28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Şubat 1932 Akşam Sahife 3 AKSAMDAN AKŞAMA Dır arman İ Adam akıllı t İ küfür bile edemiyor Ş DER HABEELEL EE Maskaralar Kurunu vusta'lılar, münakaşa- Avrupada karnaval (oçoktan dan hoşlanmazlardı. — Şu imam şunu söyledi, bu imam da bunu söyledi. Artık ictihat (o kapuları kapandı. Her kesin hotbehot fikir yürütmesine lüzum yoktur. münakaşa yasaktır. Bir imama nyulsun, onun dediği şekilde amel olunsun! derlerdi. Fakat muasırlarımız, münaka- şaya bir mevkii mahsus verdiler: — Tesadümü efkârdan barikai hakikat çıkar! - sözü, münakaşa etmek niyetinde olanları ne cesa- zetlendirici bir vecizedir! Yirminci -asırlı için, fikrini ser- bestce söylemek, ihtiyaçların cid- den en hayatileri meyanındadır. Münakaşa etmek hürriyeti, naza- rımızda, adetâ kudsi bir mahi- yettedir. Lâkin, fikri mücadelenin nasıl yapılacacağını maalesef bir türlü öğrenemedik. Ya “ zatı aliniz, bendeniz, bey efendi hazretleri, fikri oacizanemce, diye ende- run ağzıle (o mutabasbisane , muhatıbımızı o pohpohlayıp kol- tuklıyarak onunla bir meseleye dair görüşiyoruz, yahut ta... Aşa- iki misalda göstereceğim şekilde bir münakaşaya girişiyoruz. Bakı- nız, ismi edebiyatçılar arasında geçen Peyami Safa beyin, üç mekale içinde - incir çekirdeğini dolduracak kadar bir fikirde söy- lemeksizin! - Burhan Cahit beyle benim hakkımda yazdığı makale- lerden aynile alınmış sözlere: “Gene osoğuk neva... dolma kaleminden mürekkep hâlinde akan bu sulu beynin... Zavallı nanemolla, tutuşan eteklerini sündürmek için, beyninin içindeki dört kırba suyu düküyor; telâşına gülüp geçelim... ” Çinğene kırması Karagöz dilile soğuk soğuk bir sürü kıptı arğos sıralıyor... e Sümüklüböcek gibi, sinsi ruhunun kabuğu içine büzül- mezse, gazetesinin yaprağını pis bir mendile çeviren bu düttürü- leylânın büyük burnunu kıracağıml!,, (bunlar, benim hakkımdal) “Babası Meşihat memurlarından bir şeybtir ve son zamanlara kadar Burhan Cahit bey, rahmetli babasından kalan bir kayyum maaşı almıştır. nalın sesleri, ve hacı yağı i o kokuları arasında vepösteki üstünde i yetişen bir şeyh oğludur. Parma- Oğının kınası üstüne yaptırdığı i omanikür ve gecelik takkesi üstüne geçirdiği silindir şapka ile.. Bu asri ibiş..., (Bu da Burhan Cahit hakkında.) . Işte, edibi lebip Peyami Safa beyin münakaşaları... Şayet müna- kaşa etmek bu demek olsaydı, insan, hiç şuphesiz, yirminci asır- lik yerine : kurunu vusta zihniye- tini tercih ederdi... Peyami bey, bu yazıları niçin yazıyor?.. Bunlar, güzel tertip AR, ASR Et meselesi 3 senelik satış fiatı tetkik ediliyor Şehir meclisi ete azami fiat konmasına karar vermişti. Fakat henüz bu kararın tatbikine baş- lanmamıştır. Buna sebep olarak belediyenin azami fiat koyarken son üc senelik et piyasasını nazarı dikkate alması lâzım geldiği ileri sürülüyor. Istanbulda son üç sene içinde 33 milyon kilo et satılmıştır. Şimdi bu etlerin kaça satıldığı tahkik edilmektedir. Diğer taraf- dan belediye reisi Muhittin bey, şehir : meclisinin et fiatlerinde ibtikâr olduğu hakkındaki kana- atına iştirak etmiyor. Belediye erkânından ve daimi encümen azasından ;bir kısmıda bu fikir- dedir. Maamafih meclis karar verdiği için kendi noktai nazarlarına muvafık olmassa da, bu günlerde azami fiat koyacaklardır. Kasap- lar azami fiatten yukarı satamı- yacaklardır. Fakat bundan ucuz fiatle et satmak kabildir. Zorla para alırken tutuldular Hulki ve Hakkı isimlerinde iki kişi Davut isminde birinin önüne çıkarak zorla cebindeki parayı almak istemişler ve adam- cağızın üzerine hücum ederek dövmeğe başlamışlardır. Bu sıra- da polis yetişmiş ikisini de cürmü meşhut halinde yakala- mıştır. Polis merkezi maznunları adliyeye vermiştir. rn ya edilmiş ve zekice tekerlemeler bile değildir. Külban beylerin: — Azı dişlerine salıncak ku- rar da sallana sallana gırtlağına bilmem ne ederim! - tarzındaki küfür edebiyatı, Peyami Safanın yeleli eğin > lele daha bazı hırsızlıkların da faili Bu kararın tatbikinden sonra alel li ii a zart | oldukları anlaşılmaktadır. Polis | nokta nöbet işleri de intizama Tuhaftır si Pojasli ME tahkikata devam ediyor. konacaktır. satırları yazmış olmakla kendini heccav zannediyor. —Ben kalemle hiciv sahasında mücadeleden kaçmam! - diyor. Hiciv bu mudur?.. Ismim(Tahir) olsaydı da, Peyami Safa bey bana: Bize Tahir efendi kelp demiş; İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira, İtikadımca kelp Thirdir. Hicvini söylemiş olsaydı, onu takdir bile ederdim. Lâkin, mü- nakaşa, hiciv, hattâ küfür namına nümunsini oyukarı onaklettiğim sözler, Türk matbuatının yüzünü kızartacak şeylerdir. Peyami Bey, küfür etmeğe yelteniyor; fakat küfürü bile bir külhanbeyi dere- cesinde beceremiyor. Milyonluk dava Bu davanın doğru safhası nedir? Petrol fiatleri Bir az daha yükselirse köylü kandil yakacak Piyasada petrol fiatlerinin yük- seldiğinden evelce bahsetmiştik. Gaz fiatlerinin yükselmesine baş- lıca sebep Avrupa ve Amerikada petrol fialerinin artmasıdır. Ro- manya menbalarında tasfiye edil- miş petrolun kilosu 90 paraydı" Şirketler kiloda 55 para bir zam yapmışlardır. Fiatler daha ziyade Anadoluda artmıştır. Bandırmalı bir tacir petrol ( ticareti (O bakkında bir muharririmize şu izahatı vermiştir: — Bandırma köylerinde petrol 35 kuruşa kadar çıkmıştır. Köylü ucuz petrol almak için saatlarca yol yürüyerek şehre geliyor. Köylerde 33 keruştan fazlasına petrol satılmasına imkân yoktur. Bir kaç zamandan beri gazete- lerde, Esat paşa Toptani verese- sine ait bir davadan bahsediliyor. 20 tarihli nushamızda da bu dava evrakının iade edildiğini ve dava- nın temyizce rüyetine başlanacağı hakkında bir haber vardı. Esat paşa merhumun haremi Şadiye hanımın vekili Eflatun beyden aldı- ğımız bir mektupta bu mesele şöyle tavzih ediyor : — Temyiz mahkemesinden 80- rulmuş - bir : sual, istizah, izah edilmiş bir nokta yoktur. Temyiz heyetleri mahkeme kararlarını tashih veya nakzederler, Sual izah ve istizah: gibi şeyler vaki olamaz. Ne evrak iade edilmiştir, nede rüyet edilecek dava vardır. Meselenin içyüzü şudur : Merhum Esat paşanın kızlarından Pertev hanım merhumun zevcesi Eğer okumpanyalar petrol fiatını biraz daha artırırlarsa köylü bu malı almıyarak zeytinyağı yaka- caktır, Nöbet müddeti Şadiye hanım aleyhine kemiyeten kırk elli deve yükü dolduracak kadar okkalı, fakat keyfiyeten bir fındık kabuğunu dolduramr- yacak kadar basit bir (miras sebebiyle ıstihkak davası açmış- tır. Davayı üçüncü hukuk mah- kemesi redetmiştir. Bunun üzerine Pertev hanım bükmü temyiz etmiştir. Evrak bugün elan temyiz mahkemesinin Merkezlerde polis mvcu- du artırılacak Öteden beri polis nokta me- murları altışar saat nöbet bekle- ikinci hukuk dairesindedir. Ve | mekte iken bilâhare bunun bir muhterem yüksek kâkimlerimizin | çok ( mahzurları görülmüş ve ilmü fazla, inkilâp kanunlarının | nokta nöbet müddetleri dört yüksek (mevzuatının ( takdirini | Saate indirilmişti. beklemektedir. Bazı merkezler (e dahilindeki nokta memurlarının hâlâ altışar saat nöbet bekledikleri görülmüş- tür. Bunun, merkezlerde mevcut memur adedinini ihtiyaca kifayet etmemesinden ileri geldiği anla- şılmaktadır. Son defa verilen karara nazaran, hazirana kadar polis O(mevcudu artırılacak ve merkezlere, ihtiyaca kifayet ede- cek kadar memur verilecektir. Mesele bundan. ibarettir. Ardiyeden tahta aşırırken Zabıta Recep ve Ahmet isim- lerinde iki kişiyi yakalamıştır. Yersiz, yurtsuz takımından olan bu iki kafadar dün Seyrisefain idaresinin ardiyesine girerek tah- talrı aşırırken cürmü meşhut ha- linde yakalanmışlardır. Bunların Amca Bey'in Güzel bir albumunu meccanen almak isterseniz AKŞAM'a abone olunuz! Cemal Nadir bey arkadaşımız Amca Bey'in gazetemizde intişar etmiş en güzel karikatürlerini bir araya topladı; bunları renkli, zarif bir kapak içinde güzel bir album halinde neşretmek üzredir. Mart ve Nisan 1932 zarfında gazetemize bir senelik, 6 aylık veya 3 aylık abone kaydedile- cek karilerimize veya mevcut abonesini bu iki ay içinde asgari 3ay için temdit ettirecek olan abonelerimize bu güzel album'dan bir nüsha hediye edilecek ve posta ile adresine gönderilecektir. Bütün Türkiye'de en fazla satış yapan AKŞAM gazetesine siz de abone olunuz ve bu güzel ediyeyi alıniz! bitti. Fakat Istanbul sokaklarında hâlâ maskaralar dolaşıyor... Bun- ların içindeen şıkları Istanbulda oturup ta maskaralık etmek için Beyoğluna geçenler. Geçen cuma sabahı... Tepe- başından ilk gelen tıramvaya bindim, Omatbaaya ( geliyorum. Tıramvayda biletçi ve benden başka maskara olmıyan yok... Işin tuhafı sanki onların kıyafeti tabii imiş te biletçi ile ben* mü- nasebetsiz giyinmişiz gibi bütün maskaraların gözü bizde... Mas- karaların hepsi bir grup.. Gülü- yor, eğleniyorlar, mütemadiyen konuşuyorlar... İçlerinde öyle ki- yafetlileri var ki insan onları bu ikinci mevki tıramvay arabasına pek yakıştıramıyorum. Meselâ geniş şapkalı bir Ispanyol asılzadesi... Asılzade ikide bir biletçiye ses- leniyor: — 10 paral.. 10 parayı unut- mıyalım.. Tramvay OKaraköye © gelince asılzade bir simitçiyi çağırdı. Ve altmış paralık simidi elli paraya almak için bir hayli uğraştı. Fakat muvaffak olamıyacağını anlayınca altmış parayı verdi, ve simidi çatır çatır yemeğe başladı... Hey gidi asaletpenah heyl. Simit bittikten sonra asaletlu başını önündeki iskemlenin tahta arka- lığına dayayarak uyumağa başladı. Asılzadenin yanında bir kontes vardı.. Kontes: — Oooof... Amma da ayaklarımı sıktı... Çarşı kapıyadak dayana- mıyacağım!.. Diye iskarpini çıkardı... o Kontesin (çorapları pıllım pıllım... Bir aralık Ispanyol asılzadesi o uyanmıştı. o Kontesin çoraplarına bir göz attı ve bir nükte yaptı: — Görüorum ki ayağındaki 10 parmağın canı sıkılmıştır. Ziram ki 10 parmah çorapta kendileri için 10 pençere açmıştır. Kontes kızdı: — Haydiii.. Kertenkele surat... Bir markiz izah etti: — Parizden gelmiştir o çorap.. Yeni moda.. Acorları parmablar- dan... Sirkeciye geldik. Esaletlüle- rin okonuştuklarınn daha fazla dinliyemedim.. Hikmet Feridun AKŞAM ABONE ücretleri 7 » 400 » 150 > S AYLIK SAYLIK J AYLIK 4 > 80 > wep Abone ücretleri doğrudan doğruya AKŞAM idaresi namına gönderilmelidir. Adres tebdili için yirmi beş ku- ruşluk pul göndermek lâzımdır. Şevval 21 — Kasım:1183 S. İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı E, Mi) 1240 6,28 9,4 12 1,31 Va, 5, o 6,39 12,27 1531 1758 19,28 İİ, 8 — Doğrusu utanıyorum Amca bey... .. Herkes fink atıyor... yazın denizlerde | .. Plâjlarda yüzüp spor yapıyor... .. Bense bir kaşık suda boğulacak kadar bu işin acemisiyim, hiç yüzme bilmemi A, B. — E birader, böyle bir mem- lekette de halâ yüzme öğrenmedinse aşkolsunl!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: