28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Şubat 1932“ m GUN Mühim bir teşebbüs Avrupa'ya vapur j seferleri İktisat vekâleti yeni bir proje hazitladi Ankara 27 (Hususi) — İktisat Wekâleti bir Türk merkez nakliyatı anonim Şirketi tesisine dair hazır- Madığı lâyihayı bu günlerde vekil- iler heyetine takdim edecektir. Bu lâyıha ciddi ve uzun tetki- katın mahsulüdür. Fırka ve #neclis muhafili hükümetin bu teşebbüsünü memnuniyetle karşı- İamıştır. Lâyihanın bir an evvel Millet Meclisine gelerek kanuniyet kesbetmesine intizar olunuyor. Böyle bir teşekkülün memleket ibtiyacatına nafi hidmetler göre- ceğine, senelerdenbiri o rekabet yüzünden geri “kalmış bulunan deniz ticaret filomuzun muntazam bir mesai pilânı-dairesinde; çalışa- rak büyük bir inkişaf temin ede- ceğine umumi bir. kanaat mev- Cuttur. Bu şeklin tatbiki ile senelerden beri arzu edildiği halde: “bir türlü temin -olunamıyan -harici seferlerin de tanzim edilebileceği muhakkak addolunuyor. “lik, te- şebbüs;olalarak Triyeste Cenevre ve. Marsilya < hatlarının j bell kendi vEsBi- ât mal elzem görülmektedir. Bu ihracat mallarımızın ik: timizle se ini , ye ith intaç edecek nübim bir hatve telâkki olunmaktadır. Deniz, nakliyatımızın inkişafı için sahillerimizin mutelif içli lerinde meteörolji istasyonları ve bunların rasadatindân muntazaman gemilere tebliğ edecek telsiz istasyonları ile sahillerimizde yeni- den bazı fenerler i ihşası seyrüsefer emniyeti noktat nazarında eİzemi görülmektedir. “ Hi kümet bü milli şirketin muvaffakiyeti için hiç bir muaveneti esirgemiyecektir. Bazı rüsumun “milli vapurlar; lehine olarak tadili ile bilhassa tahlisiye biye'resimleri mikdâr ve cibayet ösullerinii vapütlarimiz için inü- sait olabilecek şekillerde tadili de düşünülüyor. Karın tesiri Erzak fiatleri hismidilebele derecede yük$eldi Kar ve'fırtiranın devam “etmesi zahire” fiatlerine' “itesir' -etmekte- diri -Piyâsada. 6 kurüsa satılan kuru fasulya” 8 karüşa' çikmıştır. “Yağ 'fiatleri -de- yükselmiştir. Bik hassa “kar, yağlârı okkada 10 kuruş arttırmıştır. ; Sarkıntılık ! Kadın yüz vermeyince bıçaği çekmiş | Beyoğlu polis merkezi Hüseyin isminde — birisini © yakalamıştır. Hüseyin evelki gece Böyöğlünda Hüriye 'hâtim isminde bir kâdinin önüne çıkarak sârkıntılık etmiş Tonlarca bomba bomba 1600, silo ÜN HABERLERİ Deli mi? Ispartadan şehrimize bir maznun gönderildi Iâpartadan şehrimize Çullu öğlu Halil isminde bir maznun" getiril- miştir. Bu adam Ispartada bir takım ( tefevvübatta (bulunmak cürmünden yakalanmıştır. Halil hakkında mahalli müddei- umumiliği tahkikat: yapmış ve bu sırada maznun, delilik asarı “gös- termiştir. Bunun üzerine: doktor- lara muayene ettirilmiş, © tıbbı adlide müşahede altına alınmıştır. Müşahede ve müayene netice- sinde Halilin akli “vaziyeti etra- fında doktorlarla tıbbı adli ara- sında ihtilâf çıkmıştır. Bu ihtilâf. dolayısile “Isparta müddeiumumiliği Halili. jandarma muhafazasında Istanbula sevket- miştir. Ihtilâfın halli için Halilin âli tıp şurasına gönderilmesine karar verilmiştir. Bu şekilde ihtilâf zuhür edişi in âli tıp şurasına havalesi şim- iye kadar pek ender tesadüf ilen, hâd elerdendir. Bunun i için i öp ın vereceği karar şayanı ehemmiyettir. Mü ithiş bir. silâh metrodan iştial; ettiriliyor mdrâ, 27 (A. A.) — Batiy | arald gözetesi Amerikali “mü- e Baro ile yaptığı mülâkâtını' neşrediyor. > erikalı mühendis beyanatı sirasında, * 1600 ( kilometrodan tonlarca Obombayı ve maddelerini “ Herç ;,! mevcelerile iğâle müsait olacak ihtıranı mey- ana getirmiş olduğunu söyle- H orniştir. * ! vermiş oldukları 'âdemi v3 “ret “cevabı alınca bıçağını çekip *-kadının * üzerine hücum etmiştir. Bü sirâdâ polis memuru Zibni &Fehdi yetişerek Hüseyini yâka- lamığ ve ölindeki “biçaği almığtır. Bünün * üzerine Hüseyin, kadını birakarak polisle kay; gaya | başlamış ve “ biçağını almak için Zibni ciendinin üzerine bücum etmiştir. Hüseyin zorla yakalanıp götü- rülmüş ve hakkında sarkıntılık, tehdit ve polise taarruz cürüm- lerinden maznunen evrak tanzim olunmuştur. 7, A, Mümaileyh, bu icadını Amerika kongresinin bir çok © âzalarinı küzurunda gösterdiğini de ilâve eylemiştir. Phillippines adalarının istiklâli Washitigtor! 27 (A: A.)— Phil lippines adalarıtıti istiklâli 'mese- lesinin tetkikin& memurkomisyon, 19 sene “sonra bu istiklâli“ bah- setmeği natık olan projeyi kabul etmiştir. ) Alman kabinesi Kâbine mecliste itimat reyi aldı Berlin,-27-(A:A.) — Rayiştag, faşistlerin (o hükümet: “aleyhinde itimat takrirleri (o 264 vreye kar$ı, 289 rey ile reddedilmiştir. Berlin, 27 (A.A) — Hükümete ddemi itiriadı"mutazammın “olan takrirler, reye konulduktan sohra şahsi olarak muhtelif 'nazırlara ademi itimadı mutazammın bir ! takım takrirler daha tevdi olun- muştur. Son âraya müracaatta da hü- kümet, mühim bir ekseriyet ka- zanmıştır. Reichstag dahiliye ve harbiye nâzirı hakkındaki ademi itimat takririni 25 reye karşı 306 rey ile reddetmiştir. Hükümet,“ kabinenin heyeti mecmuasına ademi itimadı muta- zavmın olan takririn reddedilmesi ile kazanmış olduğu muvaffakiyet, mühimdir. Zira,“aleybte verilen 264 rey içinde : hiçbir zaman' bir sağ cenah hükümeti-“lehinde rey vermiyecek — olan. komünüstlerle sosyalist fırkasından ayrılmış s0s- yalistlere - ait “olan 79 rey'de dahildir. Binnetice, - Brüning hükümeti Reichstagda. 289 reye. sahibtir. Halbuki; bir: sağ cenah bükümeti ancak 285 rey cemedebilmiştir. M. Borh' ın fikri Versay muahedesi tadil edilmeli Bunun için yegâne çare iktisadi tazyıktır Filadelfia 27 (A.A.) — Versay muahedesine karşı kat'i ve cezri muhalefetile tanınmış olan ayan- dan Mister Borah, Presbajterian Magazine gazetesinin bir mu- harriri tarafından irat edilen bir suale cevaben Şöyle demiştir: — Bu muahede sulhen veya cebren yeniden yapılmalıdır. Mumaileyhe nazaran, Fransa" nın bu muahede hakkındaki vaziyetini değiştirebilmenin yegâne çaresi iktisadi tazyıktır...,, > Tahdidi teslihat Bir siyasi komisyon infilâk | teşkil şkil ediliyor Cenevre, 26 GNAA A.) — Terki teslihat konferansının. umumi ko- mişyotundâ beyanatta bulunan M. Târdisu. komisyonlar adedinin ehemmiyeti haiz olmadığı ye umumi mecliş, Kara deniz hava | bm üç, gi ihda- | sına Verirse mec za | kararına » RK deği yan eylemiş ve ayni Zal a ve sulh teşkilâtna mütaallik | umumi mahiyette bütün meseleleri | teti memur, edilecek asi * | bagli ihdasını ekle | miştir. “İniğiltere;' Cemahiki Müttehide; Italya; “ Romanya: 've : “Yugoslavya | mürahhasları bu teklifi prensip itibarile kabül; etmişlerdir. Almanya murahhası siyasi, ko- misyonunun ihdasının. tehir edilme- sini teklif etmişti e M. Tardiğü, “birbirlerine muha- W£ olan miütâaddit 'noktai nazar- larin “ taukârönet “ve * ihstdağırn lüzümlu oldüğu kânaatini sizhâr ile © yaptığı teklifin kabulünde ısrar eylemiştir. Nihayet M, Nadolay, M. Tar- diu'nün; teklifinin kabulüne muvafa- kat etmiştir. : Bunun, üzerine /ko- misyon, yekeri bahri, .ve havai İ komisyon! arla bir raflar komisyonunun ve siyas nün ihdasına karar ver; dg” kozulyonlar yarınki Cumar- nü sabahı toplanacaklardır. Aile fâdiasi Bir. Babâ 3 çöcuğunu öldürdükten . sonra intihar etti. Londra 211 A.A, Joe Gece yarısından biraz sonra telefonla davet edilen .. polis, der- ' hal Higlate mahallesinde ikamet eden Thatenet isimli “ bir “Fransız ailesinin apârtımanına gitmiş ve ddalârdan birinde birisi 11 diğer 10 Yaşinda iki çocuğunu tabanca Kurşunile başlarından . aldıkları yaralardan ölmüş olarak bulmuş- tur. 3 yaşındaki bir erkek çocuğu dâ yaralı bulunmuş ve nakledil- diği hâstahaneye varmadan evvel ölmüştür. Yanında bir tabanca bulun- duğu halde tehlikeli surette ya- ralı bulunan çocukların babası hastahaneye götürülmüştür. Çocukların ! validesi olan kadın tiyatrodan: avdetinde' bu müthiş sahneyi" görmüş: ve polise müra- caat'etmiştir. "Polis tahkikat yap- makla meşguldür... Birmadya da k kıyam Rângoon 27 (A.A.) — Kiyama iştirak etmiş olmakla maznun .5 Birmanya'lı idama, diğer 15 Bir- manya'lıda müebbet nefiye mah- küm edilmişlerdir. AKŞAM'ın tefrikası: No: 37 ZINDAN HATIRALAR iu - Sahife 5 28 Şubat 2 Abdülhamit devrine ait hakiki maceralar Muharriri : Nihayet. merasimle kurbanlar | keserek “Trablusugarbin (Osmanlı kütüphanesi ) ni küşat ettik. Bir yandan da yine abone kaydı de vam ediyor. Okümak' için kütüp- haneden kitap alanlarda bir gece için on para ücret veriyor- lar. Buda bir varidat memba: işte böylece Hep kütüphane işle- rile meşgul iken Trablusugarbin tepesinde müthiş bir bomba daha patladı. Gene kaçanlar! Bu sefer kaçanlar geçenlerde yakayı kurtaranlar gibi delikanlı değillerdi. Hem beş kişi idiler, hem de daha yaşlı başlı, pişkin, meslek sahibi adamlardı, Bunlar doktor Hamit (elyevm Erenkö- yündedir), şeyh Necmeddin, bira- deri Vahyi, tıbbiyeli Faik ve Vehbi beylerdi. Artık vali Namık paşanın yek kenleri tamamen suya düşmüştü. Ne yapacağımı şaşırmış, hiddet ve hisrından * dairede karşısına çıkanı haşlamağa, her işi bıra- karak yalnız firarilerle uğraşma- ga başlamış. Bu defa işin ciddiyeti meydana çıkınıştı. — — | Recep: paşa da ilk firar hadise- e olduğu gibi bu dafa “biraz k a cümle bilir iki cahil çocuğun firarı...,, e) Firar edenlörderi birini o zâman Istanbulda çok şöhret almiş bir tekkesi vardı, diğerleri onun kar- deşi, Bir hukuk mezunu, bir dok- dor, iki de, Tıbbiye talebesi idi, , İki, çahil çocuktan, sonra iş akıllılara gelmişti, . Bunlar böyle üçer beşer kaçarlarsa sarayın ve bilhassa' Nâmık. paşanın. . halibür- melâli nice“ olacaktı; Işte bu söböple*hakkimızdâ yapmadıkları kalmayordu: Istanbuldan ise birbiri ardi' sira telgraflâr yağıyordu. Vali Nâmük paşa bir yandan bu beş kişinin kaçmasına mani olamadığı için " söraydan © tekdir” ediliyor, “bir * Badema iyi muhafaza edilme- miz, hattâ icap ederse zincire Vü- rulmamız, hapis ve işkence edil- memiz “ elhasil “ Trabulusuğatpten bir tarafâtan gidermememiz iğin he lâzımsa bu hususta vasi selâhi- yet veriliyordu. Bunun üzerine cihheti askeriyede çalişan arka- daşların ayrı âyrı evlerde, dağı- nık oturmaları menedildi. Hepi- miz toplu bir halde ve şiddetli bir nezaret altında oturmak mec- büriyetinde bırakıldık. Haklarında henüz emir gelme- diği için, gelinceye kadar meclisin üst kat kohuşlarında misafir gibi oturan mektepli arkadaşları ise hergün iki defa - akşam üstü ve gece - yoklamaya 'çağıriyor- lardı. Bütün “bu yeni tedbirler, hüri- yetimizi ya yavaş tahdit eden emirler sıkıyordu, süsar- sak yaya daha şedit ola- cakları, istedikleri gibi her şeyi- mizle oyn cakları muhakkaktı. ? â (Muzaffer) gambo- etmişlerdi, fakat dışa- rıda yatıyordum. Her sabah gemiye “ye her akşam şehre İönüyordum. : “Bu firar hâdisesi üzerine bir “gün 'Kömödor bey bizi çağırtmış, gittim; v — Artık. sen de gemide yat, dedi. ge * 5 Hiç bir; ,şeyden haberim sre muş gibi sordum: — Peki efendim amma, bu tebeddül neden? — Çünkü . -malüm ya, firar meselesi... Hepinizin... artık ' göz önünde bulunmanız lâzım geliyor. “ —Biz evlerimizde yatmakla göz önünde “değil miyiz, fırar edepler- gl Kaçırmasa idiler, şimdi biz mi vere- | cekler. Altı ay övvel affolunduk. alisiyemize sahip olduk yl töraftân dâ hakkimizda birbirin- cürmiyle bir di ni tecziye et- dit, birbirinde beter emir- mez, Bu, çaki zulüm devirlerinde yordu bunları b A bile görülmemiştir. er. in “ww İArkası var) Selanik Bankası nin Heyeti umumiye içtimaı Selânik Bankası hissedâ arının alelâde Heyeti Umumiyesi, Tiçaret Kanünunun 361 inci maddesine ve nizamname ahkâmına göre 1932 Martının 31 inci perşembe günü Merkezinde toplanacaktır. saat on birde İstanbulda İdare Muhterem hissedarlar bu Heyeti Ümimiğeği âkde davet olunur. Bu Heyeti Umumiyenin ruznam&i mlizakerâtı şudur: 7 — Meclisi İdarenin ve Murakıpların raporlarının kıraati. 2 — 1931 Bilâançösunun Meclisi 'Idârenin ibrası. ve kâr ve zarar. hesabının tasdiki. 3 — Meclisi İdareye intihabedilen âzanın memüriyetinin tasdiki ve yeniden âza intihabı. 4 — Meclisi İdare âzasına ticaret kânunünun' 323 üncü maddesi ahkâmına tevfikan Şirketle muamele yapabilmeleri için mezuniyet verilmesi: 5 --'Mürakıpların intihabı ve ücretlerinin tayini. Lâakal 100 ( yüz ) Franiklık 125 hisse (senedi küpürüne malik olup ta bu Heyeti Umumiyeye iştirak etmeği isteyen hissedarlar hisse senetlerini Heyeti veya temsil edilmeği mumiyenin içtimamdan nihayet bir hafta evel yani 1932 Martının 24 üncü gününe kadar: İstanbulda Selânikte Şirket .Merkezine Selânik Bankası Şubesine ve nihayet 15 gün evel yani 1932 Martının 17 inci gününe kadar: Pariste Kambon Sokağında 43 No, da: Credit foncier d'algerie et de tunisie'ye Pariste tevdi etmelidirler. Bulvar Haussmann'da; söciete generale'e Selânik Bankasi Meclisi idaresi

Bu sayıdan diğer sayfalar: