27 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

27 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Temirde kiş 9 seneden beri ilk defa kâr yağdı Menenjit hastalığından 14 musap var İzmir, 25 — Havâlâr burada çok soğuk gidiyor. Evvelki gün İzmire dokuz seheden &onra ikinci defa olarak kar yağmıştır, Bundan başka Manisada 8, Uşakta, Afyonda 4; Susıgırlıkta 40 santimetre kar yağmıştır. Bu seneki soğuk ve kiş; dokuz sene evvelkinden çok dahâ şid- detlidir. Menenjit hastalığı burada devam ediyor. Sihhiye müdüriyeti halka bir beyanname neşretmiştir. Şubat iptidasından şimdiye kadar bu sari hastalığa yakalananlar 8 kişidir. Seydi köyde de bir musap kay- dedilmiştir. Ayrıca. mülhakattaki omusap miktarı beştir. Vilâyet dahilinde bu hastalığa musap olanların yekünu on dörttür. t ) Afyon fiatleri yükseldi. ii Afyonkarahisar 26 — Afyon fiatlerinde (yüzde elli yüksel- me vardır. Bazılârı bu fiat yük- sekliğini gayri tabii bulmaktadir- lar Fakat bu çok tabii bir şeydir. Fiat yüksekliği bu seneki Afyon rekoltesinin geçen senekilere naza- ran Şayanı dikkat derecede az olmasıdır. İ Nakliye ücreti Tütün tacirleri tenzilât istiyorlar Tütün satışlarının azalması üze- rine , piyasayı canlandırmak için eniden tedbirler ittihaz edilme- e başlanmıştır. Bazı tacirler bu münasebetle nakliye oresminin indirilmemesi için teşebbüste bulunmuşlardır. Tacirlerin verdikleri imalümata göre Ödemişten İzmire bit kilo tütün üç kuruşa nakledilmekte- dir. Halbuki izmirden Hambürga bir kilo tütünün nakliye masrafı altmış paradır. Aradaki mesafeye nazaran büyük bir fark vardır. Katil kadın 5 sene hapse mahküm oldu . Menemen, 26 — Menemenin Salihli köyünde Neriman isminde bir kızı taşla öldürmekle maznün Ayşe Saliha ağır teza mahkeme- sinde 5 sene ağır hapse mahküm edilmiştir. Cevizden sonra.. Şimdi de zeytin ağaçları harap ediliyor Bandırma 25 (Hususi) — Alman- yadan vuku bulan bazı talepler üzerine memleketimizde ve civar kasabalarda bulunan ceviz ağaç- ları insafsızca kesilerek harap edilmiştir. Hesapsız kesilen bu ağaçlardan elân yüzlercesi sahilde müşteri bekliyor. Bu sene havaların soğuk git- mesi, diğer senelere nazaran Şiddetli olması halkı vakitsiz odunsuz bırakmıştır. Köylerden Re havalarda odun gelmiyor. irçok kimseler zeytin ağaçlarını budamak maksadile keserek dal İari odun diye satıyorlar. En geç büyüyen ve yetişen memleket iktisadiyatının mühim unsurların- dan olan zeytin ağaçlarının bu şekilde budanması memleket için büyük bir zarardır. Ağaçları bu- damak için her halde bu kadar kalın Kısitilârı kesilmese gerektir. pa yem m ÜNÜN HABERLER öldürmüş? Bıçak yanlışlıkla genç kıza saplanmış! İzmir 26 — Mezarlık başında evelki gün Ester isminde bir Mu- sevi kızihı öldürmekle maznun sabıkalılirdan Hâsan dün istin- taka verilmiştir. Hâsan ifadesinde: — Kâmil isminde birisi bu kızla beni görüştürmek için benden on lira aldi ve Kâmil sonra bu pa- rayi aldığıtı inkâr etti. Kehdisile kavgaya — tutüştuk. (o Tabancasını çekti. Ben de bıçağı çekerek üzerine saldırdım kaçtı ve bıçak kiza rasgeldi, yaralandı ve haber aldım ki ölmüş. Nasıl ö Pijama modası 77 AR Amerikada havalar daima sıcak olduğu için Filoridada kışin zenginlerden büyük bir kismi oraya gider ve bu aylarda deniz banyosile vakit geçirir. Bu sene Filoridada pijama çok modâdır. Buradaki kadınların yüzde dok- sani pijama ile geziyor. Resmi- mizde bu kıyafetle dolaşan bir genç kız görülüyor. “— Findiklarımız Istanbul, 25 (A.A.) — Ihracat ofisinden tebliğ edilmiştir: Fındık o müstahsillerimize ve fındık ibracatçılarımıza memnuni- yetle haber verelim ki fındık ihacatının mürakabesi hakkındaki nizamnamenin tatbiki daha şim- diden ecnebi omemleketlerdeki piyasalarda tesir ve faidesini gös- termiş ve ezcümle Hamburg piyasasında evelce Ispanya findık- ları ile Türk fındıkıkları arasında Türk fındıkları aleyhine 8-10 Floren fark varken bu fafk bir dolara kadar düşmüş yeni Türki- yeden ihrac edilen fındiklarin artık temiz ve ıstandariz edilmiş olması yüzünden fındıklarımızın kiymeti artmıştır. Bu faidenin artması ve devam etmesi için müs- tahsil ve ihracatçılarımızın tizam- nameye riayet hususunda her za- man ve daha ziyade itinakâr ol malarını tavsiye ederiz. Belçika mebusan meclisinde Brüksel, 26. (A.A.) — Mebusan meclisi iki milyarlık istikraza ait bulunan kanun projesini 68 müu- halif reye karşı 84 rey ile tasvip etmiştir. Sahife 5 i Yunanistanda Pangalos gene gizlice çalışıyor Diktatörlüğünü ilân etmek istiyor müş! Atina 26 (Hususi) — Sabık Diktatör Pangalos, yine gizli bir surette faaliyette bulunmağa baş- lamışlar, Fakat “ Demir sulh ,, denilen siyasi cemiyet ile arası açılmıştır. “Demir sulh, cemiyeti neşrettiği oObir (o beyannamede, cemiyetin gayesi ve hedefi, bu günkü mali ve iktisadi sistemin yıkılmasına ve yeni asri bir sistem ikamesine matuf bulunduğunu söy- ledikten sonra cemiyetin Panga- los ile teşriki mesaiden vazgeçti- ğini ablatıyor. Ve sebebini de şöyle izahediyor: Pangalos, 13 şubatta bizi Elefsis kasabasında, dostlarından birinin evinde içtimaa davet eyledi. Müzakere esnasında, cemiyeti fesh ve kendisine iltihak etmekliğimizi istedi, sebebini de şu suretle de izah etti. — Demirden sulh, tenekeden sulh ne demek? Ben makamı ikti- dare gelince, bütün bunları dağı- tacağım ve diktatörlüğümü ilân edeceğim, eski ricali de tekrar iktidara ( getireceğim.., İşte bu sebebten dolayı, Pangalosla her nevi münasebetimizi gestik. Demirden sulh cemiyetinin ba- şında, Pangalosun eski bahriye nazırı amiral hacı Kiryakos bu- lunuyor, Içki yasağı M. Hoover yasağın kaldırılmasına taraftar New York 26 — Amikada reisiçumbur intihabı (için hazır- liklar yapılıyor. M. Höovverin bu defa içki yâsağıtin kaldirilmasi proğramile namzetliğini koyacağı rivayet ediliyor. Bu rivayet herta- râfta büyük bir hâyret üyandır- mıştır. M. Hoover yâkın zamana kadâr içki yasağınin en hararetli bir taraftarı idi. Zeytinyağı ve peyair Zeytini, zeytinyağ, peynir gibi maddelerin Ticaret borsasından muamele göreceğini evelce yaz- mıştık. Bu hususta iktisat vekâletinden ticaret borsasına emir gelmiştir. Ticaret borsası, yeni maddelerin borsada muamele görmesi için hazırlıklara başlamıştır, İskân işi Dahiliye vekâletinden yehi bir emir geldi Izmir, 24 — Malıye vekâletin- den dün vilâyetlere bir emir gelmiştir. Bu emire göte 1771 numareli kârunün neşri tarihi olan 28 Mârt 1931 tarihinden evvel muhacirlerin tahtı işgalle- rinde bulunmuş ve fakat kendi- lerine tahsisine karar verilmiş olan emvalin ânicak 885 nümaralı iskân Kanuriuna'tevfikan borçlan- ma kanunu müçibince mukadder bedelleri alınmak üzere verilmesi mümkündür. Bu. gibilere işgalle- rindeki emvali metrükenin. borçla- ma kanununa tevfikan verilecektir. Av tüfeği ile Izmir 26 — Kuşadasınin Selçuk nahiyesinde Kenan namında on beş yaşlarında bir çocuk Hayri isminde on yedi yaşında bir çocuk tarafından av tüfeğile yaralanmış ve yaralı çocuk şehrimiz Italyan hastanesinde vefat etmiştir. AKŞAM'ın teirikası: No: 36 — . 37 Şubat 1932 ZINDAN HATIRALARI Abdülhamit devrine ait hakiki maceralar — Kalanları tazyik (edersek bundan netayici vahime tevellüt eder ve böylece bir iş görülmüş te olmaz. Onlar bize “evet biz kaçırdık ve işte şimdi şuradadır- lar,, derlerse biz gidip kaçanları tatabilir miyiz, bu efendilerden, şayet birlikte hareket etseler bile böylece bir itiraf (o tasavvur edilebilir mi? Bilâkis, biz, bu işin kendile- rine aslâ tesiri olmayacağını, kendilerini / bir evlât sevgisi ile sevdiğimizi his- settirerek ürküt- memeliyiz. Kârı- âkil budur, demiş. Biz bu cesurane ve merdane harekete inanıp O inanmamakta mütereddit iken, haklarında gele- cek emre intizaren yukarı mah- peste misafir olarak bulunan 4l mektepli arkadaş bir sabah kar- şılarında Recep paşayı buldular. Recep paşa bu menfi arkadaşlara bir dost gibi elini uzattı. Evvelâ sırf bir ziyaretçi gibi öteden beriden sıcak ve samimi bir tarzda konuştuktan sonra, sözü firar hâdisesine getirerek: — Biraz kara cümle bilir, ancak onisbette okur yazar iki cahil çöcuğün fitarı, size. asla mesuliyet getirmez, dedi. Ve. sözünü bürada bitirerek, arkâdaşları daha ziyade kendine bağlamak için okovuşu (gezdi, hallerini hatırlarını sordu ve bazı yıkık dökük yerlerin kendi kese- sinden derhal tamirini emrederek gene öyle sâmimi ve dost âyrıldı. Bu hâdiseden sonra hakikaten vaziyet sükün buldu ve biz artık rahat olduk. Ilk firar vak'ası böylece, sarayın ve Trablus valisinin kafalarında derin bir iz birakarak kâpandı. * ... Ikinci firar, İlk firar 20 eylülda olmuştu. Onun heyecan ve dedi kodusu artık bitmiş, hali tabii tamamen avdet etmişti. Biz Trablusu gârbe yerleşiyorduk. Herkes kendi. işi gücile meşguldü. Iş haricindeki saatlerimiz de ekseriya kütüpha- nede geçiyordu. Kütüphane, fakat bu kütüpha- ne bizi daima müteessir ediyordu. ( Alyans izraelist ) kütüphahesi Trabulusu garbin biricik adam- akıllı kütüphanesi idi. Vakıa orada kafalarımız, gözlerimiz doyuyor- du. Fakat her gidişimizde içimizden - neden bizim bir kütüphanemiz yok, niçin bu en tabii ihtiyaç için ele muhtacız, diyorduk. Nihayet bir gün arkadaşlardan Ferit bey (şimdiki Londra sefiri ) hepimizi bu elemler veren müş- külden kurtardı ; İY KANSIZLIK yeğâne. devâ kanl ihya eden in muntahip etibba tarafından tertip edilmiştir. enizsizlik icin Muharriri : Tırabulustki mahpesten bir manzara * O, elinde bir defter, her tarafa koşuyor, herkese soruyordu : — Sen abone olacaksin, haydi bakalım biz de bir kütüphane açacağız... Bu teklifi hepimiz ayrı ayrı meserret ve takdirle kabul edi- yorduk. Abone defteri doluyor, doluyordu. OO kadar ki evvelâ menfilerle başlıyan ve dolan deftere memurin ve zabitan da kaydedilmeğe başladı. lik defa duhuliye olarak yedi- şer o buçük kuruş veriyoruz, Sonra ayda yüzer para vereceğiz. Şimdi, bugün yedi buçuk ku- ruşuli ve yüz paranin bir kıymeti olmıyabilir, fakat o zaman bu bir para idi. Vakit doldukça ümitler kuvvetleniyor, içitnizde biraz gu- rurlü bir sevinç doğuyordu. Böy- İece bir taraftanda istibdat yâra- nina, Trablusgarbe fülen yerleş- mekte (olduğumuzu göstermiş olüyorduk. Bir taraftan abone toplanırken, bir yandan da 'kütüphane hazır- İanıyordu, camlı dolaplar, masalar, sandalyeler, kitaplar, mecmualar sipariş ediliyordu. Bu sırada ma- halli hükümetin kimbilir ne sebeple kütüphane açmamızı menedeceği haber alındı. Öyle ya kitap bu devrin en büyük düşmanı idi, onlar kütüphaneden bir bektaşi- nin. camiden kaçtığı gibi kaçı yorlardı. Bu men meseleside bir çok başka işlerde ölduğu gibi yine Recep paşamri yaveri Şevket beyin himmetile hallolunmuştur. Her Şey tamam amma, yine yazilan abonelerdeti toplanan para kâfi gelmiyor... aldı bizi bir dü- şürt& ve keder. Bereket versin arkadaşlardan birinin aklına gelen bir çare vaz- iyeti kurtardı: — Bir Piyahgol Bu teklif derhal kabul edildi. Ve bir eşya piyangosu tertip o- lundu. (Arkası var) ran Nörasteni, zailyet ve Chlorose SIROP DESCHIENS, PARIS mr ay ey v1 pm ii NE

Bu sayıdan diğer sayfalar: