28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A 28 Şubat 1932 Hasan Kolonyası Alışam RR Nİ EDİ İL 31 Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. Itriyat âleminde menendi ve naziri Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. ASAN ECZA ECZA DEPOSU THE TURKISH AMERİCAN Shipping and Trading co Mayri Araboğlu ve Şşeriki American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YORK Her 10 günde bir Nev York ile lima- Bm ısmda muntazam posla; Ber ayın 5, 15, ve 926 inci Nev York,'dan hareket. Yalanda Nev- York'dayı, gelecek va parlar; Exilona vapırı 2 Marlta Exporter vapuru 10 Martta Exmoor ir Yakında Nev - York, Boston, Kladöl fiya ve Baltimori için yolcu ve eşyayı ticariye alarak hareket edecek vapurlar: Exermanth— vapuru 5 Martta Exilona — vapuru 12 Martta EXporter — vapuru 25 Martta Kumpanya, müşterilerinin menafiine daha iyi hizmet ve föv talar taklim emelile İskendöriye veya Marsilyuda. aktarma; suretile ve doğru Kenoşimento ile Nevyork için mezkür limanlardan muayyen tarihlerde hareket pres ve lüks vapurlerma' yolcu yi ticariye kabul edecektir. Bu vapurlar Amerikanın dahili ve bütün vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- sika ve L. zelos ile Sax Fransisko Seattle v bütün. Umanlar için günleri doğru K ento ile eşyavı ticariye kabul ederle Fazla taf için: Galata'da Arapyan hanında 4 üi ve şeriki mü katta Hayri Araboğlu atel, B. 0, 4957. MiMAR ve INŞAAT sahiplerine Samsunda tesis ettiği (GARADENİZ KİRE KASININ) yaptığı Marsilya sistemi kiremitlerimiz: İstanbulda da satişa arzediln SamsunsSivas hattı ve bütün Karadeniz havalisi kiremit- lerimizi memnuniyetle almaktadır. Fiatlarımız rakabet kabul etmeyecek derecede ucuzdur. İstanbul satış mahalli Kara Mustafa Zade Mustafa ve Memiş Yazıcı Zade Biraderler. İstanbul Balıkpazar' firm sokak 14 No. Tel, 20499 Samsun: Kihcet Zade Ahmet Ziyaeddin ve Mehtumları. Istanbul Birinci ticaret mahkemesinden: | Yedi yüz bir lira altmış bir kuruşun maa faiz ve masorifi muliakeme tahsi- Jini mutazammın: olmak üzere Istanbul Türk Tâyyare cemiyeti piyango müdi- tarafindan oŞehzade başında İramvay caddesinde 79 numarada tele- foncu Hasan efendi aleyhine istihsal eylediği 7 Kâ, sani 932 tarih ve beş adetli .ilâm' gıyabi sureti musaddaka ikametgâhı hazın » eek buluran TI efendiye tebliğ oluna: n usul - muhakemeleri maddesinin bahşeyledi; ; naen ilânen: tebliğab icrasına Karar ve- rilmiş: vet mezkür ilâmmn dakası maddef mezkürenin bi mucibince mahkeme divanhauesine kılınmış olduğundan kani: 144. cü madı aleyhin ilânım meşri tarilün ferdasından muteber olmak üzere bir ay müddet zarfında, kanuni hakkını istimal ey) i ve aksi takdirdö muamelei kanuniye; ifa kılınacağı aleluszl evrakı havadisle ilân olunur. Otomotor Ticaret Türk anonim şirketinden: riyyeti i mücibinee mahkömu Şirketimiz: heyeti umumiyesi 22 Mar* 932 tarihinde Salı günü saat 15 de Taksim de Şehit Muhtar bey caddesin- deki merkezinde sureti adiyede içtima edecektir. Lâakal on hisseyi haiz' hisse- daran yevmi içtimaa takaddüm eden on gün zarfinda hisse senetlerini mak- puz mukabilinde şirkete leri rica olunur. Ruznamei müzakerat; Meclisi idare raporunun tasdiki, Murakıp: raporunun: kıraat ve tasdiki, tevdi eylame- kıraat ve Bilânço ve kâr ve' zarar hesabatının tasdiki, İstifâ” eden heyeti idare azasının yerin& diğerinin intihabı o murak intibalı, memurluğundan: Müflis Veli Zade Mustafa Faik Beye ait Sirkecide / hanında mevcut Yazıhane 2 Pazr günü saa 14 de açı artırma ile satılacağından talip olapların müracaatları ilân olunur. de seri pos | 8-923 | i İda Haydar | senedine: malik Kumbara Sahipleri. 1 mart tarihine kadar tevdiatınızın yekünu : Asgari 5 lira cz Olmalıdır BANKA KER , Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı İ nisan kur'asına iştirak edecektir BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12ci Tertip 2ci Keşide 11 Mart 1932 dedir Büyük ikramiye 35,000 liradır. Ayrıca birde 20,000 Liralık Mükâfat aaa SELANİK BANKASI Hissedarlar heyeti oumumiyesi 19 Tarihi te'sisi: 1888 932 Cumartesi günü saat 10,3 . Mart 1932 Cumartesi günü saat 10,30 Sermayesi: Şa. Gar binasında 4335 | m numaralı etin merkezi idaresinde Tamamen tediye edilmiş: 30,090,099 Frank alelâde içtima edeceklertir, İşbu'içtimaa elli ve daha ziyade hisse bd e Bnbeli Türkiyedeki şubeleri: olanlar iştirak ederler; Hazır bulunacak hissedarlar hisse senet: Galata. - İstanbul. İzmir. Samsun Ajana. Mersin lerini şirketin merkez. veya. Samsun'da İşletme (idaresi muhasebesine © tevdi Yunanistandaki Şubeleri: Atina. Selanik. Kavala. ederek dühul yarakaşı almaları rica ve - evi. banka muameleleri - ilân olnnur. Ruznamei. müzakerat: mektupları. Her nevi le hesap küşadı- Çek di 1931 senesi sabatı hakltındâ, | İeri kirahk kasalar. idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 2 — 1981 senesi diki ile ile, idare mec 2 — Nizamnamenin 12 mucibince kıdem itiberile çıkacak bir azanın yerine aza intiiabı. bilânçosumun tas n tebriyesi,, İBCİ MA Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı 1952 aş rn n kat mütahassısı akıp: seçilmesi. ve tahsisatın ılma; caret k desi mucibin « meclisi İd rının şirketle muamelâtta bulunabilme- —— e NE Deni yeli itasi Kadıköy, Yöğuriçu parkı Karşısı 82 Zayi irsaliye — Galata gümrük hergün ikiden dörde kadar anbarlarından, Galata 2 numarali | Telefon: Kadiköy 164 rıhtım antreposuna nakledilen J.C. | marka ve 6447/1-V11 numaralı 7 sandık buru teferruatına ait 1/26, 1/47 numaralı ve Galata Hezaran sokak 2 numarada kâin Mitakides | . efendinin namına mukarrer güm- | ;iç <ı rük irsaliyesi ogaybedilmiş olup | ç.. yenisinin çıkarılacağından bükmü | kalmadığı ilân olunur. memurluğundan tarihi le ve leden artırma, Çarşamba güni ıda bedesteninde açık anların mürâ- Wehmet Izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı u Halk fırkası Zayi 3481 numaralı kamyo- | numun iki adet numarası da zayi | olduğundan hükmü olmadığı ilân | olunur. Bahtiyar han No. 29 | a Ferruh | 13-17 hastalarım kabul eder, Istanbul Evkaf üdiriyetinden: Mahalle ve mevkii Sokağı No. sı Cinsi (o Müdâeti Evrimisil icar lir Beyoğlunda Kuloğlu Ağahamamı 3-cü vakıf hanın 1 sene 55 €. INo.lr dairesi ” ” " S-cü vakıf banının b 40 2 No. lı dairesi. » Kâtipmus- TelgrafS.da 2/4 No'li apartımı- 70 tafa çelebi nın 2-ci hatı Galatada Şahkolu Yüksekkal - 24- No'lı apartıma- 5 kaldırım'da mn üst katı Beyoğlunda Okçumasa Karamolla 22 No.k apartıma- ei nın İ-ci dairesi Beyoğlu Kâtipmustafa Abdullah (o 16 Hane » 32 çelebi ” 5 18 o Wi ; Tdyraf S. 135 İİ” in ” " 13/19 w 01 Galatada Kemankeş 6 Hane 8/9 e Karamustafapaşa hissesi Tophane Süheyl bey (o Eskiyan bina- 0 Mektep mi <40 sı ittisalinde mahalli Calatada Kemankeş (Eski Gümrük 24 Mektep mahalli O, 7 Karamustafapaşa Ss. Ortaköy Büyük Ayazma 12 Hamam deru- a 8 caddesi nunda beş oda — ö 10 Külhan odaları i Beyoğlunda Kuloğlu (| Ağahamamı C. 59/1 Dükkân me 0 Galata Kemankeş Yeraltı camii 63 çi ei Karamustafapaşa önünde Galata Şahkulu Kulekapısı 524/462 ,, » 28 Galata Kemankeş Helvacı 2 Dükkân 8/9 hissesi ,, (15 Karamustafa paşa ö ; Galata Yoleuzade İskender C. 1 Garaj” yiz Beşiktaş Şenlikdede O Çukurçeşme 19/21 Dükkânvearsa, o3 Tophane Süheyibey Topçular (o 553/1 a Kabataş Ömeravni Dolmabahçe 195/203 , md ço - 5 223/721 2 dükkân ,, 12 Beşiktaş Şenlikdede Çukurçeşme 12,2,4 Oda > 5 Ortaköy Büyük Ayazma 6 Dükkân e e Kulekapısı Yazıcızade oCaddeikebir (o 647/1/3 Arsa bem vi Beyoğlunda Kuloğlu (o Ağahamamı caddesi 3 üncü vakıf 2 sene 55 hanını 8 Ne. lı dairesi. Beyoğlunda Kâtip- (o Telgraf sokağı 2/4 No.lrapartmanm , 35 mustafa çelebebi 1 No. hı dairesi. a Ni 2/4 No. hı apartmanın , 70 3 No. lı dairesi Beyoğlunda Okçu - Karamolla 22 No.lı apartma- İİ musa 2 inci dairesi ” » 22 No.lı apartmanın 3 üncü dairesi ŞE Beyoğlu kâtip Mus- Telgraf 4/28 Baraka dükkân O, 10 tafa çelebi sokağı Galata Şahkulu Caddeikebir 518/458 dükkân e Zİ Galata Kemankeş Helvacı 5. 8 dükkân 8/9 pi Karamustafa paşa hissesi Galata Sultanbayazıt Yenişehir (40 dükkân > 6 Galata Okçumusa Karamolla 22 dükkân Re 3 Beşiktaş Şenlikdede Maçka 4r1l oda si 2 meydanı Galata Yenicani Kuyumcular 5 arsa 6 Bevoğlu Kuloğlu Ağahamamı 3 üncü valıf hanın Sina 9 caddesinde 3Noh dairesi 7 80 Balâda mieyileni Gi. En all LE emlâk b müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martın 19 uncu Cumartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. Kiralık fevki odaları müştemil dükkân Fatih Kazası mal müdürlüğünden Unkapanında haraççı Kara Mehmet mahallesinin Uskibi cadde- sinde atik 31 ve 31 mukerrer cedit 27: 29 Nolli fevkinde odaları müştemil dükkân kiraya verilecektir. Müddeti müzayede 22 şubat 932 tarihinden 12/mart/932 rarihine kadar yirmi gündür. Taliplerin saat 10 da Fatih mal müdürlüğünde müteşekkil müzayede ve ihale komisyonuna 12/mart/932 tarihine müsadif cumartesi günü müra- caat eylemeleri. Tütün inhisarı umumi üdürlüğünden: Şartname ve nümunesine tevfikan: 1 — 350 kilo sarı yaldız 2 — 150 kilo vernik Mezkür iki malzemeyi vermek istevenlere */, 7,5 teminat akçele- rini hamilen 21/3/932 pazartesi günü s..t 10 da Galatada mübayaat komisyonuna müraçaatları. O REN mmm ei gel rca onama

Bu sayıdan diğer sayfalar: