28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Amerika, Japon. harp Ingiltere hükümeti, gemilerinin Şanghay Amerikanin bu teşebbü- önünden çekilmesini İs- sünü teyit etmek fikrinde tiyor. değildir. PAZAR — 28 Şubat 1932 Şanghay muharebelerinde iki tarafın zayiatı 18,500 neferi buldu Japonlar Çin cephesini merkezden yarmak hususundaki eski plânlarında israr ediyorlar TRAŞ 7 SönerMiNYİAS0B — Fate her yerde: 5 kuruş Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Inhisarların tevhidi Memur kadrosu makul bir hadde indirilecek Bu suretle masraf indirilecek gümrüklerde de ıslahat yapılacaktır GE TE Inhisarların tevhidi bütçe mü- zakeresi sırasında Millet Meclisine teklif - edilecektir. Iobisarla da hangi servislerin tamamen mezcedilebileceği hangilerinin ayrı kalmasının zaruri bulunduğunu ve hangilerinin bü- kümet merkezine naklolunabile- ceği bugünlerde anlaşılacaktır. lahisarlar idaresinde ihtiyacın çok fevkinde memurlar bulunduğu tahakkuk © etmiştir. Yeni butçe ile kadrolar makul hadde indiri- lecek bu suretle masrafın tenzi- line gidilecektir. Diğer (o taraftan gümrüklerde ıslâhat için ciddi bir faaliyet başlamıştır. Hazineyi izrar eden, vazifelerindej ehliyetleri görülme- yen gümrük memurları kısa bir zaman zazfında tasfiyeye tabi tutulacaklardır. Bu hususda gümrük ve inhisar- Çapey istasyonunun Japon bombardımanından sonraki hali Londra, 27 (Hususi) — Şang- | Beritanya kuvvetlerinin miktarı | 2 torpito muhribi hay muharebesi, biraz hafiflemiş- | 3659, Fransız askerlerininki 2094, | tedir. inhisarlar vekili Rana bey Ankara, 28 (Telefon) — Gümrük temsil etmek- ve inbisarlar vekâleti, inhisarların tevhidi - hakkında — İstanbuldaki komisyon tarafından tanzim edi- len rapor üzerinde tetkikatına devam etmektedir. lar vekâleti müsteşarı Adil Bey demiştir ki: — Meclisten aldığımız kanuni salahiyetin semerelerini peyderpey göreceksiniz. Şeker bührânı Seker meselesi henuz halledilmiş değildir Bakkallarda şeker hâlâ pahalı satılıyor buna mani olmalıdır Şeker mes'elesi bü- tün gürültülere rağ- men, henuz tamamile haledilmiş ( değildir. Gerçe çıkolata ve $ şekerleme fabrikal- arı eski fiyatle şeker tedarik (o edebiliyor, topdancı tacirler de kolayca şeker alabi- liyorlar. Fakat pera- kende satışların fiatı elin düşmemiştir. Bakkallarda (o şeker elân 54-55 kuruşadır. Bu suretle şeker meselesi fabrikatör- lerin hesabına halle- dilmiş, fakat halk için elân baki demek- tir. Bu meseleyi te- mamile halletmek için fabrikaları © kontrol etmek büyük tacirler ibtikâr komisyonunda dinlemek kâfi “de- gildir. Belediye ikti- sat müdürlüğü de esnafın şeker ibtikârının önüne geçmelidir. Yoksa bir kere yük- selen fiatler bir daha inmez. Şeker fiatının yükselmesinin bir neticeside piyasada reçel fiatla- rında görülmüştür. Reçel fiatlarıda derhal yükselmiştir. Evvelce şeker- cilerde bir okka reçel 100-120 kuruşa satılıyordu. Son bir iki hafta içinde reçel 160 kuruşa çıkmıştır. men... Benzin ve petrol satan bir dükkân Reçel fiatlerinin artmasına biç bir sebep yoktur şekercilerin el- lerindeki reçeller bu mevsimde yapılmamıştır. Portakal ve bir iki kış meyvasından başka, diğer re- çeller yaz mevsimlerinde imal edil- miştir. Şeker pahalılaştı diye, geçen baharda yapılmış gül reçellerinin- de pahalılaşması pek gariptir. Bu umumi ibtikâr meylinin önüne geçmek lâzımdır. (Devamı ikinci sahifede) tir. Dün yalnız 12 Japon batar- yesi, (o bilâfasıla, Kiang Wan mevkiini, saatlerce topa tutmuş- lar ve müteakiben süngü hücu- muna kalkmışlardır. Japon mena- biinden gelen haberlere inanmak lâzım gelirse, Japon kıtaatı bu süngü hücumu neticesinde, Kiang Wan mevkiile, karyesini zaptet- mişler ve Çinlileri biraz geriye püskürtmüşlerdir. Çin cephesinin iki müntehasını teşkil eden Çapey, Vosung mın- takalarında vazıyette hiç bir te- beddül yoktur. Japonlar, Voosung ve Çapey istihkâmlarına dayanan Çin sol ve sağ cenahlarını, arazinin bataklık olmasıyle çevir- meye imkân göremediklerinden, Çin cephesini ortadan yarmak hususundaki Oilk plânlarından uğradıkları bütün zayiata rağmen vaz geçmiş gibi görünmüyorlar. Japon menabiinden tereşşüh eden malümata göre, şimdiye kadar Şanghay civarında cere- yan eden muharebelerde Japon- ların zayiatı 1550 maktul 5000 mecrutan ve Çinlilerin telefatı (4000) ni asker ve (8000)ni sivil olmak üzere 12,000 raddesinde yaralı tahmin olunuyor. Şanghayda toplanan kuvvet ne kadar ? anghay 27 (A.A) — Şanghay ia karşısında bulunan askerlerin hali hazırdaki miktarı şudur: Japonların, Wousunü'da 3000 kişiden mürekkep bir liva ve 13,000 kişiden mürekkep bir fırkası vardır. Ceneral, Uyeda'nın kumandası altında bir cebel topçu alayı, 5000 bahriye silâhendazı, 3 siper havan topu bataryası, 200 tayyare bulunmaktadır, Çindeki OJapon askerlerinin mecmuu 27,000 kişi tahmin edil- mektedir. Soutch&ou koyunun şimalindeki Çin askerlerinin miktarı 19 uncu ordudan 30,000 kişi ile ceneral Tcang Kai Tchek'in kumandası altındaki 87 ve 88'inci fırkaların 20,000 kişisinden mükeptir, Imtiyaz mıntakasındaki büyük Italyan askerlerinin miktarı da 677 kişidir. Diğer taraftan hali hazırda Şanghay karşısındaki bahri cüzü- tamlar - de şu miktardadır: Şanghayda Japon filosu 8 kru- vazör, 3 tayyare gemisi, | topçe- ker ve 26 torpito muhribi. Cemahiri müttehidenin 1 kru- vazör, İl torpito mubribi ve İ nakliye gemisi mevcuttur. Fransanın 1 kruvazör, İ top- çeker, ve 1 de sahil muhafızı bulunmaktadır. ş Italya, 2 kruvazör, 1 topçeker ve Lehistan'da 1 kruvazör tara- Büyük Britanyayı 3 kruvazör ve | fından temsil edilmektedir. PR ESKİ DEFTERDEKİLER Nerede gezip eğlenmişler, hangi semti severlermiş?.. Evi mi, apartımanı mı tercih ediyorlar ? Gençlik demlerinde en ziyade neyin hasretini çekmişler ?.. Ne biçim güzel beğenirlermiş 2. Bugün 25 yaşında olsalar neye heves ederlermiş 2... Anlatanlardan ve Iâalettayin aldığımız bir kaç sima: Sadrıazam Halil Rıfat paşa damadı Mehmet Ali paşa, itriyatçı Ahmet Faruki bey, mütekait miralay Hasan Hüsnü bey, Karlman mağazası sahibi M. Ferdinand Karlman, şaire Melek zade Pakize hanımefendi... Cevapları toplıyan ve yazan: Yerdeki — Her kes, tasarruf ols yürürken sen aksini yapıyorsun ?.. Otomobildeki — Nasıl yürüyeyim monşer, iskarpinlerim patlak, su” alıyorl.. :iye, otomobilden inip yaya

Bu sayıdan diğer sayfalar: