28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu Sayfa Haftada Birkaç Defa Ve Arasıra Neşrolunur. Bu Sayfada Dünya Matbuatında Çıkan Meraklı Hikâye, Yazı Ve Makaleleri Bulacaksınız. Avrupa Matbuatında ÖRDÜKLERİMİZ Dünyaâm Dört Köşesindeki Garip Vak'alar Zenginlikten Bikan Milyo- ner - Üç Şahsiyetli Adam- Baba Evlât Ayni Mektepte Amerikanın buğday — kıralla- rından Herbrand Kolter isminde bugünkü lüks ve geçen — hayatını köye çekilmiye bir milyoner, konfor içinde bırakarak — bir karar vermiştir. Bu milyoner diyor ki: *“ Zengin ve nafiz bir adam olarak yaşamaktan bıktım. Kendi hayatıma sship değilim. Hergün etrafımı birçok dilenci- ler, iane istiyenler çeviriyor. Bir- çokları kârlı sandıkları işlerine sermaye — koymaklığımı — istiyor. Bir kısmı bir mektep açmamı, bir hastane tesis ketmemi tavsiye ediyor. “ Senelerdenberi herkes elim- deki parayı almak için bin bir Üç Vak'anı tuzak düşünüyor. Her vasıtaya müracaat ediyorlar, * Şimdi istediklerini alabilirler. Bütün paramı onlara bırakıyorum ve bir köye çekiliyorum. Kendimi bulduğum, kendime sahip olduğum | gün dünyamu en bahtiyar adamı elacağım. » * Üç Şahsiyeti Olan Adam Şimdiye kadar iki şahsiyeti olan adamlar çok görülmüştür. Bunlar gündüz sakin ve muntazam bir hayat yaşarlar, geceleri kendile- rini kaybeder. Başka bir şahsi- yete bürünür ve meselâ hırsız olurlar. ' " Fakat şimdiye kadar üç şah- siyetli adama tesadüf edilmemiş- ti. Fakat bir doktorun iddiasına göre üç şahsiyetli insanlar, iki şahsiyetli kimselere nazaran daha çoktur. Bunlar evvelâ — isterik olur, aşk maceralarında ebedi bir şahsiyet gösterirler. Birkaç kadın alan erkeklerin çoğu bu sınıfa dahildir. Bu üç şahsiyet sahibi insanla- mm en iyi nümünesi olarak Chbharles Peace isminde biri gös- terilmektedir. Bu adam bir köy- | Küdür. Evinde ve köyünde sakin, terbiyeli, namuslu, işinde gücün- | de bir adam tanmır, hatta hür- met edilir. Bu, onun bir tarafıdır, Fakat bu adam ayni zamaunda iyi bir tüccar, iyi bir musikişi- nas, kuvvetli bir san'atkârdı. Bu da ikinci şahsiyetini teşkil edi- yordu. Üçüncü — şahsiyeti de kan düşmanı — olmasile tezahür — edi- yordu. Bu adam, kılını kıpırdat- maksızım herhangi bir kimseyi öldürebilir. Yalnız üç şahsiyetli adamla- rın bir şahsiyeti hırsız veya cani olarak aramak doğru değildir. G Sön Günlerin Üç Mühim ; Simasi Miss. Jat Bu fç kadın geçen bir ay içinde Amerika ve Avrupa matbuatını işgal eden üç şayanı dikkat simadır. Bunlardan birincisi Miss Jud Amerikada ( Kadile kaplan ) i- mini almıştır. Bu genç kadın iki kız arkadaşını öldürmüş. Vücut- larının bazı kısımlarını bir. ba- vula koyarak yola çıkmış ve trende bavulu muayene edilirken Vaktile İngilterede dedikodu yapan kadınların ağızlarına böyle bir gem geçirirler, Üyle tecziye ederlermiş H0 XZ eee eraaam Bir işsiz, gidecek yer bulamagınca, havanın soğuk olmasına rağmen parkta sıra üzerinde dinlenirken uyuya kalmıştır Şimdi bu yardım günden güne azalıyor, bazı yerlerde de kaklarda parklarda, s0 Mrs, Kol cesetler meydana çıkmıştır. Mahkeme tahkikat neticesin- de Misis Judun aylarca bu iki | arkadaşile birlikte gizli yerlerde içki içerek eğlendiği ve nihayet kıskançlık saikasile ikisini de öl- dürdüğünü tespit etmiştir . Ortadaki Mrs Kol meşhur bir kaçakçıdır “bebek yüzlü deli gö- bek, unvanmı kazanmıştır. Gayet | masum bir hali vardır. Fakat Ve Dedikoducuları Nasıl Eskiden dilini, hırsızın elini keserlermiş. O zamanlarda İngilizler de gayet garip cezalar tatbik eder- lermiş, yakaladılar bir Birisini — sarhoş | mıydı? Derhal adamcağızı n Üç Kahramanı e | Çocuğunu j Bi Öldüren Kadınlar Miss. Allen son zamanda küçük çocukları öldürdüğü anlaşılmış ve idama mahküm edilmiştir . Soldaki kadın Miss. Allen bir aile faciasının kurbanıdır. Nişan- hsı ile serbest hayatı yaşadığı için erkek kardeşi tarafından ni- şanlısı öldürülmüş ve mahkemeya düştüğü zaman, cinayetin faili olarak kardeşile babasının mah- kümiyetini istemiştir. Fateberu ya ulülebsar! Cezalandırırlarmış? — İslâmlar - yalancının | fıçı içine koyar, ellerini de iki | | tarafından açılan iki delikten çıkarır, sonra öylece sokağa b rakırlarmış. Zavallı adam Ööylece gezer | rezil olurmuş. Kadınlar 0 vakit bugünkü kadar serbest değillermiş. Ka- dın bir ceza işledi miydi. Ceza olsun diye çenesini bağlar, söz söylemesine imkân — bırakmaz- larmış. Buradaki — resimde — görülen bu gem, demirden yapılmış bir alettir. Kadınin çenesini oynatmasına, konuşmasına imkân bırakılma- maktadır, © vakit kullanılan buna bem- - zer daha birçok aletler vardır ki, bunları son zamanda bir müzede teşhire başlamışlardır. Vaktile İngilterede sarhoşları ceza- landırmak için onları böyle bir fıçıya kayar, bir hafta öyle yaşatırlarmış Avfupada İşsizl_er Amerikada ARaE kadınlar kocalarının iş balabilmesi için 24 saat kalkmaksızın kilisede dua ediyorlar Bütün dünya büyük bir işsizlik buhranı içinde kıvranıyor, Her mnnlek= milyonlarca işsiz var. İşsizlerin miktarı Amdrikada- 10 milyon, Almanyada 6 milyon, İngilterede 6 milyon, İtalyada bir buçuk milyon, Fransada yarım milyon kişiyi buluyor. Şimdiye kadar bazı devletler işsizlere yardım ediyordu. hiçbir şey verilmiyor. İşsizler ekseriyetle gecelerini geçiriyorlar. Yukarıdaki iki resim işsizlerin feci hayatını gösteren iki lâvhadır. J Arkadaşını Dünyanın rt Köşesindeki Yeni Hakikatler Fennin Yeni Buluşları - Lâvlardan Altın Çıkaran Adamın Sözleri Fen, çocuklar etrafında birçok yeni hakikatler keşfetmiştir. Bum- lardan bazıları şunlardır: Kız çocuklar erkek çocuklarr dan daha evvel konuşmıya baş- lar. Büyük adamlar hiçbir zaman üç yaşındaki Ççocuklar kadar süratle kızmazlar. Çocuk ilk defa yemeği gö- rönce güler. Çocuklar en ziyade 5-6 yaş- larında sinirli ve titiz olurlar, fa- kir çocukları, zengin çocuklanım dan daha terbiyelidir. Çocuk — annesindenevvel, ane nesinin üzerinde bulunan bilezik, gerdanlık, küpe gibi parlak ve göz çeken şeylerini görür. Hak buki annem 2 aylık çocuğuna bakarken onun kendisini tamdım ğını zanneder, Çocuk korkutulmadıkça korle- , * Lavlardan Altın Yapıyorlar İngilterede Alman tebaasından Gladitz isminde biri volkan lâwe larından altın çıkarmanın yolunu bulduğunu — iddia — etmektedin Bu maksatla İngilterede gizli bir fabrika yapmış. Ascension adar sından mühim — miktarda lâe getirterek orada senelerdenberi tecrübe yapmış. Ve şimdiye kadar birçok insanların elde etmek istedikleri neticeyi temin etmiye muvaffak olmuştur, yanil lâvlardan altın çıkarmıştır. Bu adam gazetelere şu beyar natta bulunmuştur: “Ben keşfimde o derece ilert gitmişimdir ki, şüphe edenlerin önünde bu tecrübemi — tekrar edebilirim. Bugün lâvlarda altın bulunduğu, bir ton lâvdan iki giram altın çıktığı artık inkâr edilemiyecek bir hakikattir. Be. nim lâvdan altın çıkarmak - için takip ettiğim usul yepyenidim, Masraf azdır, çıkan altının beşte birine muadildir. “Ben bu neticeyi ::d“uı. “B—ı çalıştıktan sonra , elde iş uğrunda bir milyon liraya yakim para sarfettim. Bugün (büyükçe bir fabrika sahibiyim. Bugün ax miktarda — sermayeye — ihtiyacım vardır. Faorikam işlemiye başlar dıktan sonra okadar bol mik»e tarda altın istihsali mümkün olacaktir ki, altının kıymeti kene diliğinden düşecektir. Bu suretle, dünya, altın etrafında çevrilen dalaverelerden kurtulacaktır.,, Alman kâşifi lâvlarda plâtin de bulunduğunu söylemiş ve bur — ien içia da çalışmakta olduğumu ilâve etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: