28 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

28 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şeker meselesinde hakiki vaziyet (Başı 1 inci sahifede) gon toz şekerin bir miktarı ise de kontenjanın tatbikinden ev- | daha evvel resmi devaire satıl mler tarihin (evvelki son fiat mış (bulunuyordu. Gününde üzerinden satışa bilâkaydüşart | teslim edilebilmek için. bunla- devam edilmesi hakkında ka. | rn da muhafazasına şirket mec rar ittihaz etmişti. Bu karar | bur idi. Nihayet İstanbulda sa dairesinde şirket 13 şubat tari. | tılabilecek toz şeker miktarı hine kadar muntazaman satış. | 20 vagon derecesinde kal larını yapmış ve hakikaten şe- | tı. ker fiatlarmda en ufak bir te- > ie rpg her reffüe de meydan vermemiş. | diği irde la iki günlül tir. di İlstanbul ihtiyacı demekti. Bina Kontenjanın ilk tatbik gün | cnaleyh şirketin bu şekerleri lerinde diğer bazı eşya fiatmda |de satmak suretile iki gün da. da ufak tefek (| tereffüler baş | ha idare etmesi, nihayet ma. gösterdiği halde şirketin aldı. |ruz kalman buhranı iki gün ğı kat'i vaziyet şeker fiatlarmı | sonra hissettirmekten (| ibaret müstekar bir hale koymuştur. | bir fark yapabilirdi. Fakat bu. Şirketin aldığı bu tedbirin mem !na mukabil şirket £ elinde hiç lekete temin ettiği fayda mey. | toz şeker kalmadığını haber a- dandadır. o Halbuki şirket bu | lacak olan piyasanm ber han. tedbiri iltizam dolayısile külli. | gi bir surette teskini daha güç yetli zarara duçar olmuştur. | olacaktı. Şu suretle ki kontenjanın tatbi Şirketimiz bütün ıstokunu kinden evvel şirketin satış fiat | bitirdikten sonra, böyle bir va- ları ber hafta memleketimize | ziyet müvacehesinde kalmak. şeker gönderen; ecnebi piyasa. | tan ise iki gün evvel satışları. İarmın fiatları alınarak ona gölri tevkif etmek ve diğer re tesbit ve ilân edilmekte iken | taraftan (derhal (o hükümete kontenjandan sonra bu usul|izahat vermek, meclisi terkedildi ve kontenjanm tat. bikini takip eden zaman zar- fında yükselmeğe başlayan ha- riç fiatlar takip olunamadı. Bayram satışları da yapıl. dıktan sonra müdüriyet piya- sada şirketin şeker istokunun se dolayısile hasıl (olan iyeti o vakite kadar nor- | mal b surette şirketin yevmi satışları günde on vagonu teca vüz etmezken birden bire bu. | deki toz şeker ıstokundan İs. nun üç beş misline çıkmasile | tanbula satış yapmağı esas iti. tesbit etti. Hattâ bir gün zar- | barile kabul etmekle beraber, fında şirketten 260 vagon sat. | nakliye masrafını avaryaları ve mak mecburiyetinde kaldı. saireyi hesap © ederek sif İs- Diğer taraftan mevcut şe. | tanbul 40 kuruşa © satış için ker istokunun da hayli azaldı. | tüccarlarla mutabık kalmış ve ğını ve böyle külliyetli satışa |ilk parti olarak tüccara 13 va. kalkıldığı takdirde bütün şeke- | gon şeker satmıştır. rin elden çıkacağını gördü. Bu Şirketimiz bu satışta mün. mun neticesi olarak hükümete | hastran İstanbul piyasasını ta- vaziyeti arza zaman bulmak ve | nmamekta olan Uşak fabrikası meclisi idarece vaziyetin mü.|na İstanbul şeker tüccarlarını taleasma imkân vermek üzere | tanıtmak ve temaslarını temin satışlarını tevkife mecbur kal. |etmek gibi bir tavassut ifa et. dı. Şirketin o tarihteki şeker ii ve fazla olarak Uşak şeke ri İstanbula gelinceye kadar geçecek müddet zarfında piya- saya bir genişlik olmak üzere kendi mevcudu olan 20 vazon. dan on üçünü bilâhara Uşak. tan gelecek şekerlerle istibdal etmek üzere Uşak şekeri imiş gibi tüccara teslim etmeği ka- girişmiş ve fazla olarak İstanbul piyasası- nı toz şeker tereffüünden kur- tarmak © endişesile o günlerde Istanbula şeker fabrikası müdürile İstan- bul tüccarlarınm temasını te. min eylemiştir. Bu temas neti cesinde Uşak şeker fabrikası ört beş yüz vazon raddesin- dük Ba ziktarlardan e ğı veçhile şirketin elinde toz şeker olarak 101 vagon şeker kalmıştı. Dubl rafine ve küp şekerler mevcudu az çok mü- him olmakla beraber piyasada da bu cinsten ecnebi şekerle. (mun ri kâfi miktarda mevcut oldu. ğu için dubl rafine ve kesme şeker ihtiyacı mevzuu bahis ol mamıştır. Asıl buhran toz şe. ker üzerinde & hissolunmuş ve şirketimizin ne için toz şeker satışlarına devam etmek sure- tile buhranı izale etmediği her | tarafta söylenmeğe başlanmış. | tir. Şirketin bu”husustaki mü. İâhazalarını bir iki noktada hü lâsa edebiliriz: Fabrikada mevcut görünen 75 vagon toz şeker Trakya ha- valisinin yeni şeker | istihsali zamanma kadar olam ihtiyacı. na bile tekabül edemiyecek mik tarda idi. Ve filvaki (o normal | bir surette (o fabrikadan her ay | © Trakya havalisine (25) , (30) | Alpullu için hiç bir kârı tazam mun etmemekte, asıran İstanbulu toz şekersiz bırak. mamak için yapılmış bir delâ. r, Böyle bir tavassutun İstan- bul için faydalı olduğunda ise üphe yoktur. Uşaktan bu ilk ış mukabilinde gelen şeker. dir ancak 27 şubatta İstanbul limanına muvasalat etmiş, hal. buki Alpullu şirketi 12 vel, bu şekerler mukabilini pi- yasaya vermişti. 27 şubatta gelen Uşak şe kerleri Alpullu anbarlarma g miştir. Ve Alpullu on, on ii gün müddetle kendi şekerleri. ni hiç bir faiz, hiç bir komis- yon ve menfaat beklemeksizin tüccara vermiş bulundu. Hükümete vaki müracaat neticesinde alınan direktifler ve meclisi idarece yeniden va. ziyet mütalea edilerek ittihaz olunan karar üzerine satışlar için eski fiat muhafaza edilmek le beraber, miktar itibarile ba. zı tahdidata riayet edilmesi ve toptancı tacirlerin çuval başı- na 60 kuruştan fazla zam yapıl maması hakkında taahhütler slmması gibi bazı (tedbirler ittihaz edilerek satışlar tanzim olunmuş ve günlerden beri zetelerde görüldüğü | veçhile şirket eski Fiat üzerinden satış larına devam etmiştir, Bu arada şekerler-ecilerin de, bir müracaatı vâki olmuş. tu, Şirketten on beş vagon toz şeker talep ettiler. O günler- de henüz satış hakkında bir ka de olmadığı ve şirketten alı. nacak şekerlerin dışarıda fazla tılmasından . şüphe şekerlemecilere günde iki vagon teslim edebil. mek ve bir ay zarfında aynen iade olunmak şartile ödünç ola rak 15 vagon şeker verilmiş, buna mukabil de kendilerinden bir depozito alınmıştır. Bu şe. ds günün birinde ecnebi şeke. rinin satılması gibi garip bir vaziyete maruz kalmaması için fabrika da cüz'i bir stok mu. hafaza etmek istemiştir ki (75) vagon bu hesaba nazaran nor- mal ibtiyaç demektir. Bu mik. tarın da ihtiyaca kâfi gelmiye- ceğini düşündüğü içindir ki ay ık satışlarını fabrika sahasın- da bile normal miktarda dej ayda arcak (14) vagona mü. saade etmek suretile ( idareyi düşürmeğe mecbür kalmış, ve | bu maksatla bütün Trakya vi. lâyetlerine ve belediye riyaset lerine müraceat ederek, aldığı tedbirleri izah (etmiş ve her hangi bir fiat tereffüüne mey- dan verilmemesi için kendisi müzaherette bulunulmasını ri- ca etmiştir. Bu sebeple görülüyor ki şir ketin fabrikadaki toz şeker mevcudu Trakya ihtiyacma bi. le tekabül edemiyecek derece- de idi. Ve oradan o İstanbula şeker geti tmak şirket için | kerden 5 vagonu teslim edil. Eeee San iyi bulunuyor. Ve alınan ma. e a al lll idare | let ve tavassuttan ibaret bulun | d, maktadır e MİLLİYET PAZAR 28 Sovyet hududunda vaziyet nazikleşiyor (Başt 1 inci sahlfede) oldukları faaliyetten bahseylemiştir. Mumaileyh, böyle bir müzahere- tin M. İrota'nın gerek M. Litvinof'a ve gerek kendisine verilmiş olduğu tçminata muhalif olduğunu söylemiş “ME Karahan, M rota Sovyet bükümeti namına bu mesce hakkım da izahat ve Mançuride teşekkül et- mek üzere bulunan devlet hakkında | malürsat vermesini rica eylemiştir. M. İrotn bu mesele hakkında a- cilen Japon hükümetinin mütalcası- m alacağını vadeylemiştir. Rusyarın bir ihtarı MOSKOVA, 27 A.A. — Harici. ye komiserliği Çin ve Japon mümes- sillerine bir mola vererek arazisine ve Şarki Çindeki Rus hukukuna te- envüz Barrma enkei olunamaz) varmı müddetince hat üzerinde Rus lara nit olan kısımda münakalâta ni- hayet vw Chapei'de Möğler tekrar gürledi yay ANGHAY, 27 ALA, — Sabab- leyin saat 5 te m su, mi him bir Çin inik Körler olduğu Chapei üzerine giddetli bir ateş açmıştır. Obüsler, birçok yangın çıkarmış. | tır, Alevler sür'atle etrafn sirayet © | diyor. Cin bataryaları, Japon bom. bardımanma mukabele etmiş olup top düellosu şiddetle devam etmek- te şekerlerden bir kısmı, şekerle- | me imalâtına değil, şüphe edil diği veçhile piyasa satışma git miştir, Bütün bu izehat gösteriyor ki, şirket bidayetten beri şeker satışlarında meşru kazançları. nı bile terkederek zararma fia- tı muhafaza etmek ve ihtikâra mani olmak endişesile hareket etmiş, ve kontenjanın tatbikin- den itibaren son buhran günle rine kadar 650 vagon £ şekeri sabit bir fiat üzerinden satmış» bir. Bu miktar şekeri sattıktan sonra, elinde kalan (20) vagon şekerden istifade etmeğe kalkış ması mantıkan da pek omülâ. im görünecek bir hareket de. ğildir. Nitekim bugün dahi hü kümetin noktai nazarını alarak ve meclisi idaresinin kararını istihsal ederek yine eski fiatı üzerinden satışa devam etmek- tedir. Ve fasıla diye görünen müddet zarfında da bir santim farkı fiat koymağı hatırına ge. tirmemiştir. — Ticaret Müdüriyetile te. ati edilmiş İZ var m dır? — Hayır hiç bir muhabere miz yoktur ve bazı gazetelerde yazıldığı gibi şu veya bu yol- a mı emiz ve bir nevi taahhüdümüz olmamıştır. Hayri Bey niçin gitti? Alpullu şirketi müdürü Hay ri Beyin Avrupaya o seyahati etrafında bazı dedikodular ya- pıldığını dün yazmıştık. Bunla rın mabiyetini o anlamak için dün müracaat ettiğimiz şirket — Şirketimiz şeker müsi tah silidir ve kendi istihsal ettiği şekerleri satar. Bunun haricin de meclisi idarenin hariçten şe ker satın alınarak onun ticare. tile uğraşılmasına dair hiç bir kararı yoktur. Hayri Bey son seyahatini ne şirket namına ne kendi namına şeker işile alâ. | kadar olacak hiç bir maksatla | yapmış değildir. Bu seyahati | *' tamamen hususi mahiyettedir. Ve kendi — ticarethanesine ait hususi işlerile meşgul olmak. tadır. Bu seyahati o müddetince şirketteki (o vazifesinden me- zun bulunmaktadır.,, Altı kahve taciri komsirono verildi Ticaret müdürlüğünce kah. ve fiatlarındaki sebepsiz teref. füü yapmakla ittiham edilerek Vilâyete verilen altı kahve it- halât acentesi dün tetkik edil. mek ve bu işle alâkaları derece si tesbit edilmek üzere Vilâyet te müteşekkil komisyona ver. miştir, Petrol benzin tedkikatı Ticaret müdürlüğü petrol ve benzin fiatlarının yükselme derecesi hakkındaki tetkikatını benüz bitirmemiştir. Komisyon mazbotası müd- deiinmumilikte Şeker fiatları hakkında vilâ yet komisyonunca © Yapılan Sret TO da teş kesildi ŞANGHAY, 27. A.A. — Çin me- yazli üzerine bilâ fasıla uzun mat- ler esnasında yağdırılan topçu ate- si bu aabah saat İ0da eksilir gibi görünmüş ve muvakkat bir sükünet hasıl olmuştur. Bu müthiş bombar- dıman esnasında 12 Japon batarya- st hiç durmaksızm © ateş etmişler. j dir. j Çin! ir mukavemet ediyor CHANGHAİ, 27. A. A. — Dün bütün gün devam eden Japon taar- ruzlarına rağmen hattı harp bin- nazariye değişmiş değildir. Her iki mmhasım, kendi mevsile- | rini takviye ile iştigal etmekte ve İ Çin kuvvetleri kumandanı jeneral Heai Ting Bai'da Kiang Van'a © İ hememiyetli takviy eltaatı gönder metkedir Japonların devam eden mütema- di gayretlerine tâğmen Yen Chia Cbov'da bulunan Çinliler yerlerini katiyyen terketmemişlerdir. Japonlar king - Wan'ı aldılar mı? CHANGHAİ, 27. A.A. — ponlar pek az süren şiddetli bir muharebeden sonra Klang Vanı aldıklarını iddia ediyorlar. Şiddetli bir topçu ateşinden son- ra anlaşılan, Japon piyedesi bir hücumla Çin siperlerini zaptetmiş ve Çinlileri Kiang Van'dan atmış- tar, Japon # yyareleri 200 den fazla CHANGHAİ, 27. A, A, — Chang bal'a gitmek üzere yolda bulunan iki Japon fırkası bugün mezkür şehre ihraç edilecektir. Diğer 3 fer. kanm Japonyada silâh altına alım. Ba alındığı söyleniyor. Şimdiye kadar harekâta iştirak eden Japon deniz tayyarelerinin a- detleri 200 akdar olduğu mekte ise de Changhai harcketleri- De yardım için yeni askeri hava fi- lolarının Çin'e mütevcccihen yola çıkarıldıkları anlaşılmaktadır. Bu suretle tahrip edilmetie olan manatıkın giyin ği de tahmin edilmektedir. Çiniler öiliefat Ludendorf- f'a isteyorlar LONDRA, 27. adi . karı Express çazetesi, Çinlilerin mi ordularının tesi: ve teşkili ve in» mandasını deruhte etmek İçin cene- ral Lodendorff'ü davet ettiklerini haberalmıştır. Boykotoj isteyorler LONDRA, ,27. A. A. — ek tan Daily Ezprem güzetesine dirildiğine göre Japonya aleyhinde boykotaj tatbik edilmesini talep e- den istidiye:5000 İrişi imza koymuş tur. Tekio'da endişe LONDRA, 27. A. A; — Teklodan Daily Expres bildirildi- ğine göre, Cömahiri -Müttahidede Japon emtiasına İp sap başlayan boykotaj Japonyada detli bir endişe tevlit eylemektet- dir, Malt mahafil Amerikan banka ve Japonya beynelmilel ihtild- ta sebebiyet verecek LONDRA, 27. A. A.— Çin-Js bahseden ketin cihan mufuzunu istirdat — için Japon şövenliğinin en mi yaelmi- İel ihtilâtlar tehlikelerine meydan okumak gayretini göstermesine ip- tizar edilebileceği mutaleasındadır. Mamafih hailenin iki veya üç se ne devam etmesinden ve Japonya nım bezimeti çile nihayetenmesin- den korkulur. Economist mecmuası, 'da yeri izminin Japan) tasi, lane Ban alize elk Ye etini ihracatını nisbi surette tez- yit etmetke gören M. Shiedehara- nın akiline ve saburane icraat ve faaliyetini itfaya muvaffak olması. na teessüf etmetkedir. M, Si iyi yeri- ne, beynelmilel arlasması ve gerek hazineye ait ve gerek mil. li maniaların yükselmesi meticesin. de, kılıç siye kaim olmüştur. Japonyanın — intihar tesebbüşü, bali Yazırdaki iktisadi kyvetierin cihanı elyasi ve iktisadi bir uçuru- mma doğru sürüklemekte olduğunu vazihan göstermetkedir. Bizim İlk vazifemiz, Japonyayı/ü.. daha ileri gitmekten memetmektir, İkinci vazifemiz, ona yardım et mektir ki, bü da ilk vazifemizden daha az mübrem değildir. Harpten sonraki İktisat tarihinin yeni bir sahifesini çevirmek mev. uu bahistir. Tekio nezdinde yeni bir müşterek teşebbüs VAHİNGTON, 27. A.A.— M. Stimson'un, buzün Fransa, İngilte- re ve İtalya sefirleri tarafmdan To ko hükümeti nezdinde yapılacak teşebbüse Tokiodaki o Amerika se- firine iştirak etmesi" Sir John Si- mon'un talebi üzerine talimat ver- miş olduğu istihbar kılınmıştır. İn- gilterenin bu teşebbüsü Amerika- mazbata dün müddeimumiliğe | cın Akesi Şarktaki siyasetini | ta- gr laz. — le sevin e Adm YA kini J değil teki olunmaktadır. İngilterenin Aksayi Sarktaki si- yaseti hakkında kat'i beyanat mev- Cut olmadığından bu ha) bazı Ame- rikan mahatiline Londra hükümeti nin, Çin-Japon ihtilâf haleldar ötmekte olduğu menafii müdafaya pek öz mütemayil görünmetke ol- duğunu söylermektedir. Maamafib, İogilterenin dostları buna İngilterenin Cemiyeti Akvam âzasından olma kitibarile vaziyeti- nin Amerikadan bambaşka olduğu &uretinde cevap verilmektedir. Hariciye nezareti, Cemiyeti Ak- yük meclisinin 3 Martta iç #imai için alınmış olan tertibatı bü yük bir âlaka ile takip etmektedir, Zira müzakeratta resmen bir mümcs sili bulunmıyacaksa da herhalde bir şahidi isbatı vücut edecektir , Hariciye nezareti bu hususta ok dukça sıkıntılı bir vaziyettedir. Zi- Ta, bir taraftan teşriki mesaide bu- unmağı temenni etmekte, diğer ta- raftan Cemiyeti Akvam tarafından doğrudan doğruya müzakerata dar edilmesinden £ ve binsenaleyh, ören dübel mnkkminiğım ca suliyetine iştirak etmek mecburi” yetinde kalmasından korkmaktadır. Bu kabil bir davet kongrede Ce— miyeti Akvamın taraftar ve aleyi- tarları arasında münakaşalara yal a- çacak ve bu hal Aksayı Şark ibtilâ İına nihayet vermek için Vashing- tonda yapılan ferdi mesaiye mani olacaktır. İzvestiu'nın bir makalesi MOSKOVA, 2. A.A. —Tamx jansından; Balıkçılık meseksi ile rublenin tedavülü meselesinin kat'i (surette halledilmesinin ve bu suretle şi- ma) sularında Japon hukuk ve me- nafiinin tesis ve bunların müdafaa- & için icap eden tedbirlerin ittihaz olunmasının. zaruri olduğundan bahsetmiş olan Sciyuhai fırkası rei sinin bu beyanatını tefsir ve bu baptaki mütalcalarını serdeden İz- vestia diyor ki: Eğer bu haber doğru ise, şu hal- de balıkçılık meselesini nhakiki va İ siyetinin tayir ve Japon efkârı u- | mumiyesi cihan eflkâr: umumiyesi- ni izlâl edilmek isteniliyor. Demek tr. Japon © balıkçıtık o müesseseleri eiktarınnı tenaküs etmiş olduğu id diasma hakikaten tetabuk etmemek İ tedir. Bilâkis bunların miktarı art- mıştur. Hali hazırda Sovyet sula- rındaki Sovyet balık sanayiinin nis beti 42 yüzde, buna mukabil Japon- larınki 58 yüzde dir. Japonyanın balık saydi mesele sindeki hukuku Rus-Japon balık- çılık mukavelenamesi İle tayin ve tesbit edilmiştir. Haikkatta mevzvu bahsolan mok- ta, balıkçılık meselesi değildir. Bel ki bazı Japon mahafilinde Mançuri ve Changhai vakayiinden sonra iş- tihaları artmıştır. Ve ovyet suların da talih tecrübesine kıyam etmek istiyorlar. Bu mabafil, gem tadil edecek olursa herşey girer. Sir Miles Lampson, Nankinde LONDRA, 27. A. A. — Şanghay. | gı den Biter Ajanama bildiriyor. Sir Miles Lapson, yarın bir gis tarpitn muhribi İle Şanghay” gidecektir. İdi İngiliz sefiri Çin vay tahtındaki ikameti esnasında veşal Tehang Kal Chek iie görü gecektir M. Stimson'an mektubunun gayesi LONDRA, 2. A. A. — M. Stim- son'un mektubu muhtelif siyasi ma bafilde bir takım mütalelar sende dilmesine bais olmakta berdevam, olmakla beraber İngiliz sesmi ma- hafili son derec ihtiyatlı ve ketum. davranmaktadır. Bu mahafil, mevcut şaylalar hilâ #ma olarak M. Stimson'un kararını vermezden evvel katiyen İngiltere hükümetinin rey ve mütaleasını al ik teşriki mesal etmetken imtinaet meleri neticesinde intihap edilme miş olduğunu ilâve etmektedir. Nankin hükümetinin bir protestosu CHANGHAİ, 27. A. A. — Nan- kin hükümeti, sebebiyet verilmek» sizin ve evvelce baber verilmeksi- zin Japon tayyarelerinin sulhper- ver Hangehov şehrini o bombardı- man etmeleriel hasebile bu sabah Japonyaya bir portesto göndermiğ- “reskte motada Japonyanm he- nüz Çine harp ilân etmemiş olduğu söylenmektedir. Çin protesto ediyor CHANGHAİ,2. A. A. — Çin bü- kümeti, sebebiyet verilmeksizin ve mütekaddim bir ihbar olmaksızın Hangşov şebrinin Japon tayyarele. ri tarafından bombardıman edilme- #ini Tokyo hükümeti nezdinde pro- testo etmiştir . bu bombardımanın, Çin tayyarele- rinin Japon nakliye gemilerine taarruza hazırlandıklarma dair çe- İ karılan haber üzerine yapılmış Ol- duğunu söylemektedir. Jöponyenın şartları TOKYO. 21. A. A. — Alinan ma s Yangınlarda yananlar çoğalıyor. (Buşr 1 inci sahifede) ölmesi yangının bu suretle büyüme- si neticesidir. Ziya B. bazı insanlerm da nasıl kurtarıldıklarını izah etti, son yam- İ anların tarihçelerini i yapt, er memleketlerde hize nazaran yangın- larda yanan insanların daha fazla ol- duğunu, halbuki onların yanit daha mükemmel bulunduğunu, deki vaziyetin şayanı şükran olduğu mu, Avrupa ve Amerika yangınlar. dan misaller getirerek oralarda bazı j yangınlarda 50 - 100 insanın bir am da yandığım Ziya B. bundan sonra telefon ketile temasa girişiliğini, itfaiye | | telefonları için halkın kolaya ha- İtarda tutabileceği tek numara ihda- 41 için tetkikat yapıldığını ve fakat şimdilik buna imkân fenni bulun- madığını, şebekenin dolu olduğunu ayrı bir hat tesis ederek tek muma- ra almmak için 40 bin aboneli del verilmek liz £ geldiğini izah etti ve dedi ki * İ — Mamafih evvelce itfaiye tele- | | onlarımı; hat üzerine çalışır. ken şimdi dört hattrmız vardır. Di- ğer abonelerin işkâl çin itfaiye arasındaki o muhaberatı temin için rehberde olmıyan mah- | Tem numaralarımı? vardır. Lâtife Bekir Hanım söz alarak dedi kir — Ben İstanbul yangınları hak- kanda izahat istedim, Siz bana Av rupa yangınlarından misaller getir- Şirketin tek numaralı kendi | hususi hattı vardır. Onu bize ver. | sin. Yangın ihbarı daha enühimdir. Ziya B. tek numaralı celefonun | şimdiki vaziyete göre imkânsız ol- duğunun fennen sabit olduğunu tek zar söyledi. Lâtle Bekir Hanım dedi ki: — İstanbulda benim bildiğim bir satım telefonu tek numaradır. Me- selâ yangın için de 22222 olarak kolay akılda kalabilecek tek nema ra teklif ediyorum. Dr. Hikmet B. bir çok büyük ve | ahşap evlerc her odada bir aile ol-| mak üzere bir çok aileler iskân e- dildiğini, bu vaziyette yangın 2u- hur edince, insanca telefat oldu-| Şunu, bu şekil iskâna (belediyenin müsaade etmemesini söyledi. Mehmet Âli B., insanca zayiat ol mamak için itfaiye efradınn evle- rin içini iyi aramalarını söyledi. Galip Bahtiyar B. yangından ye kurtarmanın kolay e maskeli teçhizat olmak izan gel diğini ilâve etti. Avni, Hikmet, Ziya Beyler söz al dılar Şevket B, bu bususta müze- kerenin kâfi olduğunu itfaiye efra- dının imkân dairesinde vazifesini yaptığını söyledi. Bu hususta mü- diğer anddelerinin mörakeremind" geçidi. ıkkt oakliye vasrtalarının ihtiyaca | “Yokyonun salahiyettar mühafili gelmediği hakkındaki takrir ma-| kama havale edildi. Yangın zuhu- runa meydan verilmemek Üzere milerin ne suretle hıfzedildiği hak- a Wmata göre Hariciye nezareti Çin- diler teklif edilen bitaraf mıntaka- dan yirmi kilometre uzağa çekilme- e hazır oldukları kanaat bahşo- ç $ikleri takdirde Çin kuvvetleri te- mamile geri poaya da ver Gil aliyye etmemeleri İ- | mesafeye kadar geri çekmeği teah büt edecektir Şanghaydaki askerler ve gemiler CHANGHAİ, Mk — Şang ba k: Mr eli ii a tarı şudur: Japonların, Vousungda 3000 kişi iz mürekkep bir liva ve 13,000 ki- mürekkep bir fırkası vardır. Ceneral, Uyedanın kumandası a) #ında bir cebel ee alayi, 5000 koyunun Çin askerlerinin miktarı, İ9 uncu ordudan 30.000 kişi Ole (ceneral Tehang Kai Tehek'in — kumandası altındaki 87 ve 88 inci, fırkaların 20.000 kişisinden mürekkeptir. İmtya mıntakasmdaki Ezel Bri tanya kuvvetlerinin Fransız rnk SBA 2094, İtal yan askerlerinin miktarı da 677 ki idir. Japonların verdiği telefatm 1500 ve Çinlilerin telefat miktararın da 4000 kişi olduğu söyleniyor. Diğer taraftan bali hazırda Şang hay alırşısındaki bahri cüzütamlar- de ça miktardadır. a ekme da Japon filosu rm nr 1 topçeker ve 26 tanpito kındaki geçen içtimada verilen | takrire fen müdürü Ziya B. cet vererek dedi ki; — Fatihte kurşunla medresel den birini filim deposu ittihaz « tik. Tamir etüriyoruz. Bütün Himleri buraya koyacağız. Bundan sonra, gene geçen içi mada Millet mekteplerinin faali) biz.| © hakkıda verilen bir tekrire m rif müdürü Haydar B. cevap vel sek dedi kiz — Harf inkilâbundan sonra M let mektepleri 1928 senesinde faa yete geçtiler. 1928 senesinde İsta | belda 1716 A, 807 B, dershanesi gıldı. A dershaneleri hiç okun yarma bilmiyenler içindir. B der haneleri ise iptidai mahümüt alma içindir. 928 senesinde bu derahanı Jere 51196 erkek, 72195 ksdm tal be yarıldı. Sene nihayetinde 3304 erkeğe ve 52057 kâdma sahâdetmi me verildi, 1929 senesinde 487A ve 470 dershanesi açıkdr.20643 erekk 2178 kadın talebe kaydedildi. Sene cihi yetinde 7001 erkeğe ve 7689 kadın yahadetname verildi, 1930 senesinde 411 A, 335 Bdet hanesi açıldı. 13594 erekk, 9703 ki dın talebe yazıldı. Sene mihayetir | de 6234 erkeğe ve 3960 kadına »9 hadetname verildi. Bu üç sene zarfmda 46277 erkeji ve 63706 kadın Millet mektebi <& badetnamesi aldı. 1931 seneyi dersiyesi herliz bik mediği için kati neticeyi henüz al madık. Bu sene daha ziyad &A der ine ehemmiyet verdik. 41 A, 93 B dershanesi açtık. Seneyi dersiye başında 907 erkek, 176 İsi dın talebe kaydettik. Bunlardan ka Şının muvaffa kolup şahadetname # İacağı şimdiden bilinemez. Üç sene içinde Millet mektepleri için 180 binlira sarfedilmiş ve 130.541 kişiye şahadetname veril miştir. Bu sene son zamanlarda Mil İlet metkeplerine devamsızlık aldu- ğu meselesine gelince: Araya ra mazan girdi, bir ço kamele geceki yyor, kış fazla oldu, grip salğın bir hal aldı. Fakat sene ba- sında devam çok normal idi. Hatta bazı yerlerde dershane adedimi ar- tırmak mecburiyetinde kaldık, ih devam etmiyenlerin lis tesini mektep (idareleri tespit et- mekte ve biz de ait oldukları kay“ makamlıklara bildirmetkeyiz. Haydar Beyin izahatı kâfi görül dü. Vali ve belediye reisi Muhittin Beyin Millet mektepleri hakkınia vereceği izahat gelecek içtima | rakıldı. Celee on dakika | tatil edildikter sonra tekrat toplanıldı “ve hesabi kati raporunun masraf kası mü- zakeresinc devam edildi. aMarif ve yollar faslmda münakaşalar oldu. Ait oldukları idarelerin ize- bat vermeleri için bu fasıllar mi zakeresi tehir edildi. Meclis saat 17,3 da pazartesi top ianmak üzere içtiman nihayet yer- “Fora plâjp alınıyor mek üzere teşekkül , Encümen lediye tarafından almarak z mesini çok muvafık görmektedir. derya plan 10 bn Ki ge larına 110 bin çekilmez Ja- | mücip Diğer taraftan belediyenin bu i€ şebbüsü üzerine ortaya bazı rakip a gurupların anlaş! Haber verildiğine göre şimdi plajların: işleten e ai Birleşerek, Varna plâjını işleten gir kete müracaat etmiş bazı teklifler- de bulunmuşlardır. Bu telelifler, | Filuryanın da Varna gibi asri bir şekilde tekemmül ettirilmesi ve İş- İletilmesi mahiyetindedir. Muhtetlit encümen 30 bin Jira sar 'Büyük Britanyayi 3 kruvazör ve | - j2: koi muhribi temsil etmekte. * Semahiri, Müttahidenin 1 kruva- #8e 41 torpito muhribi ve 1 makli- isi revcuttur “sf anktn 1 kruvaze, 1 tegiçeket, | ve 1 de sahil muhafızı bulunmak» 2 kruvazör, 1 topçeker ve | dil kruvazör tarafından | Millet mektepleri kapanıyor, Müllet mekteplerinin . tedrisati

Bu sayıdan diğer sayfalar: