28 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

28 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vedaı Zengin ve fevkalâde Darülfünun meselesi Dedikodular hâlâ devam eediyor Darülfünunumuz hakkında tet- hilratta bulunmak üzre Isviçreden gelen M. Malch memleketine av- det ediyor. (OM. Maleh orada muhtelif profesörlerle görüştükten sonra bir rapor hazıhyarak maarif vekâletine gönderecektir. İsviçreli profesör burada görüş- tüklerinden bazı zevata darülfü- nunun ıslahınm para meselesile sıkı bir alâkası olduğunu, bugün- ki bütçe ile esaslı ıslahata imkân olmadığını söylemiştir. Bir kısım müderrislerin kanaa- tine göre, M, Malcbin bir kaç hafta darülfünunda yaptığı tetkik hâfi değildir. M. Malchün bütçe meselesi hak- kındaki mütalâası yeni bir şey değildir. Şimdiye kadar çok tek- ar edilmiştir. Bazı müderrisler bütçe dahilinde bile esaslı ıslahat rar hüsran y “M. Malch nihayet bir program yapıp gönderecek. Fakat program kâfi değildir. Ilmi ehliyet te lâzm- | dır. İsviçreli Profesör bir kac haftahk temas neticesinde bu bususta bir fikir edinemez., Bazı müderrislerin kanaatine göre de M. Malcc'ın Istanbula gelişi bile lüzümsuzdur. Bir mü- derris, bir muharririmize şu söz- leri söylemiştir: — Gazetelerde, hatta . resmi makamatta M. Malehten bahse- dilirken mütahassıs unvanı kulla- mılıyor, Dünyada darülfünun islahı diye bir ihtisas şubesi olmadığına göre darülfünun mütahassısı da olamaz. Esasen bir darülfünunu başka bir memleketin hocası ıslah edemez. Profesör M. Malş dün gitti Darülfünun hakkında tetkikatta | bulunarak bir rapor verecek olan profesör M. albert Malche dün Patria vapurile ve Marsilya tari- kile İsviçreye avdet etmiştir. M. Albert Malche mart ayını İsviçre- de geçirecek ve nisana tekrar şehrimize avdet edecektir. Mile Anita Grewin dini nikâhı Türk kanunu medenisi muci- bince nikahları aktedilmiş olan Amerika sefiri Mr Grewin keri- mesi Mile Anita Grewin dini nikah- ları dün sefaret konağında Robert Collöge müdürü Dr Gates tarafın- dan icra edilmiş ve saat beşte de yeni evliler şerefine bir resmi kabul yepılmıştır. Resmi kabulde Riyaseti cumhur kalemi mahsus müdürü Hasan Rızay beyle yaver beyler, Vali Muhittin B. sefirler ve sefaretler erkânı, Beyoğlu kaymakamın Sedat Bey esbak Paris sefiri Fethi B. ve birçok zevat hazır bulunmuşlardır. Hasan Rıza B. Gazi Hz. namına mükellef bir buket takdim ederek yeni evlileri Mr. Grew'ü tebrik etmiştir. Yeni evliler bal ayını geçirmek için dün akşam vapurla marsılyaya hareket eylemişlerdir. Hint altınları Bombay, 27 (A.A.) — Tuscana vapuru 9,038,000 ruble kıyme- tinde altını bzmil olduğu halde Liverpoola müteveecihen hareket etmiştir. "TEPEBAŞI GARDENİ Bu akşam Zamanın en kiymetli mugannilerinden ve bütün “dünyada büyük takdirlere mazhar olan mümtaz ve sevimli tenor URIBAR RI nin münasebetile BÜYÜK GALA SUVARESİ ise mevcut | şayanı alâka program. Bütün Paris halkı SAY..OUI, CHERİIE şarkısım toronnüm ediyor, Siz de: GLORTA SWANSON'un ÇILGIN DUL aganni etliğini işitliğinizde Önümüz: Dansöz olmasını fevkalâde arzu eden bir genç hizmetçi kızın romanıdır . GLORYA SİNEMASINDA 3 mart perşembe akşam 21,30da Sinema ve MüNiR NURETTİN KONSERİ Program : Yeni ve müntahap eserlerle geçen konserlerde çok muvaffakıyet kazanan bazı eserler ithal edilmiştir. Radyo 28 Şubat Pazar akşamı istanbu! (1700 m.) — 18 Grame- fon 19,30 Bedayii musikiye heyeti 20,30 Gramofonla Karmen operası 21 Kemal Niyazi B. ve arkadaşları heyeti 22 Tan- go orkestrası, Belgrat (429,35 m.) — 19,30 kon- ferans, 20 Romen musikisi hakkında musahabe, layı orkestra- sının: konseri, azbant. Bükreş (5 m.) — 18,10'muhtelif musiki, 19,40 Gramofon, 20 opera ko- mik. Budapeşte ( 5505w.) — 19 Konferans, 19,20 opera. Roma (m. 441,2) — 19,50 gramofon, Z1 Lombardonun «Le pays des Cleches» opereti. Varşova (m. 1411) — 20,5 kon ser, 21,45 edebi musahabe, 22 keman konseri, 23 dans havaları, Viyana (5172m.) — 15,20 kon- ferans, 19,20 haberler, o 19,30 şarkı, 20,10 roma karnavalı opereti, 22,40 dans havaları. 29 Şubat Pazartesi akşamı Belgrat (4298 m.) — 19 Fran sızca ders, 19,30 jinmastik, 20 radyo orkestrası 21 madam Beter Klay operası, Bükreş (3942 m.) — 1940 gr mofon, 20 konferans, halk şarkıları konseri, konseri, Budapeşte (©650,5)— 19 komle rans, 19,40 opera orkestrasının konseri, 21,50 çingene muzikası, Roma (441,2 m.) — yosu neşriyatı, 22 erkesira ve italyan radyo jvrnal, Viyana — (517,2) — 18,20 ımusa- babe 18,50 baberler, 19 şövalye dolar Roz operası, 22,45 hafif musiki havaları. rr (411 m.) — 19,555 radyo 45 ermeni 21,15 iki piyano 21 Meylan rad musahabe, 22,10 şarkıları, o 22,55 22,5: pi 9,50 opera, 29,40 gramofön. Tahriri tebligat usulü tadil edilecek Ankara 25 — Adliye teşkilâtı kanununun tekikine devam edili- yor. Münferit hâkimlik cihetinin bir an evvel intacı için çalışıl- maktadır. Usulü muhakemede de tadilât yapılacaktır. Tahriri tebli- gat usulü tadil edilecektir. Akşam merkel ki ni Bu şaheser ŞIK SiNEMA'da sevimli artist MAURICE CHEVALIER nin güzel eserlerinden olan PARISLi KAHVECİ Fransızca, sözlü, şarkılı büyük operet Bugün akşam 21,30 da Müşkül itiraf Facia 5 perde Yazan: M. A, ve Otto E. Hasse Tercüme eden: Nabi Zeki tonzilâtlı halk gecesi Şehzalebaşı Raşit Riza tiyatrosu Bu akşam saat 21,30'dü Bahar Hastalığı vodvil 3 perde Yazan: Reşat Nuri bey Kadıköy Süreyya sineması 29 şubat pazartesi günü akşamı saat 9,30 da Suzan Gecesi — Darülbedayi <«Kadm polis olursa> — Raşit Riza bey heyeti «Gölge» Mul ahattin kon — Süreyya opereti — Naşit bey. heyetlerinin iştirakile ve Suzanm Sesi İstanbul Belediyesi 3 Şehir Tiyatrosu yşe> Gem l Büyük muvaffakıyetler iy Türkçe sözlü, sazlı, şarkılı KAÇAKÇILAR filmi Bugün: ALEMDAR Sinemasında Kahve ihtikârı Ticaret müdüriyeti komisyon: bir rapor rai Ticaret düriyetinin kahve fiatleri hakkında, ibtikâr komis- yonuna bir rapor gönderdiği ya- zlmıştı. Bu raporda, kahve fiat- lerinin yükselmesinde ihtikârdan başka bir sebep olmadığı izah edilmektedir. Tacirler, kahve fiatlerinin yük- selmesi kontenjan listesinde kahve miktarmın az olmasından ileri geldiğini iddia ediyorlar. Jandarma kumandanları Ankara 25 — Ikinci jandarma mıntaka kumandanı Miralay Nihat bey on birinci jandarma kuman- danlığına ve üçüncü jandarma mıntaka kumandanı kaymakam Fahri bey ikinci jandarma mıntaka kum xadanlığına ta) tayin edilmişlerdir. Almanyada r reisicumhur intihabatı Berlin 27 (A.A.) — Rehicshtağ müttefikan reisicumhur intihaba- tına ait iki intihap devri tarihini 13 mart ve 10 nisan olarak tesbit etmiştir. eme li ALEMDAR Sinemasında Bugünden itibaren gündüz saat 2 - 4 - 6 ve gece saat 9,5 da Büyük muvaffakiyet kazanan Türk filmi. Sazlı KA ÇAKÇILAR si ve şarkılı Tehacüme mani olmak için sinema müdiriyeti matineleri çoğalttığı gibi dahilen de tertibat almıştır. Bugün MAJİK sinemasında DITA PARLO ve GUSTAV FROEHLİICMH'I HİCRAN filminde ve SCHMELLING - STRIBLING BOX maçını görünüz. İstikrazlar Tahvilat İst, dahili 91,50! Elektrik 4,85 Şark d. yolları 345—| Tramvay 199 D. Muvahhide (o 57,75) Tünel 475 gümrükler 5,10 | Ruhtam 14,— Saydi mahi 4,50 | Anadolu! 2,30 Bagdat. 4,30 “u 2830 T.askeriye — “Mümessil 23,— Esham İş Bankası 9,45 Terkos 25,60 Anadolu 16,65| Çimento Ar. | 9,— Reji 4,05 yon dey... 21,90 Şir. hayriye 16,30! Şark dey. 2,18 Tramvay 57,50 | Balya — Umumi sigorta o 1098) Şark m ecza (o 2,85 | Bomonti 27,25 | "Telefon 15,55 Çek flatları (kap. sa. 16) Paris 12,06) Prağ 16,— Lena 786,50 | Viyana 4,22— Nüyork 0,475—| Madrit 61511 Milano 911—| Bertin 15960 Brüksel 3441— | Varşova 42— Atina 36,75— |, Peşte 3,9482 Cinevre 2325 | Bükreş 790 Sofya 64,67—| Belgrat 26,75 Amsterdam 11778 Moskova 1088, — Nukut (satıs) kuruş. Kuraş 201. Fransa 170,—| İşilin Av © 77— 3 isterim 735—| Iypezeta 16,50 1 dolar 210,50 | 1. Mask 0,— 20 Hiret 119,— 7 iii 20,— engo 32— 20 £. Bekçika 1) >» Eş ei a 40— | 20 dinar 7,— 20 #.İsviçre 820(—| 1 Çernoveç az 20 leva 26,50 | Altın 927,— 1 flerin 84,50 | 1 Mecidiye | 49,50 38 burs o Çeki) 195.—)| iBanlmet O 252, Pek memnun olacaksınız. Holivut'un iç Yüzü SUZY VERNON Film diyarınm meraklı maceraları. Müessir ve entrikalı bir mevzua malik NORMA TALMADGE'ın temsili fevkalâdesi DU BARRY lüks ve ihtişam filmini görenler, sinema salonunu 7öz yaşları arasında terketmektedirler. ARTISTIKM' te Çarşamba akşamına LiLi DAMITA 3 gündenberi ASRİ Sinemada Ernest Torence ve Don Aivardo ilo beraber temsil ettikleri Kanlı Köprü kuvvetli aşk ve kin drammda büyük muvaffakıyetler (o Kazanıyor. Saat 4 1/2 matinesinde v rarede zengin varyete programı ve 7 ASAYELOPF un yeni reperüiwarlırının son haftası, ALKAZAR sinemasında KAHKAHALAR KIRALI HAROLO LLOYD (Lui ) nin Sesli, sözlü komedisi olan: EVELÂLLAH İstanbul 27 Şubat 1932 (Akşam Matları) Iki sabıkalı hırsız yakalandı Eminönü polis merkezi Namık ve Cemal isimlerinde iki kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar muhtelif hırsızlık cürümlerinden maznun- durlar. Polis merkezi, maznunları adliyeye ( vermiştir. Fakat ikisinin de cürümleri müteaddit olduğu cihetle tahki- katın tekemmül ettirilmesi için, adliye her iki omaznunu polis müdiriyeti müteferrikasına iade etmiştir. Bunlar hakkında tekrar tahkikat yapılarak yeniden evrak tanzim olunup adliyeye verile- cektir, eşi 28 Şubat 1937 kadar gösterilecektir. Odun kömür Kar yağdıkça fiatler yükseliyor Bu sene yakamızı bırakmayan inatçı kış, bir çok zararlar yap- tığı halde oduncu ve kömürcüle- rin işine çok yarıyor. Hava soğu- dukça, her kar yağışında malh- rukat satıalan gayrete gelerek odun, kömür fiatlerini fırlatıyorlar. Kışın bu kadar devamlı ve u- zun olacağını tahmin edemiyen bir çok kimseler bu kış kıyamet- te odunsuz, kömürsüz kalwamak için neye mel olursa olsun oduncu ve kömürcü dükkânlarına koşma- ğa mecbur oluyorlar. Istanbulun bazı semtlerinde odunun çekisiri altı liraya, kömürün de okkasıni sekiz kuruşa fırlatanlar vardır. Şehir meclisi, et fiatlerinin yükselmesinden şikâyet ederek harekete ogeldi, ucuzluk için kararlar verdi. Hoş bu kararın tatbik edildiğine delâlet edecek henüz fili bir şey yok ya! Diğer taraftan teşkil edilen ibtikâr komisyonu havâyiçi zaruriyeden olan şeker, kahve etrafında tetkikat yapıyor. Odun, kömür bu zamanda et- ten daha mühimdir. Belediye, ihtikâr komisyonu halkın bu baş- lıca ihtiyac maddesi ile alâkadar olmalıdır, Odun, kömür fiatlerinin bu kadar yükselmesinde ihtikâr varsa, muhtekirler cezaya çarp- tırılmalidır. Sabık kayserin sihhi vaziyeti Berlini 27 (A.A.) — Sabık kay- ser, tamamile iyileşmiştir. Hergün, tenezzüh icra etmekte olup ya- kında Doorn parkındaki hoşuna giden meşgalelerine başlıyabile- cektir. — SABAH KAHVEALTISININ EHEMMİYETi Bütün gününüzün fasliyetini temin ve İdare edecek .sibah kahye altısıdır. Valideler, çocuklar, hatta bulunanla asri hayalın gi ine kar niücadele etmek. için uzyiyet lerine elzem: bit mukavvi almak ihtiyacnda bulunanlar Aevhalde sabah. kahvaltısında: veya #aam esnasında bir fincan almalıdır. Kuvvet. verir. Türkiye. için. depoziteeri: €. Pervanides ve L. Hüzapi Galata: Tel. B. O. 588 hali yeka yaşhlar ve — a A e aym y | pm iz

Bu sayıdan diğer sayfalar: