28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

28 Şabet rSiyaset Âlemi I Amerika Fransaya Hasım Oldu —. Filadelfiya, 27 — Versay mu- ahedesine karşı kat? muhalefe- tile tanman Amerika Âyan Mec- lisi bariciye encümeni reisi M. Borab, bir gazetenin sorduğu suale cevap olarak demiştir ki: “Bu muahede, sulhen veya cebren, fakat behemehal yeniden yapılmalıdır. ,, M. Boraha nazaran Fransanın bu muahede hakkındaki vaziye- tini değiştirebilmek iktısatdi şart- Jarda toplanmaktadır..,, Fransa Âyanile Meb'usan ! Karşı Karşıya Paris, 27 — Meb'usan Meelisi tarafından kabul edilerek inti- habatta ikinci defa reye müracaat usulünü kaldıran kanun lâyihası Meclisi Âyan tarafından sıfıra karşı (193) rey ile reddedilmiştir. * Son Posta: Şimdi bu kanun tekrar meclise gidecek, tadil edi- lecek veya edilmiyecek, sonra Ayana verilecektir. Âyan meclisi bu defa da reddederse lâyiha mahküm edilmiş demktir. Filipin Adalarının İstiklâli Vaşington, 27 — Filipin ada- larmnın istiklâlini tetkike memur komisyon bu adalara ancak on dokuz sene sonra istiklâl verile- bileceğini beyan etmiştir. İngilterede Dahili İstikraz Loadra, 27 — İngilterede dahilt istikraz için yapılan te- şebbüs, —bir hafta — zarfında (61,555,000 ) Hiralık kayit yapık ması gibi bir netice doğurmuştur, Müthiş Bir Keşif Londra 27 — Deyli Herald Amerikalı — mühendis Leli Barov ile telefonla bir. mü- lâkat yapmıştır.. Bu mühbendis, 1600 kilometreden tonlarca bom- bayi Herç mevceleri vasıtasile sevk ve idare edebilecek olan yeni ihtiraım muvaffakıyetle neti- celendiğini ve Amerikanın âyan azamı buzurile tecrübelerinin ya- pıldığını bildirmiştir. » Şilide Yeni Bir Kıyam Şili 27 — Talebe tarafından birtakım — kargaşalıklar — çıkarık EDEBİ TEFRİKAMIZ : 46 — Amerika Versay MuahedesineDüşma Fransız Ayanı Da Meb'usana Hasım Bu resim, Bey vardır. zakârlarının Galebesi muvaffakıyet — kazanmıştır. Mağlübun kazandığı rey 7129, gklibin aldığı rey 16000 dir. Alman Reisicümhurluğu Berlin 27 — Rayhştağ Meclisi 13 mart ve 10 nisan tarihlerini Reisicümhur intihabı günü olarak resmen kabul etmiştir. 10 nisan, neticenin, 13 mart ta alınamaması ihtimaline göre tesbit edilmiştir. İki Askeri Tayyarenin Müsademesi Malta 27 — İngilterenin Ku- racus tayyare gemisine mensup iki deniz tayyaresi Malta açıkla- rında uçarlarken müsademe et miş, denize düşmüşlerdir. Her ikisinin de mülâzim olan pilotları ölmüşlerdir. - —— mıştır. Polis işe müdahale etmiş, birçok talebe yaralanmıştır. Hü- kümet istifa etmiştir. AÇLIEK Yangın —merkezine gelince yeni bir ilhamla tekrar durdum. Gelip geçenlere hayret veren bir kahkaha ile parmaklarımı çıtlattın ve dedim ki: Şimdi protestan papazı Levisona gitme- lisin! Evet, gideceksin. Bir kere tecrübe için. Ne zararı var? Hem de hava güzel, * Pascha ,, kütüphanesine gir- dim, salnamede rahip Levisonun adresini buldum ve oraya gittim. Kendi kendime, bu defa iş ciddi, dedim ! Budalalık etme! Vicdanın mı, İ.edlıı? Çoçukluğu — bırak; — bir vicdan sahibi olamıyacak kadar Mücllifi: Knut Hamsun Mütercimi: P, $. fakirsin. Karnın aç değil mi? Mühim bir iş için geliyorsun. Evvelâ en müstaceli. Fakat başı- nı yana eğmelisin ve sözlerine bir ton, bir mağme vermelisin İstemiyor musun ? Öyle ise seni terkediyorum, aklında olsun, bir adım daha atamazsın. Âlâ:; Çok endişe verici bir haldesin, karan- lıkların kudretine zebunsun, ge- celeyin, koskocaman sessiz. ca- navarlarla müthiş bir mücadele yapıyorsun, dehşet ! Açsın, şara- ba ve süte susadın, fakat bunlara malik değilsin. İşte bak ne hale geldin, Metelik — yok, — fakat Tahdidi Teslihat Konferansının temsilt manzarasıdır. Yukarda Hitler ve muavini ile Alman Başvekili zeplinden konferans azaları üzerine çiçekler atıyorlar. Önde, at üzerinde konferans Reisi Hinderson görünüyor. Arkada da, yere düşmüş olan harbi sürük- Hyorlar. Arka sırada Venizelosun yanında Tevfik Rüştü İngiliz Muhafa- | Faşizm KG G L G SA v Düşmanlarının /|Mahkümiyeti Roma 27 — Faşizm aleyh- tarlığından dolayı husust — mal- keme dört ameleyi dört sene nefiy cezasına mahküm etmiştir. Liyornolu 3 komünist ile komü- nist fırkasma mensup olmakla maznun beş amelenin de muha- kemesi icra edilmiş, muhtelif ce- zalara mahküm olmuşlardır. (Birmanya Kıyamının Elebaşıları Rangoon, 27 — Kıyama işti- rak etmiş olmakla maznun beş Birmanyalı idama, 15 Birmanyalı da müebbet nefye mahküm obk- muşlardır. Hindistandan Mütemadiyen Altın Çıkıyor - Bombay, HJ“TW. purile Hindist: olt ihraç edilinlştir. Conup Adalarında Fırtına Numea 27 — Şiddetli bir sik- lon fırtınası neticesi yeni Kale- dony havalisinde ebemmiyetli ha- sar yapmıştır. ——— Hindistanda 70 Kişi Boğuldu Kalküöta 27 — 100 amele nakleden motörlü bir kano Huyli nehrinde devrilmiş, 30 kişi kur- tarılmıştır. — Çıktı, cevabını verdi. Çıktı! Çıktı! Ba benim biltün plânımı altüst ediyordu, söyle- NT rcdi |Bir Facia İKi L O l LA A A öe lit ( ı ) v | Londra 27 — Gece yarısim dan sonra telefonla haberdar edilen polis Haygat mahallesine koşmuş ve orada müthiş bir sah- ne ile karşılaşmıştır. Burada bir Fransız ailesi oturmaktadır. ailenin 11 ve 10 yaşındaki iki kız çocuğu tabanca ile öldürü. ölmüştür. Çoçukların babası da elinde tabanca olduğu halde ağır yaralı bulunmuştur. Çocukların annesi gece tiyat. rodan döndüğü zaman bu faciayı görmüş ve polisi haberdar et- | gidecekleri KS ikliğğ I Gönül İşleri ' Evlenmeğe n Bu Yoldan . ye Gidilmez Eğer genç kızlar izdivaca çi kan en kestirme yolu bilselerdi ne aşklarında | sukutu — hayak uğrıyacaklardı, ne de erkekler onları izdi vadile aldatmıya muvaffak ;l.âıilzceklerdi. Fakat bu yolu keşfetmek okadar kolay olmadığı için, birçok kızlar aa ve falâketli tecrübeler geçirmiye mecbur kalıyor, çok defa yolu bulmadan bataklıklarda kaybok luyorlar. Ankaradan bir genç kiz ime zasile aldığım şu mektubu okue yunuz : * Bir genç benimle tanışmak istedi. Ben de kendisine ilk söz olarak, benimle evlenecekseniz tanışabiliriz, aksi takdirde olmar, cevabını. verdim. O ise, biribirimizi bir müddet tanımak- lığımız lâzımgeldiğini, bunun için görüşüp tanışmamız icap ettiğini iddia ediyor. Ben aldanmaktan korkuyorum. Onun bu teklifini! kabul edeyim mi?, Bu toyca sual, genç kızların bilmemelerinin ne gözel ifadesidir. Yavrum, hiç bir erkeğe böyle bir teklif ya« pılır mı ? Bu genç senin teklifini kabul etse ne olacak? Hemen nikâh kıyacak değilsiniz ya. Yine bir müddet seni aldatıp duracak, ondan sonra beğenmezse bir b- rakacak değil mi ? Onun teklifi de ham. Namıs- la bir kız, nişanlanmadıkça bir erkekle husus! surette tanışamaz. Binaenaleyh ona vo- receğiniz cevap şudur: Eğer ere keği beğeniyorsan nişanlanmayı teklif edersin, Nişanlanmak, te- nışmak için en meşra yoldur, Genç buna muvafakat etmezse Göteki izdivaç teklifini kabul edere siniz. Sanadet, evvelden tahmim edilemez. En mesut çiftler bile bir müddet sonra yorulup bet- baht olabiliyorlar, Ayvalıkta M.*Z Beye: miştir. Vak'anın mahiyeti tahkik Kadınların hastalıklarını mü- ediliyor. tehassıs doktoruna göstermedike Hanımı e | çe hüküm vermeyiniz. Vakit Güneş - 1350 ip V. e 12 S7 | Akşam €& 29112. 97 | Yatası İkindi | 9. 35|15. 83 n . Öğle l Şevval di mile bozuyordu. Bu uzun yürü- yüşümün ne faydası vardı? Çok ilerlemiştim. Z Hizmdtçi sordu: — Husus! bir şey için mi ? Cevap verdim : — Değil, — kat'iyyen — değil Hava güzeldi, kendisini selâmla- geldim. " örede, klamelği 'a ben; barpı karşıya kuruyorduk. Kasten göğ- sümü şişirdim ve ceketimi ilik- liyen toplu iğneye dikkatini çekmek istedim ; gözlerimle, niçin geldiğimi anlaması için yalvardımı faket zavallı hiçbir şey anlamadı. — Evet, lâtif bir hava. Ha- mım da evde yok mu? — “Evde, fakat romatirması var, bir kanapenin üstünde k- mıldamadan yatıyor. Kendisine bildirilecek birşey mi var? Hayır, asla. Arada bir bes İstanbula getirip en salâhiyettar doktoruna gösteriniz. Belki ka- dında bir kusur , belki kabahat sizdedir. anla- madan bir kadını itham ak tında sonra — da boşamıya — kalkmak — günahtır. Anlıyorum: siz boşanmakta isto. miyorsunuz. Fakat üstüne kadın almak Buna evvelâ kanun müsait değildir, saniyen de etmemelidir, bal bana ne karanlık görünmiye başlamıştı. Ağlamıyordum, çok encenin bu son haddinde, orada hiçbir şey yap- madan, aç ve haraketsiz, kala kalmıştım. Hele göğsüm ateşler içinde idi, orada dayanılmaz bir yanıklık — hissediyordum. — Artık yongaları çiğnemek te hiçbir şey« yaramazdı; çenem bu nafile işten yol ve dinlenmiye muhe — ( Aslanaı ver | YA OA GKLNÜ NÜ NC KA KG FÇC GAŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: