27 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonlar Siberya ve Veladivostoku istilâ için hazırlık yapıyorlar. — Ziğanada bir çığ düştü, posta kamyonu ve içinde- £ kiler kar altında kaldılar. — — z Sene 14 — No: 4807 — Fiafı her yerde: 5 kuruş CUMARTESİ — 27 Şubat 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 — — see e Cenevrede Akşam Siberyaya göz dikmişler! Japonlar Vladivostok ile Siberyayı ele geçirmeğe hazırlanıyorlar 'İsviçreden telefonla İstan- bulu bulmak kabil.. Bizim İstanbuldaki gayretkeş matma- |) gelin ısrarı konuşmağa imkân bırakmadı Cenvre, 20 — Isvecreden tele- fonla Istanbulu bulmak - kem de Ankara ve Istan- bul telefonunda olduğundan dah az zamanda bul- mak - ve gayet vazih bir sesle konuşmak müm- kin — olduğunu haber vermek istiyorum... Tec- rübeyi bizz:. yaptım, fakat Is.anbul merkezin- deki matmazelin aksiliği, inadı, yahut fazla mzamperverliği bu teşrbbüsümü maalesef semeresiz bıraktı. Avrupayı telefonla Istanbula bağlamak için tecrübeler yapıl dığını o öğrenmiştim. (o Cenevre konsolosumuzun vesatatile, burada telefon idaresine müracaat ettim ve beni, gene tecrübe mahiye- tinde, Istanbulda A&şamla konuş- turmalarını istedim. Ricamı “hemen kabul ettiler. ve - o gün cuma olduğu için - ertesi sabah saat on ile on bir arasında İstanbulu bulacaklarını vadettiler. Filbakika, ertesi sabah odam- daki telefon çaldı, Cenevredeki merkezden haber verdiler: — Istanbul karşınızdadır, konu- şunuz. Evvelâ Bükreşteki omatmazelin sesini ZERRE © Istanbulu veri- Cenevrenin umumi manzarası yorum, fakat oradan kabul etmiyorlar! ,, Bir an Istanbulu duydum, Ak- şamın numarasını verdim, cevap yok! Sonra, Cenevre merkezi ile İstanbul arasında epeyce müna- kaşa cereyan etti, (Buradan, anlatmak istiyorlardı ki, (o bu, alelâde bir muhabere değildir, bir gazete vasıtasile bu ilk mu- vaffakıyeti Türkiye efkârı umu- miyesine duyurmaktır. Bizim, İstanbuldaki gayretkeş matmazel ısrar ediyordu, henüz bir abone numarasına: Avrupa hattını veremezmiş, çünki muka- vele imza edilmemiş... Nihayet, bana hitap ederek: — Efendim, dedi, biz Istanbuk daki matmazele söz anlatamıyoruz, siz söyleyiniz belki dinlerler...,, Ne gezer Istanbul merkezi, binlerce kilometro uzaktan, tele- fonu yüzüme kapıyıverdil (Devamı ikinci sahifede) Necmeddin Sadık İ ESKİ DEFTERDEKİLER En sevdikleri gezme ve eğlence yerlerini tercih ettikleri semtleri, vakit geçirmek için neye merak ettiklerini, ne biçim güzel beğendiklerini, gençlik / demlerinden en ziyade nenin hasretini çektikle- rini, bugün 25 yaşında olsalar neye heves ede- ceklerini?... birer birer söleyecekler. ANLA Kat yüzünden kök yapılamadı 2 1 a, Dün idman mahiyetinde koşanlardan bir kaçı (Koşunun tehiri hakkındaki haber spor kısmımızdadır) )) bildiriyor: yazıyor. başlanmıştır. ) livası kumandanlığına “Kar, ır, soğuk Dün termometro. sıfırdan yukarı çıkmadı Üç gündür kar soğuk devam ediyor. Soğuklar yalnız Istanbulda değil memleketin ber tarafında birdenbire ziyadeleşmiştir. Gelen malümata nazaran dün Diyarıbekire kar yağmıştır. Bundan başka dün Çanakkalede, İzmitte, Edirnede kar fırtmaları olmuştur. Kastamoniden Cideye giden dört jandarma neferi yolda soğuğun şiddetile donmuşlardır. Biçarelerin cesetleri yolda ayılar tarafından parçalanmıştır. Dün ikinci cemre düşmüştür. Halbuki birinci cemre düştüğü zaman güneşli bahar günleri devam ediyordu, Üçüncü cemrenin gele- cek Cumartesi gecesi toprağa düşmesi lâzım gelmektedir. Fakat son cemrenin yerlerde biriken karlardan düşecek toprak bula- bileceği şüphelidir. Dün en fazla sıcaklık sıfırdan aşağı 2 idi. Gece hararet dere- cesi bir aralık sıfırdan aşağı beş Moskova 26 (A.A.) — Tas Ajansı Matbuat, Harbin beyaz Rusları teşkilâtı reisi Ceneral Kos- ) minonun Japonlar tarafından bir fırka teşkiline memur edildiğini Mukden eyaletinde beyaz Ruslar- dan mürekkep bir fırkanın teşkiline Bu fırkanın birinci ikinci livası kumandanlığına da Mo- distov tayin gineiiislardır. Bu fırka Madryime, Sovyetlerin deniz mıntakasını lâya memur edilecektir. Ayni zamanda Japon kıtaatının bir kısmı da Maverayı Baykal cihetine hücum edecektir. gayet gizli yapılıyor. Japonlar bil hassa teşkilât safhasında bulunan (( mezkür fırka ile bu fırkaya mühim- (/ matı harbiye veren Mançurideki ( Japon makamatı resmiyesi arasında | mevcut münasebatı gizlemek için ff tedabir e emar isti- Bütün teşkilât ( istanbul ve Diyarıbekir! v ve tayyarerini uğrayacağı diğer yerleri gösterir harita Ankara, 26 ( Hususi) — Mem- leket dahilinde hava seferleri te- sisi için müracaatta bulunan Ame- rika şirketinin mümessili, refaka- tinde bazı tayyarecilerimiz olduğu halde bir tetkik seyahati yap- tecrübe seferleri başlayacaktır. Bu seferlerde yalnız posta nak- lolunacaktır. Milli müdafaa vekâleti hava dairesi meseleyi lâzım gelen ehem- miyetle takip ve tetkik etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: