27 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

27 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

<< Mi - Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün Dolma- bahçe sarayındaki mesai daire- lerinde meşgul olmuşlar, dışarıya çıkmamışlardır. Cenevrede Akşam (Baş tarafı birinci sahifede) Şimdi, Tevfik Rüştü bey vası- tasile, daha biraz resmi şekilde, bir tecrübe yapmak istiyoruz, bakalım muvaffak olacak mıyız. O gün telefonla, söylemek iste- diğim burada, Tevfik Rüştü beyin, mesaisinden (memnun olduğu, Pariste Osmanlı borçlarını müza- kere eden Saracoğlu Şükrü beyin Hariciye vekilimizle temas etmek için Cenevreye geldiği, yeni fran- sız kabinesinin teşekkül ettiği tarzında, şimdi artık eskimiş ha- berler, ve Türkiye heyeti murahha- sasının bu ilk telefon muhaberesi vasıtasile memlekete selâm ve hürmetleri idi. » “. Terki teslihat konferansı nisbi bir sükün devresi geçiriyor. Bir iki gün sonra müzakereler başla- nacak, ve her devletin teklifleri, her hükümet heyetinin reislerinden mürekkep umumi komisyonda münakaşa edilecek.. Fakat, martın üçünde içtimaa davet edilen Cemiyet Akvam Heyeti umumiyesi, o günlerde, terki teslihat meselesini ikinci safta bırakacak gibi görünüyor. Çin - Japon harbi hakkında bu içtimada verilecek Cemiyeti akvam denilen (o beynelmilel teşekkülün akıbetini tayin edecektir. Son meclis içtimaında, samiinin yuha sesleri arasında, japon mur..hbası devletlere âdeta mey- dan okuduğu, “Siz bütün dünyayı aranızda istediğiniz gibi taksim ettiniz, biz de Mançuriyi istiyoruz, çok mu?, manasında sözler söylediği için, Cemiyeti akvamın umumi. içtima: epeyce meraklı olacaktır. Üzerinde bukadar ümitler bes- lenen bu teşekkülün, nahak yere taarruza ve istilâya uğradığı artık (herkesçe kabul edilen bir devleti kurtarmaya muvaffak olup olmadığı, yakında, en bariz ve en feci bir misal ile anlaşıla- caktır. Necmeddin Sadık Kar, soğuk (Baş tarafı birinci sahifede ) dereceye guktan tramvayların çatıları saçak saçak buz tutmuştu.,, Bu günkü hava Bu günkü hava hakkında Yeşil- köy bava rasat merkezi şu malü- matı vermektedir: Bugün hava bulutlu geçecektir. Fasılalarla az miktarda kar yağa- caktır. Dün taizyki nesimi 756 milimetro idi. Dünkü en az sıcak- lık sıfırdan aşağı beş, eu fazla sıcaklık sıfırdan aşağı iki idi. Bu sabah hararet derecesi sıfırdan aşağı üçtü. Kınalıada yangını Koınalıadadaki yangın için tah- kikat yapılmıştır. Tahkikata nazaran yangın Kına- hadada çarşıbaşında manav Ka- lostun dükkânından gece saat 21 de çıkmıştır. Yangına lâmbanın devrilmesi sebep olmuştur. Dükkân ahşap olduğu için ateş birdenbire etrafı sarmış ve yan- daki dükkânlara geçmiştir. Bir müddet sonra İstinye, Bü- yük ada ve Heybeli itfaiyeleri gelmiştir. Fakat O zamana kadar yangın epeyce ilerilemiştir. Ateşin önünü almak için daha ileride bir kaç ev ve dükkânm yıkılması icap etmiştir. Bu suretle yangın iki saat kadar devam ettikten sonra söndürülebilmiştir. Yangında 1l ev ve 7 dükkân yanmıştır. Yangının bu kadar tevessüüne şiddetli ruzgârın da -tesiri olmustur. Tahkikata devam edilmektedir. düşmüştür. Dünkü 50- | | — Alaşam Bu Sabahki Telgraflar Japonların bütün gayretleri neticesiz kaldı Changbay 27 —( A.A. ) Dün bütün gün devam eden Japon taarruzlarına rağmen battı harp değişmemiştir. Her iki muhasım, kendi mev- zilerini takviye ile iştigal etmekte ve Çin kuvvetleri kumandanı je- neral Tsai-Kai,da Kiang-Wan'a ehemmiyetli takviye kıtaatı gön- dermektedir. Japonların devam eden müte- madi gayretlerine rağmen Yen - Ohia - Chowda bulunan Çinliler yerlerini katiyyen terketmemiş- lerdir. Japonlar asker gönderiyorlar Changhay, 27 (A. A.)— Chang- hay'a gitmek üzere yolda bulunan iki Japon fırkası bugün mezkür şehre ibraç edilecektir. Diger 3 fırkanın Japonyada siâh altına alındığı söyleniyor. Üç balıkçı kayığı kayboldu Yapılan araştırmalar hiç bir netice vermedi Üç balıkçı kayığı dün sabaha karşı Marmaraya açılmışlardır. Balıkçi kayıkları adalara doğru yol alırken birdenbire müthiş bir fırtınaya tutulmuşlardır. Kayıklar suların sevkile Hayır- sızadaya doğru sörüklenmeğe baş- lamıslardır. İşte bu andan itiba- ren kazazede balıkçıların akıbet- lerinden hiç bir haber alınama- mıştır. Yalnız balıkçı kayıklarının Ha- yırsızadaya doğru sürüklendiğini gören diğer balıkçılar keyfiyeti liman idaresine ve Seyrisefaine bildirmişlerdir. Seyrisefain idaresi balıkçıların Hayırsız adaya düştüklerini tah- min etmiş ve kazazedeleri kur- tarmak için hemen bir motör göndermişlerdir. Seyrisefain motörü saat dokuzbuçuktan gecenin iki buçuğuna kadar Hayırsız Adanın etrafında dolaşmış, Ada eyice aranmıştır. Fakat balıkçılara dair hiç bir eser bulunamamıştır. Bunun üzerine motörde dön- meğe mecbur olmuştur. Henüz biçarelerin hayat veya mematla- rından hiç bir baber yoktur. Kazazedelerin fırtınanın tesiri ile Bozburuna, Mudanyaya doğru sü- rüklendikleri de tahmin edilmek- tedir. Bunun için Mudanyaya ve civa- ra telgraflar çekilmiştir. Fırtınanın balıkçı kayıklarını atabileceği bü tün yerlere malümat gönderilmiştir. Ancak şimdiye kadar buralar- dan balıkçıların akibeti hakkında hiç bir haber gelmemiştir. Trabzon 26 (Hususi) — Bugün saat on üçte Ziganaya bir sact mesafeye yeniden bir çış düş- müştür Trabzondan Erzuruma hareket eden ve içinde iki kadın, iki çocuk, Erzurum telgraf memurlarından Hüsnü, Trabzon tacirlerinden Nim büyük zade Hamdi Şimdiye kadar harekâta iştirâk eden Japon deniz tayyarelerinin adetleri 200 kadar olduğu zanne- dilmekte ise de Şanghay bare- ketlerine yardım için yeni askeri hava filolarının Çine müteveccihen yola çıkarıldıkları anlaşılmaktadır. Bu suretle tahrip edilmekte olan manatıkın genişleyeceği de tah- min edilmektedir. Son muharebeler Londra 26 (Hususi) — Şanghayda üç gündenberi devam eden mu- harebe şiddetini (kaybetmiştir. Dün daha ziyade tayyare faaliyeti ve topçu muharebesi olmuştur. Japonların top ateşine çinliler de şiddetle mukabele (etmişlerdir. Şanghay bütün gün top ateşinden sarsılmıştır. Tayyare faaliyeti de hararetli Mahalline beylerle iki şoför, bulunan bir kamyonet, çığ altında kalmıştır. imdat başka zayiat olup olmadığ: malüm değildir. Taharriyat yapılmktadır. Şanghayda muharebe hafifledi, iki taraf ta mevzilerini tahkim ediyor olmuştur. Bir Japon tayyade fi- losu Çin karargâhına bombalar atmıştır. Çin tayyareleri de Japon mevzilerini bombardıman etmiş- tir. Bu münasehetle tayyare mu- harebeleri olmuştur. Iki Çin, bir Japon tayyaresi düşmüştür. Kiang Wan mıntakasında vazi- yette değişiklik yoktur. Çinliler yeniden takviye kıtaatı alarak mevzilerini kuvvetlendirmeğe çalı- şiyorlar. Tokyö 26 — Japon hükümeti harp masarifi için yeniden 22 milyon pen tahsisat kabul etmiştir. Bununla şimdiye kadar sarf edilen yara 98 milyon yeni buk muştur. Hükümet Çin harekâtı için: ayda on milyon yen sarfede- cektir. Bu para bono çıkarmak suretile temin edilecektir. Banka- lar ve hükümet müessesatı bono- ları para gibi kabul edecektir. Ziganaya yeniden çığ düştü Posta kamyonu ve kamyonun içindeki 9 kişi çıg altında kaldı bir posta mutemedi ve posta heyeti gönderilmiştir. Bundan Taymis Japonyayı | A/fons krallıktan tehdit ediyor Londra 27 (Hususi) — Taymis gazelesi Çin - Japon ihtilâfı hak- kında mühim bir baş makale neşretmiştir. o Taymiş, Japonya- nın Cemiyti akvamın notasına verdiği cevabı şiddetle tenkit ederek, (Japonya harbi uzat- makta devem ederse bütün dünyayı —ove efkâr umumi yeyi aleyhine çevireceğini ve karşısında bulacağını söyliyor. Bir metro kar Bir amele soğuktan donarak öldü Bartın, 26 — Bartında soğuk devam ediyor. Köylerde bir metreye yakın kar bulunduğu anlaşılmaktadır. Kara ve denizde münakalât güç- lükle yapılabilmektedir. Zonguldak maden amelesinden köyüne gitmekte olan üç kiş so- guktan donmak üzre iken ikisi kurtarılabilmiş, birisi ölmüştür. Bir köylü dondu Zafranbolu — Zafranbolu'dan Bartına giden Kavaklı köyünden Kör oğlu Osman ağa yolda soğuk- tan donmak suretile ölmüştür. Trabzon vilâyeti bütçesi Trapzon, 26 ( Hususi) — Vilâ- İ yeti uraumi meclisi bütçeyi dört yüz küsür bin liradan tesbit ey- ledi. Meclis intihabını yaptıktan sonra dağılmıştır. Encümene inti- hap edilen Sürmene âzası Kırali zade Ali bey bu gece füceten vefat etti. vaz geçmedi Halkı etrafında toplanmağa davet ediyor Madrit, 27 (A.A.) — Sabık Ispanya kralı ile amcası prens Charles de Bourbon bir beyan- name neşretmişlerdir. Sabık kral bu beyannamede memleketindeki anarşi hasebile sükütunu ihlâle mecbur olduğunu ve hiçbir vakit haklarından feragat etmemiş bulun- duğunu söyleyerek bütünlspan- yolları kendi bayrağı altında toplamağa davet eylemektedir. Bundan başka, müşarünileyh aile reisi sıfatile amcası prens Charles de Bonrbon'u kabul ey- lemekte ve kraliyete sadık olan- ları bir hükümeti muvakkate teşkil eylemeğe ve müessesan meclisini toplamağa davet etmektedir. Yangın başlangıcı Beyoğlunda İngiliz sarayının karşısında Madam Peltiyadi apar- tımanından dün gece yangın çıkmışsa da söndürülmüştür. Yangının, küçük bir odada ya- kılan (Meryem ana kandilinden çıktığı anlaşılmıştır. Kasımpaşada bahçıvan Kasım efendinin evinden de yangın çıkmış söndürülmüştür. Kaçak rakı Taksimde Hayık isminde birinin evinde kaçak rakı bulunduğu ha- ber alınarak araştırma yapılmıştır. Evin altındaki bodrumda gömülü bir fıçının içinde kaçak rakı ve mutfaktada şişe ile gene rakı bulunmuştur. ği LEDİ ği 21 Şubat 1932 ö 9 saatte Istanbul- dan Diyarıbekire (Baş tarafı birinci sahifede) Hükümet bu işin milli bir şirkete tevdiine taraftardır. Jik merhale olarak Istanbul - Eskişehir Ankara - Adana - Diyarıbekir hava hattının tesisi mukarrerdir. İstan- buldan sabah kalkan bir tayyare dokuz saatte, aradaki istasyonla- ra da uğramak suretile Diyanbe- kire gidecektir. Bu hattın posta ve yolcu nakliyatı ile ne varidat (getirilebileceği hesap olunmaktadır. İleride beynelmilel hava hatları ile irtibat tesis edecek olan bu teşebbüs sayesinde Surye, İrak ve İran için bu hat en emin ve muntazam bir hava yolu teşkil edecektir. Istanbuldan Tahrana, bir gece , Diyarıbekirde kalmak suretile, 2 günde gidilebilecektir. Tayyare- ;| lerir emniyetle seferlerini temin maksadile lâzım gelen telsiz istas- yonları ve meydanlar tesis oluna- caktır, Sivil Türk pilotları yetişin- ceye kadar Amerikalı tayyareci- lerden istifade imkânı da düşü- nülmektedir. Tahdidi teslihat Tevfik Rüştü beyin bir müdahalesi Cinevre 27 — Cemiyeti akvam umumi komisyonu dün toplanmış- tır. Fransız murahhası M. Tardi- ecu teslihatın tahdidi hakkında Fransanın teklifini izah etti ve: — Fransız teklifi kabul edilir- se Cemiyeti akvama dahil olma- yan fakat bu konferansta bulu- nan iki büyük devletde komisyon- ları kontorul edebilzceklerdir. Demiştir: M. Tardieu “ Iki Büyük Devlet,, tabirile Rusya ve Amerikayi kastediyordu. Bunun üzerine hemen Tevfik Rüştü Bey söz aldı ve: — M. Tardieu nun sadece iki devletten (Oo bahsetmiş (olması, Türkiyenin fevkalâde sulhperver olduğu, . binaenaleyh teslihatının kontrol edilmeğe ve bü ilevi teş- kilâtta temsil olunnağa ibtiyacı olmadığı kanaatından ileri geliyor- sa kendilerine bilhassa teşekkür ederim. Fakat bu sırf bir unutkanlıktan ileri geliyorsa konferansta Tür- kiyenin de temsil edilmiş oldu- ğunu hatırlatmak isterim. Aynı şerait altında bulunan diğer dev- letlerin de kendilerini hatırlat- maları yine kendilerine aittir. M. Tardieu verdiği cevapta: — Sadece bu iki devletten bahsetmiş olmamın sebebi bu iki devletin Cemiyeti Akvamda âza olan diğer devletler gibi büroya aza intihap edilmiş olduklarını hatırlatmam içindir. Türkiyeden bahsetmiş olmamamın bir mazeret olduğunu hemen ilâve edeyim. Bu mazeretimde muhterem meslek- taşım Tevfik Rüştü beyin öteder beri daima Mmesaimize iştirak etti- ğini görmekliğimizdir. Türkiyede bizim kadar Cemiyeti Akvama iştirak etmiştir. Iki sarhoş arasında kavga Eyipte Hüseyin ve Kâşif isim- lerinde iki kişi dün gece sarhoş olarak sokakta kavgaya tutuş- muşlardır. Sarhoşlar © bıçaklarını o çekip birbirlerini üzerine hücum etmeye başlamışlar. Bu sırada polisler yeti- şerek ikisini de yakalayıp bıçak- larını almışlar, cinayetle netice- lenmesi muhtemel kavganın önür geçmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: