1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çadır Arabistan ve Irak çöllerin- de yarı müstakil şeyblikler ve emirlikler olduğumu bilirsiniz. Bunlar meskün toprakla deniz ler arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. İngiliz altını ve manlı altını gider. .yh ve emirlere denizden | karadan Os- | Gelir kay- naklarından biri de, gazve diye | da dinleştirilmiş baskın ve yağma lardır. Suriye ve Hicaz tabloları a- rasında bu çadır devletlerden © birinin hikâyesini anlatmalı. Bu, bir emirliktir; emirin is moi Suut'tu il htı Hail'dir. Sul tan Hamit zamanından beri İs- tanbulda Reşit Paşa (o isminde bir elçisi bile vardı. Büyükharp başladığı zaman, hemen hemen yüz seneden be- yarı müstakil idiler. İçlerin- de 20 sene, 24 sene, 27 sene hü a sürmüş emirler sayılabi- İT airin siyasi vazifesi, ini t'u gücendirmemek, suut'u e e yi manlı haznesinden (alt çek. mektedir. Hail beş altı bin kişilik bir kasabadır. Etraftaki hurmalık- larda oturan taşrası — halan yekünu da dört beş bin kişiyi bulur. Emirliğin hazar kuvveti on yedi yaşından elli yaşıma ka dar kadınlı erkekli bin kişidir. İçlerinden altı yüz O kadarınm eli silâh tutar; ötekiler kahve- il eeybik gbi hizmetlere Kak kuvveti her zaman de- ğişir: Bedeviyler Hail'e yakın ve toplu mudurlar, yoksa uzak- ğer Şimal ve orta Necit'te gaz. ve yapılacaksa, emir, üç bin ka dar silâh bulabilir. Eğer Taif ve Mekke gibi aykırı ve yaban- cı yerlere gidilecekse, bedeviy- lerin bir çoğunu yerlerinden kı- mıldatmak imkânsızdır: Bede- vi gerideki yurdunu on beş gün den fazla boş bırakmak iste- vurgun, yağma, Emirin E bayrağı altında top- lananlar şunu da tı eder. ler: Bir takım aşiyretler var. â Haillileri gördükleri za man rlar; mallarını bıra- kırlar; o zaman gazve deve, ko yun ve çadır toplayıp sürmek- ten ibaret kolay o bir işti ğer hedef sert bir o kabiyle ise bayrağın etrafında kalabalık az olur. Hall'de halk üç sınıftır; A. siller, melezler, köleler! Asil olanlar dışarıya kız verip al. mazlar; bunlar için zanaat sa- © bibi olmak ayıptır. Melezler ak — kadınlarla kölelerden çıkmış o © lanlardır. Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi zanaatlar melez | 8— Devlet. Aşiyretlerin bulunduğu çöl- İlerin içine henüz paradan bü- yük Allah © girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey, Allah | uğruna yapılmış gibidir. Emir genç ve i; t bir (taraftan büyük ma'nın, diğer taraf - tan Reşit Paşanm telkini altın idi. Fatma, Necit Katerine- si diye şöhret bulmuştur. Sev- mediği bir adamı parça parça | kestirterek köpeklere (yediren bu kadındır. Hicaz isyanı oluncıya kadar biz bu emire ve adamlarına us- İs dursunlar, diye para veriyor duk. İsyan olduktan sonra Hi- caz hattma gelsinler, hattı tut- sunlar ve Şerif kuvvetlerini sık sınlar diye altın yolladık. Bü. tün altınlarımızı bir kaç kişi a ralarında paylaşıp aylar ayı yo la bile çıkmadılar? Emir taraftarlarmın hem İn gilizler, hem şerifler, hem de Osmanlılarla hoş geçinmekten neticede kim kazanırsa Oonun ficaz | hissesinden mahrum kalmamak tan gayri tasaları yoktu. Ker- van kervan silâhlarımızın ve çı kın çıkın altınlarımızm çölden getirdiği ses, duadan, vaitten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa Medâyin'e uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yeyip yeni altın larımız aldıktan sonra, gene da ğıldılar, Önümdeki vesiykalar- dan yalnız birinde emirin şah- sma verilmiş yedi bin altın kaydını görüyorum, Reşit Pş. nm emire yazdığı bir mektubun şu satırlarını o- kuyunuz: “Hükümet bana yeni den para verdi. Fakat bu sefer sizi mutlak hareket ettirmekli. ğimi istiyor. Ben oraya gelme. iz kendinize zekât verme ğini ileri sürerek bir kabiyle. nin üstüne yürüyünlz; ben sizi hükümet bana dediği gibi Mek- ke üzerine gidip te şehre gire- cek olursa biz de hemen arka-| sından yetişiriz. Eğer hareket etmezse, ne yapalım, benüz se. ferdeyiz, deriz.” Biz emire top ta yollamış- tık. Kumandanı birinci mülâ- zım Osman Beydi. Aşiyret Me dâyin'e doğru yürüyüş göster- diği zaman, bir vâdiyde ateşe uğradı: Bizimkiler 1000, karşı taraf otuz kişi kadardı. e Daha bir kaç kişi yaralanmca hepsi kaçmağa başladılar. Osman Be ye de; “— Topunu bırak, gel!” diyorlardı. — O benim © namusumdur, bırakamam. Ne diye kaçıyorsu muz? Diyordu. Boş yere bağırdı, / çağırdı. Karşı taraf üstüne üşüşüp kur şun ve cenbiye ile Türk çocuğu nu parçaladılar, Silhlar, toplar, altınlar, de- veler ve erzak; hepsini hepsini verdik: Ve bütün seferden bize gene ve yalnız bir Türk çocu. MELLYET SALI Prens Ghika Neye döndü? Romanya Hariciye nazırının istifa edeceği söyleniyot BÜKREŞ, 29 A.A. — Ro- İ manya hariciye nazırı yarın Ce nevreden buraya avdet edecek- tir. Tahdidi teslihat konferansı mesaisinin kat'i bir safhaya da. hil olduğu şu Osırada Bazirm müstacelen böyle avdeti, Bük- reşte türlü türlü mütalealar ser dedilmesine sebebiyet vermiş- tir. M. Titulesko'nun ziyareti esnasında gazeteler tarafından neşrolunan ve hariciye nazırı i- le mumaileyh arasmda (ciddi noktai nazar ihtilâfları mevcut olduğuna dair musirrane şayia- 1 Romanyada Fırtınalar | Küradliközle a şid- | detli bir fırtına “a BÜKREŞ,29 A.A. manya, Moldavya ve a ğ ya'da birkaç zamandan beri fe- na havalar hüküm sürmektedir | Birçok kimseler, şiddetli 30- ğuklardan müteessiren ölmüş- lerdir. Memleketin birçok moktala- fırtınaları zuhur et- ğu haber e münakalatı, çok hatlar üzerinde felce vi ! mıştır. Şimali şarki rüzgâ nizi baştan başa (yalamış ve İ mezkür denizde fena bir vazi- yette kalan birçok gemiler Kös İ , terce limanına ilticaya mecbur | ları hatırlatan Ourentul gazete yine! si, Prens Ghika'nın alelâde Ce- nevreden dönmeğe davet edil miş olduğunu ve Bükreşe gelir gelmez istifa edeceğini yazmak | tadır, | Hiç olmaşsa nabıhengâm te- | itiza eden bu ha | Berlinde askerlerin geçit resmi BERLİN, 29 A,A, — 1950 senesinden beri ilk defa olarak | Riyaseticumhur sarayının mu. | İ hafazasma memur edilmiş olan | askeri kıtalarla Harbiye nezere ti muhafız kıt'aları dünkü pa- İzar günü önlerinde bir muzika İ takımı olduğu halde Berlin'in başlıca caddelerinde bir geçit resmi yapmışlardır. Harbiye nazırı, İmperatorluk Gandbi'nin Zevcesi AHMET ABAD, 29 A.A. — Sabarmeti hapishanesinde Al- “lerin elirdedir.Köleler alınıp sa | gunun isimsiz mişansız o meza- © Olan zenciylerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhten ibarettir. Nikâh, vera- set, katil, hırsızlık gibi vak'a © lar ona verilecek © rüşvetlerle hallolunur. > (a Jıkt sadi ve mali hafta | | Geçin sene Avusturyada Cre- dit Onstalt müessesesinin te- zelzülü ile başlayan Avrupa! mali buhranı evveli Almanya. | © daki büyük bankaları sars-| imiş ve Almanyanm vaziyetini uçurumun ta kadar © getirdikten sonra İngiltereye geçmiş; orada da malüm İ batı yaparak Amerikaya intikal © etmişti, Amerikada ayda bir) “kaç yüz bankanın iflâsı suretin “de tecelli eden, ve hâlüda asarı © © yolda tezahürde devam eden | bu buhranın, yalınız. cemabiri müttehide için değil, bütün ci- han için bir tehlike teşkil etti- | ğini gören amerika reisi cüm- huru Mr Hoover, ilk tedbir ol- mak üzere dünyaya bir senelik rından başka bir şey kalmadı. Türt topuna sarılmış olarak İ parçalanan Osman, 333 senesi İ haziranmın üçüncü günü ölüp İ gitmiştir. | Falih RIFKI mişti, Ondan sonra (o Almanyada “donmuş kredi” ler meselesi İ zuhur etti, Bâle da © toplanan mütehassıslar komisyonu bunu muvakkat bir şekli halle bağla- dı. Umumi borçlar hakkımda da esaslı surette müdavelei efkâr. da bulunulmak üzere önümüz. deki haziran ayı zarfında Lau- sanne da bir konferans aktedil İmesi kararlaştırıldı. Bu arada | Alma: kambiyonun sukutu na mâni olmak üzere şiddetli tedbirler ittihaz etti. İngiltere keza akilane tedbirlerle vaziye- ti maliyesni izmihlalden bir de receye kadar kurtardı, Amerikaya gelince, o da iti- madı mii ve ol, tı haftalık mahkümiyet cezası- mı ikmaleden o Madam Gandhi serbest bırakılmıştır. M. Tardieu Cenevre'de CENEVRE, 29 A.A. — Fran sız başvekili M. Tordicu bu sa- bah saat 9 da buraya gelmiş- Wr. Mumaileyh, saat 11,30 da Alman baş mürahhası M. Na- dolny'nin ziyaretini kabul ede. cek ve bunu müteakip Lehistan hariciye nazırı M. Zalenski ile öğle yemeğini yiyecektir. iyi Hindistanda hıyarcık vebası LONDRA, 29 A.A. — Böna- rös'den Deyli Eksprese bildi- diğine göre Benaris etrafm- kasabalarda hiyarcık veba sı tahribat yapmaktadır. Hakaret Davası MüddeiumumiSonposta ve Yarın gazetelerinin cezalandırılmasını lei ANKARA, 29 a > e bik İktisat vekili meb'usu Şakir Bey Mel ten Son Posta ve yarın aleyhinde ikame olunan haka- ret davalarının bugün Asliye ceza mahkemesinde rüyetine başlandı. Maznunların İstanbuldan gelen sor. guları okundu. Şakir Beyin vekille- ri Sadettin Ferit ve Hasan Hayri Beyler davayı izah ettiler. Müteakıben gazetedeki yazılar 0- kundu. Mucibi tahkik bir şey olma- büyük bir itibar müessesesi vü- cude getirdi ve bir aralık ster- ıkibetine maruz kalmak ,österen doları kur- Bütün bunlar gerek Ameri.. kanın ve gerek Avrupanın ikti. sadi ve mali hayatında ümitler uyandırdı ve hakikaten de sa- | nayi ve ticaret âleminde bazı faaliyetler belirmeğe başlad. Bu tedavi ve tasfiye mü: delesinde Almanya geçen haf- ta zarfmda pek mühim bir a- drm daha atmış olmakla hâdi- satın seyrini takiben bugün de bu mesele hakkında mücmel surette malâmaet vermek istiyo adeta iflâs ha Almanyadaki | dört beş k bankanın, | kümetin müdakalesile tensik edilmiş olmasıdı ncetile bu Gazeteler, bir dehşet ii me tabi totulmmaş olduğu söyle. i | namelerini neşretmektedir. zamanında her gün yapılmakta olan geçit resimlerini indeten | tesis etmeğe karar © vermiştir. | Bu geçitler haftada üç defa Sa- | kı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacaktır. Feci bir pilânço BLEU FİELD, 29 A.A. — 27 şubat'ta 22 ceset satıh arzı-| na çıkarılmıştır. Diğer 16 ma. dencinin ölmüş olmasından en- dişe edilmektedir. On iki ihtiyar yandı STOKHOLM, 29 A.A — Sa vaerdsijoe'dâ ihtiyarlar yurdun | da bir yaniğiii'çıkmış yedi ihti. | yar adamla beş ihtiyar kadın! kömür haline gelerek telef il. muştur. Hicaz ve Afgan dostluğu BOMBAY, 29 A.A. — Efgan nazırlarından Ahmet Şah Han, buraya vâsıl olmuştur. Mumaileyh, Hicaz kralı İb. nissuut ile bir dostluk muahede namesi akdini müzakere etmek İüzre Hicaza gitmektedir. Hasköyde mütemmim intihabat SOFYA, 29 A.A. — Hasköy departımanmda teşri intihabat feshedilmiş olduğundan mütem İ mim intihabat yapılması icap etmektedir. Çiftçiler iki kısma ayrılmış / olup biribirlerile şiddetli mü- | cadeleler etmektedirler, bir rejimi- nen o havali halkının protesto. Dün akşam Boukiovtzi kasa- basında iki müsellâh grup ara, üsademe olmuş, bir zakerat şubatın 23 üncü günü intaç edilerek bir mukaveleye raptedilmiştir. İtilâf | şeraitine nazaran hükümet ( bankaların zararını kapatmak üzere 300 milyon mark kadar fedakârlık ta bulunacak; Reichsbanh dahi ayrıca 200 milyon mark radde- sinde bir muavenet yapacaktır. zararların bir kis mını da sermayelerini tenkis et mek, ve ihtiyat akçelerini tema mile bu uğurda sarf etmek su- retile tasfiye edeceklerdir, Ban kaların kâffesi o hükümetin ve Reichsbankın muavenetini te- min ettikleri halde, yalnız Deut | sehe Bank und Diskonto Gesel- İschaft münhasıran kendi vesi tile vaziyetini kurtarıyor. 27! İmilyon marka baliğ olan zara- rının 145 milyonunu ihtiyat ak em mütebakisini de ser. ği Mülhak bilir ait muhtelif lâyihalar dün Meclise verildi Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair lâyiha da Meclise tevdi edilmiştir. Valiler bulâyihanın esaslarından hariç tutulmuşlardır ANKARA, 29 (Telefonla) — ümet bugün Millet Meclisine dün- kü Heyeti vekile içtimamda müzake resi inta; edilen muhtelif kanun lâyi halarını tevdi etmiştir. Bu lâyihala- rın ekserisi mülhek bütçelere dair- dir. Lâyihaları bildiriyorum: Dirülfünun 1 Darülfünun bütçesi ha, Darülfünunun yeni bölçesinin masraf kısmı 898,474 hira, varidatı dn 898,474 hira olarak tahmin olum- muştur. Müvazenei umumiyeden Da rülfünuna geçen sena olduğu 770120 lira verilmesi balekand: baya bir madde ilâve olunmuştur. Seyrisefain ? — Seyrisefnin bütçesinin mas- raf kısmı 4,844,460 lira ve varidatı da 4,132,312 lira olrak tesbit olun. muştur, Seyrisefnin bütçesi lâyihası | mın bir meddesine göre yeni kadro- nun tatbiki ile açıkta kalacak veya İ çıkarılacak olan maaşlı memurlar da 931 senesi bidayetinde olduğu gibi İ munyyen nisbette tazminat verile cektir. İnhisarlar 3 — Tuz inhisarının 932 bütçesi de 931 varidat hammenatının ta hakkuk edeceği mmülâhazasile geçen seneki bütçenin ayni olarak tesbit o unmuştur. vE - Müskirat inbisarınm ga sinin masraf kısımı 2,219,634 ridat kısmı da 7,080,000 Ira şev tesbit edilmiştir. Ayni çe lâyiha- #rnm bir maddesine göre vazifeleri. | nin lâğvı münasebetile açıkta ila. cak memurlara geçen sene olduğu gibi tazminat verilecektir. İkramiye Diğer taraftan memarin ikrami- yesi tertibine konulan tahsisatın şu şerait ve tertip dairesinde müstahak miştir. Ön beş günlük senevi mezu niyet ve hastalık müstesna olmak zere lâakal bir sene hizmet etmiş ve en küçük bir cezaya bile duçar olma İ mış ve tevdi olunan vazifeyi hüsnü ifa etmiş olanlardan bekâr memurla ra nısıf, evlilere | 3 rubu, âli ve tâli tahsil görenler dörtte bir, ikiden faz İn çocuğu olanlar keza bir rubu üc- ret mikdarında ikramiye verilir. An. cak memuriyetten idareye fevkalâde etmiş bulunanlara yaptığı hizmet ve üdürler encümeni ka! lirilmek şartile hiz metin derecesine ve vekâletin tasvi bine göre mübayaa ve fabrika ve ida re memurlarına sermayei mütedavile den 3 aylık ücrete kadar ikramiye ve | rilebilecektir. Dahiliye memurlarının sinleri 5— Dahiliye memurlarının tahdidi sinlerine dair lâyiha da Meclise gel- miştir. Valiler bu lâyihanm esasların dan hariç tutulmuşlardır. Zira vali- lerin ber yaşta Heyeti | vekile kararile tekaüt dair 1851 numaralı kanında sarabat vardır. vir tevdi edilmiş olan İâyiha i- dare rücsası sl Karade ğü; skirat inhisarında açıkta kalacak memurlara ikramiye.. #mf-poliş müdürleri 56, ikinci sıf | Barut $ — Barut inhisarı işletme mw Tütün 6 — Tütün inhisarı bütçesi: Bu | bütçenin masraf kcasmı 6,682,281 va- İ ridat kısmı da 25,682,281 lira olarak tesbit olunmuştur. Evkaf 7 — Evkaf bütçesinin masraf ts im 2,681,530, varidat kısmı da 2 milyon 682 bin 500 lira olarak tes. bit olunmuştur. l polis müdürleri 54, üçüncü sınıf po- Bis müdürleri 52. iş 58, birinci snf müfettişler 86, ikinci smıf müfettiş- ler 54, üçüncü sınıf müfettişler 52. Bu löyihanın esbabı mucibesinde vekâletinin istisnai olarak i muhafaza eden bu nevi rüesasınn istihdamlarına vam edebileceği hakkında bir kayıt vardır. vakkat idaresinin 932 bütçe lüyihas da Meclise tevdi olunmuştur. Bu i darenin masrafı 1427,000 ve varida ta 2,133/000 lira olarak tesbit olum- ommştur.. Lâyihaya muvakkat idarenin kad rosu da inerbuttur. Bu kadroya gö- re umum müdür senede 5400 lira a- lacaktır. Başmürakıp 300, muavini 250, müfettişler 400, 150 ve 125 şer, fabrikasyon şefi 300 avukat müşavir 125, müdürler üçer yüz lira aylık a- lacaklardu e, Diğer taraftan işbu inhisarlar mevaddını satmak için bayilere veri. lecek senelik beyiye ruhsatnamele. rinden İztankmi; İzel, Akar ve Samsun merkezlerinde beşer, sair vi lâyetler merkezlerinde üçer, kaza ve nahiyeler merkezinde birer bira harç İstifa olunması bu idarenin bütçe 15 yihasında musarrabtır, Belediye maaşları hakkında | bir kanun teklif edildi | ANKARA, 29 (Telefon!) — Kastamoni meb'usu Dr. Suat Bey be- lediye maaşları hakkında Büyük Millet Meclisine bir kanun teklif etmiştir. Bu teklif aysen şöyledir: » Madde i — Belediyelerle şehremanetlerindeki maaş ve ücretlerle yetim manşatı misillâ tahsisat yokünu umum varidat: seneviyenin yüzde Yirmi beşini asla tecavüz edemez. Fazla tediyat tahakkuk ederse ita öm Fine tazmin ettirilir. an 2 — Belediye kanununun 117 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası © Madde 3 — İşbu kanun 933 hazirandan itibaren cari olup beledi idareleri o zamana kadar bütçelerini bu esasa irca ederler. ik Halkevleri ve lise talebesi ANKARA, 23 (Telefonla) — Maarif Vekâleti mekteplere, maarif ida re ve müesseselerine gönderdiği bir tamim ile vekâlete müallimler, me- murlar ve talebenin Hikerleri münasebetlerini tanzim için Yapılan ta- limatnameyi tebliğ etmiştir. Bu talimatnameye göre Halkevlerinde faal bir vazife alabilmek için veyik ekeni çözene yalla mile lm oi gelmemek şart- | ir. Ancak yüksek tahsil talebesi Halkevlerinde vazife alabileceğinden lise tahai ! sonuna kadar Halkevlerine kaydeylemeyecekleri ve vazife alama yacakları nizamnamede musarrahtır. Emlâk ve Eytam Bankası ANKARA, 29 (Telefonla) bagünkü içtimashda banka fniz | my el il al misyon tenziline ve bu esasın mart bidayetinden itibaren e ar Mn istikrazat ile bu tarihten itibaren hesapları hali intizamda ve taksitlerini vadesinde ödemiş medyunlara talbik edilmesine karar vermiştir. “Ernest namına kayıtlı para kimlere verildi,, sorulunca.. IZMIR, 29. (Milliyet) — Rıhtım şirketindeki sui isti: b rafında tahkikata devam edilmektedir. Maznunlar “Ernest” na. mına kayıtlı paranın kime verildiği sualine: “ Bunlar müteferrik ve muallak masraflardı” cevabını ver mişlerdir. Lehistanla mukaveleler ( Petrol kuyusunda | | ndan mahiye müdürleri, kaymakamlar ile polis müdürleri ve aşağıda muharrer hadlara vâsıl olan ların vrzalarına baktimaksrzın tekaü de sevkolunacaklarına dairdir. Nahiye müdürleri için azami sin alin elman ekler Alman gazetelerinin yazdı. | yonu tahrik etmemekle beraber ğına göre harbı umumiden beri | umumen fiatlerin sağlamlığını iktisadi ve mali sahada Alman | mucip olmuştur. Maamafih fi- yada vuku bulan en mühim hâ. | atlerin tereffüe doğru temayül. işte bu tensikat hâdisesi- lerinin başlıca amili, kanaati. e bunun, umumi buhranın | mizce, yukarıda mevzuu bahs ie salad, silbisi Vürsol oyna> aklim, Ahamebslıki Dani yacağı zannediliyor. ların tensikatı keyfiyetidir. Bu ... nun en bariz delili başlıca müş- Esham ve Tahvilât terisi Almanlardan ibaret olan ve fiatı de Berlinde tesbit edi- > Saracoğlu Şükrü B.£. nin | len Anadolu Simendüfer kâğıt- aris'ten avdet etmek üzere ol | larıdır. Bu kâğitlar bü hafta zar Cz bâmillerle, taksitlerin | anda da devamlı bir surette ta- 5 sene müddetle tecili esası lep edildi. Son tesbit edilen fi- üzerine itilâf yapılacağı; tütün | atleri şunlardır: inbisarına mukabil bir grup ta- | Ayı; rafmdan hükümete 250 milyon Oblizmey m0 dolarlık bir istikraz teklif edil. | Münesli senet 24 diği; Osmanlr Bankasmın im- ora ak ” tiyaz müddetinin temdit oluna- | O Ünifiye hemen hemen geçen VARŞOVA 29 (Hususi) — | Geçen ağustos aymda Polonya MPngak ile Türkiye hükümetleri arasın da imzalanan İkamet ve Tica- ret mukaveleleri (o tasdik edil. mek özere Leh meclisine tevdi SA, lm ai kayalar BASİ | edilmiştir. Mukaveleler martın çüncü sınıf kaymakamlar 52, birinci 15 ine doğru edilecekti yor. BÜKREŞ, 29 A.A — Ploes. ti petrol mıntakasında bir yan- gin zubur etmiştir. o Hasar, 2 milyon ley tahmin olunmakta dr, eks dahili üzerine şaya nı kayıt bir muamele (o yoktur. Nominal fiatı 94 dır. İş Bankalarında yukarıya doğru mühim bir hareket var. Cumartesi #kşamı 9.30 liradan fazlaya talip yokken dün ak- şam 9,60 liraya kadar muamele aga Bu fiate elyevm alıcı var. ir, Rejiler 4,40 liradır. İttihat Deyirmencilik hisse- leri de 23 lirada bir puan kazan mışlardır. Şark Deyirmencilik, muame lesiz 2,20 liradadır. Kota harici OMısır Kredi 16,40 bira | Fonsiyelerin fiati şunlardır: 1886 tertibi 142,50 llirs 8750 »

Bu sayıdan diğer sayfalar: