28 Şubat 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

28 Şubat 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Halkın Sesi Yangınlar Ve İtfaiye Teşkilatı Kınaltada da 4060 çıkan — yan- gin, İstanbul itfaiyesinin daha fazla tekâmüle ihtiyacı oldu- ğunu göstermektedir. Bu hu- susta görüştüğümüz kimsele- rin mütalealarını siz de din- leyiniz. Hikmet B. (Galatasaray Lüleefhendek 37) — İtfaiyemizde eskisine na- zaran büyük bir terakki vardır. Yerinde saymak bile bugün için geriye gitmek değildir. Yangın ani bir felâkettir. İşte Kınalında da ( 11 ) parça daba emlâk — kül oldu. İtfaiye- miz ancak bir, bir buçuk saatte yetişebildi. Heybeli ve Büyük- adah arazözlar istimpotlarda islim yok diye yetişemediler, İstinye deniz itfaiyesi de ancak ( m) dakika sonra yetişebildi. İtfaiye- miz her an İstanbulun en lıücm ve uzak köşelerinde bir yangın çıkıyormuş |ıbı hazırlanmalıdır. ıııu.ı.nı;—v—ı-»ınon —Zaman ve vukuat itfaiyemizin tam ve kâmil bir halde olma- dığını gösteriyor. Geçen sene Agopyııılnnmdılıiiıdı oldu, kadar yetişebiliyordu. Kınalıadaya da vaktinde itfaiye yetiştirilemedi. Belediye — bütçesinde — tahsisat “ wardır. Bu paralarla yüksek mer- divenler seri nakil vasıtaları te- min edilmelidir. Şerafettin Bey (sıır.d) 'aiyemizin çalışkanlığını inkâr etmek doğru değildir. Fa- kat vesait olmayınca yalnız ça- bşmak para etmez. Yapılan iş- tatistikler İstanbulun baştan başa (8) defa yandığım ve yeniden yapıldığını ğösteriyor. Kınalıada yangınında Seyrise- fain istimpotları — islim tutacak diye milyonluk emlâk yanup kül oldu. Bu günkü kazançla bunları yerine koymak imküânsızdır. İlfa- iyemiz bu hâdiselerden dersalarak noksanlarını serian ikmal etmelidir. Balıkçılar Bulundu balık fırtma yüzünden dalgalar arasma karı- şarak uzaklara sürüklenen balık- çı kayığı — ve - içindekiler iki gece — Hayırsızadada — kalmışlar, dün akşam hava düzelince tekrar Sıııntyıyn doıımilılerdı.r 1: Son Posta muhabiri — Bey.... Gel ıenı Çanukkalede Bayramı- çe götüreyim. “Orada vahşi bir. çoban Ihtikâr Devam Ediyor 'Ortada Hiç Sebep Yokken Limon Fiatleri Yuzde Yuz Fırladı Vilâyetteki — ihtikâr — tahkik kemisyonu dünden itibaren, kah- ve meselesini tetkik etmiye baş- lamıştır. Komisyon, bir. kısım şeker tacirleri hakkındaki kara- rını bugün verecektir. Benzin ve gaz: Bu iki mad- denin fiatleri tahditten evvelki vaziyete nazaran iki kuruş yük- selmiştir. Ticaret Müdürlüğü tah- kikatmı derinleştirmiştir. Piyasa- daki şayialara nazaran piyasada iş gören kumpanyalar bir tröst yapmışlar ve memleketimizi hu- susi satış mıntakalarına ayırmış- lardır. Bu suretle bu kumpanya- lar Hatlerin di'ışıııuinı mâni ol- Tarıhı Bir Eser - Atılnlıpaşa Camii Yıkıl- mak Üzeredir Tarihi ve mimari bir kıymeti olan Kargümrükteki Ah'kılıpışı €amiinin kubbesinin kurşunları tamamen döküldüğü için cemaat çamurlar içinde namaz kılmak mecburiyetinde kalmışlardır. Ba- kımsızlık yuıundeıı kubl—.elerde ıdııııı.!ır Vılıfm kiymetli bır âbidesi olan bu eserin ufak bir tamirle dyıkılıııadıı kurtarılması müömkündür. Tamirat için Evkaf Müdüriyetine tMmüracaat edilmiştir. Muallimler Ve Programlar Mnnf Müdür Muavini Hıfzır- an Raşit Bey ayni zamanda ilk tedrisat teftiş heyeti riyaseti vazifesini görecek, mekteplerin program ve tedris meselelerile olacağı gibi, muallimler m verilen — raporları da tetkik edecektir. Gramar Konferansı Maarif Ülk Tedrisat Müfettişi Fovıi Bey tarafından yakında Türkçe gramerin tedris usulü hakkındı mualimlere bir konfe- rans verilecektir. Üç Aylıklar Dul, Yetim ve Mütekaitlerin üÜç aylık maaşları bir marttan itibaren mutat — olan gişelerde nrilceekur Hasan kıl içiade... 2: Son Posta muhabiri — Bak... İş- ! te saç sakal biribirine karışmış, hertarafı Adela bir - vahşi hayvan ? mıkhdırlır Limon: Piyasada tahdit kara- rından sonra. fiatleri yükselen maddeler arasında.limon da var- dır. Tetkikatımıza nazaran fazla sermayeli üç hıristiyan limon ta- ciri bugün piyasaya hâkim bir vaziyette bulunmaktadırlar. İtal- yan limonları İstanbul piyasasına sandık hesabile (200) ile (300) kuruş arasında geldiği hâlde bu- gün bir sandık limon (550) ile (750) kuruş arasında satılnakta- dır. Bir kısım tacirler, limon ta- cirlerinin bugün yüzde yüz kâr ettiğini söylemektedirler. Pirinç: Yine tahditten sonra Çalışmıyan Şirketlerin Tasfiyesi İstanbul Ticaret Müdüriyeti, çalışmadıkları — için — Karadeniz Nakliyat ve Ticaret, Boğaziçi - Beykoz Parkı şirketlerile Türki- ye - İran, Asya ve İstanbul Ban- kalarını, Büyükada Sulh Bira Fabrikalarım mahkemeye — ver- miştir. Müdüriyet bunların tasfi- yesini istemektedir. Ayrıca şeh- rimizdeki İktısat Şirketi alacak- hlarile uyuşmak üÖzere konkordato talep etmiştir. Söylendiğine göre şirkette haikın (200) bin İira mevduatı vırdır. Hayvan ( Çalanlar Hırsızlardan Birisi Daha Meydana Çıkarıldı Geçenlerde Rami, Bakırköy ve — Merkezefendi — taraflarında yüzlerce koyun ve diğer hayvan- ları çalanlardan birkısmı yaka- lanmıs, bir. kısmıda — kaçmıştı. Bunlardan Halil ismindeki maz- nun ozaman Gönene kaçmış, ya- kalanacağını anlayıncâ tekrar bu- raya gelmiştir. Halil dün evine giderken jandarmalar tarafından yakalanmıştır. Hıllîhn îwı n lan —k ardan bir. kısmı îyılın çıwkınlmıı esnasiada 8: Söon Posta müahabiri — Bu, işgal buralara kaçıp rundur. Bir daha insan yüzü görmemiş, hep ot yiyerek karaimı doyurmuş. ö Si Yü l ; ğ : pirinç Hiatleri, cinsine göre (32) ve (3ö) kuruştan (42) ve (44) kuruşa fırlamıştır. Kömür: Bu madde de on beş gündenberi yüzde altmış derece- sinde fırlamıştır. Çay Hiatleri ise, cinsine göre yüzde (30) dan yüzde (50) ye kadar tezayüt etmiştir. zaran yukarda söylediğimiz fiat artması ancak bir ihtikâr mana- sını ifade etmektedir. Bir Tevhit Maliye Vekâleti Deniz Muhasebelerini Birleştirdi Maliye Vekâleti İstanbuldaki deniz müesseseleri muhasebecili- ği ile sefain muhasebeciliğini lâğvederek ( Deniz filoları ısooo- seseleri — muhasebeciliği ) altında her iki işi de ebie- cek yeni bir muhasebecilik ihdas P. eni — mi îımî(e nakledilerek orada yerle- şecektir. — İstanbulda — kalacak bahri müesseseler muhasebe işle- rini de İstanbul — Defterdarlığı görecektir. Ba müesseselerin ma- aşları ve her türlü ihtiyaçları Ankaradan gönderilecek tediye emirlerine müsteniden — İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdüri- etinden temin edilecektir. i Lâğıv ve tevhit işi dün Def- terdarlı ngı tebliğ ed’lıııiıür Bundan başka Be; ve Eminönü kazası Mılııbdülülılıe- rinin işi pek fazla oiduğu için Maliye Vekâleti bu kazalara (35) lira maaşlı birer muhasibin ilâve edilmesine karar yermiştir. Bir Spox Kongresi Karagümrük spor idman yur- du azaları cama günü ılqıııı Yurt merkezinde umumi bir kongre halinde toplıynınk idare heyeti — seçmiştir. eni — idare heyetine tüccardan İsmail Hakkı, Muhtar, Cemal, Ali Sami, RWII ve Sami Bey'u seçilmişlerdir. sığıam ş, bir 4: Hasan Bey — bütün dünyada, her memlekette, mizin akıbetimiz budur. Ticaret Odası Kongresi İstanbul Ticaret Odazının senelik kongresi dün haşlamıştır. Köngrede bilhassa yerli kumaşlarımızın — inem- leket ihtiyacı karşısındak! - vaziyeti konuşulmuş, müzakereler çok hara- vetli olmuştur. Netice de yerli sana- yiln süratle inkişaf ettiği fikri tebel- lür etmiştir. Kongre bir hafta devam edecektir. Kar Altında Bir Facia Trabzon 27 — Dün Trabzom- dan Erzuruma giden posta kam yonu Zigana da çığ altında kah mıştır. Kamyonda bulunan dokex kişi ölmüştür. Başvekilin Seyahati Başvekil lemet Paşanınm nisan sonlarında Rusyayı ziyarete çı.lıe*ı malümdur. Başvekil Pş. seyahat e- nasında birçok şehirleri dolaşacaktır. Yeni Evliler Amerika sefin Mster Grovus kazı Mis Anita ile Mister Robertliz nikâhları perşembe günü kıyılmıştı. Dün de dini merasim yapılmış ve Gazi Hı. bir boket göndermişlterdin Yeni ovlll. bal ayı ııyıhıhıq gök- Yom İrak Sofiri Şehrimize gelen yeni İrak - sefiri Emir Zeyt Cenapları Irak ahvali ve Türkiye - Irak arasındaki destanet münasebat hakkında beyanatta bu- lunmuştur. Sefir Cenapları yakında Ankaraya gidecektir. Şehir Meclisinde * Şehir Meclisi dün toplanmış, bilhassa son yangınlar ve bu yangınlarda yananlar hakkında müzakerat cereyan etmiş, Bele- diye Fen Müdürü buü İhususta izahahat vermiştir. Florya plâjımn belediye tarafırdan satın alınması da kat'i olarak takarrür etmiştir. Tüzkçe Mecburidir Maarif Vekâleti Türkçenin bütün mekteplerde ecnebi teba- ası Içln de ınecluın olduğunu Dırllflıım Mütehassısı Darülfünun Mütebassını M. Malş burada tetkikatımı bilirmis, dün e- viçreye hareket etmiştir. Br ay son- ra dönecek ve raporunu veracektir. Benzin Ve İspirto Ziraat Vakâleti benz n ithalâtının azalması maksadile benzine yine yerli ispirto karıştırlması etrafında tetkikat yapmaktadır. ü Hâkimlik Ve Avukatlık HBâkimlik ve avukatık - hakkında Adliye Vekâletinn yeni — lâyihalar yaptığı yazılmıştı.. Adiiye Vekâleti bu hususta ki haberlerin tahminden ibaret o duğumu, yazılanların doğru ılnılıjıııı Ndlımlim- ——— öyle gülüp durma. Bu buhran böyle giderse Bana bak cümile- arkadaş

Bu sayıdan diğer sayfalar: