27 Şubat 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

27 Şubat 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tarihi Tefrika: 60 Ti Sabatay Zevi Iran mektupları: 4 MİLLİYET CUMARTESİ 27 , İTahranda dünyanın en Nekemya, Sabatay'ın muhitin-) güzel bir sarayı var! de büyük bir hürmet gördü Sabatay'ın beklenen büyük adam, yani Mesihi olduğunu söyleyordu Sabatay Zevinin kendisini ehemmiyetle çağırdığı Nehem Ya'ya bildirdi. Kâhin me itiraz etti, ne de en ufak bir tered- düt gösterdi. Türkiyeye gide- vek Geliboluda “Mesih,, i gör- mek üzere yola çıkmakta hiç vakit geçirmedi. Bu adam ne öyle genç bir | adamdı, nede uzun bir seyahate çıkmak me- beraber tam üç aylık bir yolculuğun, | yordu. rg yorgunluğuna katlanmakta te | , Şebetay Zevi Ba işti. N reddüt etmemiştir. e “Mesih” /ni De yiz tarafından vaki bir daveti ka- | beya DURA ng esih” ün is- | bul etmemiş olmamak için bu | ÇÜ Hay Zevi olabilirdi. Fa | yol fedakârlığını seve seve gö-|ÜN "ua şih” in ıztırap çekmiş ze alıyordu. kat “Mesi haka: ö Maamafih e Nebemya yal. | mahrumiyet Ve amlar nız “Mesih,, i görmeğe değil, | MÜ? > ei reyi ali nyni zamanda başka biz yankı İla Yeziyi Ça ali fe ifasma da yenii Yel | ği e makie peel Paz toplayıp temin bulbiei çekerek © yahudiliği istan yahudi cemaati buna U mukabil Nehomya'dan şunu is | KU Sabatay Zevi bu şe tiyordu: Mesih meselesi hak- raiti yerine getirebilmiş bir a- nm, lü Ba mal a eki büyük: bir ıztırap çekmişti? toplayarak Nehemya avdette | Si Miz kurtulması için ne sanla Nehemya buna iştirak etmiyor du. Dinlediği bir çok canlı söz- ler, ümit ve teselli verici müj- deler hilâfına olarak her şeyin hakikatine varmak istiyor, gör- düğü manzarayı asıl gaye ve hedeften pek uzak olarak bulu getirecekti, Leh ( yahudileri| YA. rösterebil. n ibi bir fedakârlık & . sak gurup çekmiş, Kart | iş 7. Biliki Sabatay Zevi ya den beri servet ve re. ençiğin ti ne olduğunu bilen ve za- ruret ve mahrumiyet tanımı. ğer memleketlerde bulunan ya hudilerden belki daha ziyade sabırsızlıkla beklemişlerdi. Bu- ir adamdı. Rahat yaşa. nunla beraber kendileri, yalnız | Yan WS abtaay Zevi daima iste iman ve itikada değil, ilim v irfana da istinat etmek istedik leri için ber türlü veee vel imkânı göz önüne | Ee! Mesih melesi | hakkında öyle karar vermek istiyorlardı. İşte diği gibi sarfedebileceği bir ser Se Salik. İstediği adamları davet ederek izaz ve ikram ede bilirdi. İstediği kibarların sof- rasına davetli olarak gidebilir. di Hulüsn © herkesten hürmet Nebemya bu maksadı Senin), görebilir ve herkese de <debilir bir adam görünüyor- m ekilerek di iktidara malikti. Binacnaleyh hayatımda ıztırap ve mahrumi- yet ne olduğunu lâyikile bilmi- Yordu. Hakikatte Sabatay Ze. vinin bir çok muhalifleri bir ta kım düşmanları olmamış değil di, Fakat bunlar kendisine bü- yük bir ıztırap «verebilmiş, 0- nun daima malik olduğu huzur ve sükünu bozabilmişler miy- di?. Hayır!.. Sabatay Zevi kar şılaştığı müşkülât önünde ser- vetinin kendisine verdiği kuv- vete istinat etmiş, huzur m " Nehemya Geliboluya 1666 senesi eylül ayında lebildi. Kendisi son derece büsnü ka- bul gördü. Sabatay O Zevinin beklenen “Mesih,, (olduğunu söyliyerek kendisini teyit ede- Sek mühim bir ie ağ için Nehemya Sabatay ım MO hitinde lâyık olduğu. hürmet ve itibarı buluyordu. a Burunla bersber Nehemya bu fani dünyanın depdebe ve gösterişine o kadar az si Miyet veren bir adamdı ki şim ” i di “Mesih, i böyle | fare mi âyat sürerken görünce, onun kle la Melli hakında az bir şüphe bile bes | sine 'Davit oğl RL İediği hatıra gelebilirdi. “Me- | vanını vermişti. Fakat Weber sih,, dünyevi kuvvet ve servet | ya şöyle ilin Gl b lere de malik olarak menevi|ğin mukaddes e va ii ii zak Melle Lü 5 İertarmcak olan Mesih filhaki- sih,, in sürdüğü bu her şeye tercih ettiği için onun > iyet içinde geçen Yayatı ile tişamı arasındaki müthiş tezat Söze ça geri kalma: Yan bir şeydi. Nehemya Lehis tarda her gün yüzlerce dinda $in kılıçtan geçirildiğini. gö Mmüştü, Onun için kurtuluş gününü ancak bu iztı zeplardan sonra bekleyebilirdi. ; e bitmemişti. ni Sabetay Zevi buna mukabil muhteşem bir hayat sürüyor- du. Bu noktayı Nehemya v- hutmuyordu. Sonra onu en > yade düşündüren diğer mühim bir cihet te Sabatay | Zevinin zevcesi Saranın > di. e tay kale içinde muhteşem da- iresinde yaşarken Sara da kale içinde olmamakla ge- ne kocasının — yakininde kendi kendine parlak bir hayat geçi- viyor, “Mesih” hareketin mii im bir rol oynuyor, yalnız 6r- keklerin yapabileceği mühim işlere karışarak nüfuz ve tesi- rini her şeyde i Nehemya bütün bunları orts- dan kaldırarak asıl maksada da hil olmak için yolu temizlemek lâzm olduğuna kanaat ii Kenan ı boluya Sabatay Zeviyi ziyare te ler, “Mesih” i gör ancak Nehemya Lehistanda © | kurtara, kadar fecayi gökimüğ, ni © ka piriz Miş, bir adamdı ki, şimdi vE De Mesih” gelecekti!. Sabatay Zevinin ih- | g, Ta dilik için m “Yusuf oğlu Mesih” bu suret le açmış olacak, ra Mesih in 2 | çaktı. diliği kurtararak muzaffer 0- Incaktı.! — Sizden evvel e sülüsesinden bir Mesih ge- leceğini bilir vap li i bir şeyi evvel Geli- | hane di, Sabetay Zevi Leh yahudileri böyle | kalben müteassi “Yusuf oğlu Mesih” yahudi le- İiğin 'düşmanlarile mücadele € ” tayfa- lecekti!. ei onlar tarafından mağlüp olacak, Ku- önünde hezimete uğ bir kurban olacaktı. kurtuluşuna yol isi son- k olan “Davit oğlu yı burunu hazırlıya- Davit oğlu Mesih” ya- yahudiliğin ri suali sor Sabatay Zeviye Ta z oi misiniz?. Sabatayın cevabı bir tasdik cevabıydı. İkinci sünl: “Siz eğer Davut sülâlesin den gelecek olan Mesih iseniz EE Mes behemahal zubur e- decetkir!. sülâlesinden gelecek 0- Sabatayın buna verdiği ce. şu idiz o — Evet, o zuhur etmiştir!. 'Nehemya bunu kabul etme. ğe hazırdı. Kendisine isbat edi İen her şeyi kabul etmeğe ba- zar bulunuyordu. Fakat bu is. olabilirdi. (Devamı var) “Davit oğlu Mesih” unva-| da ondan evvel; elin Kale haricinde yapılan evlerle Tahran yepyeni Tahranda Gülistan sarayı içinde Şahı kuçarı villası TAHRAN, şubat 932 (Mil- liyet) — Tahran, bütün İran sehirleri gibi muhtelif kapıları olan kale surları içinde, dağı- nık, fakat sevimli ve cazip bir şehirdir. Sura açılan (o kapılar, bulundukları semte ve göster- dikleri istikamete (göre şimal kapısı, Abdülazim kapısı, Şah kapsı gibi isimler alırlar. Kıy. metli çiniler, emsalsiz kabart- ma ve çiçeklerle | süslenen bu tarihi kapılar Tahran şehrinin en büyük ziynetidir. Bir zaman lar, muhtemel düşman istilâsı. na karşı gelmek için yapılan ka lenin bugün tabi hiç bir kıyme ti aâkeriyesi yoktur. Kale kapı- ları, ardına kadar açık durur. Tahran şehri, kale haricin. de, yepyeni bir şehir manzara“ sı almaktadır. Bütün zenginle- rin evleri muhteşem © bir bina olan Amerikan kolleji burada- dır. Son zamanlarda Şah Haz. retlerinin saray nazırı Timür. taş Han da kale dışında güzel bir villa yaptırmıştır. Son mi. mari tarzına uygun evler, an- cak bu semtte tesadüf edilir. İç Tahranın binaları, yü sek duvarlarla o muhat, tan ve kerpiçten yapılmış, gösterişter: mahrum şeylerdir. Fakat, kapı larından içeri | girdiğiniz za. man, kendinizi birden başka bir âlmede bulursunuz. Her tarafı çini (o döşemeli, yüksek tavanları nakışlar ve oymalarla süslü, geniş salon- lar.. Yerlerde duvarlarda ren- görenk halılar.. . Bin bir çesit çiçeklerle bezenmiş, koru yav. rusu bir bahçe.. Ortasında fıs- kiyeli havuzlar derhal anlarsr “Ömer Hayyam” m memleketindesiniz! Yalnız bu yüksek duvarlar, şehrin harici görünüşünü bozu yor, Bilhassa yabancılar üzerin de iyi tesir yapmıyor. Mümkün olup, bunlar yıktı. rilsa Tahran, şimdikinden bam | başka bir şehir haline gelecek. | Tahranda, hayat, ve faaliyet Hayabanı lâlezar © caddesinde toplanır. Büyük mağazalar, bankalar, ticarethaneler, sine- melar, tiyatrolar, hep bu cadde üzerindedir. Beyoğlunun İstik- 1âl caddesi, İstanbul için ne ise, Hayabanı lâlezar Tahran için odur. Maamafih, Tahranda bun. dan daha geniş, 30 — 40 met- re genişliğinde yeni caddeler & çılmaktadır. Bilhassa son za- manlarda yapılan Hayabanı Pehlevi adeta Avrupa şehirle. rindeki büyük O bulvarlarm bir eşidir . Asfalt döşenmiş yegâne bul var olarak Hayabanı Pehlevi'yi gösterebiliriz. Diğer caddeler, toprak üzerine bir miktar kum döşenmek suretile yapılmakta” dır. Adi Arnavut kaldırımı bi. le yoktur. Maamafih, Tahran civarında sert ve yol döşemeye elverişli bir taş ocağından isti” fade edilmesi düşünülüyor. Bu ocak Ma toz, kışm çamurdan geçilmeyen caddeler de zahmetsizce yürümek kabil nız ki, İran Tahrana, güzel bir şose ile bir şehir manzarası alıyor. |“ —— rak bir kaç sinema, ve oldukça muntazam bir iki tiyatro var dır. Son zamanlarda bir tane de sesli makine getirtilmiştir. Ti- yatrolarda, İran mefabirini, İ- ran vatanperverliğini terennüm eden piyesler, halkı hissiya- tını okşayor Ve müteaddit de- falar, temsil ediliyor. Münevver ve İranlılar sahne hayatmın Maki r çin büyük faaliyet göstermekte dirler, Kadn sahne ertistleri & rasında Masume Hanım, deruh ! te ettiği rollerde cidden muvaf- | fak oluyor, İ İranın yeni yetişen şsir ve | muharrirleri tarafmdan — yazr lan tiyatro piyesleri arasnda, bilhassa Ebâmüslimi Horasani, gok büyük rağbet görmüştür. Tahranda yaz, çok sıcak geçtiği için kibar halk, vezirler, sefaretler iler, (Şemiran) a çekilirler Şemi. merbut, şirin bir z dir. Sürel li ne mahsus birer köşk yaptırmış | Ticaret lardır, Tahıranla Şemiran arasında, Belçikalı grupun inşa etiği i ni yedi kilometrelik küçük bir demiryolu, vardır. Bu hat, mev sim gelince Tahranm güzide Üğemi: halkını mütemadiyen ran) a taşır. Tahranda kârı kadim ve ye- ni tarzda yapılmış çok muhte şem saraylar mevcuttur, Bun. sarayı ile, Şah Pehlevi sarayıdır. Gülüs- alama mi Kapalı dükkândan ka- zanç vergisi alınır mı? 991 senesine kadar | semercilikle efradı ailemin temini emaişetine ça- dışmakta iken kabili © ceham — - | nsl derecede kazanç vergini tarh ve tahmil edilmediğinden naşı ter- ir. | ki ticaret etmiştim. Bu husuma çhi İ Mayıs 951 tarihinde terki ticaret İ ettiğim hakkında gerek ticaret oda 81 ve gerekse mahalleden ve ösnafı mütebemeden âlmükaberler aldım, | malmildtelüğüne müracant ettim, malmüdürlüğü ticarethanenin seddi keyfiyetini nazar dikkata almıya- . | Tak ikinci ihbarname ile vergi isti- fasına kalktı, temyiz ettim. Maliye sürü | vekâleti celilesine gerek bu bapda- ki itirazatnı ve gerekse saliful'arı ticaret odası ve mahalle esnafı mü- teberesinden aldığım ilmuhaberleri de iadeli teahhutlu olarak 9-7.931 tarihile ars ve takdim ettim. Şayanı bayrettir ki evrakı müsbitemi büâ tetkik ihbarname tasdik edildi. Bir senedenberi kapalı olan dükkdinima kazanç vergisi tarhınn tastiki mevzuatı kanuniyeye maçayırdar Mağduriyetten vikayemi adaleti bü m bilhassa istirham ederim, Karamürselde eski semerci elyevni zürradan osman Şeker Bugün 34,5 liradan piyasaya çıkarılıyor yen osnaf hakkında da bele- diye ve Ticaret müdürlüğünce tabi kata karar verilmiştir. ! Sinema -Tiyatro | Hayri Bey niçin gitti? Alpullu şirketi o müdürlerinden | Büzün akşam | İsiabul Belediyesi Hayri Beyin Avrupaya gittiği yazıl | Saat2130da Şehir'Ti fi mel Pe Ber emil ir Tiyatrosu Avrupadan mübayaası maksa. | MÜŞKÜL TI ile vaki olda, hüküm mil İTİRAF yikaların ellerindeki şekerleri kâmi.| y... len piyasaya çıkartınca yeni konten| 7a€i4 5 perde janda fazla şeker idhaline müsaade| Yazan: M A | edileceğinden Hayri Bey tarafından N ln satın alınacak şekerlerin ilk partide | ve Otto Hasse piyasaya çıkartılarak çi kazan | Tercüme eden: Ç ması gayesi güdüldüğü yolunda ba- | Nabi Zeki. - | Kahve fintlsr: meselesi de son snf | © 1<77üâtİ! halk gecesi hasıma gelmektedir. Ticaret müdür. s#— lüğü, kahve üzerinde spekülâsyon KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASINDA BOYALI MELEK tir, Şimdi belediye Ticaret odası ve Bili Dov'un Vilâyetten birer mümessilden mürek ilk şarkılı sözlü filmi kep bir komisyon teşekkül edecek. ; RAŞIT RİZA TİYATROSU Bi Bu akşam saat 21,30 da AŞKIN İİ MANASI piyes 3 perde. Yazan: z tarafta; ei Mk raftan kendi | Asia Hüdai Bey. çuval kahveyi 155 Istanbul akşamı Mk lerle bir tüc- KADIKÖY SÜREYYA o ni ipilzmnen için SİNEMASINDA müdürlüğü İzmire bir tel. e Gaz v3 benzin Ticaret müdürlüğü, gaz ve ben- Doktor Zin fiatları üzerindeki | tahkikata da H f C ı devam etmektedir. Gaz kumpan; sx boodilirlis İanbalda ilam 2 20 arız ema barada perakende 20, taptan 143) Dahiliye hastalıkları kuruştan sattıklarını, | verem re ” mütehassısı Sin ediyorlar, Y. olan tah | Cumadan maada hergün öğ- ün biteciktir. Diğer | leden sonra saat (2,30 dan Se) Keyap ma Avi Şar LİN İstanbulda Divanyolun- etien müteessir. m İda 118 numaralı hususi dairç- Şii tk Tini Lal Şe“ | sinde dahili hastalıkları mua- keti” tesisine teşebbüs ve hükümete | Yene ve tedavi eder, Telefon: müracaat ettiği haber verilmektedir. | İstanbul 22398. tan sarayı, eski İran © san'ati- nin şaheserlerinden biri sayıla- bilir. Sarayın — hiç bir yoktur ki ziyaretçiyi O meftun bırakmasm. İçinde üç dört asır evele ait müzeyyen salonlardan o geçerken, insan kendini karanlık tarihin dehliz lerinde kaybolmuş sanır. | Gülüstan serayı, gül bahçe- leri ve çok itina ile yetiştirilmiş | muhtelif çiçek tarhları arasın- | da ucu bucağı bulunmaz daire! lerden, köşklerden mürekkep bir saraydır. Avlunun ortasm. deki vâsi havuzdan sarayım her tarafma kanallar vasıtasile ber rak sular akar. Dürya yüzünde cenneti sey retmek isteyenler, Gülüstan sa raymı gezmelidirler. Sarayın bir köşesinde, sabık Şah Ahmet Kaçarm yaptırdı ğı asri vir villa nazarı dikkati celbeder. Ahmet Şâh, bu villayı Avru paya gitmeden birz evvel yaptırdığı için içinde uzun za. man safa sürmek kısmet olma miş! f Tahranda balk kıyafeti, İs. tanbul kıyafetine yakmdır. Şe- hir gittikçe lenileşiyor. Kü- tarzında karışık serpuşlara te sadüf ediliyor. Maamafih bun. lar, umumi yeknesak kıyafet a rasında “ben” gibi ( kaldıkları için göze batmıyorlar, İçe, : N. v. ANKARA Hacı Bayram caddesi | BERLİTZ Müptedi ve müterakki talebe için YENİ KURSLAR ACILIYOR. Türkiye ziraat b Her lisanı öğretir Yukarda evsatı yazılı olup İl Şubat 932 tarihinde ihale ni 932 tarihinden itibaren kapalı zarf ile müzayedeleri ilân haddi lâyakile talip çıkmamıştır. 932 tarihine tesadüf eden hammen ler üzerinde n saat 1! deZiraat Bankasmın hey'etine müracaatları. (593) Gazi | Hamamında Bank Gencral Pi İ saporlarının kıraati, İ sartnamesinde muharrer ci MİLLİOTO Türk Anonim Şirketind Mikioto Türk Anonim Şi hissedaran Heyeti Umumiyesi senesi Martitimi 17“ inEi Perş günü saat 15 te İstanbulda Sul Komers Etranje Bankasında & odeceğinden hissedarın efendi bu içtimaa davet olunur. İşbu heyeti umumiyeye ist edecek olan hissedaran malik dukları bisse sonedatnı tarihi maden yedi gün evel Bank Gel pur ie Kemers Etranje Bankı tevdi ve alacakları ilmuhaber kahilinde dühuliye varakası v mek üzre lâakal üç gün cvel şi tin merkezine teslim eylemcc cap eder. Ruznamei Müzakerat 1 — Meclisi İdece ve mur 2 — Bilânço ve kâr ve Zarar sabınm tasdiki, 3 — Meclisi İdarenin ibrası, 4 — Meclisi İdare aza ve rahhasıma mütcallik Ücret ve a) tn tayini; hususunda Meolisi reye selâhiyet itası, 5 — Meclisi İdareye aza ini) bı, 6 — 1932 senesi içim marakışı yini ile aidatının tespiti, 7 — Meclisi İdareye kendi sına Ticaret kanununun 323 ve üncü maddelerinde mezkür m niyet ve ita selâhiyetini vermek) Üsküdar birinci salh hukuk 1 kemesinden: Şaziye banımın $ ba hanım ve Evkaf ideresine şay ve müştetreken o #mütasarrıf old Üsküdarda Keçe dede mahalle de Karaca Ahmet caddesinde ve 369 numaralarla Murakkam iki kısma mun'casim 2,000lira ki) ti mukaddereli bir bap hanenin mami İzalei şuyu suretile furu hakkımda mahkemece intiliaz « nan karar ve ilin” üzerine hiss tandan Şaziye Hanım tarafında gık arttırma suretile satılmınar tg edilmesi üzerine mezkür müşain| bu ilândan itibaren 20 gün müd Je mahkeme kaleminde eshabı racaata açık bulundurulan resinde ve peşin para ile 3i 932 tarihine tesadüf eden perşer günü saat 14 ten 16 ya kadar küder Sulh mahkemesinde açık tırma suretile satılacağından olanların yüzde on teminat - ita etmeleri lâzım olduğu ve kanımun maddeli mahsusası mil bince işbu müşağ üzerinde bir | iddia edenlerin hakları tapo sicil si ile sabit olamayan ipotek alac Ularin diğer alacaklıların ve irçü hakkı sahiplerinin bu haklarını hususile fai? ve masarife dair ol iddialarını ilin tarihinden itil 20 gün zarfında evrakı ie bildirmeleri ve aksi belde Izmir subesinden Mevkii Mahallesi Cinsi No. Muhammen Müdevve kıymeti K, Karataş Tokadi Hane z 12000 0 Karantina İskele Hane 26 13500 o Göztepe Tramvay Hane 580/880 32000 o Reşadiye Bozkur Hane 7/3 12000 o Çarşı İkinci Belediye Dükkân 4 13000 o Reşadiye Bahçeler Hane ve 8 30000 o bahçe Keçeciler Sadullah Ef, o Hane 21/5 12000 o Göztepe Tramvay caddesi Hane 149/8 25000 o Göztepe Akşam yıdızı o Hane 4 16000 0 Reşadiye Eşref Paşa Hane € 22000 o Bu emvalin 17 Şubat 932 tarihinden itibaren kapalı zarfa csas olan şartname dahilin- de bir ay müddetle pazarlık! a satılığa çıkarılmasma karar verilmiştir. İhale günü 17 Mart perşembe yüzde yedi bucuk teminat akçelerile birlikte mezkür günde bedelinin paylaşmasından hariç ucakları ve fazla malüimet sn isteyenlerin o mahkemenin 931 Dosya Numarasile müracsat ey meleri lüzumu ölün olunur. STANBUL 373 İstiklal ev Hususi dersler hanenizde mektepte, tecrübe MECCANENDİR ankası edilmek üzere 21 Kânunusa| edilen emvale ihale günü iştiyenlerin yukardaki mir)

Bu sayıdan diğer sayfalar: