancak saçağı ıktan s00- va görüp haber verebiliyor. San çı- kan bazı yangımlarda insanların da (Devamı 6 cr sahifede) Bir vesika dare meclisinin karar! Alpullu şeker şirketinin şe- ker fiatlarmı arttırdığı yazılmış- tır. Halbuki şirketin 23 teşrinise ai tarihli kararda gösteriyor ki fazla fiatla şeker satması mevzwa bahis değildir. Bu karar aameyi eynen neşrediyoruz: 23 Teşrinisani tarihli meclisi idare kararı tin tahdit tedbirile | istibdaf et- tiği milli maksada tamamile hâ- dim olnağı şirket için bir vaz fe addettiğini beyan ve binmen sleyh vaziyet ne derece müsait olursa olsun, fiatı muhafaza et menin ve şeker bayilerimizin de bu vesile ile her hangi bir ihti kâr teşebbüsüne © sapmalara meydan verilmemesinin şiddetle iltizam ve takip olunmasını ilâve stmiştir. Yangınlarda yananlar niçin çoğalıyor? Umumi meclisin dünkü içtimaıda fen müdürü izahat verdi Florya plâjını belediye alıyor

Bu sayıdan diğer sayfalar: