1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 MART 1932 7 nci sene, No n175 NUSHASI 5 KURUŞTUR Ruslar Şarki Çin demiryollarından Japon askerlerinin nakline müsaade ettiler Maamaf: Güya bir iyot Rusya- Japonya Ahmet ŞÜKRÜ Birkaç günden beri Aksayi Şark- tan gelen haberler, Rusya ile Bes ya arasındaki münasebatın. in İeşmekte olduğumu bildirmektedir. | öaponyanm geçen yazdan Ki vak ( sarkta takip ettiği siya: tevcih dik telâkki edenler, İğ; ponların “Şarki Çin şü ie sekeri - in vuku bulan taleplerini, mata bir başlangıç telâkki edecek ka dar ileri gitmektedirler, Acaba Ak- sayı Şarkta Rus - Japon münaseb & çeri anin vaziyet medir? ye cevap verebilmek için Me Aksayı Şarktaki alâkalarının ve vaziyetlerinin kısa bir tarihini Yapmak lâzımder. z 16 ıcı asırda Garbi Avrupa mil- Jetleri ve bilhassa İspanyollar ve ie sada yerleştikten son .vrupaya bağlaya- hattının inşa rinden biri oldu- 1885 te Çin ile Jnponya arasındaki muharebede Çinlilerin müşkül vazi- Yetlerinden istifade ederek, “ Rusya u Rusya, bundan sonra senenin ! üymda buzlarla kapalı olan Vis- ay >etok ile iktifa etmeyerek, Port- #lör'ü de kiraladı ve Mançuryayı defa da Japonlar ayni Mançuryayı Rusların ellerine geçmek Rus - Japon muharebesinin meti- Şinde Rusya, Portartör'le beraber irki Çin şimendiferlerinin, Portar- Mançuryada Çangçung kasaba- layan kısmını da Japonyaya tiler. Japonlar, şü iferleri m sit imtiyazlarla beraber a ın Mançuryada şal - Gvostok'tan Sibirya bududuna ka- dar İnce uzun bir Rusya ve cenupta Portartörden şimale doğru Çang Cung'n kadar da ince wzun bir Ja Ponya peyda oldu. : 1907 senesinde Rusya ile İngik tere arasında itilâfı müsellesin 80- "uncu halkası olan mukavele akte- Üildikten sonra, Aksayi Şarkta Rus- Japon menafii de telif edildi. Çünkü f HE Japon, ilterenin iki mii a zl, ünl Man İyryayı ele geçiremeyeceklerini Yınca, tamamile . Rus an ea kurtar-| © i- İmek suretile, heri TOKYO, 29 A.A. — Siyasi |, Japon sskerlerinin nak li için Şarki Çin 'demiryolların- dan istifade edilmesine M. Ka- rahan tarafmdan muvafakat © dilmiş olması ül memnuniyet izhar etmektedir. M. Karahanm bu itilâfcuyane hareketi Tokyo'da muh- nelerde tefsir edilmekte ir Bazı kimseler bu hattı ba- dir ibtilüfe sürüklenmek kor Kızıl ordu kadın silâh emdazisr? kusuna atfetmektedirler. Diğer İ bir takım kimseler de demiryo- larında Çin'lilere âit olan hisse, müstakil Marçuri devletine ait olacağından Japon nüfuzunun ister istemez demiryolarına da şamil olacağı ve bu şerait tab- tında Sovyetler'in kendi hisse- lerini terketmekten müteessir olmıyacaklarını, çünkü Japon- ya Mançuri'yi kontrol başladı ğı ve Kora'daki Yuki vefa Seis kin limanlerile iltisakı temin eylediği takdirde Sovyetler'e ait hissenin açık vereceğini be- » | yan eylemektedirler. Nihayet, Japon'ların askeri muvaffakıyetlerinin Çin gençli ğinin yatanperverliği tahrik et- aki merci veÇin dahilindeki anarşiyi arttırmak. ta olduğu söylenmektedi Bu Rus-Japon ihtilifı son vaziyeti ve baş makalemizde izah “edilen ih Ruslar da tahşidata ve hazırlığa devam ediyorlar, alelacele yeni istihkâmlar yapıyorlar fabrikasını zehirli gaz fabrikası haline getirmişler Meseranısi ZZZ aron za hüsusatı ira eden “harite mak üzere talimat vermeğe mı vafakat eder. Sovyet hükümeti, bu muvafı it A e WE ağla a ii ileri için fayda melhuz değildir. Kara Han ne şartla müsaade etti? MOSKOVA, 29 (A.A.) — Sovyet hükümeti, Japonyanm istisnai bir takım ahval ileri sür | müş olduğunu nazarı itibare &- larak ve bilhassa Mançurideki Çin memurları ile Şarki Çin de- meclisindeki Çinli azanın kumpanya idaresi |“ ne müracaat ederek mezkür de. miryollar üzerinde Japon as- kerleri nakledilmesini talep et- | 5 miş olduklarını göz önüne geti rerek, mahdut miktarda Japon | * kıtaatmın Harbinden İmenpo istasyonuna ve hattâ | zaruret| bâsıl olduğu takdirde is | katimi, Japonya hükümeti tara tasyonuna kadar nakli için de- | fnden Şarki Çin demiryolların miryolları idaresi Rus memur. | daki Rus menafiinin Japon me İlarına istisnai ve muvakkat ol- (Devamı 6 ıncı sahifede) hiç bir Vu Sihiryada Rus süvariler? i Komünist tahkikatı dün hitam buldu Yakalananların adedi6ya çıktı.Bun larıneski mahkümiyetleri de var ia, Rusyaya gitmiş gelmiştir) efem. imizde komünist propaganda. sı yapan bazı eşhasın tevkif edildi-| diler. m ; ğini dünkü nüshamızda yazmıştık. Bunlardan ekserisi evvelce komü nistlikten mahküm olmuştur. Bu hususta dün tetkikatımızı ta- mik ettik ve mühim olan şu neticeye ye Kendileri bugünlerde adliyeye verile Bu manasız işe teşebbüs edenle- | cektir. rin başı tayyare makinisti Nuri Ma- ruf EH, dir. Boşta gezmektedir. Bu nun üzerinde mühim mıkdarda ko- münist beyannameleri, - cürmümeş- hut halinde, bulunmuş ve tahkikata buradan başlanmıştır. Hotmnbul zabitsı bu hususta çok derin tahkikat yaparak Nuri Maruf lm işe derin Kl Mümin arkadatlarım | Maaş günlerini göste- da meydana çıkarmış ve kendilerini | li neşrediyoruz yakalmmsştri ren cetveli neşi iy Bunlarda: Talat (Telgraf Fabrika- sında dökmeci), Zeki (işsiz Rusya”. ya gidip relmiştir), Salih (Bursa lüklerine merbut on gişe- sanayi mektebinden mezun boşta), | den tevziine bu sabahtan ii İ Nihat (stanbul #anayiinden me-| haşlanacaktır. nden w Janacaktır.. sürme ait vesaik polisçe elde € dimeiştir Tahkilemt ikmal edilmiştir. Üç aylıklar Bugün veriliyor Eytam, eramil ve mütekaitlerin ve mayıs üç aylıklarının “ yonunun tetkiklerinden - esaslı | Gazi Hz. Reisicümhur Hz. dün Dol- mabahçe sarayındaki daire- lerinde meşgul olmuşlar ve bir tarafa çıkmamışlardır. Tasarruf nerden Yapılacak? Fırkadaki mali komis- | yon şamil | bir şekilde çalışıyor ANKARA, (Milliyet) — Fırkanın mali komisyonu çalış | masında devam ediyor. İki gün | İden beri masrai bütçesi üzerin de tetkikat yapılıyor. Her me- | sele ve her madde üzerinde du rularak karar vermek için bu | madde ve meselelerin bir mev zu olup olmayacağı müzakere ediliyor.Komisyon karar mahi | yetinde şimdiye kadar bir şey | tesbit etmiş değildir. Esasen | komisyonun vazilesi, gerek va İridat ve gerek masraf bütçele- | ende tasarruf etmek veya vari datı urttirmak noktai nazarın- dan İaydalı * telâkki edeceği İ maddeleri tesbit ile hükümete | tavsiye etmektir. Tekaüt kanı nuna, ikramiyeye ve saireye bit İ mülâhaza ile temas etmiştir. Diğer taraftan hükümet te büt İ çe üzerinde çalışmaktadır.Mev zuun ehemmiyeti iktisat ve ta-! sarruf edilecek o mikdarın çok | mühim bir yekün tutmasından | ileri geliyor. Bu açığı küçük tedbirler ve küçük tasarruflar. İda kapamak müşküldür. Onun | | için hükömetin vedırka komis- İ ve radikal tedbirler beklönmek tedir, Hâmillerle Müzakereler Tediyatın 5 sene tehiri esasına varıldı mı? “ Pariste bulunan Saracoğlu Şükrü Beyin, oradaki temasla- rına dair hükümete şifahi iza- ? hat vermek üzere bugünlerde geleceği, Şükrü Beyin hâmil- lerle müzakere neticesinde 5 sene sonra tediyatta bulunul- mak üzere bir esasa varılmak üzere bulunulduğu bir akşam gazetesi tarafından yazılmıştı. Şükrü Beyin bir Amerikan - Fransız grupu ile tütün inhisarı hakkındaki müzakerelerinin de hemen ikmal edilmiş olduğu, Saraç Oğlu Şükrü B. 66 sene müddetle inhisarı idare edecek olan bu grupun nisfmı peşin olarak hükümete 250 mil yon dolar avans vereceği, mev- cut inhisar memurlarından yaş ,aüde sevki şartile mü tebakisini grupun istihdamına razı olduğu, elyevm müzakera- tm hükümetin alacağı senelik hisse mikdarı üzerinde cereyan ettiği gene bu şekilde yazılan haberler meyanındadır. Öteden beri arasıra ortaya çıkan bu rivayetlere one dereceye ki doğru nazarile bakılabil lâkadar şehrimiz mahafil e AE . * İkikat esnasında yalnız müsten Sahip ve Başmuharriri Siirt Meb'usu MAHMUT Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü ETEM İZZET Mecliste heyecanlı münakaşalar oldu.. Teşviki sanayi kanununun tefsirine dair talep kabul edilmedi Kanun tadil edilmeli mi, edilmemeli mi? ANKARA, 29 (Telefonla) — Mil ;-— ket Meclisinin bugünkü içtimamda İ teşviki sanayi yedinci | * hir maddesinin tefsiri vekâlet tezkeresi üzerine iktisat ve bütçe encümenleri tarafnıdan tan- zim edilen mazbataların müzakeresi hararetli ve heyecanlı münakaşala- ra sebebiyet verdi. Bu münasebetle ilk sözü iktisat encümeni namına İs mail Bey (Şebin Karahisar) aldı. Ve meselenin yeni gelecek bir kanuna intizaren tehirinin doğru olmadığım ve iktisat encümeni mazbatasının bütçe encümeni mazbatasma tercih edilerek müzakeresini talep etti. Meseleyi teşrih Rüştü Bey (Bursa) — Bendeniz biliyorsunuz ki fabrikacıyım. Fakat p. bu vergi ile alâkam yoktur. Mağa- ği zamda her mal satarım, Binaenaleyh bitarafane ve bu işi bilen bir adam ufatile meseleyi teşrih etmeğe çakı- şacağım. (handeler). Hükümet tefsir istiyor. Fabrika- <ılardan bazıları vergi vermiş, bazı- ları vermemiş, versin mi, vermesin mi? menfi veya müsbet bir karar i ta İsmail Bey arkadaşımızın dediği gibi behemahal bir karar vermemiz icap ederken bütçe encümenimiz; kanun gelsin, geldiği zarsan velevki aleyhinde bir karâr vermiş olsak bile | o zaman düşünürüz diyor. Farzede lim ki kaman 3 ay sonra çıkacaktır. Kanun neşri tarihinden muteber ola (Devamı 6 ıncı sahifede) Müihak bütçele- reait tafsilât son haberlerimiz- dedir. Maliye Vekili Abdülhalik, Hasan Fehmi (Gümüşhane), Süleymen Sırrı (Yozgat), Sırrı (Kocaeli) Ce- Jâl Nuri (Tekirdağı), Rüştü (Bursa) B. ler. Dün Umumi Mecliste Florya plâjı fırtınalar kopardı! Neticede buranın istimlâkine ve modern bir plâj yapılmasına karar verildi.. Bu sabah ta içtima vari İstanbul umumi meclisi dün saat 14 de reis vekili Necip Be- yin riyasetinde içtima etti, Zap tı sabıktan sonra mubtelit en- cümenin Filurya plâjı hakkın- daki mazbatası okundu, Encü- men plâjm belediye tarafından istimlâkini (o tasvip ediyordu. Mazbata üzerine ilk söz alan Mehmet Ali B. oldu Dedi ki: — Muhtelit encümende tet- k w. K g kif kalmak gibi bir talisizliğe Mehmet A4 8. ve Tevfik Salim Pş uğradım. Ben halka âit islerin | satılacak bir karış arsam ne de

Bu sayıdan diğer sayfalar: