28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN— G ÖZÜ HALKIN“KULAĞIZ HALKİNSDİLİ. Sene 2 — No: 573 Müdafaaya Hazır Olduğunu Söylüyor Moskova 27 (Hususi) — İhti- lâl Harp Meclisi, Kızıl ordunun tesisinin 14 düncü senesi münase- betile Voroşilof imzasile bir be- yanname neşretmiştir. Mühim k- sımları şunlardır : “Şark ve Garpta Rusyaya karşı bir tecavüz plânı hazırlan- mal bu münaseebtle efkârı ıımıımiyo üzerinde tesir yapılmak- tadır. Şimdi Kınl ordunun önünde Sovyet Rusyanın müdafaası vazi- fesi vardır. Tecavüz hangi nota- da yapılırsa yapılsın ve müteca- vizlerin miktarı ne olursa olsun her türlü şerait önünde bu mü- dafaa yapılacaktır.,, Amorikalıyı Düşüren Japon Da Öldü n H — Bir ]ıpışı:- t':y.y’uuıdzu t:::dıı dü- n ve Amerikalı god olduğu iddia edilen ııllouıı Japon hasmı da hastanede, hava muharebesinde ıldÜı yaraların tesirile ölmüştür. Londra, 28( Husust ) — Aksai | 8Bon Posta Yanzı işleri telefonu — İstanbul — 20203 Başkumandan Voroşılof , Kızılordunur Şarkta menfaatleri olan büyük devlet- ler Japonyaya müşterek bir nota ver- mişlerdir. Bu notanın altında imzası bulunan Amerika, Japon harp gemile- sini ve Japon ordusunun Çin arazisini rinin Çin sularından derhal çekilme- ı tahliye etmesini istemektedir. Fransa 've Amerika ise şimdilik Japon amiral gemisinin ve — 28 Şubat 1932 Çin Askerleri Hep Genç Şanghay, 27 (Hususi) — Harp sahasını gezen gazete mubabir- leri, muharebe meydanında gör- dükleri sivil Çinli halkına ait cesetlerin fazlalığından hayrete düşmüşlerdir. Hele yolun bir kenarında bir çocuk naşi bulun- müştur ki bunün elleri arkasına bağlanmıştı. Ajans Röyterin muhâbirlerin- den biri Şanghayda yeni tesis edilen Çin hastanesine giderek yınlı Çin askerlerile görüşmüş- Mıhıbit bu askerlerin hemen umumiyetle 15 ile 17 yaş arasın- da olduklarını hayretle görmüş ve sormuştur: — Muharebe kta niçin bu kıdır israr ud’ı;oP::nm? cevap şu nrrlyehmki edi- yoruz. îy( olur olmaz tekrar harp ıoyd-ını koşascağız, ( Devamı 11 inci öayfada | filodan bazı gemilerin uzaklaşmasını teklif etmişlerdir. Fakat Şanghaydan bildirildiğinegöre, kül- liyetli miktarda Japon takvige müfrezeleri karaya çıkarılmışlır. Taarruzlar neticesinde Japon zayiatının TS00, Çinlilerin ise 4000 asker ve 8000 sivil olduğu iş'ar edilmektedir. Hava Nakliyatı İçin Bir Amerikan Teşebbusu_ . Merkezi Nevyorkta olan Ame- rikan Kortis Şirketi Anadoluda hava nakliyatı tesisi için hükü- metimize müracaat etmiştir. Şir- ket namına Türkiyeye gönderilen hava nakliyat mütehassısı Major Vilyam Robertson ve arazi müte- hassısı mühendis Major F. Hols tetkikatta bulunmak #zere Eski- şehire gitmişlerdir. Muharririmiz bu mütehassıslarla konuşmuştur. Major Vilyam Robertson diyor kiz — “Ben, Amerikanın büyük nakliyan şirketi Kortisin — reis muaviniyim., — Ankaradan — geli- yorum. Maksadımız Türkiyede mükemmel — bir havat nakliyat şebekesi vücuda getirmektir. Bu husuta bir rapor hazırlamaktayız. Ankara — ile İstanbul arasında Acrodrom olmıya müsait sahalar pek çoktor. Bilhassa Bilecik, iz- nik, Yalova, İstanbul. bu me- yandadır.,, Üü (Devamı 11 inci sayfada ) Arazi mütehassısı M. Vilgam Robertson Ankara, 28 (Hususi) — Adliye Vekâletinde toplanan Memurin İntihap Encümeni mesaisini bitir- miştir, Hazırlanan — tebeddülât listesi yüksek tasdika arzedik- mek Üzeredir, Verilen malümata göre, İstanbul da dahil olduğu halde yüzden fazla hâkim, müd- delumumi ve muavinler - arasında ve tahvil suretile tebed- dülât yapılmıştır. * —.. İzmirde İhtikâr Yapılıyor Mu? İsmir, 28 (Hususi) — Ticaret Mudnrıuğıı havayici — zaruriye piyasasını şu suretle tespit etmiş ve İstanbul Ticaret Müdürlüğüne bildirmiştir: Riyo kahvesi 113, Leva kahvesi 118, Cenova pirinci 34, Çin çayı 210, Seylân çayı 240, Cava çayı 305 kuruş. İstanbul Piyasasında kahvenin 155 kuruş olduğu — Ticaret — Müdürlüğüne bildirilmiştir. ADNAN Kdare işleri telefonu: — İstanbul — v Hüt 4 ĞÜŞ z DA M llt — ” İzmir Rıhtım Şirketi Rezaleti Emin Beyin Ernest Müstaar İsmi İle Oynadığı Karanlık Rol İzmir (Hususi) — Rıhtım Şir- keti — sulüistimalinin aldığı son şekil, bu hâdisenin mahiyetini büsbütün değiştirdi. Benliğini ve hazinenin yüz binlerce liraya baliğ olan yüksek menfaatini, pek hasis bir ücret mukabilinde satan eski Naha Vekâleti Komi- seri Emin Bey, bu rezalet per- desinde en mühim rolü oyna- mıştır. Bir habere göre Rıhtım tram- vayları 923 - 924 seneleri içer- sinde büyük bir kâr temin ettiği halde (30 ) bin lira zarar ettiği şeklinde — defterlere — geçmiştir. Bu (30) bin lira zararın bir kısmı hükümet hesabına geçmesi icap ederken tamamiı hükümet hesabına geçirilmiştir. ( Ernest ) maskesi altında iş gören Emin Bey Nafıa Vekâleti namına 923 - 924 senesi hesabını tasdik için beş bin lira almıştır. Banka müdürlerinden müte- şekkil heyet Rıhtım Şirketi he- saplarını tetkik ederken: — Ernest Ef.nin ev kirası.. — Ernest Ef, nin .... seya- hati masrafh.. İzmir tramvaylardan da Emin Bey hazineye hayli zarar gyüklemiş Gibi binlerce Tiraya baliğ olan çok garip yekünlara tesadüf etmişlerdir. Şirketin Muhasibi M. Pöre, (Ernest ) isminin Emin Beye ait olduğunu itiraf etmiştir. ( Emin - Ernest) isimleri (E) ile başladığı (Devamı 10 uncu sayfada) Mısırda İşsizler İçin Pul Çıkarıldı Kahire, (Husust)— Misır Hükümeti işsizlere iş temini için yeni bir usul tatbik etmiye karar vermiştir. Bu usul fan> pulları ihdas etmek suretile para ibarettir. Hükümet şimdiden on santimlik pullb bastırmıştır. Bu pulların ianesile daha şimdiden * yüz yirmi beş bin lira toplanmıştır. daha para toplandıktan sonra bir Fabrika yap- lacak, işsizler orada çalıştırılacaktır. Her Mısırlı toplamak Bir miktar kendi bütçesine göre bu pullardan satınalarak yardıma iştirak edecektir. wü' ıml ; | ll ( — Bu şeker muhtekirine ne oluyor? Amma da terliyor — Eriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: