28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vT Y SON POSTA Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara _ıjtık__Hanımlarımz İçin Modayı -Takip Müşkülâtı Kalmıyacaktır. İpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti “IPEKİŞ ,, kurulurken şu mühim noklayı —esaslı — surette nuzarı dikkate aldı: Dünya moda cereyanlarını günü gününe takip etmek... İDEKİZ Bu maksatla yüksek mütehassıs- BB ların idaro ettiği hasusi bir büro ğ tesis etmiştir. Bu büronun bütün B meşgalesi, dünya moda cereyan- g larını adım adım takip ve PA- |8 RİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmeklir. İPEKİŞ Moda Bürosu Dünyanın en büyük ipek fab- Pikaları ve Parisin en büyük moda müesseseleri ile çok yakından temas hâsıl etmiştir. Yüzlerce Tecrübeden Sonra... İPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hatta onlardan daha iyi cins kumaş yapmıya muvaffak olmuştur. Göreceksiniz! . Sıhhatinizi muhafaza ediniz F evrozın . . Asipin - Kenan | ©7 ”Tmraxm E K Nakris Fevrozin - omprimeleri Romatizmayı Necdet G"Pı ıoğ“k llgmhğımn baş— Sinirden gelen D Tedavi edı diş ağrılarının en birinci Baş ve diş Mi de:i v ilâcıdır. Ağrılarım — Ükatiyyen bozmaz Her yerde FevrozinNecdet arayınız. KEFALİİN BAŞ, DİŞ ve NEYRALIİ AĞRILARINA KANŞIŞ Ziraat Vekâletinden: 15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülve- Pizatör şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müd- detle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi almak üzere şimdiden Ankara'da Ziraat Vekâleti mubayaat komisyonuna ve İstenb!'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14-3-932 pazartesi günine kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 7,5 nisbetinde teminatlarını mezkür komisyona — göndermeleri ilân olunur. HASAN KUVVET ŞURUB ruştan başlar. Kuştüyü kumaşların her rengi vardır. Ucuz satılır. Tek 2.3027 —_İstanbul C Müddeiumumiliğnden; Ankara hapishanesi hatanesi için 52 kalem muhtelif eşya pazarlık suretile mubayaa edileceğinden listesini görmek ve teklif mektubu Şubat 28 e PARAMIZIN Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği- nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. EMLÂK VE EYTAM BANKASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN: Sinema Ve Tiyatro, Gazino, Tarla Ve Mera Esas Mevkiü ve Nev'i Teminat 82 Kadıköy Kuşdili sinema ve tiyatrosu. 40 144-4 Çırpıcıda 17 dönüm tarla. 5 169 Şişli - Büyükdere caddesi Hacı Osman Bayırı Gazino. 10 252 Beykoz Tokat çiftliği dahilinde mera. 5 252-11 — Beykoz Tokat çifliği dahilinde Ortaçeşme kır kahveciliği. 5 252-13 — Beykoz Tokat çifliği dahilinde kır kahveciliği. 5 252-14 — Beykoz Tokat çifliği dahilinde mera. 5 252-15 — Beykoz Tokat çifliği dahilinde 8 dönüm bahçe. 5 Balâda muharrer emlâk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 5- 3- 1932 cu- martesi saat on altıda şubemize müracaatleri, Areeimünm Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmİş olan ecnebi şirketlerinden (Filip Ho'sman - Philipp Holzmann aktien Gesellsehaft) şirketi bu kerre müracaatle Türkiyedeki faaliyetine nihayet vereceğini bil- dirmiş olmakla mezkür şirketle alâkası bulunanların şirkete ve icabında İstanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. ÇİKOLATASI en iyi neviden olup leziz ve nefistir. Bu itibarla 1932 Avrupa güzellik kraliçelerinin mükemmel ve kıymetli birer adet fotoğraflarını her bir paket içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim eder. 100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık Istanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda Kuştüyü Fabrikası yüzile şilte 12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık $ liraya, kuştüyünün kilosu 100 ku- SON POSTA İYevmi, Siyasi, Havadir ve Halx gazetesi BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12.ci Tertip 2.ci Keşide: II Mart 1932 dedir. Büyük ikramiye 35,000 LİRADIR. Ayrıca birde 20.000 Liralık mükâfat * 'Tokat — Sülh — Mahkemesinden: Taokatta tüccardan Şamil zade Rıza Bey tarafından3 müddclaleyh Malat- yada 19uncu kısım şimendifer hat- tında Rizeli ekmekçi Harun aleyhine ikame eylediği alacak davası muha« kemesinde müddeinin basenet mate lâbu olan yirmi sekiz lira on kurus şun müddeialeyh Harundan tahsiline kabili temyiz olmak üÜüzere Tokat Sulh Hukuk Mahkemesince müddei- aleyhin giyabında 17 - 1 - 932 tarl- hinde karar verilmekle tarihi ilân- dan itibaren biray sonra kesbi kati- yet etmiş nazarile bakılacağı ilân olunur. İAK KİSARNA Böbrek, kum, ve barsak hastalıklarının - tabii ilâcıdır. vermek üzere İstanbul Adliye Levazım İdaresine müracaat edilmesi. Büyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. ] | İdare : Telefon İstanbul - 20203 Posta kutusu: İstanbul - 741 Telgrafı İstanbul SONPOSTA ABONE FİATİ Istanbuli Eski Zapti: Çatalçeşme nkı;îg. n TÜRKİYE ECNEBİ müt: "3400 Ke. Kw DOKTOR v ir ai Hüseyin Naşit 1Ğ D teie d0i Hastalarını Türbe eski Hilâliahmer — binasındaki muayenehanesinde hergün öğ- leden sonra kabul etmektedir. Gelen evrak geri verilmez. İlânlardan mes'uliyet alınmaz. Cevap için mektuplara 6 kuruşluk pul ilâvesi lâzımdır. Adres değiştirilmesi (20) kuruştur, karşısında Telefon İst. 2262? Kulak, Baoğaz, Burun Mütehaasısı Dr. Ekrem Behçe Beyoğlu, Mektep sokak 1 BN ;;İdııı 2196 Son Posta Matbaası Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp Neşriyat Müdürü: — Selim Ragıp —

Bu sayıdan diğer sayfalar: