1 Mart 1932 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

1 Mart 1932 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—a K MART 1932 ahve satışlârında da ihtikâr yar mı? 7 > Vilâyette Yi 2 Papazın Mübadelede Ekonomi p Zat 19 şeker ey m ie Bıraktığı emlâk Komisyon Tel-Aviv panayırına | Maaşları poru hazırlandı. barça) Dün toplandı ehemmiyet veriliyor — Bulgarlar ve Yunanlılar birer pavyon açmak niyetindedirler Filistinde Telaviv şehrinde 7 |da birçok kararlar ittihaz ve bata i ka. | meşvetti > > 1 dü ğa ola şak pa | eçirlerimizi, bilham Bayırına iştirak için Ofis bazır- racatçılarımızın mut m lara başlamıştır. Alınan ha- | si lâzem gelen bu kararlar gün berlere göre Tel-aviv panayırı de güne kiye ei na komşu devletler tarafından raca! iel e günden güne daha fazla ee erin kambiyo ve dibi miyet verilmeğe başlanmıştır. erin K “e | Tak için tetkikata Beşi beptir. ir halâ Bulgarlar panayırda başlı başi- ey ta bir pavyon almağa ve bura- da Bulgar ziraj ve sınai m lâtmı teşhire karar vermişler - dir. Bulgar paviyonunda bir de istihbarat bürosu icrayı faali- yet edecektir. o Yunanlılar da Bir pavyon açmak için “atta bulunmuşlardır. Roman- yâ hükümeti de panayıra işti- Romen seyrisefain © vapuı da ei açık bulunduğu müd- detçe Yafa limanına uğrayacak Bu vaziyete göre, Tel-aviv'de Türk mamulât ve masnuntının İ iyi bir şekilde teşhiri lâzım gel- | mektedir, Bari panayın diplomaları Bari ikinci beynelmilel pan Yırına iştirak eden müessese ve tacirlerimiz için sergi tertip Yeti tarafından ihzar olunan İş- tirak diplomaları İhracat Ofisi ne gelmiştir. ç Diplomalar önümüzdeki pe- Zar günü saat 15 te Ofis mer- kezinde tevzi edilecektir. İşti- rak hususunda Ofise müzahe- Tette bulunan şehrimiz İtalya ataşekomersiyali ile İtalyan ti- <aret odası kâtibi urmumisi be | sir edeceği de | lar için konulan sa halinde neşretmiştir. Deniz ticaret filomuz Ticaret odasmca tanzim edi- len bir istatistiğe nazaran, de niz ticaret filomuz son ilâveler ve kazalardan sonra 101,696 sa Hi tonda 213 parçadan mürek. Yunanistanda bu sene üzüm âz Ofise gelen malümata göre Yunanistanın bu seneki e üzüm ihracatı geçen seneye Di betle 19 milyon noksandır. z Avusturalyada kuru üzüm is- il geçen seneye nis- e 6 bin ton maksan olacağı tahmin ediliyor. Bu eksikliğin iyasası üzerinde iyi bala kanaati vardır. Yunanistanda afyon inhisarı Yunan hükümeti | afyon ve uyuşturucu inhisar tir. ai tanzim (olunan yil öre kaçakçı kanan lâyihasma göre kacakeı tevzi merasiminde hazır bulu: | gırdır. nacaklardır. Limon fiatlar tetkik ediliyor Ticaret müdürlüğü limon fi- atlerinde gayri tabii bir İş olduğu — hakkımda yapı Deşriyat üzerine dün limon fiat leri üzerinde tetkikata başla- Müştar, Ticaret müdürlüğü diğer ta- faftan o fiatlerinde £ konten Andan Osonra o tereffü gö- tülen daha birkaç madde am tetkikat ei enik lime gay, pirinç Başka memleketlerde alınan kararlar Son aylar zarfında her bükü- vet kambiyo ve ithalât hakkım ELE Ema me B DB 41 7 “4 2 18! 00 21 18 99 2 94 Tahvilât (O |Kapanış Dahili 94100100 D.Muyahbade |53)25 29140 « Demirvoln Almanyada tetkik seyahati İmanyada Türk Ticaret oda a ertip ettiği Almanya tet kik seyahati mart ayında yapı- Jan | lacaktır. in. Hamburg, Triyeste gi pi şehirlerle | LâYipzİŞ sergisinin de ziyaret edileteği bu seyahat masrafı 515 dır. 7 Balkan tütünlerine nazaran Türk tütünü Tütünü yetiştiren başlıca üç memleketi olduğu iki meri tütünü için, si er İD olan Türkiye, Bulgaristan ve | Yunanistan teşriki mesaileri bir faide t edebilir mi? Bu mesele, di mehafilde ni tesbit etmek bu toplanan komisyona ait bulun. maktadır. / Dün de yazdığımız gibi, tü- tün işlerile alâkadar zevattan mürekkep olan bu O komisyon İhracat ofisinde içtima ederek ihzari tetkikat yapmıştır. Bu S timada Ofis müdürü ( Cemal Beyle tütün raportörü Halük Bey de bulunmuştur. Komisyon içtimalarını sık, sık ğ Paris borsası PARİS, 29 A.A. — Temps gazetesi yazıyor: Geçen hafta zarfında borsa evvelki vaziyeti- değiştirmemiştir. yaşi borsası ile ( vadeli muameleler yapılan piyasada muvakkat bir inbitata bais ol- muş olen temettü tevziatınm tesiri altında kalmış olan pazar tesi ve çarşamba celseleri istis- el 7 ma Harice gidenlerin ma- aaşları nasıl verilecek? Bikâmum müteksitler ile dul ve yetimlerden © muvakkaten © ecnebi memleketlere gidecek olanlar, gitme den evvel ne kadar gaybubet edecek lerini mübin olmak üzere maaşlarını aldıkları malmemurlarına bir beyan- name vereceklerdir. Tekaütlerin ve- recekleri beyannameler üzerine mal memurları, bunları, beyannamede gösterdikleri müddet için mezun addedeceklerdir. Dul ve yetimlere nit beyannameler malmemurlarınca Maliye vekkiletine gönderilecek ve bunların mezuniyeti Maliye Vekâle- ti tarafından tasdik olumacaktır. Aldıkları mezuniyeti uzatmak is- teyenler, mezuniyetleri bitmeden ev- vel mulmemurlarına olduklar ryer- den ikinci bir beyanname göndere» ceklerdir. İkincin beyannameler üze. rine verilecek mezuniyet te mutlaka Maliye vekâletinin tasdikma iktiran edecektir. Bu itibarla mezuniyeti u- zatmak için müteksitlerin göndere- eekleri beyannameler dahi mal me- murlar ıtarafmdan Maliye vekâleti. ne gönderilecektir. inleri bittiği halde yoklamada. bulunmayanların veya yoklamaya - dar yeniden mezuniyet almamış 0- lanların maaşları kesilecektir. Mezuniyet almak süretile yakla ima esnasında memaliki ecnebiyede bulunanlar. ilmühaberlerini bulun. dukları mahalle en yakın olan Türk konsoloslarile tasdik ettirerek yok- amalarını aldıkları mahaldeki vekil leri vasıtasile yaptıracaklar ve maa- gin tediyesi esnasında da maaşlrı bu vekillerine verilecektir. Maaş bugün Mart umumi maaşı bugün verile cektir. Ücretli memurların şubat ay. kıkları dün verilmiştir. Türkçe okumak mecburidir Ecnebi ve ekralliyet mekteplerin. de ecnebi talebeye de Türkçe okuma tinin tamimi Vilöyete gelmiştir. Mart Kontenjanı Gümrüklerde bugünden itibaren tatbik ediliyor Bütün gümrüklerde olduğu gibi İstanbul gümrüklerinde de mart kontenjanının tatbikine bugün başlanacaktır. Şubat kontenjanında karşılık olmadığından yer alamıyan be. yannameler bugünden itibaren mart kontenjanı üzerinden işle necektir. Yeni kontenjan, şeker, çay ve kahve gibi nedreti ( hissedilen maddelerin bollaşmasmı temin edecektir. Casa d'ltaly: konferans Dün akşam saat 18,30 dn Casa & Italia dn Dante Alighieri cemiyeti. nin teşebbüsü üzerine şehrimizde bu | lanmakta olan piyanist profesör Ce- rare Valabrega 1600 - 1700 senele- rinde İtalya'da piyano mevzulu bir konferans vermiş ve piyano ile bazı parçalar çalmıştır. derecede bir sağlamlık hüküm sürmekten hali kalmamıştır. Tereffü hareketi batileşme- bilânçosu diğer mühim kazanç larla temayüz eylemiş ve bu ka zançlar evvelce vukua o gelmiş olan mühim © terakkilere inzi- mam etmiştir, Borsanın ancak kalkınmağa müsait olan unsurları hesaba katarak şimdiki halde diğer bü tün unsurları almamağa azrietmiş olduğu zannedilmek. tedir. Eğer bu tetayül devam ede- cek olursa tahakkuk etmiş olan terakkilerin salâbeti normal bir surette artacak ve bugünkü ay- lık tasfiye daha geniş ve müşte rilere daha müsait olacaktır. Hava oyunlarının devam et. mekte olduğu intiba mevcut- tur. Binaenaleyh raporlara ait para mevcudunun fazla ve ucuz olması ve teknik vaziyetin bor sanın salâhiyetine karşı br mâ ni teşkil eteremesi muhtemel- | Altı kahve acentası hakkında bugün tahkikata başlanıyor Ticaret müdürlüğünün verdiği 19 | şeker tacirinin şeker fiatlerinde kon tenjandan sonra hâsıl olan anormal yükselme ile alikaları olup olmadığı ni tetkik etmekle meşgul olan komis yon dün tetkikatnı ikmal etmiş ve yaporunu tanzim etmiştir. Raporun mahiyeti halkında kati bir ketumi- yet muhafaza edilmekle beraber, bu 19 tüccar arasında işleri e mahiyetinde olan bazılarının bu le .. rimyesi 7 görülemediği söylen- Komisyon Kiyet makamına verecektir. bu sabah raporunu Vi- Kahve tetkikahı Ticaret müdürlüğünün tetkikatı üzerine kahve fintlerindeki yüksekli- ğin sebepsiz olduğunu tesbit edilmiş ve bu yükselişi yapmakla ittiham et- tiği altı kahve ithalât acentasının is simlerini Müddei «mumilik ve Vilâ yet bildirmişti, Vilâyotin tavzif ettiği komisyon kahve meselesini bugünden itibaren tetkik edecektir. Ticaret odası idare beyeti kahve komisyonuna şeker komisyonunda o bulunan Hüseyin Sahri Revi intihap etmiştir. Mahkemelerde Çolak Hayri'nin başka|zi. davaları da görülüyor Galatada dört beş arkadaşla bir kadının evine taarruz etmiş Bir katil meselesinden © mevkuf Kız kardeşinin İ müne talik edilmiştir. miş, bilâkis artmış ve haftanın | ti İtesi umum müdürü M. Hofin- Çolak Hayri efendinin Adliye bina- sındaki ceza mahkemelerinin her bi- rinde ayrı ayrı muhakemeleri vardır. Dün de ikinci ceza mahkemesinde Yeni bir davası rüyet edilmiştir: Çolak Hayri huvardalık devirler rinde bir gece yanına » yaranından meyhaneci kasap Abdullahla Araba- olar kâtibi Arifi ve Hasan isminde bir başka adamı almış, . Gatataya, tir. Dört ahbap kafaları © tuttu sonra kadm oynatmak rı istemişler, Despina isminde darı bir ka- deni bulmuşlar, oturdukları, çalgılı meyhaneye getirip oynatmışlardır. Ralıs, zaten sarhoş olan dört ka eden makamı tetkik için evrak i; mi ik için erin alamadığı için Beşiktaşta kendisine kız kar- deşini vermemesinden kızarak Celâlı öldüren Hakkı ile Haci- nm muhakemelerine dün ağır ceza mahkemesinde devam edil miş, bazı şahitler dinlenilmiş- tir. Diğer bazı şahitlerin de cel bi için başka güne bırakılmıştır, Sabıkalı yankesici Yankesicilikten muhtelif sa. bıkaları ve mahkümiyetleri o- lan Vehbi, dün birinci il ceza kesicilik vak'asından ela me edilmiştir. Bu üç yankesicilik vak'asın- da Zonguldak serkomiserinin refikası Kadriye Hanımın 90, Mehmet Reşat Bey isminde bi- eğlen | risinin 150, Sadık efendi ismin çalmaktan ibarettir. İd. dia makamı > Vehbinin bu üç i | maddeden de ayrı ayrı tecziye- sini istemiştir, Karar cumarte- si günü tefhim edilecektir. Neşriyat davaları Bürhan Cahit Beyle Peyami Safa Bey arasında tehaddüs &- den davaya perşembe günü ü- çüncü ceza mahkemesinde lanacaktır. Turing klüp içtimaları Heyeti umumiye 10 nisanda topla- nıyor. Kongreye verilecek rapor.. ürkiye Turing ve Otomobil yeni murakaba beye. i intihabı yapılmış, heyete ye- niden Dr Tevfik Salim Paşa, Nakiye Hanım, Sadettin Ferit, Devlet ( Demiryolları Umum müdürü Rifat, Aero Klüp reisi Müfit, Harici Ticaret Ofisi mü dürü Cemal B. lerle Ford Acen ger seçilmişlerdir. Klüp heyeti umumiyesinin 10 nisanda top- lanması kararlaştırılmış, kong. rTeye arzedilecek rapor ve bilân ço müsveddeleri hazırlanmış. tar, Klüp, bu sene, bü ve belediyeden 5000 lira derecesin deki tahsisatı kesildiği halde, bütçesini 3000 lira fazla ile ka. patmaktadır. İstanbul- Edirne şosesi İstanbul - Edirne şosesinin seyyah otomobillerinin kolayca geçebilecekleri halde tamiri i- çin Başvekâlet vasrtasile Tu- ring klübün yaptığı rüracaata kilometrelik | kısmının otomo. billerin geçmesine (o müsait ve mükemmel halde bulunduğu bildirilmiştir. Maamafih, klüp, bu kısımdan kışın otomobil ge, çemiyeceği kanaatini a e ; ısatini muhafa. Tarizm meşkeri Nis'te açılacak Turizm meş- herine görderilmek üzere, Tür kiye Turing klübü tarafmdan memleketimize ait 150 © tablo ihzar ettirilmiştir. İtalya Turing klüp reisi ko- mandör Mariyotti, Yunan bü- kümetinin davetile martta Ati. Da'ya giderek Turizmin iktısa. di menafii hakkında © bir kaç konferans verecek, oradan İs. tanbul'a gelecektir. Türkiye Turing klübü, bun- dan şehrimizde de bir iki konferans harıka inizi aşak yalan JO) ride tifade, © mumaileyhin | dığım; İ RE emlâkten 40-50 parçasına vazıyededildi Saint . Benoit müessesesi umumi müfettişi (o Françoie oOLöbri ge şen eylülde velat etmiş ve mühim- bir servet bırakmıştı. İstanbul Def- tordarlığına geçenlerde vakı olan ih barda bu rahibin bilâ varis vefat et- tiği bildirildiğinden, metrukâtına ha- Zine namına vaziyet edilmek üzere Deiterdarlık Beyoğlu 4 üncü Sulh hukuk ine müracanl etmiş tir. Mahkeme rahip François Löbri tin sr rahip Erançei bulunmakta olan telif semtlerinde gayri merkul em- Hava müsait olursa bugün sondaj yapılıyor baş. | dedi ki: “— Heyelândan mütevellit vaziyette değişiklik ve göze gö rünür herhangi bir tehlike yok tur. Yarın hava müsait olursa yapılacak sondaj heyelânm ne- den ileri geldiğini gösterecek. tir. Şimdiye kadar tahliye etti- rilen 8 haneden başka evlerin boşaltılmasma lüzum görülme- miştir. Bir akşam gazetesinin, semt halkımın, arazinin büsbü. tün oyniy: a önün bieemd, götürmesinden endişede edildiği hakkında ver. diği haber çok mübalağalıdır. Fevkalâde bir hal olmadıkça, hiç bir ciddi mevzuu bahs değildir.” Diğer taraftan, o civar sakin- lerinin az çok endişeleri de ta- bii görülmektedir. Halk arasm da, gene kar yağarsa lodos ve güneşin tesirile eriyecek karla. rım suyu ile çöküntülerin büyü- mesinden ve dik yamacı yakı. kulmaktadır. Çökün ruz kalan evlerden bali bahçesinde bir çizgi gör i, bu çizginin o gün bü. | ünü, bir az sonra çizgi ü- zerinde duran bir kovanın dev | V. vildiğini ve büyük bir yarık açıl ı, © gece ailece otururken tavan tahtaları ayrılarak, dü. yermesini temin için teşebbüs-| var sıvaları dökülmeğe başladı i Veli usta, geçen çarşamba | iti Rumlara yakında tevziata başlanacak Muhtelit mübadele komisyo- nu dün umumi bir içtima akte, dilmiştir. Bu içtimada Yunan fevkalâde murahhası M, Sake. laropulos ta ilk defa olarak ha. zır bulunmuştur. İçtimada bü- rolardan verilen raporlar tas. dik edilmiş ve istifa etiniş olan komisyon kâtibi urovmisi M, Wurfbein'in yerine Garbi Trak ya tali mübadele (komisyonu . | reisi M. Görter'in tayin edildi. ği tebliğ edilmiştir, M. Wurf. in martın 5 nci günü İsviere ye gidecektir. Tali mübadele komisyonu reisliği M. Wurfbein'ım riyaseti altın da bulunan İstanbul 6 mer tali mübadele komisyonu - bitaraf - İriyasetine, Garbi Trakya tali komisyonunda olduğu gibi, hiç tayin edilmiyerek bita. raf reise verilmekte olan 900 lira maaş tasarruf edilecektir. tebii | Bu komisyonda bulunan Türk ve Yunan murahhasları etabli vesikası tevzii ve emlâkin iade ve tazmini işlerine nezaret ede ceklerdir. İki murahhas arasın. . | da ihtilâfı mucip bir mesele zu hur ettiği takdirde, o mubtelit mübadele komisyonunda bita raf azanın riyasetinde bulunan bürolarda halledilecektir. Tali komisyonda tasarruf i. gin beş, altı memurun daha va- zifelerine nihayet verilmiştir. İstanbul Rumlarına tevziat İstanbulda etabli o Rumların belediye mıntakası © haricinde bulunan ve iadesi kabil olmadı. ından dolayı, Yunan hüküme ti tarafından verilen (o 150 bin İngiliz lirası ile tazmin edilecek çini emlâkin takdiri kıymeti hi diye kadar vaki olan 30 bin ke dar talepten ancak 13 . 14 bin kadarı tasarruflarını isbat ede- bilmişlerdir. Yakında 150 bin İngiliz lirasına nazaran isubet edecek nisbet dahilinde tevzia- ta başlanacaktir. >> işleri azalmış olduğunu yazdı. ğımız mübadele komisyonu fek nik bürosundan 16 memurun vazifesine nihayet verilmiştir. Tıp talebe yurdunda sokuğa fırladığını söylemiştir. eli usta, evini anka zmı kurtarmayı düşünmekte dir, Heyeti (enniyenin bugün ğı sondaj neticesi, haki: ve endişeye mahal olup ol-

Bu sayıdan diğer sayfalar: