28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7. e) Reisicümhur Hz. dün Dolmâ- bahçe sarayındaki o dairelerinde meşgul olmuşlar ve bir yere çıkmamışlardır. Şeker buhranı (Baş tarafı birinci sahifede ) Vilâyetteki teşekkül eden komisyon tarafından şeker ibtikârı hakkında tanzim edilen raporun müddei- umumilikçe dünden: itibaren tet- kikine başlanmıştır. Müddeiumu- milik bu tetkikat neticerine ihti- kârın mevcudiyetini tesbit ederse müstantik kararı istihsaline hacet kalmadan O alâkadarlar (o doğru- dan doğruya mahkemeye verecek- tir. Vilâyet komisyonu bugünden itibaren benzin, kahve fiatlerinde ihtikâr olup olmadığını tetkike başlıyacaktır. Karadenizde fırtına Bugün de Istanbula kar yağması muhtemel Soğuklar şiddetle devam edi- yor. Son soğuk dalgası, Baltık denizinden çıkmiş, Avrupayı ve Balkanları aşarak memleketimize Yeşilköy orasat merkezinden verilen malümata göre bugün hava kapalı olacaktır. Kar yağması muhtemeldir. Ruz- m poyrazdan esecektir. hararet nakıs dört, bu —.. nakıs 3 dereceydi. Trakyada'da ve garbi Anadolu- da kar yağması muhtemeldir. Bu sabah Makara; da kar yağıyordu. Eskişehirde (o sağnak (halinde şiddetli bir yağmur başlâmıştır. Karadenizde fırtina Oyeniden başlamıştır. Rüzgâr batıdan es- mektedir. Rüzgârın bir saniyedeki sürati 14 metredir. Maaş salıya Mart i maaşı salı günü verilecektir. Ziganada çığ Kamyonda bulunan 9 yolcu kurtuldu Trahzon, 27 (Hususi) — Zıgana dağmda uçan dünkü çığda insanca zayiat olmadığı, yalnız postanın çağ altında kaldığı tesbit edil- miştir. Çığ mahallinden gelen- lerden (öğrenildiğine © nazaaan posta kamyonunda bulunan 9 yolcu çığ maballine gelmekten evel oto mobilden inerek yaya olarak baş- ka yoldan geçmişler, bu suretle çığdan okurtulmuşlardır. Amele yolu açmak için çalışmaktadır. İspirto, benzin Ziraat vekâleti tetkikatını bitirdi Ankara, 27 — Benzine ispirto karıştırılması (etrafında (Ziraat Vekâletinee yapılmakta olan»tet- kikat bitmiştir. Bu husnsta “bir “lâyıha tanzim etmek “üzere Ziraat - san'atları lâboratuvarı “şefi “Sait Taksin, Sanayi “umumi müdürü Şefik, 'in- hâsarlar vekâleti müfettişlerinden Rasinr-ve- hukuk müşaviri Kemal tinde m fında ispirtonun istimaline baş- lanacağı ümit edilmektedir. Gümrük davaları Ankara, 27 — Gümrük idare- sinin İstanbuldaki hukuk müşa- virliğinin Ankaraya nakli için tebligat yapılmıştır. Istanbuldaki gümrük işlerine ait davalar ulak idare edile- cektir. Uzak Ra tehlike Amerika Japonyadan Şanghaydan harp gemilerini Londra, 27 (Hususi) — büslerde diğer mucip olmuştur. Amerika hükümeti, bu teşebbüsü kabinesinden, Şanghayın önünden geçen Yangçe nebri sahilinde bulunan Japon harp gemilerinin çekilmesini istemiştir. Halbuki İngiltere ile Fransa Amerikanın, kadar Japonya hükümeti nezdinde, yaptığı teşeb- devletler ile müştereken hareket ettiği halde, bu defa, Tokyo hükümeti nezdinde, münferit bir taşebbüşte bulunması, burada heyecanı şimdiye eylemişlerdir. çekmesini istedi Japonyadan mümkün olduğu taktirde Japon amiral gemisi İzomonun bu civardan çekilmesini temenni Japonya bükümeti, Amerikan hu talebini terviç etmek şöyle dursun Çin kuvvetlerine imdat gelmesini men için Yangçe nehrinde, harp gemilerinin harekâtını ile Tokyo şekerrenk bir münasebatının korkuluyor. tevsi etmek niyetindedir. Bu ret karşısında zaten bulunan Amerika - Japon ziyade gerginleşmesinden halde daha İngiltere Amerikadan ayrılıyor Amerikanın Japon mallarına karşı boykotajı ne zaman başlıyacak? Londra, 27 (A.A) — M. Stim- sonun mektubu muhtelif siyasi mahafilde bir takım mütalâalara sebep olmakla beraber İngiliz resmi mahafili son derece ihtiyatlı ve ketum davranmaktadır. Bu mahafil, mevcut şayialar hilâfına olarak M. Stimson'un kararını vermezden evvel katiyen Ingiltere (o hükümetinin rey ve mütelâasım almamış olduğunu beyan eylemektedir. Daily Herald gazetesi, M. Stim- son'un mektubu hakkında şunları yazıyor: M. Stimson Japonyayı bir çok beynelmilel muahedeleri açıkça iblâl etmekle ittiham. etmektedir. Maamafih Ingiltere Cenevrede verilecek karadan; evvel hiç bir şey söyliyemez. Bundan başka Japonya Çinde açık kapı siyase- tine hürmet etmekteki kararını teyit oOetmektedir . Bu © vadin tutulup o tutulmayacağını (ancak hâdiseler gösterecektir. İngiltere uzun zamandan beri kendi dostu ve müttefiki olan büyük devletin sözünden şüphe etmekte haksızdır. Temps gazetesinin fikri ne merkezde? Paris 28 (A.A.) — Temps ga- zetesi M. Stimson'un M. Borah'a yazdığı mektuptan. bahsederken diyor ki: M. Stimson, muahedelerle ihdas edilmiş olan vaziyeti kaydetmek- ten ve bunlara bürmet edilmesi lüzumunda ısrar eylemekten baş- ka birşey yapmamıştır. Bu gayet doğrudur. Ve Avrupa meseleleri- ne ait muhadelerin kıymeti hak- kında da işaret edilmesi ihmal edilmiyecek * kıymetli bir delildir. Boykotaj ne zaman Wahsington 28 (A.A.) —I haber alan bir menbadan bildi. rildiğine göre Amerika kabinesi Japonya'ya karşı iktisadi bir taz- yik icrası meselesi karşısında in- kısama © uğramıştır. o Binnetice kabine Cemiyeti akvamın kat'i bir vaziyet almasına kadar bu husustaki kararını talik edecektir. M. Stimson, bu kararın derhal ittihaz ve tatbikini arzu etmekte isede M. Hoover, her türlü acil kararlara mubalif bulunmaktadır. Changhaya yeni kuvvetler gidiyor Changhay, 28 (A.A.» — Yeni iki Japon fırkasının Yang - Tze nehri muusabında bulundukları söylenmektedir. Chanhay, 28 (A.A) — Çin karargâhı Oumumisi yeni iki fırkanın Nankinden gelmekte ol- duğunu bildirmektedir. Japonlara karşı müttehit cephe Sovyet Rusya ile Amerikanın teşeb- büsü Tokyo kabinesini düşündürüyor Londra, 27 (Hususi) — Jakonya hükümeti, şarki Çin şimendüferlerile askerlerinin Siberya hududuna kadar nakli için vuku bulan teşebbüsüne karşı: Sovyet hükümeti tarafından verilen ret ce- bulunan beyaz Rus gösterdiği müzaheratin maksat ve vabileberaber Mançuride teşkilâtına gayesi hakkında, Sovyet hariciye Karahan tarafından sorulan wermemiştir. karşısında . Japonyanın nasıl Gümrük tarifesi Dahili eşyamız himaye “olunacak Ankara 28 (Telefon) — Htisat vekâletinde gümrük: tarife kanu- nunda yapılması mütesavvur tadi- latı tespit için'bir komisyon teşkil etmiştir. Komisyon -kısa bir müd- det zarfında bu tadilatı tesbit | edecektir. Memleketimiz dahilinde imal edilen birçok eşyanın hariçten gelen (emsaline fazla gümrük resmi konmak suretile gümrük himayasi tesis olunacaktır. Buna mukabil hariçten gelen mevadı iptidaiyede gümrük res- mine tabi tutulacaktır. suale henüz cevap Sovyetlerin bu kat'i hattı bir vaziyet alacağı başlamıştır. Her halde komiser vekili hareketi Şoför katili Laz Mustafa yakayı ele verdi Izmir, 27 (Hasusi) — karşı ya- ka yolunda yolcu. sıfatile bindik- leri otomobilin şoförünü öldüren- lerden laz Mustafa Foçe istikame- tinde oOÇamaltı (omabalinde iki gecelik yağmurdan perişan, âç olarak jandarmalar tarafından ya- kalandı. Arkadaşı laz Mehmedin istanbula kaçtığı söyleniyor. Meh- met maktulün şimdiki nişanlısına eskiden talip olmuş, kendisine veriltnemiştir. Arada, kıskançlık vardır. Fındık fiatleri Trabzon, 26 (Hususi) — Fındık fiatleri bir miktar düşmüştür fiat: iç 62 dir. henüz belli değildir. Mamafih Sovyeklerin bu teşebhüsü ile Amerika- nın Şanghay önündeki harp gemilerini geri çek- mesini. Japonyadam talep etmesi ve Japon emper- yalizmi karşısında Amerika ile Sovyetlerin bu teşriki mesaisi Tokyo mahafilini düşündürmeğe Japonyanın Rusya ile Amerikaya vereceği cevap, büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Ruslar Sibiryaya asker sevkiyatına devam ediyorlar, İhtiyat Zabitleri Kanunun 4 üncü maddesine bir fıkra ilâvesi Ankara 28 28 (Telefon) — İhtiyat zabit ve askeri memurlar hakkın- daki kanununun dördüncü mad- desine bir fıkra ilâvesine dair hükümetçe teklif edilen kanun lâyihası milli müdafaa encüme- ninde müzakere ve kabul edil- miştir. Bu lâyihaya göre gedikli küçük zabitler meyanında yetiştirilmekte olan sıhhiye, nalbant, mızıka, tüfenkçi ve emsali mesleklere mensup gedikli küçük zabitlerin ihtiyat mülâzımlığı muadili olan yediici sınıf ihtiyat memurluğuna AİZİ mini esası kabul edil- miştir. 28 Şubat 1932 Gaip balıkçılar Dalgalar arasında geçen korkunç macera Samatyada balıkçı Karnik ile di- ger iki arkadaşı bundan 3 gün evvel Samatya iskelesinde birsandala binerek balık tutmak üzere denize açılmışlar ve bir daha dönmemiş- lerdiğ. Bu üç kalıkçı tagayyüpten sonra dün S: matyaya dönmüş- lerdir. Balıkçılar, ilk denize çıktıkları gün adalar açıklarına geldikleri sırada. birdenbire şiddetli bir fır- tınaya tutulmuşlardır. Dalgalar arasında bir kaç tehlikeli saat geçirdikten sonra sandal Sivri ada sahilini tutmuştur. Üç balıkçı müşkilâtla Sivri adaya çıkmışlar ve geceyi orada gecirmişlerdir. Ertesi gün tekrar sandallarına binerek İstanbula dönmek istemişler, fırtına bu defa da sandal 'Hayırsız adaya atmış- tır. Üç balıkçı o günü ve ö gece- yide Hayirsız adada geçirmişlerdir. Nihayet dün gece sabaha karşı biraz müsait bir hava kulmuşlar ve tekrar osandallarına (binip Hayırsız adadan Büyük adaya geçmişlerdir. Balıkçılar, sandalla- nnı Büyük adada bırakmışlar ve dün sabah ilk vapurla adadan Istanbula gelmişlerdir. Tramvaydan atlarken Kumkapı polis merkezi müret- tebatından 2584 numaralı Safa efendi dün gece saat 20 buçukta Bebek tramvayile köprüden ge- çerken atlamak istemiş ve buz- dan ayağı kayarak düşmüştür. Safa efendi muhtelif yerlerinden tehlikelikeli surette (yaralanmış, hastahaneye götürülmüştür. Dün geceki yangınlar 1 — Taksimde Beyin evinden dün gece yangın çıkmışsa da söndürülmüştür. 2 — Küçük pazarda kunduracı Hasan ustanın dükkâm tutuşmşsa da söndürülmüştür. Sarhoş kadın Galatada Sofi isminde bir kadın dün. gece kendini bilemiyecek derecede sarhoş bir halde sokakta bağırıp çağıruken yakalanmıştır. Küçük sanatlar Ecnebiler fotoğrafçılık icra edemiyecekler Ankara 28 (Telefon) — Adliye encümeni bugünlerde Türk taba- sına inhisar ettirilen küçük sam atlar lâyihasını müzakere edecek- tir. Hariciye encümeni, ecnebilere memnu san'atlar meyanına fotoğ- rafcılığı da ilâve etmiştir. Hariciye encümenince üç aydan bir seneye çıkarılan sanatın terki hakkındaki müddetin. adliye ew- cümeninde tekrar üç aya indiril- mesi kuvvetle muhtemeldir. Yani kanun meriyete Igirdikten sonra kanunda: memuu: sanatlerle iştigal eden ecnebilerin üç aya kadar bu sanatlarını terk etmeğe mecbur oldukları lâyibada musar- rahtır. (Hariciye encümeni bu müddeti bir seneye çıkarmıştır. Adliye encümeni yeniden üç aya indirecektir. Gümrükte mahkeme Ihtisas mahkemelerinden biri nerede: çalişacak Ankara, 27 — Istanbul ibtisas mahkemelerinden birinin gümrük başmüdüriyeti : binası dahilinde çalışması için gümrük ve inhisar vekâletince icap edenlere emir verilmiştir. Bu mahkeme münba- sıran gümrük binaları dabilinde vukua gelecek ceraimi tetkik ile meşgul ayini ressam Şerif ©

Bu sayıdan diğer sayfalar: