27 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

27 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vapurcular Birliğinde Şen salı günü yapılan umumi "çtimada seçilen heyet, sabık Adliye müsteşarı Arifi Beyle likte dün akşamki trenle An karaya hareket etmiştir. He- Yet, vapurculuğun devlet inhi- darma alınmaması ve Seyrise- İninle birleştirilerek teşkili dü- Şünülen şirket hakkındaki nok- tai nazarlarını alâkadar makam lara arzedilecek ve bu hususta adıkları esbabı | mucibe lâyihasını da meb'uslara vere- ir. Heyet, ayni zamanda, 340 #enesinden evvel Türkler tara- fından satın alınan vapurlar i“ Sin istenen gümrük © rüsumu- Mun ademi tahsili | Jehindede *Sebbüsatta bulunacaktır. , Bu gümrük resminin şimdi- Aboneye süre, «on başıma uruş olarak istenildiği ma ümdur. i , Vapurcular | Birliği ikinci sisi, Ankaraya evvelce gönde- plen bir memurlarından aldık- arı telgrafta, resmin eski tari- “Ye göre, ton başına 75 kuruş in İstanbul gi ge Romanyada Türkçe ezan Pazarcıkta çıkan “Roman- (YA., gazetesinden: Kadir gecesinden sonra Ro Manyada Pazarcık Tekke cami inde ilk defa alarak | Türkçe “tan, Pazarcıktan İbrahim Ca- Vit Efendi tarafından olunmuş ur, Müftü Hasan Mustafa E İendinin kıldırdığı bayram D3- wda hazır buluan “Pazar- Sk Türk Gençleri Yurdu,, mu Mdığı türkçe tekbir, halk üze- ie hüsnü tesir icra eylemiş- ç Başta cemaat heyeti olmak Üzere bütün Türkler, ibadet bu *Wunda Ankara diyanet işleri “isinin kabul edeceği tarz: inimi sabırsızlıkla beklemek” dirler, Doktozların içtima gEtibbu Muhadenet Cemiye Yapmış, cemiyete girm: Miebinde bulunan doktorların üz ğa kabulüne karar verilmiş Ruznamede başlıca müzake * #dilecek bir şey çi ictiman nihavet verilmiş» te Hukuk talebe cemiye- tinin içtima Hukuk Fakültesi talebesi- #taj müddetinin | azaltıl- 4» Milk talebe birliğinin mp9 İçin müzakerede bulun- ak üzere 5 murahhas intihs- ,, idare heyetinin 6 aylık me- ağ istizahı için dün halk vt olmadığından gelecek cw VaYa tehir edilmiştir. İMaay, Darüşsafaka mezunları v cemiyeti Darüşşefaka mezunları “emiyet teşkili için dün Halk- Wi binasında bir içtima yapa» Saklardı. İl, “Akat ekseriyet temin edi- İneği için bu içtima yapıla” amış ve nisana kalmıştır. İk Bu zamana kadar cemiyetin isiline teşebbüs eden zevat v. Rizamname hazırlıyacaklar ke, itanda toplanacak olan ilk greye arredeceklerdir. Kon dün aylık içtimamı Halkevin | nb olmadığı | * | satın lemişti: z İstanbul Gümrükleri Pari müdürü Seyfi Bey, henüz böy- le bir emir gelmediğini beyan etmiştir. gi Hususi vapurların matlâp Mi da itiraf etmek” simi Sadıkzade Rıza Bey, Türk Ticaret filosu” nun ıslaha muhtaç ie li demiştir ki: sa ticaret vapurları var ki, nasıl olup ta yolcu taşı karna hayret ediyorum. Hü kümet , nasıl şarait altında va pur işletilebileceğini pe lidir. Yolcu vapurlarının i rar muayenesi icap eder. Eğer benim bir vapurum. da şaraiti haiz değilse, işletilmemelidir. Sonra ilân ettikleri iskelelere uğramıyan vapurlar da cezalan der. dırılmalıdır. günü Vapuru Geçen salı günü lar Birliğindeki içtiman vapur. olmıyan bazı kimselerin de iştirek ettikleri söylenmekte. hire vapurcu, birliğin de laha muhtaç bir yer olduğunu söylemiştir. Türk kadınları esirgeme | de” darneği balosu Türk kadınları piri ği rtta yoğlun. İİ. salonunda bir balo ve recektir. ; Bala heyeti tertibiyesi pa zartesi günü Edende toplana” cak ve balo tertibatı ile meşgul eri mükemmel olması için çal Amerikalı tayyareciler Aero kulüpte Mir ke kulübü ziyaret etmişler ve çok meni erefine kulüp tarafın: tay i gece bir akşam ziyafeti daki | verilmiştir. Kavga çıkaran mahkümlar G ishanede vuku bu inn büyük kavgadan sonra arnavut h ine bar müddelu- ki sküdar pakledilmişlerdi. Bilâbara 1 dar Gençler mahfilinin müsameresi e ümhuriyet Gençler mahfil Z Ok dan dün öğleden sonra Beyoğlu C. H. F. kaza merke “ndeki mahfil salonunda güzel konser vermiştir. —— İfaiyeye yeni levazım alacağı motopomp, ? Tazöne ait açılan münakasaya, on bir iştirak etmiştir. Verilen zarf- İhr nçılmış ve tetkikata başlanmıştı. tercih edilecektir. Bu : yet üç ay içinde teslim edilecektir. Almacak levazım yüz bin liralıketır. Hizmetçilik isteyen çok Son zamanlarda yeniden hizmet- gilik istemek işin belediyeye würa- b va zet idare intihabı da MİLLİYET CUMARTESİ 27 Vapurcular heye Vapurcular heyeti dün) g —— Ankaraya gitti Heyet vapurculuk inhisarı ve gümrük resmi hakkında alâkadar makamatla temas edecek Marmara Adaları Evkafla Defterdarlık arasında ihtilâf Marmaradaki Adalar meselesi Ev kaf idaresile Defterdarlık (arasında senelerden beri ihtilâf halindedir. Ev kaf idaresi Marmaradaki bütün ada ların Kanuni Sultan Süleymanın, Şehzade Mehmedin ve Sultan Beyn- zıdın vakfından olarak Vakfa sit ol- duğunu iddia etmekte, Defterdarlık ise bunların (Evkafı gayri sahiha) dan olduğunu ve tasarrufunun Hazi neye sit bulunduğumu ileri sürmek- tedir. Evkuf idaresinin 1929 senesin de Defterdarlık aleyhine açtığı dava, | ? son zamanlarda Kadastronun, çam- kılları bazine hesabına kaydetmesi üzerine tazelenmiştir. Ayrıca Heybe Tadada varissiz oarak ölen bir zatın emlâkine Defterdarlık vaz'ıyet et- mek istediğinden Evkaf beşinci hu- kukta yeni bir dava daha açmıştır. Uçüncü hukuk mahkemesindeki es- ki davaya bugün devam edilecektir. Edremitte Bir cinayet Bir memur işinden çıkarıldığı için âmirini öldürdü Edremitten bildiriliyor: — Bura- da tüyler ürpertici bir cinayet olmuş tur, Vak'anm kurbanı genç bir or. man fen memuru olan Feridun Bey, cani de bu zatın maiyetinde bulunan ve sulistimalinden dolayı vazifesin- çıkarılan muhafaza memuru Mu hiddin Efendidir. Muhafaza memu- ru Muhittin Efendi, bir sulistimal yapmış ve kendisine işten el çektiril miştir. Gayrimeşru menfaatlerine ni hayet verilmesinden son derece muğ ber olan Muhittin Efendi © günden beri Feridun Beyi takip eder, müna #ip bir frsatta intikam almağı kurar mış, Bundan birkaç gün evvel bu fırsatı ele geçirmiştir. Feridun Bey; birkaç arkadaşile Edremidin Çınar. palaz gazinosunda ve kalabalık bir balk arasında bir kenarda tavla oy- sarken Muhittin Efendi arkadan yaklaşmış ve : “Son benim rızkıma mâni oldun!” Diyerek elinde sakla- dığı kamasını Feridun Beyin sırtına İİ saplamıştır. Feridun Bey hiç bir ke “| lime söylemeğe muktedir olmadan tavlanın başında yere düşmüş ve der hal vefat etmiştir. Katil, ayni soğuk ki kanlı bıçağı sokağın ortasına fer. latmış, doğru istasyon gitmiş, tesa- düf eseri olarak o sırada harekete â- made duran trene stlayarak ikamet ettiği Havrana hareket etmiştir. Vak başlarında sun Bey olduğu halde bir otomobil ile treni takip etmiş ve Havran ya- kınında şimendifere yetişerek pence reden atlayıp kaçmağa uğraşan kati Wi yakalamışlardır. Katil cürmünü itiraf etmiştir. Hâdise o kadar âni olmuştur ki, gazinoda bulunanlar. dan ancak bir, iki tanesi vak'ayı gö rebilmiştir. Feridun Beyin babası İs. tanbulda idi. Buraya gelmiştir, ——e— v işçiler için sigorta Biz bazan bir iki satırla ga zetelerimizde limanda ve va- purlarda vukua gelen kazalar. den bahsederiz. Ya | vinçten bir denk kopar, altında bir işçi kalır, ve yahut her hangi fab. rikada bir arıza bir ameleyi sa kat bırakabilir. Başka memle- ketlerde, vapurlarda ve fabri- kalarda işçiler bu şekilde gay. ri melhuz kazalara daima ma. ruz bulundukları için, sakatlı- ğı takip edecek sefaletin önü- ne geçmek maksadı ile sigorta edilirler. Hattü bu sigorta işini işçi çalıştıran şirketler uhtelerine m“ | alırlar. O zaman işçi, çalıştığı müesseseye daha fazla rabıta ile bağlanır. Bizde de böyle ha yırlı bir işe Anadolu şirketi önayak olmuştur. Kendilerini ve ailelerini dü. şünen işçilerimizin ve işçi kul. lanan şirketlerin bütün diğer memleketlerde olduğu gibi, bu nevi sigortayı ihmal etmemele “leri lâzımder, sigorta | © Poliste Ölümle Tehdit Hakkı Efendiyi tehdit edenler tevkif edildi Beşiktaş polis merkezi Hüseyin ve İbo isimlerinde iki kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar orada Hakkı Efen- di isminde birisini ölümle tehdit ede rek para istemekle . Polis merkezi maznunları Adliyeye vermiştir. Ecnebi alüfte ve yankesiciler Bu defn emniyeti umumiye tnüdiri. yetinden Polis müdürlüğüne gelen bir emirde, bundan sonra İstanbulda ecnebi tabiiyetindeki barsız, ici ve hakkında sre: tahkikat yancak ve ©€ nebi tabiyetinde bulunduğu tesbit © dilenleri hudut haricine çıkarcaktır Mesruk eşya deposu Zabıta Galatada harsızlar ait bir Siya deposu meydana © çıkarmıştır. Bundan bir müddet evvel Tophane- de Ahmet Efendi isminde birinin e- vinden ayakkapar ve sair eşya çalm mıştır. Zabıta bu hususta tahkikat yapmakta iken evvelki gün Ahmet Efendi, kendi evinden çalınan kadın ayakkaplarım Galatada Gülizar i&- minde bir kadını ayağında görmüş ye polise haber vermiştir. Zabıta der hal Gülizarı yakalamış, fakat kadın bunları satın aldığını iddia etmiştir. Tahkikat tamil edilmiş, Gülizarm ©- vinde ir amm Yapılmıştır. Evde, Ahmet Efendinin ye gene o civarda e vi adamın alman eşyalarla ül irçok eşyalar ilunmuştur. Zabıta tahkikata pendik Sey Kahvede kavga Dün gece Arnavutköyünde Me- cit onbaşınn kahvesinde Hulüsi na- munda bir şahıs Mecit Efendiyi ba- şından yaralamıştır. « Polise hakaret Beyoğlunun Roznovar gazinosun da'yarson Emin Efendi ile Karanfil sokağında 15 numarada oturan Apos aralarında çıkan Ten ella Asi Eiomdiye Apo ie ret ettiğinden yakalanmıştır, Tecavüz Divanyolunda Kızılcık sokağ oturan İlyas Efendi nilesile birce İstiklâl caddesinden geçerken, Ca fer isminde bir şahıs tecavüzde bez kanduğrundan yakalanmıştır. Eli bıçaklı adam Beyoğlunda Fıstıkçı Hüseyin 5 minde birisi Huriye Hanam zn bir kadma bıçak teşhir ederken nok tan memuru Zihni Efendi tarafın dan görülmüş ve Hüseyin elinden bıçağı almak isteyen Zihni Efendiye de hücum ettiğinden yakalanmıştır Yankesici Zabita Beşiktaşta Mehenct ismin de sabıkalı bir yankesiciyi tevkif ot miştir. Mustafa isminde birisi tram vaya Beşiktaşa giderken Mehmet yaklaşarak Mustafa Efendinin cebin den saatini ayırmıştır. Bu sırada Mustafa Efendi işin farkına vararak Mehmedi yaknatmıştır. Sabıkalı hırsiz Sabıkar hırsızardan Hüseyin har. sezlik yaparken cürmü meşhut halin. i- çinden bir top kumaş aşırmıştır. Hü seyin düldekndan çıkacağı snoda po- hisler tarafından yakalanınıştır. Elbirliği ile... de hastahaneye deş k n Bir hırsız şebekesi İstanbul polisi Beyoğlu semtinde uzun bir zamandan beri faaliyette bulunan sekiz, on kişilik bir harsız - | Ettahiyatüy, angln başın | tada bir * | nihayeti... Bir de iki cumanın | Kendi ti dün Ankaraya gitti. Istanbul Nasıl Eğleniyor? aramızda nasıl eğleniriz? Baharın kokusu var ama kendisi meydanda yok! Gökten ne yağmış ki... Karlı günleri bir türlü at. latamadık. Atalar sözünün de- diği gibi gökten ne yağmış ki yer kabul etmemiş. Şükrede- lim ki kar yağıyor. Ya, arasıra olduğu gibi kurbağa, çekirge - filân yağsayd... Bu seneki kış, yaman... En sağlam bildiklerimiz, tepeyi ye i. | re vurdular. Gazetelerin ilân sü tunlarma korkumdan bakamaz oldum: Müessif irtihallerden bir tanesi, siyah bir servi haya. leti gibi karşıma dikilecek sa. nıyorum, Ni Hayırlısile şu bodur ayı, bir atlatabilsek!., Galiba on beş (gün kadar oluyor. Kadıköy © vapurundan | çıkmış, matbaaya doğru geli- yordum. Baktım; İki mektepli, Aralarında öyle (hararetli bir münakaşaya (odamışlar ki,az kalsın, bir otomobilin altnda eziliyorlardı. Merak ederek iki adım uzaktan muhaverelerine kulak verdim, Birisi anlatıyor. du: — Babamla dehşet taştık! Öteki daha temkinli idi: — Sen de benim gibi yap. Cuma günü bir yere çıkmal, — Anlamadım., — Canım, iki cumanın mas” rafı birer liradan iki lira etmez mi? Üç lira da nasıl olsa evde- kilerden koparırsın, Beş lirayı tekmillediğin gibi... Ötekinin aklına yattı: — Sahi be! — Peki amma, şubatm sonu na bir gün kala gitsem.. — Olur, niçin olmasın! ya anlı EE. , de sizin ibi anlamamıştım. Or lira., Bir şubat masrafı sözleri dönüyor amma, ii i bu nenin Yu Tabii üzerinde fazla durma dan yürüdüm. İki mekteplinin muhaveresinden bana ne? di. yordum. t 2 Dün öğle üzeri, yedi yaşın- daki kızım, o mektepten çatık kaşla eve geldi: — Baba. bana beş lira ve- Hayretle sordum: — Efem?.. o Ne buyruldu., Beş lira mi — Evet., — Senin gibi lira... kızlar, beş lira oki 7 İSuratamı büsbütün — Lüzım! — Tuhaf şey... İ Hadi bir ağlama: ! — Babacığım... Milim bü! tün çocuklar, beşer lira topla. muşlar.. Ehhe ehhe ehhe.. Şubatm sonuna kadar ehhe ehhe ehhe... Kumbarasında beş lira biriktiren İş bankasının pi- yangosuna ehhe, o ehhe ehhe. Giriyormuş... Vardan yoktan çocuğun gön ünü hoşettik. Neden sonra ha- tırma geldi: o Beş lira şubat sonu... İki cumanın o masrafı. Piyango.. İki mekteplinin ne konuştukları, ancak şimdi ka- birisi. | fama dank etmişti, Şu İş Banka "Bir kaç gün var ki sokaklar imi biliyor | edilmişti. seyyar çiçekçilerle doldu; — Haydi efendim, fulyadan verelim menekşeden verelim. Ha. kir fukara ile alay ediyorlar. Da ba durun bakalım: Kışın bizim le görülecek hesabı var! odunla kömürü suyunu çekip oturur gibi küllü — İlân sütunlarına bakamaz oldum.. — Haydi efendim bahar kokuları... Sofranın başında... — Kuş sütü — Ekmeği tatlısız yerim, kaymağa gelince... — Aradıkları kimmiş? harı sayıklaya dursunlar. Düz birisi di diyor, parmaklarile hesap ede. rek: — Filin gün havaya düştü, filânca gün suya düşecek! diye izahat veriyordu. Ben sordum: — Bu cemre nedir kuzum? i — Ne bileyim ben.. Cemre iş 0... — Görmediğin şeye bana kal sa inanma,. Bu sene, sokukta z kayıp o cemre yerine a; biz Geçen akşam, beni samimi bir içki sofrasıma davet ettiler, Biraz geç gittiğim için— bez. me her zaman ekâbir geç gel mez ya— sofranm bir kenarına sessizce ilişiverdim. Bizimkiler çakıntıya çoktan başlamışlardı. Ev sahibi, durmadan masaları dolaşıyor: — Eksiği olan söylesin!, Ben dayanamadım; — Bir şeyimiz noksan.. — Nedir kuzum.. Turşu fi- lân mı? Hayır, dedim, kuş sütü, Öteki davetliler de bir ağız” dan tutturdular: — Evet! Kuş sütü isteriz! Bizim ahbaplardan biri var. dır. Her zaman kafası yerinde olmadığından — şikâyet eder. Baktım, durmadan yuvarlıyor: — Nasıl, hazret, dedim, ka- fan yerine geldi mi? Boşalttığı “şişeyi gösterdi: afam yerine am Memlekette Dört jandarma Dondu Ve cesetleri ayılar tarafından parçalandı , Geçen hafta Cide köylerinden bi- rine gitmekte olan dört 5 ve feri, yolda soğuğun şiddetinden don muş ve cesetleri ayılar tarafnıdan parçalanmıştır. Halk arasında ayıla- boğuşma neticesinde canavarların galip geldiği söylenmekte ise de, fa- cianın zavallı meferler do: sonra vuku bulduğu anlaşılmaktadır Balta ile amcasını öldüren katil Bartına tâbi Kümesler köyünde eyle arkey ms zi, bir değirmen nöbeti meselesin. Galatasaraylılar birliği Dün iki ev daha tahliye edildi oduktan | Beşi TLA, şu şişenin yenisi yerine gel bahse | meli! İnsan, böyle (o çakıntılarda, kaç kadeh içtiğini unutuyor. İlkin, sayayım, diyor, kadeh ler üçü dördü geçti mi: Ada....m sen de... diyor, bunun katresi haram değil mi? Azı da bir çoğu da, İşin bundan: soürom palzak ik... versin sulanan olmadı. Geç vak te kadar gülüp söyledik. Bu sö; arasında bazi şarkıların da dahil olduğunu ha ber verebilirim, Hele o r Rozali şarkısı, belki elli defa tekrar edildi. Sofrada epeyce “olan” lar dan birine azizzlik olsun diye bir tabak kaymaklı ekmekkada Yıfı uzattılar. Şöyle bir baktı: — Bu ne kuzum? — Ekmekkadayıfı... —Yok, azizim, dedi, ben bir kere ekmeği i rün, sırt üstü düşüp kaymağı... Ben, ortadan İngiliz tertibi sessizce sıvıştıktan sonra, on. lar Beyoğlundaki bütün barları dolaşmışlar. Ertesi o günü sor. dum: — Bari, dolaştığınız barlar da aradığımızı buldunuz mu? Arkadaşlardan biri güldü: Aradığımızı bulduk amma, ayıldıktan sonra., — Kimmiş aradığınız? Kim olacak, bizzat kendi. Hiç bir maç Yapılamadı Dün, spor noktai nazarından çok talihsiz bir gündü. Hafta içindeki vaziyete göre stadyum, Fenorbah. çe maçları, Akşam gazetesinin sokak koşusu, ve Galatasaray lokalinde ve leybol fikstürü devam edecekti, Ha- yanın bozuk olmasından yalnız vo- leybol maşlarının yapılması kali gi muştur. Teknik neticeleri şunlardır Mei ş arampaşa (17 - 18) ımpaşa mağlüp) Galatasaray - İstanbulspor (15 - 5) (13 - 15) 15 - 2) İ.Spor mağlüp iktaş - Fenerbahçe (4 - 15) (10- 15) (2-15) Fenerbahçe mağlüp Merhun Tütünler İnhisar idaresi müba- yaata devam ediyor Tütün inhisar idaresi bankalara merhun tüccar tütünlerini teşekkül tarafın- | eden bir komisyonu mahsüs tara pır ye kndar 70. 80 bin misyon şimdiye 70 - okka tütün mübayaa etmiştir. Hali- hazırda bankalara merhun bulunmakta. Bö il i i : ir etmiştir. Tücarlar ve- il ettikleri takdirde bu : en olunacaktır, Komisyon; ba yana üzerinde fiat vermekte ii ir ; li i : Benzine ispirto katılamıyor Ticaret odası benzin tama 3 zaltınak için benzine yerli ispirto ka rişterdması mürleğn olup olmadığını tetkik etmekte idi. Bugünkü şernit dahilinde ispirtonun maliyet fini yi olduğundan benzine ispirto ilüvesi imkâm haricinde. görülmüş

Bu sayıdan diğer sayfalar: