February 27, 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

February 27, 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A SEKÎZÎNCi SENE No. 2805 Sahip ve Basmuharriri .YUNUS NADİ İDAREHANESh ] HJ» faim a Telgraf: İstanbul Cumhuriyet ; Posta kutusu: N° 246 Başmuharrir : 22366 Tahrlr müdOrÜ 23236 20473 idare mUdürU 22365. Matbaa m h u r iy e Muharebe devam ediyor İ 27 SUBAT 1932 > ,ABO NE ŞERAITI | Seoeliği \ 1400 Kr. j 2700 Kr. : : 6 Aylığı : 750 Kr. ! 1450 Kr. : 8 0 0 Kr. : : 3 Aylığı • 4 0 0 Kr. !ı Aybğı: 150 Kr. . jtt öD&rr: jTÜRKİYE İÇİN j HARİÇ İÇİN \ Nvshası her yerde = 5 Kuroıştur = 930 da İstanbul Türkiye Japonya 1931 aenesinde Japonya'dan S milyon liralık mal aldığımız halde ancak yedi bin liralth ihracatımız vardır. Zeytinyağ, pamuk, deri, yiin, kuru meyva, yaprak tütünlerimiz için Japonya müsait bir pazardtr. Gütnrük ve Inhisarlar Vekâletince hazırlanan 1931 senesinin 12 aylık ticareti hariciye rakamlarına nazaran teşrinievvel 1931 nihaye tinde takriben 15 milyon lira olan ithalât fazlalığı teşrinisani ve kâ nunuevvel aylarmda tamamen telâfi edilerek 1931 senesi haricî ticaret blânçomuz 126,7 milyon Türk lirası ihracata mukabil 126,35 milyon it • halât, yani 350 bin Hradan fazla aktif bir bakiye ile kapanmıştır. tkti sadiyatımızı koruma kararnamesi nin tatbikatından çıkan bu güzel netice karşısmda hissettiğimiz memnuniyete payan yoktur. Eğer hükutnet müdahale etmiyerek memleket iktisadiyatını başıboş bırakmış, ecnebi emtiasının Türkiye'ye eskisi gibi serbestçe akmasına müsaade etmiş ol saydı; hiç şüphe etmiyelim kî 1932 senesi, 1929 nibayetinde olduğu gibi, Türk parasının kıymetini tehlikeye düşürecek kudret ve mahiyette biiyiik bir açıkla girer, iktisadî bubranın bunaltıcı tesirleri memleketimizi daha geniş mikyasta istilâ eylerdi. Bir Çin jeneralı Japonîar tarafından öldürüldü! Cephede topçu düellosu var, Çin'liler bir Japon tayyaresini düşürdüler Kınalıada'da Büyük bir yangın Geçen gece 11 ev ve 7 dükkân kül oldu Evvelki gece saat dokuzda Kınalıada'da büyük bir yangın olduğunu ve yangın dolayısile telefon hatlarımn bozulması yüzünden yangın tahribatının yekununu anlamak kabil olmadığını dünkü nüshamızda haber vermiştik. Yaptığımız tahkikata göre yangında on bir hane ve yedi dükkân yanmıştır. Yangın, manav Fa'ost'un dükkâ nından çıkmış ve derhal etrafma 3İVayet etmiştir. Adalar ve îstinye itfaiyeleri yangını haber alarak Kı • nalı'ya gelinciye kadar ateş tevesnü etmiş ve tam bir felâketle netilen miştir. Yangın esnasında telefon hatları da bozulduğundan Ada'nın her tarafla muhaberesi kesilmiştir. Yangınin sebebi zuhuru hakkında tahkikat yapılmaktadır. IH«lltllftfltlll||lllll|lltl||«lll||ltltl<llll«(llllffllll İstanbuTun bir senelik hayatma ait rakamlar,,. İstatistik yıllığmda şehrimize ait şayani dikkat malumat var İstanbul havat pahakİığı codcksî I I 1914 1929 Hayat pahalılığt. 1914 ile 1930 arasınua.. Cepheye Tıarelcet eden bir Çin ktt'ast Nankin sökaklanndan geçerken Kar ve tîpi Evvelki gece başhyan kar bugün de devam edeçek Ahiren neşredilen istatistik yıllı ğında şehrimize ait bir çok ihsaî malumat vardır. Bunlardan en şayani dikkat olanları hulâsatan alıyoruz: Belediye varidat ve masarifi Bugün bu tehlikeden kurtulduğumuzdan başka, ithalâtı tahdit ve murakabe sayesinde memleketimizin sanayi ve ziraatine feyizli bir zeminî inkişaf temin etmiş ve bunun seraereIerini daha şimdiden iktitaf eylemîş bulunuyoruz. Nitekim, haber aldığıtnıza göre Aydın demiryolu kumpanyası muhtaç olduğu şimendifer malzemesini ayni kıymette Türk mah sulât ve mamulâtmı ihraç suretile takas yapmaksızın tngiltere'den celbedemiyeceğini kontenjan kararna tnessînin 3 üncü maddesinin sarahatt karcıeıncla derhaj njtzari dikk&te alarak, şimdîden hat boyunda biralık arpalan toplayıp Avrupa'ya ihraç edilmek üzere ithar eylemeğe başlamıstır. Buhran zamanlarında tevessülü zarurî olan bu tedbirlerin daha pek çok hayırlı neticelerine şahit olacağımıza süphe yoktur. Lâkin, kontenjanman gibi tedbir • lerin fevkalâde zamanlarda ittihaz edilmiş muvakkat mahiyette tedbirler olduörunu hatırdan dur tutmamah yız. İktisadî buhranın hafifletnesile mütenasiben bu takyidatın ref ve izalesi cihetine gidilmesi nauhakkaktır. Zira, cihan ticareti hariciyesinin uzun bir zaman için buçünkü m^hsur halinde kalması imkânsızdır. İkti sadî refah ancak beynelmilel ticarî münasebatın inkişafile kaimdir. Milletlerin refahı iktisadileri ihtiyaçlarınm taaddüt ve tekessürile ölcülür. Az kazanıyorum. Binaenaleyh az sarfetmeliyim; doğrudur. Fakat bu düşünce hiç bir zaman çok ktzanmağa mâni teşkil etmemek şartile doğru bir nazariyedir. Bizim sarfiyatımız esasen mahdut olduğundan daha zi yade çok kazanmak için çalısmağa mecburuz. Bu da ancak, esas itibarile bir ziraat memleketi olduğu • muzu düsünerek millî servet ve sermayemizi yıpratmamak, ihracatırnızı tezyit çarelerini arayip bulmak, bu uğurda yorulmak bilmiyen bir gay retle daima çalışarak istihsalâttmızı arttırmakla mümkün olabilecek bir iştir. Japon'ların harp masrafı 98 milyonu buldu! tamamile harap olmuçtur. Çin'llier büyük takviye kuvvetleri alacaklar Şanghay 26 (A.A.) Japonîar Şanghay 26 (A.A.) Kiang dünkü muharebeler netiaesindeki Wan'daki vaziyet dün aksamdan zayiatlarımn 80 telef olduğunu ve 150 beri hiç değişmemiştir. esir almış bulunduklarını ve pek ya Japon'ların dün gece Çin'lilerin bir kında Kiang VVan'ı zaptedeceklerini çok defalar taarruz ettiklerini ve her bildiriyorlar. defasında da tardeylediklerini iddia Çin'lilerin zayiatının 300 ile 400 eylemişlerdir. arasında olduğu söyleniyor. Topçular arasındaki düello devam Çin askerî makamatı bir inci ve 11 ediyor. akat Çin'lilerin köyün şimainci fırkalarm bugün harp mıntakalindeki hatları oldukça geri atılmış sına vâsıl olacaklarını istihbar <°y olmasına rağmen Kiang Wan etrefın lemişlerdir. da adeta demirli gibi durmaktadırlar. Tokyo 26 (A.A.) Japon kuv •etlerine memup tayyareler Vang chow'a üçüncü bir taarruz yapmak • tadırlar. Japon umumî karargâhından alınan bir habere göre bu tay yarelerden biri Chenliang nehrinde suya inmeğe mecbur kalmıştır. Pilot kurtarılmış ise de tayyare 930 senesinde İstanbul Belediyesinin varidatı 4,650,602 liradır. Masa rifi ise 4,012,608 liradır. Bu rakam lar yedi aylık rakamlardır. Ondan Maaşlar ve evvelki üç sene zarfında Belediyenin ucretler varidat ve masarifi şu miktarlara baliğ olmakta idi: Seneler Vandat 927 6 639,599 928 6 717,671 929 7.129,975 Masarifin üç senelik şunlardır: 927 1,007,754 Masarıf 6,307,059 6,262,188 6 379,045 müfredatı da 923 929 854,910 834.110 (Mabadı 3 uncu sahtfede) Yeni Irak Sefiri geldi Yeni Sefir Emir Zeyit, Irak Kralı Fay&al Hz.nin küçük biraderidir Bir Japon tayyaresi düştü Japon tayyareleri Kiang Wan*t tahrip ettiler Şanghay 26 (A.A.) Kiang Wan Misao • Chang • Chan ve Tazang köy leri Japon tayyarelerinin mütemadi bombardımanları neticesi olarak şfan di üzerlerinde dumanlar tüten yan • mış birer harabeden başka bir şey (Mabadi 3 üncü sahiiede) Halkevi'nde ilk kongre Tarih, edebiyat ve dil şubeleri için beş kişilik bir komite intihap edildi Karda tramvay münakalâtı ve saat Üç dört gündenberi iyi £İden Lavalar evvelki gece tekrar bozmuş, rüzgârın karayele dönmesi üzerine kar yağmağa başlamıştu*. Takvimlerin tarifahna göre bugün ikinci cemre suya düşecektir. İkinci cemrenin suya düşmesi, ötedenberi suların ısınacağına bir alâmet olarak kabul edilmiştir. Fakat, ilk cemrenin düştüğü ve havanın ısınacağı ümit udildiği geçen cumartesi günü nasıl kar yağdıysa, dün de ikinci cemre daha düş meden gene kar başlamıştır. Anlaşılıyor ki, dünya hava müvazenesinin bozulması bu sayılı günleri de altüst etmiştir. Yesilköy rasat merkezinden aldı • ğımız malumata göre bugün hava gene bulutlu olacak ve fasıla ile kar yağacaktır. Dün en fazla hararet tahtessıfır 3, asgarî 2 derece idi. Yeni Irak Sefiri Emir Zeyit Cenaplan Calata Rıhtımında kendtsint istıkbal edenler arasmda vererek müzakereye başlayabileceklerini bildirmiştir. İlk sözü İsmail Müştak Bey alHalkevlerinin tarih, edebîyat ve mış, intihabata geçilmeden mevdil şubesinin ilk kongresi dün saat cut olanlar arasında henüz şubeye kayıtlı bulunmayanların reye 14 te akteHilmiştir. İçtimaa, Cevdet Kerim B»*y ta iştiraklerinin mümkün olamıyacaTürkiye'nin Japonya ile ticareti rafından söylenilen nutukla baş ğını söylemistir. haticiyesi Bunun üzerine Filormalı Nazim lanmıştır. Bıner Turlc lırası hesabıle Cevdet Kerim Bey bu nutkunda Bey de dahil olduçu halde yeniSene ithalât Ihracat ithalât fazlalığı 1926 6,Q18 221 5,798 den Ocasa 20 kisi kavH*»dilmî«tir. ezciimle şunları söylemistir: 1927 4,073 126 3,947 B*"l»Ku Muzaffer, B«lret. Ha« Bugün burada evin kıymetli 1928 4 183 110 4 073 1929 5,344 33 5 3 1 , bir şubesini teşkil ve şube komi1 san Âli Reşat Nuri, Faruk Nafiz, 1930 3,700 6 3 694 İsmail Müstat. Kâzım Nami Hıftesini intihap etmek için tonlan1931 9 ay 4 329 7 4 322 zı Tevfil* Asâh S"TI, Yusuf Ziya, 37,647 503 2*7,144 dık. Size Hî*"cevinin reisi bulu1931 senesinin son üç ayındaki itSad^ttin Nüzhet, Filorinalı Nanan Yüksek Muallini mektebî halâtı mahiye 400 bin lira hesabile zım Ahm*»t Ceva* Mükrim'n Hamüdürü Hamjt Beyi takdün edi îlâve edersek, son altı sene zarfın lil, tzzet M*»!ih, Cevdet Kerim, yorum. Kendilerinin riyasetî aldaki ithalâtımızın 29,000,000 Türk parasına baliğ olduğunu kabul ede tında müzakerelerimize başhya Rıfat Avni, NurulNh Ata. Mehmet Halit Beylerle N7İhe Muhitbiliriz. Demek oluyor ki Japonya ile biliriz.» tin ve H»Hde Nusrat Hanıml»rın son altı sene içinde ticareti hariciyeHamit Bey kürsüve srelerek remiz yekunu 29,5 milyon liranın an namzetlikleri vazolnnmustur Taisliğe intihabından dolayı teşekcak yarım milyon lirası ihracatımızı limatn?Tr"»ve «röre bunlar arasınkür etmis. talimatnamenîi intî^n HAYRETTİN ŞÜKRÜ (Mabadı 5 inci saifede) ba ait maddeleri etrafında izahat (Mabadı 2 inci Ticaret blânçomuz bir çok memleketlerle aleyhimize miihim açıklar bırakmış vaziyettedir. 22 teşrinisani 1931 tarihli Cumhuriyet'in bu sütunlarında Brezilya'dan senevî iki milyon liradan fazla kahve satın aldığımız halde Brezilya'ya bir şey ihraç etroediçimize nazari dikkati celbet miştik. Bugün de haricî ticaretimizin Japonya ile olan açıklarını resmî istatistiklerin rakamlarile tahlil edi yoruz. Galatasaray'da Halkevinde dünkü ietimadan bir întıba Gelecek haf ta Oiğer şubeler toplanacak Dün de talebe veliUrine bir müsamere verildi Irak hükumetinin yeni Türkiye Sefiri Emir Zeyt cenaplan dün «An* kara» vapurile İskenderiye'den şehrimize gelmiştir. Sefir cenaplarma, hemşireleri Fatma ve Ferah Hanımlar da refakat etmektedir. Emir Zeyt cenaplan, istanbul Polis müdürü namına Beşinci şube kontrol komiseri Hulusi Bey tarafından karşılanmış, kendisine beyanı hoşamedî edilmiştir. Emir Zeyt cenaplan, Irak kıralı Faysal Hazretlerinin küçük biraderidir. Müşarünileyh, vapurdan çıktıktan sonra hemşirelerile beraber Perapalas oteline gitmiştir. Yeni Irak sefiri şehrhnizde üç gün kaldıktan sonra Ankara'ya gidecek, hemşireleri burada kalacaktır. Emir Zeyt cenaplan çok güzel türkçe konuşmaktadtr. Dün akşam * " t kendilerine mülâki olan bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur: « Bir aydan beri İskenderiye'de idim. Çok sevdiğim Türkiye'ye sefir tayin edildiğimden dolayı pek memnunum. Türkiye ve Irak münasebatının daha ziyade inkişaf etmesine ve bu iki kardeş memleketi daha fazla yekdiğerine yaklaştırmağa sarfı mesai edeceğim. İskenderiye'den buraya gelirken mümanaatı havadan dolayı îyice sallandık. Maamafih Seyrisefain idaresinin vapurlarında gördüğüm temizlik, intizam ve her türlü konfor bütun bu sıkıntıları bana unutturdu. Vapurlannızdan çok memnunum. Sefir cenapları bugün matbuat erkânını kabul edecektir. HIHIIIIHIMIMIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII lllllllllllllllllllllllllMIII!lnilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIlllll(IHMIMW11 Konya'da Halkevi açılırken... Kuçuk izci Hılmi Efendi piyanoda klâsik bir eserı çalarken Galatasaray lisesi izci teşkilâtının yirminci senei devriyesi dün mektebin konferans salonunda tes'it edil • miştir. Evvelki gün yalnız istanbul izcî • leri şeref ine verilen bu müsamereye (Mabadi 4 üncü sahife&e) Yukarıdaki resim Konya'da Halkevi'nin küşadı günü Halkevi ö nünde toplanan keşif kalabalığı göstermektedir. Bütün şehirlerimizde olduğu gibi Konya'da da Halkevi büyük bir rağbet görmüstâr. JÂ

Bu sayıdan diğer sayfalar: