27 Şubat 1932 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

27 Şubat 1932 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Şubat 1932' komprimelerl kullanınıa Taklitlerden sakınınız! Kansız ık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, V7erem hastahklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU POKER Tıraş bıçaklarının •BONO Atır, Satar, ipotek yapar Emlak ve arazı almak ve alınmış ve alınacaklann bonolarla be dellennı udemek \e çok menfaatlı bır surette her hangı mahal \e şekılde muamele vapılır. Balıkpazar, l\Iuksudi>e Han No. 35 Uğurlu Zade M Dervış. Tel. 2339? «Teiçraf \b Maksudne han RAZOR BİADE \uksek kı\metını duşurmek ıçin yapılan hareketlere ragmen daıma mukemtnel ve hepsıne fnktiıler Her vrrde amıniz. Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülatı Kalmıyacaktır İpekiş p Bu mes'eleyi Kökünden halletti «İPEK /Ş» kurulurken şu mü him noktayı esaslı surette nazari dikkate aldı: Dünya moda cere yanlartnı günü gününe takip etmt AĞAOĞLU AHMET INGILTERE V E HINDISTAN ! bütün dünya siyasetini en ziyade meşgul eden mesele TORNA PLANYA FREZE DESTERE ve ya diger bir makineye ihtiyaanız var mt 7 Bunlan blzden tedank edebilirsiniz. 75 Kuruş TEVZİ YERI: Katalogumuzu isteyiniz! Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi {Cumhuriysl müesaasoleri ) Bu maksatta yüksek mütehas sısların idare ettiği hususî bir büroy tesis etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, dünya moda cereyan larını adım adım takip ve PARtS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. İPEKİŞ moda bürosu Dünyamn en büyük ipek fab rikalart ve Parisin en büyiik moda müesseseleri ile çok yakından temas hasıl etmiştir. Kitapçılardan arayınız Kiralık fabrika mahalli Azapkapı'da 5 3 6 1 No. lu ima lâtane fabrika ve antrepo için çok el verişlı ve hâlen Mehmet Riiştü Çini fabrikası kiralıktır. 4 imciı Vakıf Han asmakat 7 No. ya müracaat. Tdefon: 20149. Yüzlerce tecrübeden Sonra.. İPEKİŞ Avrupa kumaşlart derecesinde, hatta onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaffak olmuştur. izmir Tramvay ve Elekrik Türk Anonim Sirketinden: » Şirketimiz hissedaran heyeti umumiyesinin 31 mart 1932 tarihine musadif pazartesi günü saat 11 de şirketin Bahribaba'da kâin mer kezi idaresinde alelâde olarak içtimaa davet edildiği ilân olunur. Lâakal yirmi hisse senedatına malik olup işbu içtimada hazır bulunmak arzusunda olan hissedaran hâmil bulundukları hisse sene • datını işbu ilân tarihinden itibaren en nihayet on gün zarfında şir • ketin merkezi idaresine veya bir bankaya tevdi etmiş bulunmaları ve hisse senedatının müddeti nizamiyesi zarfında tevdi edildiğini mübeyyin bir kıt'a ilmühaberi hâmil bulunmaları lâzımdır. Pek Yakında Göreceksiniz! AMAN NE SANCI'.H ÇABUK • AOETA BIÇAK DARBELERİ GİBİI BİR A L K O K YAKISf Tuccar ter^ısmm emnermeabi pardesulerirm ohretini temın eden evsaf BİÇIMDE SIKLIk CİNSINDE MUKEMMELhCI Bevoğlu (stıklâl caddesi 40^ Tel B O 450 Haşiye: Muhtelif cinsten, deriden matnul mantolarımız gelmistir. SAN<ftGEÇTI O H , NE R A H A T L I K ! ?«< ^ Ruznamei Müzakerat 1 Meclisi İdare raporu ile tetkiki hesabata memur murakıp raporunun kıraati. 2 1931 senesi kâr ve zarar hesabı ile plânçosunun ve safi te mettuatın tevzii teklifinin tasvip ve kabulü ve heyeti idarenin teb riyesi. 3 Meclisi idareye aza nasbu tayininin tasdikı, Meclisi idareye yeniden aza intihabı ve meclisi idare azaları hakkı huzurunun tesbiti. 4 1932 senesi icin tetkiki hesabata memur murakıp tayini ve ücreti murakabesinin tesbiti. Bır AlkoV nktıı «trıyı ıt«lc edcr Bundan ınaada bır Alkofc rakul • butun îlaçların hıUfın» oltnk btU fasıla letırını ıcrm *« Istkin re tedavt eder Sız ifinıık m«H<ıl olurkcn o d» »»ırfc•ni » p v CA«t». arka. omutUr dızler elhuıl h«d bu « 0 0 Kınedılen rere henua nraiMlı «ok renı «e »l« Alkok um tatbık edınıı Dcrhal «»rıyı le«kın eder Fskat Alkotı «nını hatırınud» lulunut »c uklıllerdrn •akını Her ecıuıede bulunur Halıç sahılınde Fenerde Abdı Soba^ı mahalle»ınde kâin " Fener deposu „ denmekie maruf bir depo ıle 1538 zıra 17 parmak mesahaı sathiyesinde arsası \e kezalrk Haiiç'te Ralat'ta Karaba? mahallesınm Dıbek »okağinda kâın 6ö4 metre murabbaı mesahaı »athiyesınde diğer bir arsa »atıhktır Bu huousta tafsıjdt \e malumat almak <nzu edenler Jstanbulda Yenı postane arkasinda Hanıınelı ;oka|ında istanbul Hanının uçuncu katinda 25 numarjlı yazihaneve muracaat edebılirler. DEPO ve ARSALAR SATILIK TOkiyc Umuınî Accntalan : Emlâk ve Eytam Bankası Ilânları EMLAK VE EYTAM BANKASI İDARE MECLİSİNDEN: 1930 senesi adiyen in'ikat eden heyeti umumiye içtimaında tayin edilmiş olan murakıplarımız Ahsen ve Feyzi Beylerin yerine bu defa 1931 heyeti umumiyesinde sabık Maliye müfettişlerinden Muvaffak Rifat ve sabık Ankara meb'usu İhsan Beyler 1932 senesi için bankamız murakıpliğine intihap ve tayin edildiği Ticaret kanununun 352 inci maddesi mucibince ilân olunur. * * ¥ csmom İITAMBUl Vetlo «yhnM »4» İttonbul HER ECZANEOE SATIUR FMTI 3 0 KURUŞTÜR. s C. & A. BAKER U<J YAKISI YenrDelikli SANCIYI İZALE EDER Yeni çıktı: MAMA Dr. Hakkı Şinasi Yavrnnıi7un en «ihhî üidasıdır. Poli Anna! ROMAN Ingılırdeden Mutercimı ANKARA TİCARET VE SANAYÎ ODASI SİCİLLİ TİCARET BÜROSUNDAN: Sicilli Ticaretin 78 inci numarasında müseccel bulunan Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketinin 931 senesi nihayetinde hi tam bulmuş olan dördüncü senei hesabiyesine ait senelik heyeti umumiye âdi içtimaı 18 şubat 1932 perşembe günü in'ikat ederek içtimada tutulan zabıtname sureti ve merbutu idare meclisi ve mura kıplar raporu ve büânço ve kâr ve zarar hesaplarını natık hususat ile 932 senesi için icra edilen intihapta murakıpliklere Ahsen ve Fevzi Beylerin yerine Ankara meb'usu sabıkı İhsan ve sabık Maliye mü fettişlerinden Muvaffak Rifat Beylerin tayini ve idare meclisinin 'apmakta oldugu tetkikat neticesinde vaziyet müsait görüldüğü ve nüessese içîn menafi temin edileceğine kanaat hasıl oldugu takdirdc banka kanununun üçüncü ve nizamnamesinin yirminci maddeleri ahkâmına tevfikan ve tediye edilmiş sermaye miktarı nazari dikkate alınarak iki buçuk milyon liraya kadar ikramiyeli ve ikramiyesiz tahvilât ihracınm kabul edildigine dair mukarrerat dosyasında mahfuz vesaika müsteniden 22/2/932 tarihinde tescil edildiği ilân olusur. Grıpposan, V l y a n a' l ı Or. 8esarovıçın (ormulu daıresınde •stıhzar olunan bır bu'un pomadasıdır Her nevı nerle. grıp we umumıyetle ağızdan ve ekserıya burundan uzvıyete dahıl olan mıkroplardan mutevellıt sarı hastalıklara karşı muessır ve istimali basıt bır tedbırı şafîdır Sabahları çocukları mektebe gondermeden e»vel veya sınemadan ve kalabalık yer'erden çıkarhen burnuna G R I P P O S A N pomadasmdan bır parça tatbik etmelidıp. Vedide Baha 75 Kuruş Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi (Cumhurıyet MUesseselerı) İSTANBUL Ç İ KÖLAT C E M İ L HAFIZ MUSTAFA VE MAHTUMU Balıçekapı Hamidiye caddesi 90 Umumî neşnyatı idare eden Fosı tşleri müdurü Kemal SaUI Matbaacilik ve Neşriyat TVrk Anonun Ştrkett Üsküdar Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin akşam kısmına ait iskemle ve sairenin 1/3/932 salı günü sabahleyin saat 10 \ ta pazarhkla ihalesi icra kıhnacaktır. Taliplerin pey akçelerile birlikte Fındıklı'da Yüksek Mektepler Mu bayaat Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. Her üç şekildeki Krem Pertevi cilde olan menafii itibarile kış ve yaz istimali ihmal etmeyiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: