27 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

27 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

heh eb il üs adındef nbuldüj İsmanıli ve, Pİ hakanın dir. a deyi hacsfi karruf) iciyf inis vi a 28 günü m hüracii oki yrseril etini tarı de ir Köl iü sr) Türk Kanunu Medenisi Amerika'da hukuk tahsil €- derken, kanunu medeni dersi "mualliminin takrirlerinden ol dığım notlar arasında şu satır lar vardı i “Amerika toprakları hari- <inde yapılan bir nikâhm Ame rika'da da mer'i ve muteber ol- ın, mukavele nerede ya- ması pılmış ise, o memleket garpte | ki medeniyet telâkkisini kabul €tmiş olmalı ve medeni kanun- larmı da ona göre tanzim ©t- miş bulunmalıdır. Meselâ Os- manlı imparatorluğunda yap” lan bir nikâh mukavelesi, A- merika kanunlarnca muteber bir mukavele addedilemez.,, Nikâh ve talâk hakkında Amerikanın temyiz mahkemesi tarafından verilen hükümler arasında da şöyle bir kararı ha- trlayorum: stanbulda evlenen bir dam, Amerikaya gidiyor. Ve birinci karısından boşanmadar Orada tekrar evleniyor. Bir gün &eki karısı çıkıp Amerikaya gi diyor. İki karılı adam aleybi” ne biri sından ayrılma- dan ikincisi ile evlendiği için ir ceza davası açılıyor. Mab- kemenin verdiği karar şudur: irinci nikâh Osmanlı kanun- larile yapıldığı için kanunen Muteber değildir. Ve hiç ya” Pılmamış O demektir. Binsen- aleyh maznun iki defa evlen- Zaman, kü kanunlarımız doğru yanlış, fakat her halde mev; olan bu ahkâmı hatırla- dık. Biz kanunlarımızı, memle ketimizdeki Amerikalıların ev- lenmeleri için ve yahut burada kıyılan nikâhlar başka memle- ketlerde de mer'i olsun diye de” Bştürmiş değiliz. Lansanne'da adi: Kapitülâsyonlar mü; *dilirken, ikide bir, nikâh ve talâk kanunlarımızdaki aykırı- lik yüzümüze vurulduğu zaman da, bunun yalnız kendi bilece” öimiz iş olduğunu söylemiştik Hiç şüphesiz İsmet Paşa, bu verirken, o memlekete #vdet eder etmez başarılacak olan şümullü bir inkılâp hare- inin bir cüz'ü de kanunu me iye ait olduğunu biliyordu. akat milli istiklâle taallâk © her meselede azami dere- e titizlik gösteren Baş mu- k has, yabancıların tazyiki, lattâ telkinile & yürüyecekmi- Wz gibi bir hissin uyanmasına Mani olmak için hiç bir vaatte de bulunmamıştı. Türk milleti, kendi mukadde Tatma tamamile hâkim olduk- çan sonra tahakkuk ettirdi; inkılâp ile kanunu medenisini pi, Süsen uzun zamandan beri ilen tcessüs eden içtimsi haya tina uydurmuştur, Kanunu me zi büyük inkılâbımızm en © kçımiyetli bir parçasıdır. Çün Ti bu kanundan sonradır ki ürkiye her manada medeni letler arasma girmiştir. Os- yanl devleti, 1856 senesinde aris muahedesile resmen Av- Tapa ahengi düvelisine alınmış Ye bir Avrupalı devlet olduğu Faybede ile kabul im akat başlıca içtimai (hayat hakkmda telâkki farkları e ünden Osmanlı imparator! du A, n olarak ad syalı bir devlet " Geçen gün belediye daire- sinde Beyoğlu kaymakamı Se- dat Bey tarafından kıyılan ni kâh o haddizatmda küçük bir bidisedir. Fakat içtimai tekâ- mülümüzün imilel telâk - kisini göstermesi | itibarile €- hemmiyetlidir. Sedat Bey, İ lerinin huzurlarında yeni evli- lere izdivaçta mes'ut olmanın sırrımı tevdi ederken, Türk ka Bumu medenisinin rubunu ve e noktalarını da izah et- giliz, Amerika ve Yunan m3 Shanghai Jimanrna bir nazar, ve siperde bekliyen çinliler Japonlar ancak bir kilometre ilerlediler Topçu düellosu devam ediyor Çinliler Kiyang Wan etrafında adeta demirli gibi durmaktadırlar memiştir. aponların dün birçok defalar taar. ve her defasında da tardeylediklerini eylemi;lerdir. Topçular arasmdaki düello devam e GHAY, 26 (A.A.) — Japon ia dünkü mubarebeler meticesindeki zayiatlarının 80 telef ii ir almış bulunduklarını ve İsedeed zaptedecekle- v faaliyeti ŞANGHAY, 26 (A.A.) — Japon tayyareleri bu sabah Hang Chow tayyare karargâhını bombardıman (Devam 2 inci sahilede) Kiang Wan etrafındaki mücadele devam ediyor ŞANHAY, 26 Kiang (MA) — Wap'daki vaziyet dün akşamdan be RR Haliktevinde dünkü içtima iştirak edenler. İlk hars şubesi dün teşkil edildi Halkevinde Edebiyat ve Tarih şubesinin beş kişilik komitesi dün seçildi yubesi | teşkili için toplanıldığını söylemiyi & kil edilmişi edebi- — Heyeti aliyeniz ilk olarak bu dün teşkil in teş | kıymetli şubeyi teşkil edecektir. Di- yat ve tarih gabesidir. Şubenin teş-| yare Çorla i ri kili ve komitesinin imtihabı için Ya-| yasetine hi pılan içtima sant ikide başlaması İS-| Sim mektebi iman kada, erkek bütün edipleri-| yatmış ve k mumaileyhe ter- miz, Edebiyat ve Hukuk fakültesine | ketmiştir. Hamit Bey kürsüye geldi iştirak etmiştir. İcti | gi zaman intihebmdan dolayı teşek- maş Cevdet nin ilk atana Halkerinin. İk Kerim Bey açmış ve ha | kür etmiş, mütenkıben, içtimam bi ze bulunanları selâmladıktan sonra | vinci şübeyi teşkil eden Edebiyat ve *“Halkevinin teşekkül etmiş olduğu: | Tarih şubesinin tekemmülünü temin nu ve evin muhtelif şubelerinden bi- | etmekten, yani heyeti idaresini inti- 7 olan edebiyat ve tarih şubesinin | hap eylemekten ibaret olduğunu söy emret | lemiş ve intihaba müteallik talimatı — ii takdir | ve maddeleri izah ettikten sonra, söz lerini meydana çıkarıp İ isteyen olup olmadığını sormuştur. etmek fırsatlarını arayınız. | fik sözü İsmail Müştak Bey almış 2 — Her biriniz ötekinin | ve içtiman iştirak edip te henüz şu- manevi kuvvetlerini inkişaf et- | heye kaydedilmemiş zevat mevcut trmeğe çalışı bulunduğunu, bu zevatın intihaba iş i sahilede | Gazi Hz. Reisicümhur Hr. dün Dolma-! bahçe sarayındaki mesaj daire- lerinde meşgul olmuşlar, dışarı” va çıkmamışlardır. Türk Arması için Başvekil “ Çoban , | piyesindeki armayı çok beğendi z ANKARA, 26 (Telefonla) — ün akşam Halkevinde Çoban piye- sinin son temsili verilmiştir. Temsil de Başvekil İsmet Paşa hazır bulun- miş ve ön sırada halkın arasında yer alınıştır. Salonu dolduran üç bine yakın halk kendilerini “Yaşa... Bra idalarile nikışlamışlardır. Ter ütenkıp İsmet Paşa temsil he yetini kabul ederek hepsine ayrı ay ri ilüfatia bulunmuştur, Çobanı ha- zrlayan ve temsil eden gençlere İt İlikede bıraktıktan sonra, | du. Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Kınalıada da Ti ev 7 dükkân Yandı Yangın bir manavın tavanda | asılı lambasından çıktı Evvelki akşam o Kınalıada tehlike geçirdi. Çarşı içinde bir manav dükkânından çıkan yangın o civarı büyük bir teh. güç hal ile söndürüldü. Kınalıadada çarşı içinde, Ka le nde birinin bir manav dükkânı vardır. Kalo akşam- dan her gete olduğu vana asılı olan lâmbayı yal ve işi gücü ile meşgul olmağa başlamıştır. Tavana pek yakm bulunan büyük lâmba her gece - böyle yandıkça tavanın (tahtaları adeta kava çevirmiş bulunuyor Evvelki gece, artık uzak. İ Yeni İrak sefiri dün şehrimize geldi Yeni sefir şehrimizde bir kaç gün ikaldıktan sonra Ankaraya gidecek Yeni İrak sefiri Emir Zeyit Haz- retleri dün akşam Seyrisefainin An- kara vapuru ile şehrimize gelmiş, Tophane rıhtımında İrak maslahat. | güzarı Ata Emin Beyle şehrimizde bulunan Iraklılar tarafından karşı. | lanmıştır. Tabsilini Türkiyede yap- muş olan ve Türkçeyi çok iyi konu- #an Emir Zeyit Hazretleri 33 yaşla larda olup İrak Kralı Faysal Haz- vetlerinin en küçük biraderleridir. Kendileri hakiki bir Türk muhibbi olarak tanmmışlardır. Kral Faysal | Hz.925teAvrupn seyahatlerinde iken Emir Zeyit Hazretleri İtak maibi hü kümeti olarak bulunmuşlardır. Emir Zeyit Hazretleri ile birlikte hemşire leri de şehrimize gelmiş ve Perapa. iss oteline inmişlerdir. Sefir Hazret leri, vapurda kendilerini karşılayan ve beyanı hoşamedi eden müharriri mize, güzel bir türkçe ile “Herkes. Kinng Wan'r e elle devam e iyorlar, Çinlileri, diyor, Fakat Çinliler köyün şimalin 300 ile 400 mrasında oldu deki hatları oldukça geri atılmış ol ME Çin siker! makamatı masına rağmen Kinng Wan etrafın | Veniyo" inci frkaların bugün harp | da adeta demirli gibi durmaktadırlar, şamtakasına vömi olacaklarını isik! oo fapon dayyarelerinin bar eylemişlerdir. 3 met Paşa demişti; k tan tutulacak bir kibritle tutu- — Çobanın bu altıncı temsili imiş, | şacak hale gelen: tahtalar, fiti- halkın gösterdiği alâkayı görüyorsu | i fazla çıkarılmış — lâmbanm müz, anlaşılıyor ki temsil işleri halkı Bildi > çok fazla millder eğer hi irt ve üstünde birden bire parlamış' sıtasıdır. Bu işte çalışmak kıymetli) UT* da, gerek temsilinde çok muvaffak tuğunu gören manav ne yapaca yet vardır. Sizi hararetle tebrik ede- ğını şaşırmış ve derhal dışarı. (Devamı 2 inci sahifede) Gençler bu iltifatları pek müte- |... hassis olmuşlar ve muhterem Başve- mamçıkl se Konyada bir Suiistimal et ismet Paşa temsilin son safhasında gösterilen tablodaki arma yı takdir etmişler ve bunu hazırla yan Münir Hayri Beyi çağırarak bu armanın muntazam bir şekilde çizile- rek kendilerine verilmesini istemiş- lerdir, İ Osmanlı bankasi vez- İ nedarınn 7bin küsur lira açığı var KONYA, 26 (Mililyet) — Kon- İ ya Osmanlı Bankası şubesinde mü- him bir suiistimal olmuştur. Şubatın. ön dördüncü pazar günü öğleden sonra kasa sayıldığı zaman yedi bin küsur liranın noksan olduğu görül- müştür, Veznedar bu noksanın sebe bini izah edemediği için banka müdü rü polisi haberdar etmiitir. Polis İ- daresi meseleye vaz'iyet etmiş ve veznedarın evini âratmıştır. Taharri yat neticesinde veznedarın evinde evvelce hileli bir surette konluurdato akdeden Mübaşir zadelerin mağaza- larmdan kaçırdıkları bir çok emtan çıkmıştır. Bu cihet herkesin hayret ve ayrıca teessürümü mucip olmuş- tur, Bu suretle hileli iflâs ve konkur dato İşlerinin nasıl cereyan ettiği, alacakhılar aleyhinde nasıl tertipler kurulduğu tahkile edilmektedir. Vez nedar bu paranın arkadaşları tarafın dan alındığını söylemektedir. Polisin kanaati ise failin doğrudan doğruya veznedar olduğu merkezindedir. Ma amafih tahkikata devam edilmelkte- dir, İsmet Paşa bu miştir ki: — Henüz bir aramız yoktur, bir | yuvarlak kalkan üzerindeki ayyıldı- zan güzel bir arma olacağına kaniim, etrafındaki dallâr da iyi bir teşir ya pıyor, PİLİN AL Tevfik Rüştü B. ile M. Tardieu Arasındaki şayanı dikkat bir mükâleme son haberler sütunumuz- dadır. RR ER Karaya oturan Vapur Yunan bandralı Stilyanos vapuru | nun Gelibolu önlerinde oturduğunu | yazmıştık, Vapurün tahlisi için Ada let romörökörü gönderilmiştir. Galatasaray izcileri dün çok güzel bir müsamere verdiler Galatasaray lisesi izciliğinin 20inci yıldönümü münasebetile, evvelki ge- <6 mektebin konferani salonunda mektep izcileri tarafından güzel bir müsamere verilmiştir. Dün de öğle- den sonra talebe velilerine halk ve davetliler huzurile gene mektebin konferans a ikinci bir müsa mere verip edilir, Müz mereleye » İstikiği marşi orkestranın çal: Beyi Refet Bey münasebetle de- Emin Beyin tercüme ettiği 3 perdelik Mary Dügan piyesi temsil edilmiş ve her perde arasında z mmıştr. Bundan | PE Kel Beyin saklan bir perdelik (Böylesi de hiç görülme- miş) komedi: muvaffakıyetle tem- 7 sil edilmiştir. Müsamere mavnffakıyetle çalı- üsik parça da "beğenilmiştir. Müsamereye iscilerin teşkil ettiği İscaz takımının neş'eli musiki parça- 5 , Bu münase Piyanoda müvaffakıyetli bir solo yapan 9 yaşında izci Hilmi B. çiler “213 e baliğ olmuştur. Bu ye ile tabettirilen resimli bir risale | künda izci namzetleri dahil değildir. YAZ mıştır. Galatasaray izciliği, I5| Oymak, faaliyet hayatında milli rak şubat 1912 de kurulmuştur. O gün | sı tamime çalışmış, 15 kişilik biriz. yalnız Galatasaray değil, Türkiyede | ci grupu az zamanda Zeybek oyunu İzciliğin kurulduğu gündür. Tam yiv | öğrenmiştir. Oymağın tiyatro ve mi sene evvel dünya izciliği henüz | temsil işleri âmirli dört yaşında ihen Gülatasarayda ilk | velki gece olduğu gil Türk izelliğinin temeli atılmıştı. Bu | İstasaray. izciliğinin yıldönümünü â dahil iz- | tes'iden iki müsamere vermekledir. bir hizmettir. Gevek eserin yazılışın | | Tavanın birden bire tutuş. | ten evvel gazetecileri, rum” demiş ve şunli i — Çok fırtmalı bir deniz seyaha. ) tünden yorgun bir İstanbula ge Hyorum. Bağdattan bir nle daha uzun bay yim, ki Türkiyeye gelmekten çok kı temsil edeceğim için bu memnani- yetim bir kat daha artıyor. Birkaç gün burada kalarak Ankaraya gide- ceğim.” Bize ipi Evveki gece saat üçten itibaren şehrimizde oldukça şiddetli bir fırtı- na, bunu müteakip te kar başlamış” bır. Kar gündüz ve gece devam et- miş, soğuklar da gitükçe artmış ve hararet sıfır altı üçe kadar düşmüş. tür, İlk cemreden sonra havanın yap tığı bu azizlik herkesi şaşırtmış, kö- mürlüklerin, odunlukların boşaldığı mahrukatçıların odunun oklensını üç buçuk, kömürün okkasını sekiz ku- ruşa çıkardıkları bu devirde karak” #m tekrar gelip çatması pek acıklı ol muştur. Baharı hatırlatan bir hava. dan sonra kışın yaptığı bu âni bas- kın hakkında rasathaneder şu malü- mat veriliyor: — Bu o kadar gayri memul ve o kadar korkulacak bir şey değildir. Bu kış sayılı kışlardan Kar yarın için de devamlı görünüyor, fa- kat bugünkünden fazla olmayacak- tır, Vaziyet iyileşmeğe doğru git mektedir. Fırtma şimalden gelen bir hava dalgasıdır. Bu hava dalgası Ka radenizde kuvvetli bir fırtına yap- mıştır. Yeşilköy askeri rasat merke- sinde bugün için karın fası te devam edeceğini bildirdikten son- ra şu malümatı vermektedir: Fırtma esnasında o rüzgürm sür'ati saniyede 14 - 15 metreye ka- 'dar çıkmış, ve rüzgâr sağnak halind. olmuştur. Müteakiben kar tipisi çevirmiş ve o zaman hararet derece- tina şehrimizden maada bir çok yer- lerde de hissedilmiş, Adanada, poy- razdan saniyede 16 metre süratle Kayseride 1 metre sür'atle esmiş ve şiddetli yağmur yapmıştır. Diya- nbekirde el'an kar yağmaktadır. Por tma orada da kar kar yin sokulmamış, fakat yapmıştır. İzmitte de dır. sabahle- Edirnede olmuş, öğleden hu konuşuruz. Şimdilik şunu söyleye memnunum. Kardeş Türkiyede, İra karın fasılalı suret İrak sefiri Emir Zeyit Hz. (Sağda) M. Hansens geldi Elektrik şirketi direktörü M. Han sens ve Mm, Hansens dün Mısırdan şehrimize avdet etmişlerdir. Fuat B. İzmirden geldi Tayyare cemiyeti umumi reisi Fuat (Rize) Bey İzmirden şehrimi 28 gelmiştir. le; 2:5 Kar gene başladı! Rasathane bugün de fasılalı kar yağacağını bildiriyor sonra hava sükünet bulmuştur. Far. tına denizlerde o kadar korkunç bir hal kesbetmemiştir. İstanbulda saat 1i e kadar poyrazdan esmiş, saat 11 den sonra karayele çevirmiştir ve bi- raz hafiflemiştir.. “.» Geçen cumartesi günü birinci cemre bahar neş'esi ve ümidi veren bir güneş ılıklığı ile havaya düşmüş, herkesi sevindirmiştir. Hattâ hava Bin bu devamlı letafetini gören bir gok kimseler evlerinde bahar temiz liği yapmağa bile hazırlanmışlardır. Fakat bu sevinç çok sürmedi ve ka- rakış gene soğuk çehresini gösterdi. ikinci cemre de dün gece kar yağar ken buz tutmuş suya düştü, üçüncü cermre gelecek cumartesi gecesi söz. de toprağa düşecek. Fakat kar böyle devam ederse bir cemre buza düştü ğü gibi öteki cemre de pekâlâ kara . Cemre hülyasından sarfi- nazar, belediyenin bu karnlaş işile biraz alâkadar olması lâzımdır. 18 20 gün evvel odunun çekisi 380 ku rüşa kadar düşmüş ve şehre külliyet li odun gelmişti. Herkes kış odunu Du ucuz pahalı evvelce satın almış olduğu, kiş ta bitmek üzere bulun duğu için bu odunlar satılamamış, depolarda yığılı kalmıştır. Kış tek. rar bastırınca halk odunu bitmiş el- duğu için bilmecburiye depolara kor muş, fakat 20 gün evvel 380 den 6- dun satmak için yalvaran oduncuyu Odunun okkası en azdan üç, kömü: rün okkası sekiz kuruşa satılıyor. Bu hal pek insafsızca bir ihtildirdir. Bu vaziyette in muazzam ikti- sat teşkiâti cini kounu bağlamış ha- veketsiz duruyor. öv makam

Bu sayıdan diğer sayfalar: